Your search returned 2 results from 159370 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน = Curriculum development and instructional media / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,, 2499-. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล.. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | ปราณี สังขะตะวรรธน์.. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | จันตรี คุปตะวาทิน.. หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา | จันตรี คุปตะวาทิน.. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) | จันตรี คุปตะวาทิน.. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) | พัชรี ผลโยธิน.. หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ | สมถวิล วิจิตรวรรณา,, 2499-. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | วัทนีย์ จันทร์โอกุล.. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | สุวรรณี ยหะกร.. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | โกศล มีคุณ.. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นิธิพัฒน์ เมฆขจร., 2516-. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | จันตรี คุปตะวาทิน.. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ | บัญชา แสนทวี,, 2502-. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ | วิชัย วงษ์ใหญ่.. การประเมินหลักสูตร | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สื่อการเรียนการสอน | สุนันท์ ปัทมาคม.. สื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.. สื่อการเรียนการสอน | สมถวิล วิจิตรวรรณา,, 2499-. สื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.. สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | ชูศักดิ์ เพรสคอทท์.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | จันทร์พิมพ์ สายสมร.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. ชุดการเรียนการสอน | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. ชุดการเรียนการสอน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. ชุดการเรียนการสอน | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 20502 GT Call number: STOU 20506 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน | การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน | Curriculum development and instructional media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection (2).
Damaged (2). In transit (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ = Foundations methodology in science education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีระชัย ปูรณโชติ.. ประวัติ ปรัชญา แนะวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ | พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา.. วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ | สุนันท์ สังข์อ่อง.. วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ | ชัยวัฒน์ คุประตกุล.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชัยวัฒน์ คุประตกุล.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม | พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา.. การพัฒนาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ | กิ่งฟ้า สินธุวงษ์.. พื้นฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ปราณี สังขะตะวรรธน์.. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ | ประจวบจิตร คำจัตุรัส.. การสอนวิทยาศาสตร์ (1) | สมสุข ธีระพิจิตร.. การสอนวิทยาศาสตร์ (2) | สุนันท์ สังข์อ่อง.. การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แหล่งวิทยาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. แหล่งวิทยาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ธงชัย ชิวปรีชา.. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ | จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช.. การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ธีระชัย ปูรณโชติ.. วิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. วิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 22714 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: ชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ | Foundations methodology in science education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (7), NK General Collection (8), NR General Collection (4), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (4), YL General Collection (8). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter