Refine your search

Your search returned 395 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
151. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ / โดย สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ.

Call number: JF1525.T67 ร642 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551Other title: โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

152. ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาการบริหารส่วนภูมิภาค [electronic resource] = Provincial administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: av STOU 33420 CDM-T 60/037 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2551Other title: ชุดวิชาการบริหารส่วนภูมิภาค | การบริหารส่วนภูมิภาค | Provincial administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

153. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ : ย้อนรอยปฏิวัติ / เรียบเรียงโดย, มนตรี แสนสุข.

by มนตรี แสนสุข.

Call number: JC494 ม33 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

154. การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Qualitative research in political science & public administration / จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช.

Call number: JA86 จ744 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: Qualitative research in political science & public administration.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

155. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา.

Call number: JF1351 จ74 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: JF1351 จ74 2550] (1).

156. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี / จัดทำโดย จังหวัดจันทบุรี.

by จังหวัดจันทบุรี.

Call number: HC445.Z7C5 ย73 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: จันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี, [2550?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

157. การบริหารจัดการแนวพุทธ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Call number: BQ4570.S7 ส62 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

158. สุนทรพจน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี / พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์.

by สุรยุทธ์ จุลานนท์. | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักโฆษก.

Call number: JQ1746 ส744 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, [2550]Availability: Items available for loan: NK General Collection (2), ODI General Collection (1).

159. เครือข่าย : นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Call number: JS7153.3.A8 ว64 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

160. ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ = Professional experience in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทศพร ศิริสัมพันธ์.. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. เทคนิคการบริหาร | ถวิลวดี บุรีกุล.. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | พูลนิจ ปิยะอนันต์.. การบริหารการเงินการคลัง | เพ็ญศรี ตรีทัพ.. การบริหารการเงินการคลัง | สุทธิรัตน์ รัตนโชติ.. การบริหารการเงินการคลัง | ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ.. การบริหารพัสดุ | ทิพาวดี เมฆสวรรค์.. การคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน | ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์.. จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ปรีชา วัชราภัย.. การบริหารงานบุคคลภาครัฐ | ปรีชา นิศารัตน์.. การบริหารงานบุคคลภาครัฐ | ชาญชัย แสวงศักดิ์.. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | จารุวรรณ เมณฑกา.. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ | ทศพร ศิริสัมพันธ์.. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของไทย | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. เทคนิคการบริหาร | จีระ ประทีป.. เทคนิคการบริหาร | มานิต ศุทธสกุล.. เทคนิคการบริหาร | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ | ดิเรก ถึงฝั่ง.. การเมืองกับการบริหารราชการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33401 CCT 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ | ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ | Professional experience in public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33401 CCT 2550] (2).
In transit (2).

161. ศึกษาการบริหารงานของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร กรณีการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี = A study of the Pol.Lt-Col. Thaksin Shinawatra' s administration regarding solution to the conflicts in three southern border provinces using "good governance" / พรสิน สารกุล.

by พรสิน สารกุล,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes รศ 1 พ456 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. Other title: Study of the Pol.Lt-Col. Thaksin Shinawatra' s administration regarding solution to the conflicts in three southern border provinces using "good governance".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

162. คู่มือการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ = Professional experience in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33401 CSG 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: Professional experience in public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

163. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข = Factors influencing the successful of public sector management quality award : a case study of Department of Disease Control, Ministry of Public Health / พรทิพย์ ชมเดช.

by พรทิพย์ ชมเดช,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 พ43 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. Other title: Factors influencing the successful of public sector management quality award : a case study of Department of Disease Control, Ministry of Public Health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

164. ชุดวิชาการบริหารราชการไทย [sound recording] = Thai public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ประวัติและพัฒนาการของการบริหารราชการไทย | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับการบริหารราชการไทย | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การบริหารราชการส่วนกลาง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การบริหารการคลัง งบประมาณและพัสดุในราชการไทย | นราธิป ศรีราม.. การพัฒนาการบริหารราชการไทย | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. ทิศทางและแนวโน้มของการบริหารราชการไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: av STOU 33201 CDA-T 52/040 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., [2550]Other title: การบริหารราชการไทย | Thai public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

165. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ / ผู้เขียน, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: JF1358 ว63 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

166. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.

by เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,, 2499-

Call number: JF1358 ร75 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2549Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

167. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33442 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มสธ., 2549Other title: ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | Strategic management in public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33442 W] (1).

168. เอกสารการสอน‬ชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ = Public organization administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ | สุพจน์ ทรายแก้ว.. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ | ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ | นงนารถ เพชรสม.. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ | อรวรรณ นุ้ยภักดี.. เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ | อัจฉรา จินดารัตน์.. การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ | อนันตพร กาญจนรัตน์.. การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ | อำนาจ ศรีพูนสุข.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ | อัจฉรา ภูริคุปต์.. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารแบบเครือข่าย | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ | อำนาจ ศรีพูนสุข.. การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์,. การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ

Call number: STOU 33444 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ | การบริหารองค์กรภาครัฐ | Public organization administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33444 T] (2).
In transit (2).

169. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ = Public organization administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33444 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ | การบริหารองค์กรภาครัฐ | Public organization administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33444 W] (1).
In transit (1).

170. หลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: HF5549.A3 ห46 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

171. 1 ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย.

by กรมที่ดิน. กองแผนงาน.

Call number: HD890.55 น36 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2549Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

172. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ = Public administration : conpcept and peocesses / ผู้เขียน, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: JF1358.T5 ว64 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549Other title: Public administration : conpcept and peocesses.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (2), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

173. การบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี / ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ.

by ทศพร ศิริสัมพันธ์.

Call number: JF1358 ก64 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

174. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและการบริหารจัดการงบประมาณแบบพื้นที่ของบุคลากรในหน่วยงานในระดับจังหวัด / โดย เสน่ห์ จุ้ยโต ... [และคนอื่น ๆ].

by เสน่ห์ จุ้ยโต.

Call number: HF5549.5.T7 ร63 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและการบริหารจัดการงบประมาณแบบพื้นที่ของบุคลากรในหน่วยงานในระดับจังหวัด.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

175. การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดนราธิวาส = The management administration development following the provincial integrated administration of Narathiwat Province / ทวีบุญ เชาวะเจริญ.

by ทวีบุญ เชาวะเจริญ,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 ท56 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Management administration development following the provincial integrated administration of Narathiwat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

176. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดกระบี่กับการบริหารราชการจังหวัดในอดีต = Management administration comparison according to the guideline of provincial integrated administration of Krabi Province with the former provincial administration / ศศิพันธุ์ เอียดเอื้อ.

by ศศิพันธุ์ เอียดเอื้อ,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 ศ56 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Management administration comparison according to the guideline of provincial integrated administration of Krabi Province with the former provincial administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

177. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี = Factors affecting the success of chief executive officers administration : a case study of Udonthani Province / กิตติคุณ บุตรคุณ.

by กิตติคุณ บุตรคุณ,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 ก233 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Factors affecting the success of chief executive officers administration : a case study of Udonthani Province.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

179. กฎหมายมหาชนกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ / ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by การประชุมทางวิชาการกฎหมายมหาชนกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (2548 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาการบริหารการศึกษา.

Call number: KPT3150.A57 ก64 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

180. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารราชการไทย = Thai public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

Call number: STOU 33201 W 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการบริหารราชการไทย | การบริหารราชการไทย | Thai public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33201 W 2548] (1).

181. ดุลยภาพแห่งรัฐ : กระบวนทัศน์แห่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ รวมการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการในยุคสมัยของการจัดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐ สังคม และพลเมือง / วีระศักดิ์ เครือเทพ, บรรณาธิการ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Call number: JA86 ด74 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (2).

182. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย ยาวะประภาษ.

by ศุภชัย ยาวะประภาษ.

Call number: JF1358 T5 ศ57 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2548Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

183. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการแนวคิดและกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles concepts and Thai case study / จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา.

Call number: JF1351 จ74 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: JF1351 จ74 2548] (1).
In transit (2).

184. ปฏิบัติการผู้ว่า CEO นครสวรรค์ / [สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์].

by สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์.

Call number: JF1358 ป26 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครสวรรค์ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

185. คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฎิบัติ / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: JQ1745 ค74 2548 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

186. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e-Government / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

by ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

Call number: JF1525.A8 ท63 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2548,[พิมพ์ซ้ำ 2549]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

187. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิม ศรีผดุง.. การจัดการภาครัฐกิจแนวใหม่ | สมพร สมผดุง.. การจัดการภาครัฐกิจแนวใหม่ | ธนชัย ยมจินดา.. แนวคิดและหลักการการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ | อนันต์ บุญสนอง.. ตัวแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ | ธนชัย ยมจินดา.. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและเทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. วิสัยทัศน์การจัดการเชิงกลยุทธ์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ | นราธิป ศรีราม.. การจัดองค์การเพื่อดำเนินกลยุทธ์ | อนันต์ บุญสนอง.. ภาวะผู้นำในการบริหารสู่ความสำเร็จ | สุเทพ เชาวลิต.. การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ | สุเทพ เชาวลิต.. การสื่อสารในการดำเนินกลยุทธ์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การวางแผนกลยุทธ์ : แผนหลัก และแผนปฏิบัติการ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การติดตามควบคุมงานในระบบการบริหารสมัยใหม่ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การประเมินองค์การและการประเมินบุคคลภาครัฐ | เฉลิม ศรีผดุง.. ปัญหาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข | บุญแสง ชีระภากร.. ปัญหาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข | เฉลิม ศรีผดุง.. แนวโน้มการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ | สมพร สมผดุง.. แนวโน้มการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33442 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มสธ., 2548Other title: ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | Strategic management in public administration.Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (2), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33442 T] (2).
In transit (1).

188. คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Call number: JQ1746.Z1 ม636 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

189. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ ระยะที่ 2 [electronic resource] = Final report e-citizen II / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

by มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Call number: HC79.I55 ร63 2548 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [นครศรีธรรมราช] : มหาวิทยาลัย, 2548Other title: โครงการประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ ระยะที่ 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

190. การรับรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี = Perception of school board members regarding duty performance as juristic person of basic education schools in Pathum Thani province / สุรบัญชา วิชิตพันธ์.

by สุรบัญชา วิชิตพันธ์,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ส7436 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Perception of school board members regarding duty performance as juristic person of basic education schools in Pathum Thani province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

192. ความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการไทยในต่างประเทศแบบบูรณาการ = The management administration readiness of the Thai integrated oversea administration / พลวัฒน์ สิโรดม.

by พลวัฒน์ สิโรดม,, 2497- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 พ45 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Management administration readiness of the Thai integrated oversea administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

193. ความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ = The management administration readiness following the good governance principles of the Department of Special Investigation / อารี เพ็ชรไทย.

by อารี เพ็ชรไทย,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 อ64 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Management administration readiness following the good governance principles of the Department of Special Investigation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

194. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ = Introduction to public administration / ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล.

by ยุทธพร อิสรชัย.

Call number: JF1358.T5 ย73 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548Other title: Introduction to public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

195. การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์ = Politics in Buddhist approach / บรรเทิง พาพิจิตร.

by บรรเทิง พาพิจิตร.

Call number: BQ4570.S7 บ44 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

196. การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต = Municipality administration according to the good governance principles : a case study of municipality in Phuket province / วรพจน์ ทรัพย์สุนทรกุล.

by วรพจน์ ทรัพย์สุนทรกุล,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 ว442 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Municipality administration according to the good governance principles : a case study of municipality in Phuket province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

197. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพ.ศ. 2548 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1745.A5 ก64 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548Other title: เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพ.ศ. 2548.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

198. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย : ปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวโน้มของกฎหมายในอนาคต = Administrative laws in Thai bureaucracy : problems, suggestions and future trends / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: KPT2450 ว74 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

199. ทักษะของทักษิณที่บินสูงเหนือเมฆ / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.

by ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.

Call number: DS578.32 ท62 ณ63 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

200. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = Laws and regulations in Thai bureaucracy / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33302 W 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | Laws and regulations in Thai bureaucracy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (1). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter