Refine your search

Your search returned 396 results from 158932 records. Subscribe to this search

|
201. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = Laws and regulations in Thai bureaucracy / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | อุดร ตันติสุนทร.. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | เจริญศุข ศิลาพันธุ์.. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ.. กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | เจริญรัตน์ ชูติกาญจน์.. กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ | จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ.. กฎหมายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์.. กฎหมายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นพดล ปัทมะ.. กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการบริหารราชการ | กุลพล พลวัน.. กฎหมายกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับการบริหารราชการ | สุรีย์ฉาย พลวัน.. กฎหมายกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับการบริหารราชการ | ทิพาวดี เมฆสวรรค์.. กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | นัทธี จิตสว่าง.. กฎหมายว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ | สุพจน์ สุโรจน์.. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐและระเบียบการพัสดุ | อุไรวรรณ สุโรจน์.. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐและระเบียบการพัสดุ | สุพจน์ สุโรจน์.. กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมของรัฐ | โกเมน ภัทรภิรมย์.. การควบคุมการใช้อำนาจบริหาร | โกเมน ภัทรภิรมย์.. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ | วิรัช วัรัชนิภาวรรณ.. ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33302 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | Laws and regulations in Thai bureaucracy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Damaged (2). In transit (1).

202. ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ = Public administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อิสระ สุวรรณบล.. การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ | ศุภชัย ยาวะประภาษ.. นโยบายสาธารณะ | ปิยากร หวังมหาพร.. นโยบายสาธารณะ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. ระบบบริหารราชการและโครงสร้างส่วนราชการ | ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล.. ยุทธศาสตร์การพัฒานาประเทศกับการบริหารภาครัฐ | จีระ ประทีป.. การบริหารการคลังภาครัฐ | อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี.. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การบริหารท้องถิ่น | ชลธิศ ธีระฐิติ.. การบริหารการเปลี่ยนแปลง | ชลธิศ ธีระฐิติ.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ | ถวิลวดี บุรีกุล.. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | อาวุธ วรรณวงศ์.. กระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐ | จีระ ประทีป.. เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ | อัครเดช ไชยเพิ่ม.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ | ศุภชัย ยาวะประภาษ.. การประเมินผลนโยบายสาธารณะและการประเมินผลระบบราชการไทย | ปิยากร หวังมหาพร.. การประเมินผลนโยบายสาธารณะและการประเมินผลระบบราชการไทย | มานิต ศุทธสกุล.. การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารภาครัฐ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการบริหารภาครัฐ | การบริหารภาครัฐ | Public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33702 GT] (2).
Damaged (1).

203. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) / ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2547 : ชลบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1746 ก74 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547Other title: การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

204. เอกสารสมุดปกขาวแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อการบริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1745.A1 อ884 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อการบริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547Other title: แนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

205. การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ = เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2547 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Call number: JQ1745.A1 ก645 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

206. แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารภาครัฐ = Public administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33702 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการบริหารภาครัฐ | การบริหารภาครัฐ | Public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (1), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

207. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย = Thai public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิาราช.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ประวัติและพัฒนาการของการบริหารราชการไทย | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย | ดิเรก ถึงฝั่ง.. ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย | ไพฑูรย์ บุญวัฒน์.. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับการบริหารราชการไทย | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย | ไพฑูรย์ บุญวัฒน์.. การบริหารราชการส่วนกลาง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การบริหารการคลัง งบประมาณและพัสดุในราชการไทย | นราธิป ศรีราม.. การพัฒนาการบริหารราชหารไทย | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. ทิศทางและแนวโน้มของการบริหารราชการไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33201 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการบริหารราชการไทย | การบริหารราชการไทย | Thai public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (6), UD General Collection (2), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33201 T 2547] (2).
In transit (2).

208. รวมกฎหมายการเมืองและการบริหาร. เล่ม 2 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง / รวบรวมโดย ปธาน สุวรรณมงคล.

by ปธาน สุวรรณมงคล.

Call number: KPT2712 ป362 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2547Other title: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

209. รายงานผลการประชุมสัมมนาแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารราชการในภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by การประชุมสัมมนาแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารราชการในภูมิภาค (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1746.Z1 ก6446 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

210. Being e-Citizen by e-Government : โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ--เพื่อคนไทย / สมชัย อักษรารักษ์, อศินา พรวศิน.

by สมชัย อักษรารักษ์. | อศินา พรวศิน.

Call number: JQ1745.A55A8 ส42 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547Other title: โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ--เพื่อคนไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

211. ชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] = Laws and regulations in Thai bureaucracy / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โกเมน ภัทรภิรมย์.. ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | สุพจน์ สุโรจน์.. ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | โกเมน ภัทรภิรมย์.. กฎหมายที่เกี่บวกับการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | เสน่ห์ จุ้ยโต.. กฎหมายที่เกี่บวกับการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | สุพจน์ สุโรจน์.. กฎหมายที่เกี่บวกับการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | เสน่ห์ จุ้ยโต.. กฎหมายเกี่บวกับการบริหารงานยุติธรรม | สุพจน์ สุโรจน์.. กฎหมายเกี่บวกับการบริหารงานยุติธรรม | เสน่ห์ จุ้ยโต.. กฎหมายที่เกี่บวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | อุดร ตันติสุนทร.. กฎหมายที่เกี่บวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | เสน่ห์ จุ้ยโต.. กฎหมายที่เกี่บวกับการบริหารงานเจ้าหน้าที่ของรีฐ | สุทิน ลี้ปิยะชาติ.. กฎหมายที่เกี่บวกับการบริหารงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: av STOU 33302 VCD-T 49/015 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | Laws and regulations in Thai bureaucracy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

212. ชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] = Provincial administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: av STOU 33420 VCD-T 49/016 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: การบริหารราชการส่วนภูมิภาค | Provincial administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

213. รายงานการวิจัยเรื่องระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา / โดย ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ และคณะ.

Call number: JF1525.T67 ร64 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547Other title: ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

214. ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักโฆษก.

Call number: JQ1745.A1 ย73 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

215. การตรวจสอบภาครัฐ = Government audits / เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: JF1525 T67 จ48 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พอดี, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

216. ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร,, 2492-

Call number: JQ1745 ท68 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

217. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JS7153.3 A3 ก64 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

218. ถาม-ตอบ เกียวกับการปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล.

by สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: JQ1745 A1 ถ64 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

219. รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ / ทศพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ทศพร ศิริสัมพันธ์.

Call number: JQ1745 A55I7 ร64 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2546]Other title: การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

220. รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน / ทศพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ทศพร ศิริสัมพันธ์.

Call number: JQ1743.2 ร64 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Other title: การพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

221. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค = Provincial administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | อภิชัย ศรีโสภิต.. ปัจจัยแวดล้อมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | ประสิทธิ์ การกลาง.. การบริหารราชการระดับจังหวัด | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารราชการระดับอำเภอ | กุลธน ธนาพงศธร.. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง | สุกิจ จุลละนันท์.. โครงการและกิจกรรมพิเศษในการบริหารราชการของจังหวัด | กุลธน ธนาพงศธร.. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.. บทบาทภาคประชาคมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์.. การวางแผน การประสานงาน และการควบคุมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | สุเทพ เชาวลิต.. การบริหารโครงการและงบประมาณในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | สมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์.. การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | อรวรรณ นุ้ยภักดี.. การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์.. ยุทธศาสตร์แนวทางใหม่ของการบริหารราชการจังหวัด | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การปกครองท้องที่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33420 T 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | การบริหารราชการส่วนภูมิภาค | Provincial administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

222. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค = Provincial administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33420 W 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค | การบริหารราชการส่วนภูมิภาค | Provincial administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

223. แอตลาสประเทศไทย รัฐกิจ รายจังหวัด / กวี วรกวิน.

by กวี วรกวิน.

Call number: G8025 ก56 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2546Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: G8025 ก56 2546] (1).

224. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1746 ส743 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2546Other title: การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

225. ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย / บรรณาธิการ, จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์.

by จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์,, 2505-

Call number: JQ1745.A55C6 ธ44 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิถีทรรศน์, 2546Availability: Items available for loan: PB General Collection (1).

226. รายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by การประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (2546 : ชลบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1746.Z1 ก6446 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546Other title: แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

227. ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงราชการบริหารส่วนภูมิภาค / รวบรวมโดย ภาคกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Call number: JS7153.3.A2 ข58 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

228. การปฏิรูประบบราชการ : หลากหลายมุมมอง / จัดทำโดย มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์ และ โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.

by อรทัย ก๊กผล. | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ. | มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจธรรมศาสตร์.

Call number: JQ1746 Z1 ก642 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

229. เงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).

by คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Call number: JQ1745 .A1 ง83 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

230. แปลงรูป เปลี่ยนราก : บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 / แกรี่ แอล. วอมสลีย์ ... [และคนอื่น ๆ], เขียน ; อัมพร ธำรงลักษณ์, บรรณาธิการแปล.

by อัมพร ธำรงลักษณ์. | wamsley, Gary L.

Call number: JF1351 ป74 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

231. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ : มิติใหม่ของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการไทย / \ วรเดช จันทรศร และ สมบัติ อยู่เมือง.

by วรเดช จันทรศร.

Call number: G70.2 ว45 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อกและการพิมพ์, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

233. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: JF56 ว65 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

234. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ / สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by ไทย. | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: KPT2860 พ644 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545Other title: ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

235. การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.

Call number: JS7153.3 A8 ป74 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2545Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

236. หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

by สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Call number: JF1358.T5 ห46 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (5), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). In transit (1).

237. สรุปรายงานการศึกษาเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

by สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: JS7153.3 A3 ส46 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2545Other title: การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

238. คู่มือการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ : ระบบมาตรฐาน 1104 : ระบบการพัฒนาบุคลากร = Thailand international public sector standard management system and outcoms : P.S.O. 1104 : personnel development system / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย.

Call number: HF5549 ค75 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Other title: ระบบมาตรฐาน 1104 : ระบบการพัฒนาบุคลากร | ระบบการพัฒนาบุคลากร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

239. คู่มือการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ : ระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร = Thailand international public sector standard management system and outcoms : P.S.O. 1102 : communication system / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. ; ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศรและวนิดา นวลบุญเรือง.

by วรเดช จันทรศร. | วนิดา นวลบุญเรือง. | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย.

Call number: HD30.335 ค74 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Other title: ระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

240. คู่มือการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ : ระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล = Thailand international public sector standard maagement system and outcoms : P.S.O. 1108 : evaluation system / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.

Call number: JF1525.T67 ค742 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Other title: ระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล | ระบบการประเมินผล.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

241. รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี / โดย สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: JF1358 T5 ร65 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Other title: การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

242. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Call number: KPT2860 พ645 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

243. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ / เรียบเรียงโดย ศุภชัย ยาวะประภาษ และวนิดา นวลบุญเรือง.

by ศุภชัย ยาวะประภาษ. | วนิดา นวลบุญเรือง.

Call number: JS7153.3.A2 ศ84 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

244. หลักกฎหมายมหาชนกับการบริหารภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวนิดา นวลบุญเรือง.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์. | วนิดา นวลบุญเรือง.

Call number: KPT2000 ช62 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

245. แนวทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา : สิบคำถามที่ผู้นำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ควรต้องถามตนเอง = Roadmap for e - government in the developing world : 10 question e - government leader should ask themselves / คณะทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ศรีศักดิ์ จามรมาน และ ณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง.

by ศรีศักดิ์ จามรมาน. | ณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง. | สภาแปซิฟิกด้านนโยบายระหว่างประเทศ. | Pacific Council on International Policy. | คณะทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา. | The Working group on e-government in the developing world.

Call number: JF1525.A8 น85 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2545Other title: Roadmap for e - government in the developing world : 10 question e - government leader should ask themselves.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

246. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน / คณะผู้วิจัย, ทศพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ทศพร ศิริสัมพันธ์. | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: JQ1745.A1 ร642 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545Other title: การพัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน | การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน | โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

247. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2545) = 3rd National Congress of Political Sciences and Public Administration (2002) "คิดใหม่ ทำใหม่ จะปฏิรูประบบราชการไทยได้จริงหรือ"/ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2545 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Call number: JQ1745.A1 ก642 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์], 2545Other title: คิดใหม่ ทำใหม่ จะปฏิรูประบบราชการไทยได้จริงหรือ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

248. รัฐศาสตร์-การบริหาร รวมบทความวิชาการ / สุพิณ เกชาคุปต์, บรรณาธิการ.

by สุพิณ เกชาคุปต์.

Call number: JF1358 T5 ร63 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Items available for loan: LP General Collection (1).

249. รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ / ไชยรัตน์ เจิญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Call number: JA69 ช94 2544 Edition: พิมพครั้งที 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

250. อาหารเสริมสมองนักบริหาร เล่ม 2 / ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน.

by ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน.

Call number: JA1745 A1 อ65 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter