Your search returned 7 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการแนะแนว = Thesis : Guidance / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางการแนะแนว | ปรีชา วิหคโต.. แนวการทำวิทยานิพนธ์และโครงการวิทยานิพนธ์ทางการแนะแนว | ประดินันท์ อุปรมัย.. บทนำวิทยานิพนธ์ทางการแนะแนว | สมร ทองดี.. บทนำวิทยานิพนธ์ทางการแนะแนว | โกศล มีคุณ.. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแนะแนว | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแนะแนว | รัญจวน คำวชิรพิทักษ์.. วิธีดำเนินการวิจัยทางการแนะแนว | ปรีชา วิหคโต.. การวิเคราะห์ และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแนะแนว | โกศล มีคุณ.. การสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะในการวิจัยทางการแนะแนว | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. การสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะในการวิจัยทางการแนะแนว | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. การสอบปกป้อง การปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางการแนะแนว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการแนะแนว | วิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการแนะแนว | Thesis : Guidance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (10), PB General Collection (6), SK General Collection (4), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ขอบข่ายวิทยานิพนธ์และหัวเรื่องงิจัยการพัฒนาครอบครัวและสังคม | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การกำหนดห้วข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การกำหนดห้วข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย | ดุษฎี โยเหลา.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | สธญ ภู่คง.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | ทัศนา ทองภักดี.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | สุภมาส อังศุโชติ.. การพัฒฬนาเครื่องมือวิจัย | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | ประพนธ์ เจียรกูล.. การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การนำเสนอรูปเล่มวิยานิพนธ์ | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การสอบปกป้อง การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

Call number: STOU 73798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-46Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา = Thesis : Measurement and evaluation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สมคิด พรมจุ้ย.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการประเมิน | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมิน | สุพักตร์ พิบูลย์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | วรรณา บัวเกิด.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | ศรีสุดา จริยากุล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | วิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | Thesis : Measurement and evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

4. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Thesis II educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. ภาพรวมการดำเนินการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ประศักดิ์ หอมสนิท.. ประชากรกลุมตัวอย่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา | ปรีชา วิหคโต.. เครื่องมีอการวิจัยทางเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา | ประศักดิ์ หอมสนิท.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | เปรื่อง กุมุท.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล | ปรีชา วิหคโต.. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27798 GT2 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

5. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน = Thesis I curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 20798 GT1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน | วิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

6. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา = Thesis I educational administation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | ประยูร ศรีประสาธน์.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา | ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | ธรรมรส โชติกุญชร.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา | วิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis I educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | ประยูร ศรีประสาธน์.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา | ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | ธรรมรส โชติกุญชร.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27798 GT1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter