Your search returned 6 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรักฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: H97 ก6435 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. การวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนด้วยระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของกรมศุลากร = The analysis on management administration regarding people services with the import and export custom[s] formality of electronic paperless system of the customs department / สุวนี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา.

by สุวนี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา,, 2501- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 1 ส753 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Other title: Analysis on management administration regarding people services with the import and export custom[s] formality of electronic paperless system of the customs department.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

3. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ / โดย สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ.

Call number: JF1525.T67 ร642 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551Other title: โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา / โดย ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ และคณะ.

Call number: JF1525.T67 ร64 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547Other title: ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การตรวจสอบภาครัฐ = Government audits / เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: JF1525 T67 จ48 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พอดี, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. คู่มือการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ : ระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล = Thailand international public sector standard maagement system and outcoms : P.S.O. 1108 : evaluation system / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.

Call number: JF1525.T67 ค742 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Other title: ระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล | ระบบการประเมินผล.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter