<![CDATA[STOU Library Search for 'su,wrdl: "การจัดการธุรกิจ."' with limit(s): 'su-to:การวางแผนเชิงกลยุทธ์ su-to:การบริหารธุรกิจ location:50000 su-to:การวางแผนเชิงกลยุทธ์. homebranch:20000 holdingbranch:60000']]> https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=su&q=%22%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.%22&limit=su-to%253A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B9%258C&limit=su-to%253A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588&limit=location%253A50000&limit=su-to%253A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B9%258C.&limit=homebranch%253A20000&limit=holdingbranch%253A60000&format=rss2 2 0 50