Your search returned 5 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 2 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | ประพนธ์ เจียรกูล.. การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 | วิทยานิพนธ์ 2 | Thesis 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ขอบข่ายวิทยานิพนธ์และหัวเรื่องงิจัยการพัฒนาครอบครัวและสังคม | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การกำหนดห้วข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การกำหนดห้วข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย | ดุษฎี โยเหลา.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | สธญ ภู่คง.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | ทัศนา ทองภักดี.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | สุภมาส อังศุโชติ.. การพัฒฬนาเครื่องมือวิจัย | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | ประพนธ์ เจียรกูล.. การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การนำเสนอรูปเล่มวิยานิพนธ์ | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การสอบปกป้อง การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

Call number: STOU 73798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-46Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Thesis : industrial environmental management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การออกแบบการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. เครื่องมือวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การแก้ไขและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 59798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | วิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Thesis : industrial environmental management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (3), NK General Collection (6), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (2), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

4. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารสาธารณสุข = Thesis : public health administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การออกแบบการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. เครื่องมือวิจัย | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การแก้ไขและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 53798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารสาธารณสุข | วิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารสาธารณสุข | Thesis : public health administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (2), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

5. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล = Thesis : hospital administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การออกแบบการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. เครื่องมือวิจัย | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ การประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การแก้ไขและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 58798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล | วิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล | Thesis : hospital administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter