Your search returned 4610 results from 158346 records. Subscribe to this search

|
1. ภาวะผู้นำทางการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 = The instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2 / ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม.

by ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม,, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ฉ565 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Other title: Instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

2. ต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการของสถานีอนามัยในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2549 = Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006 / ชนินทร์ พวงมาลัย.

by ชนินทร์ พวงมาลัย,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ช364 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรอบรม ด้านงานหนุนช่วยบริหารกับงานจริงที่ปฏิบัติ สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่จะได้รับการเลื่อนชั้น เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ในสายธุรการ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปี 2534-2536 / ธวัชชัย อาภาขจร.

by ธวัชชัย อาภาขจร,, 2502- | มหาวิทยาลัยเกริก. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses รศ มกร ธ46 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2537Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นโยบายและวางแผนสังคม))-- มหาวิทยาลัย เกริก, 2537. Other title: Commensurability between administrative support training course and actual work for non-commissioned policce officers for being promoted into commissioned police officers in the administrative support line of work : a case study of class 2534-2536 B.E..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเมืองไทย ช่วง พ.ศ. 2547-2559 = The synthesized body of knowledge for Thai political movement under Thai politics B.C. 2004-2016 / โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย.

by ยุทธพร อิสรชัย, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: JQ1749.A15 ย73 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเมืองไทย ช่วง พ.ศ. 2547-2559 | Synthesized body of knowledge for Thai political movement under Thai politics B.C. 2004-2016.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (1).

5. ภาวะผู้นำในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกไทย = Leadership as a mediator of learning organization, technology and innovation influencing competitiveness of Thai exporting business / นางลาวัลย์ บรรเจิดรุ่งขจร.

by ลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจร,, 2507- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d วจ 1 ล65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: ดุษฏีนิพนธ์ (บธ.ด. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Leadership as a mediator of learning organization, technology and innovation influencing competitiveness of Thai exporting business.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ผลของการส่งเสริมทันตสุขภาพในคนพิการโดยการเยี่ยมบ้านโดยทันตบุคลากรและไม่ใช่ทันตบุคลากรของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = The effects of dental health promotion among disabled persons through home visits by dental and non-dental personnel in Bang Rakam District, Phitsanulok Province / นางสาวอัญชลี กิติวิริยกุล.

by อัญชลี กิติวิริยกุล,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 4 อ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of dental health promotion among disabled persons through home visits by dental and non-dental personnel in Bang Rakam District, Phitsanulok Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จังหวัดกำแพงเพชร = The effects of using a guidance activities package based on reinforcement technique to develop social manners of Prathom Suksa IV –VI students at Ban Wangtakian School in Kamphaeng Phet Province

by พรรณกมล สังคง,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณทิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 พ48 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using a guidance activities package based on reinforcement technique to develop social manners of Prathom Suksa IV –VI students at Ban Wangtakian School in Kamphaeng Phet Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ด้านอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง = The effects of using a guidance activities package based on multiple intelligences theory for the development of the career awareness of Mathayom Suksa III students at Steeranong School in Ranong Province / นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม.

by อมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 อ48 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using a guidance activities package based on multiple intelligences theory for the development of the career awareness of Mathayom Suksa III students at Steeranong School in Ranong Province .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”จังหวัดสมุทรสาคร = The effects of using an electronic book entitled local wisdom of Samut Sakhom on critical reading ability and toward local Area of Mathayom Suksa VI students at Krathumbaen “Wiset Samutthakhun”School in Samut Sakhon Province / นางนิยดา น่วมไม้พุ่ม.

by นิยดา น่วมไม้พุ่ม,, 2498- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 น6432 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using an electronic book entitled local wisdom of Samut Sakhom on critical reading ability and toward local Area of Mathayom Suksa VI students at Krathumbaen “Wiset Samutthakhun”School in Samut Sakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ผลการใช้บทปฎิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง = The effects of laboratory instructions using the constructivist learning approach in the topic of Structure and Function of Flower Plants on science learning achievement and integrated science process skills of Mathayom Suksa V students at Phichairattanakhan School in Ranong Province / นางสาวอัสมะ เจะดาฮิง.

by อัสมะ เจะดาฮิง,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณทิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 8 อ65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects laboratory of instructions using the constructivist learning approach in the topic of Structure and Function of Flower Plants on science learning achievement and integrated science process skills of Mathayom Suksa V students at Phichairattanakhan School in Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส = The relationship between in-school supervision behaviors of school administrators and morale in job performance of teachers under the Offices of Narathiwat Primary Education Service Area / นายมะรอฟี เจะเลาะ.

by มะรอฟี เจะเลาะ,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: Thes ศษ 2 ม65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Relationship between in-school supervision behaviors of school administrators and morale in job performance of teachers under the Offices of Narathiwat Primary Education Service Area.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีเกสตัลท์เพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ = The effects of using a guidance activities package based on gestalt theory to develop optimism of Mathayom Suksa V students of Niyomsilp Anusorn School in Phetchabun Province / นางสาวมะลิสา สุธารัตน์.

by มะลิสา สุธารัตน์,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณทิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ม64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using a guidance activities package based on gestalt theory to develop optimism of Mathayom Suksa V students of Niyomsilp Anusorn School in Phetchabun Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. การจัดการคอลเล็กชันข้อมูลท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ = Local information collection management by the Office of Academic Resources and Information Technology at Northern Rajabhat Universities / นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี.

by สรัลชนา น้ำเงินสกุณี,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศป 1 ส47 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Local information collection management by the Office of Academic Resources and Information Technology at Northern Rajabhat Universities.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Effects of urbanization changing on roles of subdistrict headman and village headman in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province / นายอาทิตย์ สุโขทัย.

by อาทิตย์ สุโขทัย,, 2512- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes รศ 1 อ65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.(การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of urbanization changing on roles of subdistrict headman and village headman in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. การเลือกช่องทางในการฟังเพลงไทยสากลของผู้บริโภค Gen Y และ Gen Z ในกรุงเทพมหานคร = Channels selection behavior for listening to modern Thai music of Gen Y and Gen Z consumers in Bangkok / นายแมนสรวง สุรางครัตน์.

by แมนสรวง สุรางครัตน์,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นศ 1 ม83 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.(นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Channels selection behavior for listening to modern Thai music of Gen Y and Gen Z consumers in Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี = Effects of a behavioral change program for hypertension prevention in a high risk group at Phen District, Udon Thani Province / นายศราวุฒิ บุญญะรัง.

by ศราวุฒิ บุญญะรัง,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 2 ศ46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of a behavioral change program for hypertension prevention in a high risk group at Phen District, Udon Thani Province.Availability: No items available Checked out (1).

17. การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพไทย = A study of digital competency components of Thai professional nurses / นายปราโมทย์ ถ่างกระโทก.

by ปราโมทย์ ถ่างกระโทก,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 ป48 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Study of digital competency components of Thai professional nurses.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. การพยากรณ์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ของประเทศไทยโดยแบบจำลอง ARIMA และแบบจำลอง ARIMA X = Cement price index forecasting using ARIMA and ARIMA X model / นายโรม ตระกูลโกศล.

by โรม ตระกูลโกศล,, 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศศ 2 ร94 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Cement price index forecasting using ARIMA and ARIMA X model.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors related to village health volunteers’ performance on health customer protection in Phra Phrom District, Nakhon Si Thammarat Province / นางสาวนิภาวรรณ รัชโทมาศ.

by นิภาวรรณ รัชโทมาศ,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 2 น66 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors related to village health volunteers’ performance on health customer protection in Phra Phrom District, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิกเรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่มีต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง = The effects of instructional package using infographic in the topic of Astronomy and Space on learning achievement and creative thinking Mathayom Suksa III students at Pichai Ratanakan School in Ranong Province / นางสาวชลิตา ทองเพิ่ม.

by ชลิตา ทองเพิ่ม,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 8 ช46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of instructional package using infographic in the topic of Astronomy and Space on learning achievement and creative thinking Mathayom Suksa III students at Pichai Ratanakan School in Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง = Information use for study in higher education by Matayom 6 students in the Lower Northern Region Schools / นางสาวนารถนรี พอใจ.

by นารถนรี พอใจ,, 2517- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศป 1 น66 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Information use for study in higher education by Matayom 6 students in the Lower Northern Region Schools.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องแกงในจังหวัดสงขลา = An evaluation of product quality of community enterprise group of curry paste processing in Songkhla Province / นายธนุตร์ กิตติพลภักดี.

by ธนุตร์ กิตติพลภักดี,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes คศ 2 ธ37 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Evaluation of product quality of community enterprise group of curry paste processing in Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี = Comparison of elderly knowledge and attitude in food consumption adhering to Thai traditional medicine and healthcare behavior : a case study in Bangkok Metropolis and Nonthaburi Province / นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต.

by วรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes คศ 2 ว45 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Comparison of elderly knowledge and attitude in food consumption adhering to Thai traditional medicine and healthcare behavior : a case study in Bangkok Metropolis and Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา “เฮลท์บ๊อกซ์เดลิเวอรี่” กรุงเทพมหานคร = Management of health food business : a case study of “Healthbox Delivery” in Bangkok metropolis / นางสาวจุฑากาญจน์ เชาว์น้ำทิพย์.

by จุฑากาญจน์ เชาว์น้ำทิพย์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes คศ 2 จ73 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Management of health food business : a case study of “Healthbox Delivery” in Bangkok metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. พัฒนาการของนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย : การเปรียบเทียบกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ = Developing an old-age allowance policy in Thailand : a comparative study of public policy making processes / พรรณิภา อาษาภา.

by พรรณิภา อาษาภา,, 2497- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses Ph.d วจ มร พ44 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.(การเมือง))--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561. Other title: Developing an old-age allowance policy in Thailand : a comparative study of public policy making processes.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา = The national development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province / นางสาวเนตรนภา ขัติยศ.

by เนตรนภา ขัติยศ,, 2534- ผู้แต่ง. | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | พนมพัทธ์ สมิตานนท์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 น74 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: National development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. การเปิดรับและความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสียงของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = Exposure to and needs towards news radio program’s content and format of people in Lower Northeast Region / นายวีรยุทธ น้อยพรหม.

by วีรยุทธ น้อยพรหม,, 2529- ผู้แต่ง. | ์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | สันทัด ทองรินทร์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นศ 1 ว67 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.(นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Exposure to and needs towards news radio program’s content and format of people in Lower Northeast Region.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร = Factors affecting operations of village health volunteers in health management villages in Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province / นางไพบูลย์ อินทมาส.

by ไพบูลย์ อินทมาส,, 2504- ผู้แต่ง. | สมโภช รติโอฬาร, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | วรางคณา จันทร์คง, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 2 พ93 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors affecting operations of village health volunteers in health management villages in Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชุมชนในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี = Factors related to community network participation in health management village operations in Sing Buri Province / นางสาวภควดี ภวภูตานนท์.

by ภควดี ภวภูตานนท์,, 2529- ผู้แต่ง. | สมโภช รติโอฬาร, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | วรางคณา จันทร์คง, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 2 ภ25 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors related to community network participation in health management village operations in Sing Buri Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = Extension guidelines for dry-season maize production of farmers in Bang Rakam District of Phitsanulok Province / นางสาวมลธิชา ทาอาสา.

by มลธิชา ทาอาสา,, 2533- ผู้แต่ง. | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ม43 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Extension guidelines for dry-season maize production of farmers in Bang Rakam District of Phitsanulok Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี = Factors affecting consumers’ buying behavior in Farm Mart Shop, Suranaree University of Technology / นายจักร์ โนจากุล.

by จักร์ โนจากุล,, 2514- ผู้แต่ง. | อัจฉรา โพธิ์ดี, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ภวัต เจียมจิณณวัตร, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 3 จ63 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(การจัดการการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors affecting consumers’ buying behavior in Farm Mart Shop, Suranaree University of Technology.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน = Guidelines for development of Young Smart Farmer in the Upper Northeastern Region / นางสาวธิรดา วงษ์กุดเลาะ.

by ธิรดา วงษ์กุดเลาะ,, 2533- ผู้แต่ง. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | บาเพ็ญ เขียวหวาน, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ธ64 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Guidelines for development of Young Smart Farmer in the Upper Northeastern Region.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Factors affecting to new theory farming of agriculture by farmers in Mueang District Roiet Province / นางสาวขวัญตา มูลชารี.

by ขวัญตา มูลชารี,, 2527- ผู้แต่ง. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | บาเพ็ญ เขียวหวาน, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ข57 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors affecting to new theory farming of agriculture by farmers in Mueang District Roiet Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. ความต้องการการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส = Extension needs of organic Fertilizer utilization in Para rubber production of farmers in Ra-ngae District of Narathiwat Province / นายสุพรรณบัฐ ทวีธรรม.

by สุพรรณบัฐ ทวีธรรม,, 2521- ผู้แต่ง. | พรชุลีย์ นิลวิเศษ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | สุนันท์ สีสังข์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ส78 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Extension needs of organic Fertilizer utilization in Para rubber production of farmers in Ra-ngae District of Narathiwat Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = The usage of mechanical and manual sugarcane harvesting technology by farmers in Mueang District, of Kanchanaburi Province / นายวิทยา ยิ่งยวด.

by วิทยา ยิ่งยวด,, 2522- ผู้แต่ง. | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | สุนันท์ สีสังข์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ว6343 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Usage of mechanical and manual sugarcane harvesting technology by farmers in Mueang District, of Kanchanaburi Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย “5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ไปปฎิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานเขต 10 กรมราชทัณฑ์ = Factors influencing successful implementation of "5 steps in changing the Thai corrections" policy : a case study of prisons and correctional region 10 department of corrections / นายเอก ศิริโชคธรรมกุล.

by เอก ศิริโชคธรรมกุล,, 2523- ผู้แต่ง. | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | พนมพัทธ์ สมิตานนท์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 อ76 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.(บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors influencing successful implementation of "5 steps in changing the Thai corrections" policy : a case study of prisons and correctional region 10 department of corrections.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. มาตรฐานตราและการสื่่อสารตราสำหรับเครื่องประดับอัญมณีไทยในระดับโลก = Brand standards and brand communication for Thai jewelry in global business / นายพงศภัค พรมโลก.

by พงศภัค พรมโลก,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 พ25 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Brand standards and brand communication for Thai jewelry in global business.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. การสร้างอัตลักษณ์คนใต้ผ่านหนังตะลุง = Indentity construction of southern Thai people through shadow play / นางศราณี เวศยาสิรินทร์.

by ศราณี เวศยาสิรินทร์,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 ศ46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561-Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Indentity construction of southern Thai people through shadow play.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. ผลการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 7E ผนวกกลวิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effects of the 7E inquiry learning management together with science teaching strategies on science learning achievement in the topic of Digestion System and Cellular Respiration and Scientific Mind of Mathayom Suksa IV students in the science program of Schools in Surat Thani Consortium 2 of Surat Thani Province / นางจินตนา ยังจีน.

by จินตนา ยังจีน,, 2517- ผู้แต่ง. | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ดวงเดือน สุวรรณจินดา, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 8 จ63 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of the 7E inquiry learning management together with science teaching strategies on science learning achievement in the topic of Digestion System and Cellular Respiration and Scientific Mind of Mathayom Suksa IV students in the science program of Schools in Surat Thani Consortium 2 of Surat Thani Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. ผลการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ร่วมกับการเขียนผังกราฟิก เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effects of the 7E inquiry learning management together with graphic organizer on science learning achievement in the topic of plant life and analytical thinking ability of Mathayom Suksa I students at Thachana School in Surat Thani Province / นางปวีณ์กร บัวเพชร.

by ปวีณ์กร บัวเพชร,, 2519- ผู้แต่ง. | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ดวงเดือน สุวรรณจินดา, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 8 ป56 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of the 7E inquiry learning management together with graphic organizer on science learning achiement in the topic of plant life and analytical thinking ability of Mathayom Suksa I students at Thachana School in Surat Thani Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. การจัดการการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมแบบหัตถกรรมของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู = Mulberry cultivation, sericulture and management by small scale sericulturists in Nongbua Lamphu Province / นางสาวกาญจนาพร พันธิรัตน์.

by กาญจนาพร พันธิรัตน์,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 3 ก62 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(การจัดการการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Mulberry cultivation, sericulture and management by small scale sericulturists in Nongbua Lamphu Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ออาหารทะลแบบจัดส่งถึงที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The relationship between marketing mix factors and consumer's buying behavior towards seafood with delivery service in Bangkok Metropolis / นางสาวมณีศิลาภัทร ทัศนียรักษ์.

by มณีศิลาภัทร ทัศนียรักษ์,, 2526- ผู้แต่ง. | อโณทัย งามวิชัยกิจ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ยุทธนา ธรรมเจริญ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 3 ม36 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การตลาด)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Relationship between marketing mix factors and consumer's buying behavior towards seafood with delivery service in Bangkok Metropolis.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการอนามัยโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 = The development of an information system for school health service : a case of Surattani 2 School / นางจิรารัตน์ อุณหศิริกุล.

by จิรารัตน์ อุณหศิริกุล, ผู้แต่ง. | ชานาญ เชาวกีรติพงศ์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศป 1 จ65 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Development of an information system for school health service : a case of Surattani 2 School.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี = Factors related to the performance of dental public health of Det Udom primary care network in Ubon Ratchathani Province / นางสาวดวงฤทัย ไสยสมบัติ.

by ดวงฤทัย ไสยสมบัติ,, 2514- ผู้แต่ง. | วรางคณา จันทร์คง, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | สมโภช รติโอฬาร, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 2 ด53 2561 Material type: Text Text; Format: print tape cartridge ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Factors related to the performance of dental public health of Det Udom primary care network in Ubon Ratchathani Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมุทรสาคร = Cultural competency development for nurses at Samut Sakhon Hospital / นางปิยะฉัตร สุจริตธรรม.

by ปิยะฉัตร สุจริตธรรม,, 2516- ผู้แต่ง. | พัทยา แก้วสาร, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ประกาย จิโรจน์กุล, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 ป66 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Cultural competency development for nurses at Samut Sakhon Hospital.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. ผลของโปรแกรมพัฒนาความสุขร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม = The effects of a happiness developing program with social support in the elderly with depression at Huay-Toei Sub-district, Msha Sarakham Province / นางพิกุล ทับวิธร.

by พิกุล ทับวิธร,, 2517- ผู้แต่ง. | ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 2 พ62 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of a happiness developing program with social support in the elderly with depression at Huay-Toei Sub-district, Msha Sarakham Province.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. รายงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ = The synthesis of strategic management knowledge in the public sector / ลักษณา ศิริวรรณ.

by ลักษณา ศิริวรรณ.

Call number: JF1338.A3T5 ล62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560]Other title: การสังเคราะห์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ | Synthesis of strategic management knowledge in the public sector.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1). Checked out (1).

48. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา = Factors affecting drugs prevention behaviors of Upper Secondary Students in Songkhla Province / ช่อแก้ว ส่งแสงทอง.

by ช่อแก้ว ส่งแสงทอง,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ช52 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Factors affecting drugs prevention behaviors of Upper Secondary Students in Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า จังหวัดลำปาง = Application of geographic information system and remote sensing for fire risk area assessment in Mae Chae Fa National Reserved Forest, Lampang Province / ภัทรา ม่วงเพชร.

by ภัทรา ม่วงเพชร,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 3 ภ62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (การจัดการการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Application of geographic information system and remote sensing for fire risk area assessment in Mae Chae Fa National Reserved Forest, Lampang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน = The research competencies of professional nurses in community hospital / อิสรีย์ พันธ์เหนือ.

by อิสรีย์ พันธ์เหนือ,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes พย 1 อ65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Research competencies of professional nurses in community hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter