Your search returned 2 results from 159852 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาหาร. | เรวดี จงสุวัฒน์.. การวางแผนและการกำหนดรายการอาหาร. | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร. | อบเชย วงศ์ทอง.. การเตรียมและการประกอบอาหาร. | เดชรัต สุขกำเนิด.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร. | ธันวา จิตต์สงวน.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร. | ธีรารัตน์ วรพิเชฐ.. การจัดซื้อในธุรกิจอาหาร. | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหาร. | กฤษณา ปุณยางกูร.. การจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหาร. | ณัฐพล พันธุ์ภักดี.. การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร. | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร. | นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร. | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร. | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร. | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร. | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร. | สุขสรรค์ กันตะบุตร.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร. | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.Other title: ชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | Principles of food management and food business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร = Food business management / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช.

by สมบัติ ฑีฆะทรัพย์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร. | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร. | ธันวา จิตต์สงวน.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร. | เดชรัต สุขกำเนิด.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร. | สมบัติ ขอทวีวัฒนา.. การจัดการวัตถุดิบ. | วราวุฒิ ครูส่ง.. การจัดการกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง. | ชลลดา ปรีดา.. การจัดการกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง. | สมบัติ ขอทวีวัฒนา.. การจัดการกระบวนการผลิตอาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็ง. | ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน.. การจัดการกระบวนการผลิตอาหารหมักและอบแห้ง. | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. การจัดการบรรจุภัณฑ์. | วราวุฒิ ครูส่ง.. การจัดการบรรจุภัณฑ์. | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร. | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. การมาตรฐานและกฎหมายอาหาร. | วันชัย สมชิต.. การมาตรฐานและกฎหมายอาหาร. | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการการตลาด. | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ส่วนประสมการตลาด. | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการธุรกิจการบริการอาหาร. | ศรีสุดา ธีระกาญจน์.. การบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการจัดการในธุรกิจอาหาร. | สวนิต พูพิพัฒน์.. การจัดการบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในระบบธุรกิจอาหาร. | ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร.. การจัดการบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในระบบธุรกิจอาหาร. | ปาริฉัตร ประวาหะนาวิน.. แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหาร. | ชลลดา ปรีดา.. แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหาร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

Call number: STOU 71331 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.Other title: ชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร | การจัดการธุรกิจอาหาร | Food business management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter