Your search returned 6 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน = Quantitative techniques for business decision and operations management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไมตรี วสันติวงศ์.. เทคนิคเชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในงานธุรกิจ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. เทคนิคเชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในงานธุรกิจ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง และตัวแบบการมอบหมายงาน | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. ทฤษฎีการตัดสินใจ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์เครือข่ายงานและตัวแบบมาร์คอฟ | ไมตรี วสันติวงศ์.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ | คมวุธ วิศวไพศาล.. ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ | ไมตรี วสันติวงศ์.. กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.. กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. ระบบการผลิตและการบริการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ระบบการผลิตและการบริการ | ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.. ระบบการผลิตและการบริการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางผังหน่วยงาน | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงานและการวัดงาน | ไมตรี วสันติวงศ์.. การจัดการคุณภาพ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน | ไมตรี วสันติวงศ์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การบำรุงรักษา | ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.. การบำรุงรักษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 32723 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน | เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน | Quantitative techniques for business decision and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ = Business building and entrepreneurship / สาขาวิชาวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การแสวงหาโอกาสการประเมินโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุน | ธนชัย ยมจินดา.. การจัดองค์การสำหรับการประกอบธุรกิจ | พิมพา หิรัญกิตติ.. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ | สมชาย หิรัญกิตติ.. การจัดการการผลิตและดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การประเมินผลประกอบการ | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32449 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | Business building and entrepreneurship | การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32449 T] (1).
Checked out (2). Damaged (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ = Professional experience in management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนชัย ยมจินดา.. ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง | ธนชัย ยมจินดา.. นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ | กิ่งพร ทองใบ.. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม | กิ่งพร ทองใบ.. การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. การกำกับดูแลกิจการที่ดี | ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ | วิชัย กิตติวิทยากุล.. การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการธุรกิจการผลิต | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32482 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ | ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ = Professional experience in business administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนชัย ยมจินดา.. ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง | ธนชัย ยมจินดา.. นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ | กิ่งพร ทองใบ.. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม | กิ่งพร ทองใบ.. การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. การกำกับดูแลกิจการที่ดี | ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ | วิชัย กิตติวิทยากุล.. การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | สุวีณา ดั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการธุรกิจการผลิต | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32415 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ | ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ | Professional experience in business administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32415 T 2550] (2).

5. ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน = Quantitative analysis and operations management / บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ | ไมตรี วสันติวงศ์.. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง และตัวแบบการมอบหมายงาน | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. ทฤษฎีการตัดสินใจ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์เครือข่ายงานและตัวแบบมาร์คอฟ | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | ไมตรี วสันติวงศ์.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. ตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ | ไมตรี วสันติวงศ์.. กลยุทธ์การดำเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ระบบการผลิตและการบริการ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. ระบบการผลิตและการบริการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนทำเลที่ตั้งและการวางผังหน่วยงาน | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงานและการวัดงาน | ไมตรี วสันติวงศ์.. การจัดการคุณภาพ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการดำเนินงาน การจัดลำดับงาน และการควบคุมการดำเนินงาน | ไมตรี วสันติวงศ์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการวัสดุ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การบำรุงรักษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 32703 GT 2551-2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551-2552Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน | Quantitative analysis and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน = Quantitative analysis and operations management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไมตรี วสันติวงศ์.. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงานในธุรกิจ | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. การโปรแกรมเชิงเส้น | กิ่งพร ทองใบ.. แบบจำลองการขนส่ง และการโปรแกรมจำนวนเต็ม | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. แบบจำลองการขนส่ง และการโปรแกรมจำนวนเต็ม | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. แบบจำลองขนส่ง และการโปรแกรมจำนวนเต็ม | สุนันท์ สีสังข์.. การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. แบบจำลองโครงข่ายงาน และแบบจำลอง PERT/CPM | สำรวย กมลายุตต์.. แบบจำลองโครงข่ายงาน และแบบจำลอง PERT/CPM | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. ทฤษฎีการตัดสินใจ และแบบจำลองมาร์คอฟ | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. แบบจำลองแถวคอย และการจำลองสถานการณ์ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. ระบบการผลิตและการบริการ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การออกแบบระบบการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การพยากรณ์ กำลังการผลิต และการวางแผนการผลิต | ไมตรี วสันติวงศ์.. การจัดการวัสดุ | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงานและการวัดงาน | ไมตรี วสันติวงศ์.. การจัดการคุณภาพ | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การบำรุงรักษาและการผลิตแบบทันเวลาพอดี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน | Quantitative analysis and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (1), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32703 GT] (4).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter