Your search returned 3 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ [electronic resource] : รวมบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = Proceedings of the 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553: มหาสารคาม) | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Call number: JQ1745.A1 ก6431 2554 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554Other title: รวมบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาการบริหารส่วนภูมิภาค [electronic resource] = Provincial administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: av STOU 33420 CDM-T 60/037 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2551Other title: ชุดวิชาการบริหารส่วนภูมิภาค | การบริหารส่วนภูมิภาค | Provincial administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

3. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ ระยะที่ 2 [electronic resource] = Final report e-citizen II / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

by มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Call number: HC79.I55 ร63 2548 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [นครศรีธรรมราช] : มหาวิทยาลัย, 2548Other title: โครงการประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ ระยะที่ 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter