Your search returned 1219 results from 158357 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ = Civil law commercial law and land law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์.. บุคคล นิติกรรม และสัญญา | สาธิตา วิมลคุณารักษ์.. หนี้ ละเมิด | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. ทรัพย์สินและทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กรรมสิทธิ์ และข้อจำกัดการใช้สิทธิ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | วิมาน กฤตพลวิมาน.. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. ขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตรง และขายแบบต่างๆ | ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์.. จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน | วรวุฒิ เทพทอง.. ยืม ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ | วรวุฒิ เทพทอง.. ตัวแทน นายหน้า และประกันภัย | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. ครอบครัว | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. มรดก | สมหมาย จันทร์เรือง.. กฎหมายที่ดิน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดิน ที่ดินของรัฐบาลและเอกชน และการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | วรวุฒิ เทพทอง.. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กฎหมายการจัดสรรที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33305 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชากฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ | กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ | Civil law commercial law and land law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Professional experience in early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | ชาริณี ตรีวรัญญู.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืน | ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์.. การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. ความสามารถทางการคิดของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ศิรประภา พฤทธิกุล.. ปัญหาเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. จิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ชนาสร นิ่มนวล.. คุณธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ | สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.. การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัตนา ดวงแก้ว.. การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา | วัฒนา มัคคสมัน.. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | จุฬารัตน์ ธรรมประทีป.. ทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การทำงานร่วมกับผู้อื่น | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21426 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Professional experience in early childhood development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร = Basic mathematics and science for agriculture / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กันย์ สุ่นยี่ขัน.. ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน | พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ | พันทิพย์ โตแก้ว.. ปริพันธ์และการประยุกต์ | สุดารัตน์ นิจสุนกิจ.. สถิติพื้นฐาน | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | ธนาวรรณ บุทธิจักร.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. ชีววิทยาพื้นฐาน | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. พันธุศาสตร์พื้นฐาน | สัจจา บรรจงศิริ.. เทคโนโลยีชีวภาพ | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. เคมีอินทรีย์ | กลางพล กมลโชติ.. เคมีอินทรีย์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. เคมีอินทรีย์ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เคมีอินทรีย์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ฟิสิกส์พื้นฐาน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.. อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90208 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | Basic mathematics and science for agriculture.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Basic engineering for occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปราโมช เชี่ยวชาญ.. พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วราวิทย์ แสงแก้ว.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา | เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล | จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ.. วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร | แสนสด พานิช.. วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ | ปธานิน แสงอรุณ.. อนุภาคในบรรยากาศ | กุลธิดา บรรจงศิริ.. ก๊าซ ไอ และกลศาสตร์ของไหล | สุภิญญา จินดามรกฎ.. แสง เสียง และความสั่นสะเทือน | วีระพันธ์ ด้วงทองสุข.. พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ด้านความดันและความร้อน | กุลธิดา บรรจงศิริ.. ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ | เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์.. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า | วรพจน์ ศตเดชากุล.. ระบบการควบคุมทางวิศวกรรม | ภานุวัฒน์ แตระกุล.. หน่วยการผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี | กุลธิดา บรรจงศิริ.. พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ | สมชาย พรชัยวิวัฒน์.. พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ | เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์.. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54129 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Basic engineering for occupational health and safety.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ = Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. สัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชี | เบญจมาศ จันอำรุง.. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ปฏิบัติงาน | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจนำเข้าและส่งออก | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | เมธ กนกพิบูล.. การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | วิทยา อรุณศิริเพ็ชร.. การบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. การวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ | ดลพร บุญพารอด.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | พรรณี วรวุฒิจงสถิต.. การบัญชีการเงินกับภาษีอากร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | สุนา สุทธิเกียรติ.. การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32483 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ | สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ | Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ = Leadership and organizational behavior / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. ภาวะผู้นำตามคุณลักษณะ | ภาวิน ชินะโชติ.. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของผู้นำ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. รูปแบบของภาวะผู้นำ | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ | สุภาพร เพ่งพิศ.. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ | สุภาพร เพ่งพิศ.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. พฤติกรรมระดับบุคคล | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. พฤติกรรมระดับกลุ่ม | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. พฤติกรรมระดับองค์การ | ภาวิน ชินะโชติ.. ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง | พรรณี วรวุฒิจงสถิต.. การบัญชีการเงินกับภาษีอากร | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลง | ภาวิน ชินะโชติ.. ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32342 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ | ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ | Leadership and organizational behavior.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิรดี สราญรมย์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. การบริการ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ | วิศนันท์ อุปรมัย.. ตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบีซีจี แมทริกซ์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับราคา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ปัจจัยในการกำหนดราคา | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การกำหนดราคา | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. วิธีการกำหนดราคา | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การปรับเปลี่ยนราคา | อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | สลิลรัตน์ พงษ์พานิช.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32432 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | Product and price management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตพืช = Crop production / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช | ธำรงเจต พัฒมุข.. ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การจัดการดินและปุ๋ย | อัจฉรา จิตตลดากร.. การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช | วัชระ เสือดี.. การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช | ณัฐพงค์ จันจุฬา.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | พิษณุ แก้วตะพาน.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | พิมพรรณ พิมลรัตน์.. ความรู้พื้นฐานของการขยายพันธุ์พืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การจัดการศัตรูพืช | รัชนี ภัทรวาโย.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว | จรรยา สิงห์คำ.. พืชไร่ | อัจฉรา จิตตลดากร.. ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ | นิพนธ์ ทวีชัย.. ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม | นิคม แหลมสัก.. ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม | บุณฑริกา นันทา.. ไม้ดอกไม้ประดับ | สัจจา บรรจงศิริ.. ไม้ผล | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. ผัก เห็ด พืชสมุนไพร และพืชเครื่องเทศ | นารีรัตน์ สีระสาร.. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการผลิตพืช | การผลิตพืช | Crop production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น = Health promotion, physical assessment and basic medical care / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีสำหรับงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ | มาลี เกื้อนพกุล.. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ | อิสรียา ดาราทอง.. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ | เมธี จันทร์จารุภรณ์.. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ | ทิพวรรณ อังสิริ.. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | พีระพล รัตนะ.. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดโรคเบื้องต้น | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดโรคเบื้องต้น | มาลี เกื้อนพกุล.. การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย | กิตติ องค์คุณารักษ์.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | อภิรดี ศรีโอภาส.. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผู้ประกอบอาชีพ | สุมาลี พรกิจประสาน.. การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ | ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ.. การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ | ระศิษฏ์ เฉินบำรุง.. การดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54126 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น | การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น | Health promotion, physical assessment and basic medical care.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อศึกษา = Media studies / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสุข หินวิมาน.. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อศึกษา | สมสุข หินวิมาน.. อุตสาหกรรมสื่อ | กำจร หลุยยะพงศ์.. อุตสาหกรรมสื่อ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การควบคุมสื่อ | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การผลิตสื่อ | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. เนื้อหาสื่อ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ผู้รับสาร | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. สื่อพื้นบ้านศึกษา | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. สื่อใหม่ศึกษา | อารดา ครุจิต.. สื่อกับโลกาภิวัฒน์ | พิทยา พละพลีวัลย์.. สื่อกับวัฒนธรรมบริโภค | ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ.. สื่อกับสิ่งแวดล้อม | นิธิดา แสงสิงห์แก้ว.. สื่อกับอาชญากรรม | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร.. สื่อกับกีฬา | นันทกา สุธรรมประเสริฐ.. สื่อกับเพศสภาวะ | อภินันท์ ธรรมเสนา.. สื่อกับชนกลุ่มน้อย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 15266 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาสื่อศึกษา | สื่อศึกษา | Media studies.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Fundamental of occupational health and environmental health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชต ใจกัลยา.. ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | อภิรดี ศรีโอภาส.. ความปลอดภัยในการทำงาน | อาทิตยา จิตจำนงค์.. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม | ทวีสุข พันธุ์เพ็ง.. พิษวิทยา | สสิธร เทพตระการพร.. เออร์โกโนมิกส์ | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. โรคจากการทำงาน | ภวัต เลิศสุธน.. โรคจากการทำงาน | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี | กำพล นันทพงษ์.. การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54127 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | Fundamental of occupational health and environmental health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

12. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน = Occupational health, safety and environment law and standards / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์.. ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | อภิรดี ศรีโอภาส.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และประดาน้ำ | ปราโมช เชี่ยวชาญ. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม | จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ.. พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม | ศุภชัย โปฏก.. กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กฎหมายโรงงานด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม | สุพจน์ พินิตกิตติสกุล.. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. กฎหมายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร | ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์.. มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54131 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | Occupational health, safety and environment law and standards.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ = Introduction to political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ | ขจรศักดิ์ สิทธิ.. แนวความคิดว่าด้วยรัฐและอำนาจอธิปไตย | ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์.. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง | กระมล ทองธรรมชาติ.. รัฐธรรมนูญ | เชาวนะ ไตรมาศ.. รัฐธรรมนูญ | เสนีย์ คำสุข.. สถาบันทางการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การมีส่วนร่วมทางการเมือง | เสนีย์ คำสุข.. กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การบริหารภาครัฐกับการระบบราชการ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การสื่อสารกับการเมือง | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. วัฒนธรรมทางการเมือง | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. ระบอบการเมืองการปกครอง | ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย.. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | สุวิดา นวมเจริญ.. นโยบายสาธารณะ | พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. แนวโน้มและทัศนภาพของรัฐศาสตร์ในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 80102 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ | หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ | Introduction to political science.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ = Operation managements and entrepreneurships / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย หิรัญกิตติ.. การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ | ก้องกิติ พูสวัสดิ์.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา.. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | อิทธิเดช มูลมั่งมี.. การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบคุมต้นทุนการผลิต | กิ่งพร ทองใบ.. การควบคุมต้นทุนการผลิต | ฐาปณา ฉิ่นไพศาล.. การเป็นผู้ประกอบการ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การเป็นผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การเป็นผู้ประกอบการ | ธนกฤต โชติภาวริศ.. การเป็นผู้ประกอบการ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | ธนชัย ยมจินดา.. การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. ส่วนประสมการตลาด | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 97218 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ | การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ | Operation managements and entrepreneurships.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน = Sustainable construction management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์.. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับงานก่อสร้าง | ภาณิตา วราอุไรรัตน์.. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างยั่งยืน | สุธาริน สถาปิตานนท์.. ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. เกณฑ์การประเมินอาคารเพื่อความยั่งยืน | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. เศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อความยั่งยืน | จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์.. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเพื่อความยั่งยืน | พิมพ์ชนก ศรีรัชตระกูล.. การจัดการหน่วยงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | พิมพ์ชนก ศรีรัชตระกูล.. มาตรการจัดการสภาพแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | นพพร โทณะวณิก.. การจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืน | จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์.. การจัดการของเสียในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในงานก่อสร้าง | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การทดสอบและปรับแต่งระบบประกอบอาคารอย่างยั่งยืน | นิรันดร์ แสงพุ่ม.. การทดสอบและปรับแต่งระบบประกอบอาคารอย่างยั่งยืน | วัชระ เพียรสุภาพ.. การจัดการเอกสารในการก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การจัดการเอกสารในการก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ฐิติ อุปนันท์.. แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้าง | นพพล อ่อนจำปี.. แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. วิศวกรรมคุณค่ากับงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ธัญวรรณ ตรีสุทธาเทพ.. วิศวกรรมคุณค่ากับงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ภาสมา สุทธิพงศ์.. การก่อสร้างแบบลีน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 31410 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | Sustainable construction management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ = Business finance and business law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ | สุจิตรา พันธุมะบำรุง.. การวิเคราะห์งบการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ปิยะธิดา พิศาลบุตร.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น | ปิยะธิดา พิศาลบุตร.. การจัดหาเงินทุนระยะยาว | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ | มาลี สุรเชษฐ.. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30209 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | Business finance and business law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด | อภิรดี สราญรมย์.. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด | วิศนันท์ อุปรมัย.. การออกแบบการวิจัยการตลาด | ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.. การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. เครื่องมือวิจัยการตลาด | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การประมวลผลและการวิจัยการตลาด | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด | วิชัย อริยะนันทกะ.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย | เชาว์ โรจนแสง.. สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32334 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | Marketing information system and marketing research and feasibility study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ = Commercial law 1: sales, hire and hire-purchase / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสัญญา การควบคุมสัญญาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. ลักษณะและหลักสำคัญของกฎหมายพาณิชย์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. สัญญาซื้อขาย 1 | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. สัญญาซื้อขาย 2 | ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.. ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด | ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.. ขายตรงและตลาดแบบตรง | มาลี สุรเชษฐ.. แลกเปลี่ยนและให้ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. เช่าทรัพย์ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. เช่าทรัพย์ 2 | จิราพร สุทันกิตระ.. เช่าซื้อ | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. จ้างแรงงาน | ธนัชพร กังสังข์.. จ้างทำของ | จิตตสุภางค์ ตันติภิรมย์.. รับขน | จิตตสุภางค์ ตันติภิรมย์.. กฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการรับขนทางอากาศ | ธนัชพร กังสังข์.. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 41321 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ | กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ | Commercial law 1: sales, hire and hire-purchase.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไกรฤกษ์ เกษมสันต์.. ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง | ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล | อิทธิ มุสิกะพงษ์.. เขตอำนาจศาล การคัดค้านผู้พิพากษา คำคู่ความและเอกสาร | สุวิทย์ พรพานิช.. อำนาจและหน้าที่ของศาล | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.. คำพิพากษาและคำสั่ง | อำนาจ พวงชมภู.. ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง | ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์.. ค่าฤชาธรรมเนียม | อนันต์ชัย เรืองกิจ.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน | นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์.. ภาระการพิสูจน์ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง | สุพรชัย รางแดง.. การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง | นิพันธ์ ช่วยสกุล.. หลักทั่วไปในการนำสืบพยานหลักฐาน | ธานี สิงหนาท.. กระบวนการนำสืบพยานหลักฐาน | อิทธิ มุสิกะพงษ์.. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 41341 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

20. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน = Basic sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา เนาว์เย็นผล.. คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กลศาสตร์พื้นฐาน | อภิรดี ศรีโอภาส.. แสง เสียง การสั่นสะเทือนและความร้อน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แม่เหล็กไฟฟ้า | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. ธาตุและสารประกอบ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. แก๊ส ของเหลว ของแข็ง | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. สารละลาย | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. ปฏิกิริยาเคมีของสาร | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. เคมีอินทรีย์ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และนัน-ไฮโดรคาร์บอน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต | จำรัส พร้อมมาศ.. ชีวโมเลกุล | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ชีวโมเลกุล | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. กระบวนการสลายและสร้างสารในสิ่งมีชีวิต | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมและนาโนเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 50101 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | Basic sciences.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

21. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | จิรนันท์ ตุลชาติ.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การพัฒนาทักษะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พิทยา ศรีเมือง.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุมัทนา กลางคาร.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานชุมชน | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ปริญญา จิตอร่าม.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52306 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Community work in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

22. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข = Professional experience in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน | วรางคณา จันทร์คง.. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานสุขศึกษา | จุฬาภรณ์ โสตะ.. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ | ถนอม นามวงศ์.. ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา | สราวุธ สุธรรมมาสา.. ทักษะด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | สุรชาติ ณ หนองคาย.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน | สุรชาติ ณ หนองคาย.. องค์การวิชาชีพการสาธารณสุข และความรับผิดชอบ | พรทิพย์ กีระพงษ์.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | อนัญญา ประดิษฐปรีชา.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | ทองหล่อ เดชไทย.. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การสื่อสารในงานสาธารณสุข | ประกิจ โพธิอาศน์.. การจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52402 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | Professional experience in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

23. เอกสารการสอนชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Guideline in early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พัชรี ผลโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย | ศิริพงษ์ ทิณรัตน์.. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย | สมสุดา มัธยมจันทร์.. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย | บัญชา แสนทวี.. การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย | สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.. การรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย | อภิรดิ ไชยกาล.. การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา | อรุณี หรดาล.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย | ขวัญฟ้า รังสิยานนท์.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ | วัฒนา ปุญญฤทธิ์.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม | กันตวรรณ มีสมสาร.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | เพ็ญศรี แสวงเจริญ.. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | วัฒนา มัคคสมัน.. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21223 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย | แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Guideline in early childhood development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4).

24. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Technology for agricultural resources natural resources and environmental resources management / สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุณฑริกา นันทา.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม | อัจฉรา โพธิ์ดี.. หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร | ดุสิต เวชกิจ.. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | นุกูล ถวิลถึง.. หลักการจัดการดินและที่ดินเพื่อการเกษตร | วัชระ เสือดี.. หลักการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร | สุทัศน์ สุรวาณิช.. ภูมิอากาศและการจัดการการเกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร | สมโภชน์ น้อยจินดา.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืช | บุณฑริกา นันทา.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืช | วรินธร มณีรัตน์.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์ | สุทัศน์ สุรวาณิช.. เทคโนโลยี GIS RS GPS เพื่อการสนับสนุนการจัดการเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การจัดการธุรกิจการเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การจัดการการเงิน และทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การลงทุนในโครงการทางการเกษตร | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การลงทุนในโครงการทางการเกษตร | มณฑิชา พุทซาคำ.. กฎหมายและมาตรฐารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม | บุณฑริกา นันทา.. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 90206 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Technology for agricultural resources natural resources and environmental resources management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

25. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย = Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood / สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล,. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง. | ศศิธร จันทมฤก.. การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | วัลภา สถิรพันธุ์.. การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | ปิยาภรณ์ กังสดาร.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | อรพรรณ บุตรกตัญญู.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัศมี ตันเจริญ.. บทบาทของผู้บริหาร และครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | ประภาศรี นันท์นฤมิต.. บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศึกษาศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 21329 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

26. เอกสารการสอนชุดวิชาวิถีไทย = Thai living / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย | อำพิกา สวัสดิ์วงศ์.. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย | กำพล จำปาพันธ์.. วิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ภาษาในวิถีไทย | โดม ไกรปกรณ์.. มาตราชั่งตวงวัด และเงินตราของไทย | ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ.. โหราศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย | ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ.. ศิลปกรรมในวิถีไทย | ปฐม ตาคะนานันท์.. การบริโภคในวิถีชีวิตไทย | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การประกอบอาชีพในวิถีไทย | ชาติชาย มุกสง.. สุขภาพและการเยียวยาความเจ็บป่วย | โดม ไกรปกรณ์.. ความบันเทิงในวิถีไทย | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย | ฐิตินันทน์ ผิวนิล.. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย | พิมลพรรณ อิศรภักดี.. ครอบครัวในวิถีไทย | ฐิตินันทน์ ผิวนิล.. ครอบครัวในวิถีไทย | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. การศึกษากับวิถีไทย | ธิกานต์ ศรีนารา.. วิถีไทยว่าด้วยภูมิปัญญา | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. วิถีไทยในบริบทร่วมสมัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 12310 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาวิถีไทย | วิถีไทย | Thai living.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

27. เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. แนวคิดพื้นฐานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | ภูมิกมล ผดุงรัตน์.. พัฒนาการของศิลปะภาพถ่าย | จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.. พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์ | วารี ฉัตรอุดมผล.. แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารผ่านภาพ | วารี ฉัตรอุดมผล.. ภาษาภาพ | อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.. สุนทรียศาสตร์ในงานเขียนบทภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. เสียงในภาพยนตร์ | ปกรณ์ พรหมวิทักษ์.. ฉากและอุปกรณ์การแสดง | บรรจง โกศัลวัฒน์.. ศิลปะการแสดง | วิระชัย ตั้งสกุล.. การเคลื่อนไหว | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. การตัดต่อ | ภักตร์พิมล เสนีย์.. เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ | ปัทมา สุวรรณภักดี.. การตกแต่งใบหน้าและร่างกายนักแสดงในภาพถ่ายและภาพยนตร์ | ปกรณ์ พรหมวิทักษ์.. การกำกับภาพยนตร์ | วารี ฉัตรอุดมผล.. กรณีศึกษาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.. กรณีศึกษาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16350 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | Photography and film art.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

28. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ | มนูญ โต๊ะยามา.. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด | บัณฑิต ผังนิรันดร์.. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด | รัชนี โตอาจ.. ทางเลือกของผู้บริโภค | รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | บัณฑิต ผังนิรันดร์.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต | วสุ สุวรรณวิหค.. ความล้มเหลวของตลาด ผลกระทบภายนอกและสินค้าสาธารณะ | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ | พิสิทธิ์ พัวพันธ์.. การคลังและนโยบายการคลัง | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. การเงินและนโยบายการเงิน | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การเงินและนโยบายการเงิน | รัชนี โตอาจ.. เงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน | พอพันธ์ อุยยานนท์.. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ | สมจินต์ สันถวรักษ์.. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ | มนูญ โต๊ะยามา.. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60120 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | Principles of economics.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

29. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Agricultural, natural resources and environmental economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ศิริพร สัจจานันท์.. อุปสงค์ อุปทาน การผลิต รายได้ และกำไรของสินค้าเกษตร | อภิญญา วนเศรษฐ.. โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร | พัชรี ผาสุข.. ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร | รัชนี โตอาจ.. สินเชื่อการเกษตร | สมนึก ทับพันธุ์.. ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร | รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.. ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร | วสุ สุวรรณวิหค.. ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร | จรินทร์ เทศวานิช.. นโยบายการเกษตรกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย | สงกรานต์ สมบุญ.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในต่างประเทศ | วินัย กสิรักษ์.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในต่างประเทศ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | พิชญ์ จงวัฒนากุล.. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของกลไกราคา | เรวดี จรุงรัตนาพงศ์.. หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เรวดี จรุงรัตนาพงศ์.. เครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60370 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Agricultural, natural resources and environmental economics.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

30. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ = Mathematical and statistical economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เอกพล หนุ่ยศรี.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | เรณู สุขารมณ์.. ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ I | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ II | มนตรี โสคติยานุรักษ์.. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 1 ตัวแปรและการประยุกต์ | ศุภกิจ (ไพรัช) ศรีกาญจนา.. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 1 ตัวแปรและการประยุกต์ | มนตรี โสคติยานุรักษ์.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันอดิสัย และการประยุกต์ | ศุภกิจ (ไพรัช) ศรีกาญจนา.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันอดิสัย และการประยุกต์ | วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ.. การหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และการประยุกต์ | วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ.. การอินทิเกรตและการประยุกต์ | เรืองไร โตกฤษณะ.. สมการดิฟเฟอเรนเชียล สมการดิฟเฟอเรนซ์ และการประยุกต์ | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล . การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร.. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร.. การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง | สมจิต วัฒนาชยากูล.. การประมาณค่า | กรรณิกา ทิตาราม.. การทดสอบสมมติฐาน | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60228 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | Mathematical and statistical economics.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

31. เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย = Innovation media and educational technology in early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการศึกษาปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อม | น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์.. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย | ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์.. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ | รังรอง สมมิตร.. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม | วัฒนา มัคคสมัน.. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม | วัฒนา มัคคสมัน.. การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา | เสกสรร อามาตย์มนตรี.. การพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | อรชา ตุลานันท์.. การเลือก คัดสรรนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. การเลือก คัดสรรนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์.. การประเมินนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.. สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.. นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส | พัชรี ผลโยธิน.. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย | บัญชา แสงทวี.. สภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21328 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย | นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย | Innovation media and educational technology in early childhood.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

32. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา = Principles and systems of school guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โพธิพันธ์ พานิช.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | ปรีชา วิหคโต.. หลักและแนวทางการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา | ศิริบูรณ์ สายโกสุม.. การจัดการทรัพยากรเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวในสถานศึกษา | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. การจัดการทรัพยากรเพื่อกการแนะแนวในสถานศึกษา | นิรนาท แสนสา.. การประสานงานและการสร้างเครือข่ายงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวของสถานศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาของผู้รับบริการ | เจียรนัย ทรงชัยกุล. . การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของผู้รับบริการ | นิรนาท แสนสา.. การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านส่วนตัวและสังคมของผู้รับบริการ | วัชรี ทรัพย์มี. . การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว-สังคม | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การวิเคราะห์และประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา | วัลภา สบายยิ่ง.. การประกันคุณภาพและการจัดการความรู้งานแนะแนวในสถานศึกษา | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. การพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 25302 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | Principles and systems of school guidance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

33. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคการจัดการ | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการและการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการงานเลขานุการ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การจัดการการประชุม | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการงานสำนักงาน | ยืน ภู่วรวรรณ.. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สำนักงานสมัยใหม่ | ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | หฤทัย โลหะศิริวัฒน์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กรณีศึกษาการจัดการงานสำนักงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13421 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

34. เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ = Human society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพฑูรย์ มีกุศล.. การศึกษาเรื่องของมนุษย์ | จิตรา วีรบุรีนนท์.. การศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. มนุษย์กับสถาบันสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคม | สรายุทธ ยหะกร.. ภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทย | สรายุทธ ยหะกร.. ความสำคัญของประชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์ | อนุชา ม่วงใหญ่.. ครอบครัวกับสังคม | อนุชา ม่วงใหญ่.. มนุษย์กับการสื่อสาร | อาคม สุขตระกูล.. การเมืองกับสังคม | มนต์ชัย ชนินทรลีลา,, 2512-. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน | ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน | มนต์ชัย ชนินทรลีลา.. กฎหมายกับระเบียบสังคม | ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์.. กฎหมายกับระเบียบสังคม | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. เศรษฐกิจกับสังคม | อนุชา ม่วงใหญ่.. มนุษย์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | จิตรา วีรบุรีนนท์.. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสังคม | จิตรา วีรบุรีนนท์.. นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ | อนุชา ม่วงใหญ่.. นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ | ไพฑูรย์ มีกุศล.. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 10131 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสังคมมนุษย์ | สังคมมนุษย์ | Human society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

35. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา = Advertising media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การใช้สื่อโฆษณาเพื่อการสร้างตราสินค้า | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ประเภทสื่อโฆษณา | รัตติกาล เจนจัด.. คำศัพท์ที่ใช้ในการวางแผนสื่อโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัล | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล | สราวุฒิ ทองศรีคำ.. การวางแผนสื่อโฆษณาบริการ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา | สราวุฒิ ทองศรีคำ.. การจัดสรรงบประมาณโฆษณา | อภิชญา อยู่ในธรรม.. องค์กรสื่อโฆษณา | ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.. การซื้อสื่อโฆษณา | กาญจนา มีศิลปวิกกัย.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศ | กมลรัตน์ อินทรทัศน์.. การวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ | พุทธชาติ ศิริบุตร.. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร | ปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์.. การวัดประสิทธิผลของสื่อโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16354 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสื่อโฆษณา | สื่อโฆษณา | Advertising media.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

36. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Professional experience in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. บุคคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา | นิคม ทาแดง.. การจัดระบบบริการสื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่อเสียงและสื่อภาพเพื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออฟไลน์ | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การผลิตชุดการสอนและชุดฝึกอบรม | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยสื่อการศึกษา (1) | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยสื่อการศึกษา (2) | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การดูงานและการฝึกงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. คุณลักษณะนักเทคโนโลยีการศึกษาที่พึงประสงค์ | นิคม ทาแดง.. การพัฒนาคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 27416 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Professional experience in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

37. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Capital administration for agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.. รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ.. การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศิรส ทองเชื้อ.. การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | นที ขลิบทอง.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91419 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Capital administration for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

38. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Fundamentals of agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภพร ไทยภักดี.. วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย | สาวิตรี รังสิภัทร์.. วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย | พีรพร พร้อมเทพ.. นโยบาย แนวโน้มด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณัตฐา พลเสน.. นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. นวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์กร | ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย.. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย.. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. ผู้นำและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธนพรรณ ธานี.. แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท | จินดา ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การติดตามและการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91109 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Fundamentals of agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

39. เอกสารการสอนชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น = Introduction to ASEAN / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. วิสัยทัศน์ ปัญญาชน กับการรวมกลุ่มภูมิภาค | ทิพรัตน์ บุบผะศิริ.. แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม | ธีระ นุชเปี่ยม.. พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก | ธีระ นุชเปี่ยม.. บริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย | มนัสวี อรชุนะกะ.. บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย | สีดา สอนศรี.. บริบททางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ | โคริน เฟื่องเกษม.. บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ | พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร.. บริบททางการเมืองของประเทศไทย | ธีวินท์ สุพุทธิกุล.. โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 | ปราณี ทิพย์รัตน์.. เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของอาเซียน | ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.. อาเซียนในสายตาโลก | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. การขยายความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง | สิทธิกร นิพภยะ.. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ | อุษามาศ เสียมภักดี.. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. เหลียวหลังแลหน้า อาเซียนสู่ศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 82327 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น | อาเซียนเบื้องต้น | Introduction to ASEAN.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

40. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Financial accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. รายงานทางการเงิน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย,, 2524-. กระบวนการทางการบัญชี 1 | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย,, 2524-. กระบวนการทางการบัญชี 2 | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. งบกระแสเงินสด | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การบัญชีต้นทุน | ปิยะดา พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. การงบประมาณ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ | ศรีสุดา อาชวานันทกุล.. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30208 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | Financial accounting and managerial accounting.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

41. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง = Project management for construction / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวดี มนตรีวัต.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ | สุรเดช หวังทอง.. การวางแผน | กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา.. การจัดองค์การ | สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ.. ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และการจูงใจ | ปภาวดี มนตรีวัต.. ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และการจูงใจ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และการจูงใจ | สุรเดช หวังทอง.. การควบคุม | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ธุรกิจก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง | วัชระ เพียรสุภาพ.. ระบบการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. การจัดการเวลาของโครงการก่อสร้าง | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การจัดการเวลาของโครงการก่อสร้าง | จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์.. การจัดการเวลาของโครงการก่อสร้าง | กฤต โง้วธนสุวรรณ.. การจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง | กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.. การจัดการด้านคุณภาพของโครงการก่อสร้าง | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การจัดการผลิตภาพในโครงการก่อสร้าง | จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์.. การจัดการความเสี่ยงและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง | ธนภณ พันธเสน.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง | สันติ เจริญพรพัฒนา.. สัญญาและกระบวนการระงับข้อพิพาท | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 31311 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง | การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง | Project management for construction.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

42. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ = Managerial technique and tools in public sector / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรวรรณ นุ้ยภักดี.. เทคนิคการบริหารองค์การภาครัฐ | ปัทมา สุขสันต์.. การพัฒนานักบริหาร | จิระวรรณ เจียสกุล.. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ | ปภาวดี มนตรีวัต.. การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ | จำเนียร ราชแพทยาคม.. การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. นวัตกรรมการบริหาร | อำนาจ ศรีพูนสุข.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ | นราธิป ศรีราม.. การจัดองค์การภาครัฐ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การบริหารความเสี่ยงภาครัฐ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ | อำนาจ ศรีพูนสุข.. องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การประเมินองค์การและการประเมินบุคลากร | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33402 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ | เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ | Managerial technique and tools in public sector.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

43. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย = Thai dialect and local literary works / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ความรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่น | ยุทธพร นาคสุข.. ภาษาไทยถิ่นเหนือ | พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน.. ภาษาไทยถิ่นอีสาน | บุญยงค์ เกศเทศ.. ภาษาไทยถิ่นกลาง | วรวรรธน์ ศรียาภัย.. ภาษาไทยถิ่นใต้ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น | ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง.. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ | สมัย วรรณอุดร.. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง | วรวรรธน์ ศรียาภัย.. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.. วรรณกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย | ยุทธพร นาคสุข.. กรณีศึกษาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย | เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล.. กรณีศึกษาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย | วสันต์ รัตนโภคา.. คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 12411 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย | ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย | Thai dialect and local literary works.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

44. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา = Language development in early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย | กล่อมจิตต์ พลายเวช.. วรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัย | อภิรดี ไชยกาล.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ธันยา พิทธยาพิทักษ์.. หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ.. การออกแบบและจัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. แนวคิดในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน | พัชรี ผลโยธิน.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | อรุณี หรดาล.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | กันตวรรณ มีสมสาร.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสื่อมวลชน | เฉลิมชัย พันธ์เลิศ.. ความหลากหลายในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | แสงโสม กชกรกมุท.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย | กิตติศักดิ์ เกตุนุติ.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย | พรชุลี ลังกา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | แสงโสม กชกรกมุท.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล.. บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | ฐิติพร พิชญกุล.. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | สุภัทรา คงเรือง.. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21330 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา | Language development in early childhood.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

45. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร = Communication and the use of communication technology / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิริวรรณ อนันต์โท.. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในงานการปกครองท้องที่ | กิติมา สุรสนธิ.. การสื่อสารชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การสื่อสารชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | ชูเกียรติ มุทธากาญจน์.. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในงานปกครองท้องที่ | บุษบา สุธีธร.. การเขียนเพื่อการสื่อสารในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | กานต์ บุญศิริ.. การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | สุภาภรณ์ ศรีดี.. สื่อประชาสัมพันธ์ในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การสื่อสารการประชุมในงานการปกครองท้องที่ | สันทัด ทองรินทร์.. ความรู้และทักษะการนำเสนองานสำหรับนักปกครองท้องที่ | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การเลือกและการสร้างสารในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การเลือกและการสร้างสารในงานการปกครองท้องที่ | ณัฏฐพร พิมพายน.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักปกครองท้องที่ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การใช้โปรแกรมสำนักงานในงานการปกครองท้องที่ | กชกร ณ นครพนม.. อินเทอร์เน็ตและการใช้งานสำหรับนักปกครองท้องที่ | พิมผกา ประเสริฐศิลป์.. สื่อสังคมออนไลน์ในงานการปกครองท้องที่ | ณัฏฐพร พิมพายน.. ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนักปกครองท้องที่ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33205 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร | การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร | Communication and the use of communication technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

46. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ดำรงค์ วัฒนา.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง | กุญชร เจือตี๋.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ลักษณา ศิริวรรณ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33304 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research in public administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

47. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด = Principle of marketing communication / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. แนวคิดหลักการสื่อสารการตลาด | กรชนก ชิดไชยสุวรรณ.. การสื่อสารตราสินค้า | กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์.. การวิเคราะห์ผู้บริโภค | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. การวางแผนและบูรณาการการสื่อสารการตลาด | นภวรรณ ตันติเวชกุล.. การวิจัยการสื่อสารการตลาด | อภิชญา อยู่ในธรรม.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การโฆษณา | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การประชาสัมพันธ์ | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: พนักงานขาย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: พนักงานขาย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง | สร เกียรติคณารัตน์.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง | อภิชญา อยู่ในธรรม.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเชิงกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย | พิเศศ ตันติมาลา.. การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ | พิทักษ์ ชูมงคล.. การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา | ธีรพล ภูรัต.. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ | หัสพร ทองแดง.. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ | พีรยา หาญพงศ์พันธุ์.. การสื่อสารการตลาดระดับสากล | สุภาภรณ์ ศรีดี.. จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค | หัสพร ทองแดง.. จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16353 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด | หลักการสื่อสารการตลาด | Principle of marketing communication.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

48. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา = Principles of public relations and advertising / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิษฐา หรุ่นเกษม.. ผู้บริโภคและการสื่อสารในยุคดิจิทัล | วรัชญ์ ครุจิต.. แนวคิดใหม่การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในยุคดิจิทัล | วรัชญ์ ครุจิต.. แนวทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในยุคดิจิทัล | รสชงพร โกมลเสวิน.. บทบาท อิทธิพล และความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่อสังคม | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเพื่อการสร้างตราสินค้า | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ธุรกิจการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | พนม คลี่ฉายา.. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อธุรกิจ | วิไลรักษ์ สันติกุล.. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อธุรกิจ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อสังคม | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง | บุษบา สุธีธร.. กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | วิไลรักษ์ สันติกุล.. กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัล | บุษบา สุธีธร.. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ | รสชงพร โกมลเสวิน.. การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | สุภาภรณ์ ศรีดี.. จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | ธาราวุฒิ สืบเชื้อ.. จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 15205 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา | หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา | Principles of public relations and advertising.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

49. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal procedure and evidence for political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา | วินัย ตูวิเชียร.. อำนาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและอำนาจชำระคดีของศาล | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. หมายเรียกและหมายอาญา | สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.. จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. หลักการสอบสวนคดีอาญา | จิรัช ชูเวช.. เทคนิคการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | ปัณณวิช ทัพภวิมล.. อำนาจการสั่งคดีของพนักงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ | สุจินตนา ชุมวิสูตร.. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา | สมบัติ พฤฒิพงศภัค.. การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีอาญา | ชนินาฏ ลีดส์.. คำพิพากษาและคำสั่งในคดีอาญา | อนันต์ ชุมวิสูตร.. อุทธรณ์ | เพชรา จารุสกุล.. ฎีกา การบังคับคดี การทุเลาการบังคับ การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา | จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.. การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา | จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.. หลักเกณฑ์การนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ และวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 81428 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | Criminal procedure and evidence for political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

50. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าว = News gathering and writing / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และบทบาทของข่าว | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. อุดมการณ์ของข่าว | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. ประเภทข่าว | มาลี บุญศิริพันธ์.. หลักการสื่อข่าว | อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์.. การคิด จับประเด็นข่าว และการวางแผนการทำข่าว | จันทนา ทองประยูร.. แหล่งข่าว แหล่งข้อมูล และความน่าเชื่อถือของข้อมูล | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. การสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ | มนวิภา วงรุจิระ.. หลักการเขียนข่าว | มนวิภา วงรุจิระ.. การเขียนและเรียบเรียงข่าวประเภทต่างๆ | จันทนา ทองประยูร.. ภาพข่าวในสื่อมวลชน | มนวิภา วงรุจิระ.. ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อข่าวและการเขียนข่าว | วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา.. ผลกระทบของการเสนอข่าวต่อสังคม | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. ผลกระทบของการเสนอข่าวต่อสังคม | มาลี บุญศิริพันธ์.. จริยธรรมในงานข่าว | วาริศา พลายบัว.. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ | สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ.. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ | จักร์กฤษ เพิ่มพูล.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าวและการเขียนข่าว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16338 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าว | การสื่อข่าวและการเขียนข่าว | News gathering and writing.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter