Your search returned 4 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 = Thesis 3 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กรรณิการ์ สุวรรณโคต.. การอภิปรายผลการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 | วิทยานิพนธ์ 3 | Thesis 3.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Thesis : industrial environmental management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การออกแบบการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. เครื่องมือวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การแก้ไขและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 59798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | วิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Thesis : industrial environmental management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (3), NK General Collection (6), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (2), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารสาธารณสุข = Thesis : public health administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การออกแบบการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. เครื่องมือวิจัย | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การแก้ไขและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 53798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารสาธารณสุข | วิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารสาธารณสุข | Thesis : public health administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (2), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

4. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล = Thesis : hospital administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แนวทางการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย | โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์.. การออกแบบการวิจัย | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. เครื่องมือวิจัย | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ การประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การแก้ไขและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 58798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล | วิทยานิพนธ์ : วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล | Thesis : hospital administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter