Your search returned 1079 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
351. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย = Sales management and salesmanship / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุวิทย์ ธนียวัน.. กระบวนการวางแผนการตลาดและการขาย | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการขาย | สุวิทย์ ธนียวัน.. การพยากรณ์การขาย การกำหนดกำลังพล และการจัดองค์กรการขาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานขาย | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานขาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. อาณาเขตการขายและโควตาการขาย | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การควบคุมและการประเมินผลงานของพนักงานขาย | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. พฤติกรรมผู้บริโภค | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กระบวนการขาย | โอภาส กิจกำแหง.. ทักษะการขายและการนำเสนอการขายอย่างมีประสิทธิภาพ | โอภาส กิจกำแหง.. เทคนิคการเจรจาต่อรอง การขจัดข้อโต้แย้ง และการปิดการขาย | สุภาพรรณ์ ธนียวัน.. อาชีพการขายและจรรยาบรรณ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การตลาดทางตรง | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32316 T 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย | การจัดการการขายและศิลปะการขาย | Sales management and salesmanship.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

352. เอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ = Ergonomics / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปีติ พูนไชยศรี.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการยศาสตร์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การควบคุมการทำงานของร่างกาย | สราวุธ สุธรรมาสา.. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. สุขภาพจิตในการทำงาน | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวัดสัดส่วนร่างกายและการประยุกต์สัดส่วนร่างกายในงานการยศาสตร์ | นริศ เจริญพร.. ชีวกลศาสตร์ในการทำงาน | สืบศักดิ์ นันทวานิช.. อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือและสื่อแสดงข้อมูล | สมโรตม์ โกมลวนิช.. การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลาในการทำงาน | นริศ เจริญพร.. การออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้มือจับ | สุทธิ์ ศรีบูรพา.. การออกแบบงานและสถานีงาน | สสิธร เทพตระการพร.. ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการยศาสตร์ | สุดธิดา กรุงไกรวงศ์.. การบ่งชี้และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน | สสิธร เทพตระการพร.. การประยุกต์การยศาสตร์ในสำนักงานและในโรงพยาบาล | อภิรดี ศรีโอภาส.. การจัดโปรแกรมด้านการยศาสตร์ในองค์กร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54109 T 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาการยศาสตร์ | การยศาสตร์ | Ergonomics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (9), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (3). Damaged (3).

353. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ = Science and technology in printing / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สำอาง สืบสมาน.. พื้นฐานทางเคมี | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. พื้นฐานทางเคมี | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. ของผสม | วรวดี เชียงทอง.. ของผสม | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. กรด เบส และเกลือ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. กรด เบส และเกลือ | ธีระ ตั้งวิชาชาญ.. กรด เบส และเกลือ | กลางพล กมลโชติ.. เคมีอินทรีย์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. เคมีอินทรีย์ | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. เคมีอินทรีย์ | วรวดี เชียงทอง.. สารพอลิเมอร์ | จันทิรา โกมาสถิตย์.. สารพอลิเมอร์ | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. พื้นฐานทางเคมีพื้นผิว | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. พื้นฐานทางวิทยากระแส | สุพจน์ วุฒิโสภณ.. แสง | สมชาย ศฤงคารินกุล.. อุปกรณ์ทางการพิมพ์เกี่ยวกับแสง | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. โฟโตเคมี | ธีระ ตั้งวิชาชาญ.. สี | สุพจน์ วุฒิโสภณ.. พื้นฐานทางฟิสิกส์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงค์.. แม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น | ชำนาญ เชาวกีรติพงค์.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์ | วีระเชษฐ์ ขันเงิน.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์ | พรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์ | สุชปา เนตรประดิษฐ์.. สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ | จันทิรา โกมาสถิตย์.. สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97302 T 2551-2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ | Science and technology in printing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 97302 T 2551-2552] (2).

354. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม = Applied industrial economics / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนูญ โต๊ะยามา.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. องค์กรธุรกิจและทฤษฎีหน่วยผลิต | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและการพยากรณ์อุปสงค์ | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การผลิตและวิเคราะห์การผลิต | จรินทร์ เทศวานิช.. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รายรับ และกำไรในธุรกิจอุตสาหกรรม | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การผลิตและวิเคราะห์การผลิต | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. ตลาดสินค้าและบริการกับตลาดปัจจัยการผลิต | สมชาย หาญหิรัญ.. กลยุทธ์และเทคนิคการกำหนดราคาสินค้า | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน | จรินทร์ เทศวานิช.. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน | กุลลินี มุทธากลิน.. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางอุตสาหกรรม | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. บทบาทรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจและอุตสาหกรรม | สมชาย หาญหิรัญ.. แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมและเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรม | มนูญ โต๊ะยามา.. อุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิต | อภิวัฒน์ อสมาภรณ์.. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย | อภิวัฒน์ อสมาภรณ์.. กรณีศึกษาการวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97212 T Edition: พิมพ์ครั้่งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม | เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม | Applied industrial economics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (3), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

355. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ = Mathematics and ststistics / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุพล ดุรงค์วัฒนา.. ข้อมูลเชิงปริมาณทางธุรกิจ โครงสร้างของคณิตศาสตร์และสถิติและการประยุกต์ | วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น.. เซตและระบบจำนวนจริง | วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น.. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ | อนัญญา อภิชาตบุตร.. ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม | พรรณมาศ คันฉาย.. การดิฟเฟอเรนชิเอตและการอินทิเกรต | อนัญญา อภิชาตบุตร.. การดิฟเฟอเรนชิเอตและการอินทิเกรต | อนัญญา อภิชาตบุตร.. เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น | กิ่งพร ทองใบ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ | กิ่งพร ทองใบ.. การแจกแจง การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย | อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.. การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และการกระจายทวินาม | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ทฤษฎีความน่าจะเป็น | ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร.. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม | อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.. การแจกแจงปกติ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การแจกแจงตัวอย่าง | สุพล ดุรงค์วัฒนา.. การประมาณค่า | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30205 T 2549-2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549-2550Other title: ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | คณิตศาสตร์และสถิติ | Mathematics and ststistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 30205 T 2549-2550] (2).
Checked out (2). Damaged (3). In transit (1).

356. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม = Criminal justice administration / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัณณพ ชูบำรุง.. การป้องกันและการควบคุมอาชญากรรม | สุพจน์ สุโรจน์.. การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม | กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ.. การตำรวจ : ทฤษฎี การจัดองค์กรและการควบคุมตำรวจ | กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ.. ตำรวจกับการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม | ประพัฒน์ คนตรง.. นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา | กมลทิพย์ คติการ,, 2496-. การทนายความ | เข็มชัย ชุติวงศ์.. การอัยการ : ระบบงานและบทบาทของอัยการ | ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง.. การศาลยุติธรรม : ระบบงานศาลยุติธรรม | ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง.. ศาลกับการพิจารณาพิพากษาคดี | สุพจน์ สุโรจน์.. การคุมประพฤติ | นัทธี จิตสว่าง.. การราชทัณฑ์ : ทฤษฎีและการจัดองค์กร | อายุตม์ สินธพพันธุ์.. การราชทัณฑ์ : การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในสถานที่ควบคุมและในชุมชน | อังคณา บุญสิทธิ์.. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในกระบวนการยุติธรรม | อัณณพ ชูบำรุง.. การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม | สุพจน์ สุโรจน์.. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41431 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม | การบริหารงานยุติธรรม | Criminal justice administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41431 T 2550] (2).
Checked out (2). Damaged (1). In transit (2).

357. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา = Creative advertising / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา | บุษบา สุธีธร,, 2500-. กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา | ธีรชัย ศิริสัมพันธ์.. การจัดทำโจทย์งานสร้างสรรค์โฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. สุนทรียะในการสร้างสรรค์งานโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ | แอนนา จุมพลเสถียร.. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การวิเคราะห์คู่แข่งในงานโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภค | พรทิพย์ ดีสมโชค,, 2500-. การวิจัยการสร้างสรรค์งานโฆษณา | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. ตราสินค้ากับการสร้างสรรค์งานโฆษณา | กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์.. กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา | เฉกพันธ์ สุนทรส.. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การเสนอเรื่องราวในชิ้นงานโฆษณาทางสื่อ | วิทยา เข้มงวด.. การนำเสนองานสร้างสรรค์โฆษณา | พรทิพย์ ดีสมโชค,, 2500-. จริยธรรมนักโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16426 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา | การสร้างสรรค์งานโฆษณา | Creative advertising.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16426 T] (2).

358. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร | สาโรช ค้าเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. การสืบค้นสารสนเทศทางการเกษตร | วิวัฒน์ ชุนรักษา.. สารสนเทศเพื่อการการผลิตสัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สารสนเทศเพื่อการการผลิตสัตว์ | วิวัฒน์ ชุนรักษา.. การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. หลักการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตสัตว์ | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ปีก | สาโรช ค้าเจริญ.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสุกร | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง | วิศิษฐิพร สุขสมบัติ.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบฟาร์ม | กนก ผลารักษ์.. การจัดการความรู้ในด้านการผลิตสัตว์ | สาโรช ค้าเจริญ.. แนวทางการพัฒนาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. แนวทางการพัฒนาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 T 2550] (2).
Damaged (1).

359. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | อภิรดี ศรีโอภาส.. การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ | สวินทร์ พงษ์เก่า.. การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย | สราวุธ สุธรรมาสา.. ความปลอดภัยเชิงระบบ | สราวุธ สุธรรมาสา.. การจัดการความเสี่ยง | ธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์.. การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน | ปีติ พูนไชยศรี.. พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย | ปีติ พูนไชยศรี.. เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน | อภิรดี ศรีโอภาส.. เทคนิคเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. ระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.. องค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | จุฑาพนิต บุญดีกุล.. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | อาดิษ เย็นประสิทธิ์,, 2499-. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54102 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Occupational health and safety management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 54102 T 2550] (2).

360. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น = Fundamentals of accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรชร โพธิสุข.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี | ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี | อรชร โพธิสุข.. แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี | อรชร โพธิสุข.. งบการเงิน | สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.. การบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น | สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.. การบันทึกรายการบัญชีขั้นปลายและงบทดลอง | ยุวดี ไชยศิริ.. สมุดรายวันเฉพาะ สมุดบัญชีขั้นปลาย และแฟ้มข้อมูล | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. สมุดรายวันเฉพาะ สมุดบัญชีขั้นปลาย และแฟ้มข้อมูล | สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.. การปรับปรุงบัญชี | ดลพร บุญพารอด.กระดาษทำการ การปฏิบัติทางการบัญชี ณ วันสิ้นงวด และการจัดทำงบการเงิน. | จินดา ขันทอง.. การบัญชีธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม | จินดา ขันทอง.. การบัญชีธุรกิจผลิตกรรม | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีธุรกิจผลิตกรรม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีธุรกิจผลิตกรรม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. เงินสดและระบบใบสำคัญ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับและสินค้าคงเหลือ | ดลพร บุญพารอด.. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ดลพร บุญพารอด.. หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การบัญชีเดี่ยว : บัญชีที่มีการบันทึกไม่สมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32204 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น | การบัญชีขั้นต้น | Fundamentals of accounting.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32204 T 2550] (2).
Checked out (2).

361. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น = Basic television program production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กมลรัฐ อินทรทัศน์.. แนวคิด ประเภทและรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ | กรรพุม บุญทวี.. แนวคิด ประเภทและรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ | ศิริวรรณ อนันต์โท.. กล้องโทรทัศน์ | สมเจตน์ เมฆพายัพ.. กล้องโทรทัศน์ | สุธี พลพงษ์.. แสงและเสียงทางโทรทัศน์ | ยุนิตย์ อาตมารังสรรค์.. งานศิลปกรรมโทรทัศน์ | สุกัญญา สมไพบูลย์.. การปรากฏตัวทางรายการวิทยุโทรทัศน์ | ปอรรัชม์ ยอดเณร.. การปรากฏตัวทางรายการวิทยุโทรทัศน์ | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. การเขียนบทโทรทัศน์เบื้องต้น | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียงเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาคสนาม | สุธี พลพงษ์.. การตัดต่อลำดับภาพรายการโทรทัศน์ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การประเมินการผลิตรายการโทรทัศน์ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การผลิตรายการข่าว | กำจร หลุยยะพงศ์.. การผลิตรายการสารคดี | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. การผลิตรายการบันเทิงคดี | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การผลิตรายการบันเทิงคดี | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. งานศิลปกรรมโทรทัศน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16448 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น | การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น | Basic television program production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16448 T] (2).
Checked out (2).

362. เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Basic engineering for occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปราโมช เชี่ยวชาญ.. พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา | ธเรศ ศรีสถิตย์.. วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร | ชาญ ถนัดงาน.. วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ | แสนสด พานิช.. วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. อนุภาคในบรรยากาศ | ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ.. อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน | ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ.. กลศาสตร์ของไหล | เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์.. ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ | พิชัย กฤชไมตรี.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า | ปฐมทัศน์ จิระเดชะ.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า | เมธินพัฐ บวรรัตน์.. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า | วิทยา อยู่สุข.. ระบบความควบคุมทางวิศวกรรม | วิทยา อยู่สุข.. หน่วยผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี | สมชาย พรชัยวิวัฒน์.. พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ | ปีติ พูนไชยศรี.. อันตรายจากกระบวนการในอุตสาหกรรม | เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์.. อันตรายจากกระบวนการในอุตสาหกรรม | สมชาย พรชัยวิวัฒน์.. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | อริยาพร สุรนาทยุทธ์.. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54101 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาวิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Basic engineering for occupational health and safety.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 54101 T] (3).

363. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น = Basic film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. กระบวนการผลิตภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. กล้องภาพยนตร์และอุปกรณ์ประกอบ | วิระชัย ตั้งสกุล.. เลนส์และฟิลเตอร์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. ฟิล์มภาพยนตร์ | วาจวิมล เดชเกตุ.. มีส-ออง-แซง | วราภัสสร์ รังสิยวัฒน์.. แสงและอุปกรณ์ในการจัดแสง | วิสิทธิ์ อนันต์ศิริประภา.. การจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้น | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. ขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนกล้องภาพยนตร์ | ประภัสสร เลิศอนันต์.. บทบาทหน้าที่ทีมงานถ่ายภาพยนตร์ | วิระชัย ตั้งสกุล.. เสียงและการบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ | รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.. การเขียนบทภาพยนตร์สั้น | รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.. การถ่ายทอดบทภาพยนตร์สู่การถ่ายทำ | วาจวิมล เดชเกตุ.. การตัดต่อภาพยนตร์ | วาจวิมล เดชเกตุ.. แนวคิดและกรณีศึกษาการผลิตภาพยนตร์สั้น | ชนะใจ ต้นไทรทอง.. การบริหารการผลิตภาพยนตร์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การบริหารการผลิตภาพยนตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16452 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550]Other title: ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น | การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น | Basic film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16452 T] (1).
Checked out (5). Damaged (2).

364. เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการบัญชี = Computer applications in accounting / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี | ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | บุญยืน ตันเยี่ยน.. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี | ประหยัด วชิรธนากร.. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี | วาสนา โรจนพิเชฐ.. การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี | เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายรับ | วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิต | สิทธิชัย จันทราวดี.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิต | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิต | ดลพร บุญพารอด.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินค้าคงเหลือ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านทรัพยากรมนุษย์ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวร | สุพัตรา บุญมาก.. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน | วนิดา ลิวนานนท์ชัย.. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชีในภาครัฐ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 96402 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการบัญชี | คอมพิวเตอร์กับการบัญชี | Computer applications in accounting.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 96402 T 2550] (2).

365. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ | พูลนิจ ปิยะอนันต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ | สมทรง ค้าขาย.. การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุและค่าแรงงาน | สมทรง ค้าขาย.. การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต | ศรีสุดา ธีระกาญจน์.. การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ | ดวงมณี โกมารทัต.. การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ | อรชร โพธิสุข.. การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ | วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.. การบัญชีต้นทุนช่วง | ดวงมณี โกมารทัต.. การบัญชีต้นทุนผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้ | ดลพร บุญพารอด.. การบัญชีต้นทุนผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้ | มารวย ผดุงสิทธิ์.. การงบประมาณ | อรชร โพธิสุข.. การงบประมาณ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน | สมทรง ค้าขาย.. ต้นทุนฐานกิจกรรม | วีรวรรณ พูลพิพัฒน์.. ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร | ไพบูลย์ ผจงวงศ์.. การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ | จินดา ขันทอง.. งบประมาณลงทุน | ดลพร บุญพารอด.. งบประมาณลงทุน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการรายงานผลปฏิบัติงาน | ดลพร บุญพารอด.. การวิเคราะห์งบการเงิน | อรชร โพธิสุข.. การวิเคราะห์งบการเงิน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32311 T 2550 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ | การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ | Cost accounting and managerial accounting.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32311 T 2550] (3).

366. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ = Criminal procedure and evidence / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | วินัย ตูวิเชียร.. อำนาจพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และศาล | ธวัชชัย สุวรรณพานิช.. หมายเรียก หมายอาญา | ธวัชชัย สุวรรณพานิช.. มาตรการบังคับทางอาญา (การจับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย) | สมศักดิ์ เธียรจรูญกูล.. การสอบสวนคดีอาญา | จิรัช ชูเวช.. เทคนิคการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | สมพร พรหมหิตาธร.. การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ | สุจินตนา ชุมวิสูตร.. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา | วินัย ตูวิเชียร.. การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น | สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล. คำสั่งและคำพิพากษาในคดีอาญา | อนันต์ ชุมวิสูตร.. การอุทธรณ์ | เพชรา จารุสกุล.. ฎีกาและการดำเนินการในชั้นบังคับคดี | กรกันยา สุวรรณพานิช.. การนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา | รชฏ เจริญฉ่ำ.. การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา | รชฏ เจริญฉ่ำ.. วิธีการสอบสวนและสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 81428 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | Criminal procedure and evidence.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 81428 T 2550] (2).
Checked out (2). In transit (2).

367. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท = Urban and rural development administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเมืองและชนบท | นราธิป ศรีราม.. การบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทย | ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์.. การบริหารการพัฒนาชนบทในประเทศไทย | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทในต่างประเทศ | ชินรัตน์ สมสืบ.. ระบบและกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การพัฒนาเมืองและชนบทโดยกระบวนการบริหารท้องถิ่น | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การจัดทำแผนและโครงการพัฒนาเมืองและชนบท | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การบริหารโครงการพัฒนาเมืองและชนบท | ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม.. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและชนบท | พรรณทิพย์ เพชรมาก.. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและชนบท | สนิท สมัครการ.. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านสังคม | จีระ ประทีป.. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านสังคม | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านเศรษฐกิจ | ประหยัด หงษ์ทองคำ.. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททางด้านการเมือง | นพพร โทณะวณิก.. การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทด้านกายภาพ | สยุมพร ลิ่มไทย.. สถานการณ์และแนวโน้มทางการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33422 T 2549-2550 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549-2550Other title: ชุดวิชาการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท | การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท | Urban and rural development administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33422 T 2549-2550] (2).
In transit (2).

368. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน = Intermediate accounting 2 and financial reporting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีสำหรับหนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น | ดุษณีย์ ส่องเมือง.. การบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | นุชจรี พิเชฐกุล.. การบัญชีส่วนของเจ้าของและการบัญชีห้างหุ้นส่วน 1 | นุชจรี พิเชฐกุล.. การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2 | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีบริษัท 2 | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.. การบัญชีภาษีเงินได้ | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.. การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและธุรกรรมซื้อคืน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การรายงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การรายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานและการวิเคราะห์กระแสเงินสด | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การรายงานข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. งบการเงินระหว่างกาล | สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.. การบัญชีบริษัท 1 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32208 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน | การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน | Intermediate accounting 2 and financial reporting.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32208 T] (2).

369. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Health system and epidemiology for occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ขวัญชัย วิศิษฐานนท์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ | สุนทร ศุภพงษ์.. ระบบประกันสุขภาพ | ขวัญชัย วิศิษฐานนท์.. ระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ | ขวัญชัย วิศิษฐานนท์.. ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ | อดุลย์ บัณฑุกุล.. ระบบสุขภาพกับงานอาชีวอนามัย | ปีติ พูนไชยศรี.. พฤติกรรมศาสตร์ สุขศึกษา การประชาสัมพันธ์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการระบาด | แสงโฉม เกิดคล้าย.. การเฝ้าระวังและการสอบสวนปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ | สราวุธ สุธรรมาสา.. การศึกษาทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. การประยุกต์วิทยาการระบาดในการวางแผนและประเมินผล | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | วิชัย เอกพลากร.. การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | สุนทร ศุภพงษ์.. การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี.. การประยุกต์วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54112 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Health system and epidemiology for occupational health and safety.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (10), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (2). Damaged (3).

370. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ = Message design for communication arts / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ | กาญจนา แก้วเทพ.. ทฤษฎีการสื่อความหมาย | กาญจนา แก้วเทพ.. ทฤษฎีการสร้างสาร | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. สุนทรียนิเทศศาสตร์ | ชยพล สุทธิโยธิน.. การวิจัยเพื่อการสร้างสาร | วรวัฒน์ จินตกานนท์.. กลยุทธ์การสร้างสาร | อวยพร พานิช.. การสร้างสารด้วยการเขียน | เมตตา วิวัฒนานุกูล.. การสร้างสารด้วยการพูด | วิระชัย ตั้งสกุล.. การสร้างสารด้วยเสียง | กมล ฉายาวัฒนะ.. การสร้างสารด้วยภาพ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การสร้างสารด้วยภาพ | วรวัฒน์ จินตกานนท์.. การสร้างสารด้วยกราฟิก | ชยพล สุทธิโยธิน.. การสร้างสารด้วยการแสดง | วิไล อัศวเดชศักดิ์.. เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างสาร | สุธี พลพงษ์.. ผลของเทคโนโลยีต่อการสร้างและการออกแบบสารในสื่อมวลชน | สกนธ์ ภู่งามดี.. การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15234 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ | การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ | Message design for communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15234 T] (2).
Checked out (2).

371. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง = Professional experience in construction management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กมลวรรณ ลิมปนาทร.. ความสำเร็จในการปฏิบัติวิชาชีพ | นพพร โทณะวณิก.. กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. องค์การที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง | ธีระชัย พิพิธศุภผล.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การประสานงานในโครงการก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ภิรมย์ แจ่มใส.. การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง | ภาสมา สุทธิพงศ์.. กฎหมายควบคุมอาคาร | นพพร โทณะวณิก.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การเจรจาต่อรอง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สัญญาจ้างก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. ข้อโต้แย้งในงานก่อสร้าง | กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา.. จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 31406 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง | ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง | Professional experience in construction management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 31406 T 2549] (2).

372. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ = Technology and economic growth / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนูญ โต๊ะยามา.. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี | สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก.. ความจำเริญทางเศรษฐกิจ | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. เทคโนโลยีกับการลงทุนและการผลิต | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.. บทบาทของเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. เทคโนโลยีกับการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน | จุไร ทัพวงษ์.. เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม | ครรชิต มาลัยวงศ์.. เทคโนโลยีใหม่กับความจำเริญทางเศรษฐกิจ | มนูญ โต๊ะยามา.. ระบบนวัตกรรมแห่งชาติกับความจำเริญทางเศรษฐกิจ | กิติพงค์ พร้อมวงค์.. รัฐกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก.. การแพร่กระจายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี | มนูญ โต๊ะยามา.. การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี | ครรชิต มาลัยวงศ์.. เทคโนโลยีกับการประกอบการธุรกิจเอกชน | จุไร ทัพวงษ์.. เทคโนโลยีกับทุนทางสังคม | วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ.. ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม | จำนง พวงพุก.. ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม | กิติพงค์ พร้อมวงค์.. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี | พีรพล สิทธิวิจารณ์.. รัฐกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60338 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ | เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ | Technology and economic growth.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60338 T] (3).

373. เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย = Problems of rural development in Thailand / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข | อลงกต วรกี.. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน | อลงกต วรกี.. กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย | เสนีย์ คำสุข.. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | ทวี สุรฤทธิกุล.. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | จุมพล หนิมพานิช.. ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย | โกวิทย์ พวงงาม.. แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย | อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,, 2483-. การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80206 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | Problems of rural development in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 80206 T 2549] (2).

374. เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ = Public finance and budgeting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ทฤษฎีทางการคลัง | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง | พรชัย ฐีระเวช.. ระบบบริหารการคลัง | วิธีร์ พานิชวงศ์.. ระบบบริหารการคลัง | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. นโยบายการคลังกับเศรษฐกิจและการเมือง | จีระ ประทีป.. นโยบายการคลังกับเศรษฐกิจและการเมือง | พิมลจรรย์ นามวัฒน์.. รายรับของรัฐบาล | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. รายรับของรัฐบาล | วิภารัตน์ นิตยนันท์.. การภาษีอากร | ชลธาร วิศรุตวงศ์.. การภาษีอากร | ชลธาร วิศรุตวงศ์.. การภาษีอากรของไทย | สุภาวดี ถิระพานิช.. การภาษีอากรของไทย | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การภาษีอากรของไทย | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. การภาษีอากรในฐานะเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. รายจ่ายรัฐบาล | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. รายจ่ายรัฐบาล | หควณ ชูเพ็ญ.. การงบประมาณกับการบริหาร | วรบุตร วภักดิ์เพชร.. ระบบงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ | วรบุตร วภักดิ์เพชร.. การงบประมาณแผ่นดินของไทย | วันชัย บุญเพรช.. การบริหารหนี้สาธารณะ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การคลังท้องถิ่น | จีระ ประทีป.. การคลังท้องถิ่น | จีระ ประทีป.. การคลังรัฐวิสาหกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33202 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการคลังและงบประมาณ | การคลังและงบประมาณ | Public finance and budgeting.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33202 T 2549] (2).
Checked out (2).

375. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร = Information and research in agribusiness / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | ชาญชัย โตวิวัฒน์.. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การค้นสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | สายพิณ มณีพันธ์.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร | เสาวรส ใหญ่สว่าง.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น เพื่อการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | เสาวรส ใหญ่สว่าง.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | อัจฉรา จิตตลดากร.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | พัชรี ตั้งตระกูล.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 94432 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | Information and research in agribusiness.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 94432 T 2549] (2).
In transit (2).

376. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน = Financial management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุวดี ไชยศิริ.. ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงิน | สุรศักดิ์ นานานุกูล.. ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยาณี ภาคอัต.. การวิเคราะห์งบการเงิน | กัลยาณี ภาคอัต.. การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. มูลค่าเงินตามเวลา | พงศ์จิตติมา หินเธาว์.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | สุมาลี จิวะมิตร.. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การรวมกิจการ | พงศ์จิตติมา หินเธาว์.. การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวจากเจ้าหนี้ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าของและนโยบายเงินปันผล | เพชรี ขุมทรัพย์.. การรวมกิจการ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การเงินระหว่างประเทศ | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความล้มเหลวของธุรกิจ การปรับปรุงกิจการและการเลิกกิจการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32303 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงิน | การจัดการการเงิน | Financial management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32303 T 2549] (2).
In transit (1).

377. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง = Regional and urban economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. ทฤษฎีพัฒนาภูมิภาค | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. ทฤษฎีที่ตั้งและการขนส่ง | มนูญ โต๊ะยามา.. ทรัพยากรภูมิภาค | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ทฤษฎีพัฒนาภูมิภาค | วิโรจน์ นรารักษ์.. ทฤษฎีรายได้ภูมิภาค | อุทิศ ขาวเธียร.. แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค | ศิริพร สัจจานันท์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เมือง | พอพันธ์ อุยยานนท์.. การเกิดของเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเมือง | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. การใช้ที่ดินในเมือง | มนูญ โต๊ะยามา.. การขนส่งในเมือง | อรวิทย์ เหมะจุฑา.. การขนส่งในเมือง | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. ที่อยู่อาศัย | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. สิ่งแวดล้อมและเมือง | วราวุธ ชินทรเดชา.. การคลังรัฐบาลท้องถิ่น | จุฑาทิพย์ มณีพงษ์.. ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงชนบทกับเมือง | นันทพงศ์ สุวรรณรัตน์.. สถาบันและองค์กรการพัฒนาเมือง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60331 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง | เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง | Regional and urban economics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60331 T 2549] (2).

378. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา = Procedural law III : criminal procedure / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจสืบสวน สอบสวน และอำนาจศาล | จุตติ ธรรมมโนวานิช .. มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับหมายเรียก หมายอาญา และการจับ | จุตติ ธรรมมโนวานิช.. มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับการค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยชั่วคราว | วินัย ตูวิเชียร.. หลักการสอบสวน | จิรัช ชูเวช.. เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน | สมพร พรหมหิตาธร.. การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ | สุจินตนา ชุมวิสูตร.. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา | วินัย ตูวิเชียร.. การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น | อนันต์ ชุมวิสูตร.. การพิพากษาและคำสั่ง การอุทธรณ์ ฎีกา และการบังคับคดี | ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. การพิพากษาและคำสั่ง การอุทธรณ์ ฎีกา และการบังคับคดี | รชฏ เจริญฉ่ำ.. พยานหลักฐานในคดีอาญา (1) | รชฏ เจริญฉ่ำ.. พยานหลักฐานในคดีอาญา (2) | วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.. นิติเวชศาสตร์ (1) | แมน อิงคตานุวัฒน์.. นิติเวชศาสตร์ (2) | สมพร พรหมหิตาธร.. การว่าความในคดีอาญา | วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.. วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41343 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา | Procedural law III : criminal procedure.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (3), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (3), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41343 T 2549] (3).
In transit (9).

379. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ = Business economics and finance / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก.. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ | จุไร ทัพวงษ์.. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | ปรียานุช อภิบุณโยภาส.. การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ | สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก.. การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต | จุไร ทัพวงษ์.. การวิเคราะห์กำไร | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. นโยบายการกำหนดราคาในทางปฏิบัติ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุน | กัลยาณี ภาคอัต.. การจัดหาเงินทุน | โยธิน ทวีกิติกุล.. การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการจัดการ | ปรียานุช อภิบุณโยภาส.. การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์และการเงินในการบริหารธุรกิจ | กัลยาณี ภาคอัต.. การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์และการเงินในการบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60482 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 29 ซมOther title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ | Business economics and finance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60482 T 2549] (2).

380. เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย = Thai traditional massage / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดแผนไทย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดแผนไทย | ฉัตรชัย ทิพยจันทร์.. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดแผนไทย | วสันต์ ไชยฉกรรจ์.. การเตรียมความพร้อมและการนวดแผนไทยอย่างมีคุณภาพ | วสันต์ ไชยฉกรรจ์.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | ชัชวาลย์ ชูวา.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | จรินทร์ พลหาวงศ์.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. หลักการพื้นฐานของการนวดแผนไทย | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. การนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. หลักการพื้นฐานของการนวดแผนไทยประยุกต์ | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. การนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค | สินทร ไชยฉกรรจ์.. การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | กมลรัตน์ ณ หนองคาย.. การนวดแผนไทยกับการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ | พฤทธิพล สุขป้อม.. การนวดแผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง | กิตติชัย อนวัชประยูร.. กายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน | พฤทธิพล สุขป้อม.. การนวดแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมาย จรรยาบรรณ และมารรยาท ในการนวดแผนไทย | คนองยุทธ กาญจนกูล.. การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการนวดแผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55310 T Call number: STOU 55325 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชานวดแผนไทย | นวดแผนไทย | Thai traditional massage.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (6), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 55310 T] (2).
In transit (2).

381. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย = Professional experience in Thai traditional medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. แนวทางประกอบวิชาชีพการนวดไทย | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. แนวทางประกอบวิชาชีพการนวดไทย | ศิริพงษ์ แพทยานนท์.. แนวทางประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์แผนไทย | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. แนวทางการประกอบวิชาชีพการพทย์แผนไทยประยุกต์ | ปรีดา ตั้งตรงจิตร.. แนวทางการประกอบธุรกิจและวิชาชีพอิสระทางการแพทย์แผนไทย | พาณีพันธุ์ ฉัตรอำไพวงศ์,, 2507-. แนวทางการประกอบธุรกิจและวิชาชีพอิสระทางการแพทย์แผนไทย | พฤทธิพล สุขป้อม.. การพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย | กิตติชัย อนวัชประยูร.. การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | ปรีดา ตั้งตรงจิตร.. แนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่สากล | พาณีพันธุ์ ฉัตรอำไพวงศ์,, 2507-. แนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่สากล | กิตติชัย อนวัชประยูร.. การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับแพทย์แผนไทย | ปรีดา ตั้งตรงจิตร.. การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | พาณีพันธุ์ ฉัตรอำไพวงศ์,, 2507-. การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | สมโภช รติโอฬาร.. การบริหารองค์การการแพทย์แผนไทย | พฤทธิพล สุขป้อม.. การทำงานเป็นทีมของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การค้นคว้าความรู้และการแก้ปัญหาในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | ศิริพงษ์ แพทยานนท์.. แนวทางประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. แนวทางการรประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55312 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | Professional experience in Thai traditional medicine.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 55312 T] (2).

382. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ = Prepress technology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล | สุณี ภู่สีม่วง.. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล | ศิริพรณ์ ปีเตอร์.. การออกแบบสิ่งพิมพ์ | สำเร็จ จารุอมรจิต.. เทคโนโลยีเกี่ยวกับตัวพิมพ์และเทคโนโลยีการจัดการข้อความ | คุณธัม วศินเกษม.. เทคโนโลยีเกี่ยวกับตัวพิมพ์และเทคโนโลยีการจัดการข้อความ | พรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร.. เทคโนโลยีการจับภาพ | กัลยา โชคหิรัญกร.. เทคโนโลยีการจับภาพ | คุณธัม วศินเกษม.. เทคโนโลยีการสร้างภาพและเทคโนโลยีการปรับแต่งภาพ | สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล.. เทคโนโลยีการสร้างภาพและเทคโนโลยีการปรับแต่งภาพ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. เทคโนโลยีการผลิตน้ำหนักสีภาพ | สุณี ภู่สีม่วง.. เทคโนโลยีการผลิตน้ำหนักสีภาพ | พรทวี พึ่งรัศมี.. เทคโนโลยีการผลิตภาพพิมพ์สี | ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม.. เทคโนโลยีการจัดประกอบหน้าและเทคโนโลยีการวางหน้า | สุรพล พุมมี.. เทคโนโลยีการจัดประกอบหน้าและเทคโนโลยีการวางหน้า | สุณี ภู่สีม่วง.. เทคโนโลยีการจัดประกอบหน้าและเทคโนโลยีการวางหน้า | ปิยทัสน์ สังขมาลัย.. เทคโนโลยีการจัดประกอบหน้าและเทคโนโลยีการวางหน้า | วรรณา สนั่นพานิชกุล.. การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล | สุรพล พุมมี.. การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล | บุญเลี้ยง แก้วนาพันธุ์.. เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก | ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม.. เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก | อรัญ หาญสืบสาย.. เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก | สุณี ภู่สีม่วง.. เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก | ชวาล คูร์พิพัฒน์.. เทคโนโลยีการทำปรู๊ฟ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. เทคโนโลยีการทำปรู๊ฟ | ณุตตรา ศรีประเสริฐ.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | สุวรรณี วชิรปราการสกุล.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | สุณี ภู่สีม่วง.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | สมชาย ศฤงคารินกุล.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | วรรณา สนั่นพานิชกุล.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | วิเชียร เอกทักษิณ.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า | กุนที กรีประเสริฐกุล.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า | สุณี ภู่สีม่วง.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า | ชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า | สุชปา เนตรประดิษฐ์.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า | วิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงษ์.. เทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุลายผ้า | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยมาตรฐานการผลิต | ยุวดี มุทธานิตย์.. การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยมาตรฐานการผลิต | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบการจัดการสี | อมรรัตน์ อัคควัฒน์.. การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบการจัดการสี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97403 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ | เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ | Prepress technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (11), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 97403 T 2549] (3).
Damaged (1).

383. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ = Managerial economics / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สายพิณ ชินตระกูลชัย.. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ | กาญจนี กังวานพรศิริ.. อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการประมาณการอุปสงค์ | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. การวิเคราะห์การผลิต | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. การวิเคราะห์ต้นทุน | ศิริพร สัจจานันท์.. ตลาดสินค้า | ศิริพร สัจจานันท์.. ตลาดปัจจัยการผลิต | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การกำหนดราคา | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวิเคราะห์การลงทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์ความเสี่ยง | จรินทร์ เทศวานิช.. อุปสงค์และอุปทานมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ | จรินทร์ เทศวานิช.. เป้าหมายทางเศรษฐกิจ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. การวิเคราะห์และการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ | สมจินต์ สันถวรักษ์.. กฎหมายและระเบียบของภาครัฐทางด้านการพาณิชย์ | สมจินต์ สันถวรักษ์.. การค้าระหว่างประเทศเพื่อการจัดการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32308 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ | เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ | Managerial economics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32308 T 2549] (2).

384. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจกับการเมืองไทย = Thai political economy / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.. สถานภาพ ขอบข่าย และแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.. เศรษฐกิจการเมืองไทยก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง | ชูศรี มณีพฤกษ์.. พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย หลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่งถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. เศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-ก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | พอพันธ์ อุยยานนท์.. เศรษฐกิจและการเมืองไทยตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-ฉบับที่ 9 | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมชนบทไทย | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมเมืองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. บทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย | ศิริพร สัจจานันท์.. บทบาทของรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย | สุจิต บุญบงการ.. บทบาทภาคเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย | วิทยากร เชียงกูล,, 2489-. บทบาทของประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. กลุ่มเศรษฐกิจและกลุ่มการเมืองกับการสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจและฐานอำนาจทางการเมืองไทย | ธีระ นุชเปี่ยม.. การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจการเมืองไทย | พอพันธ์ อุยยานนท์.. องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติกับเศรษฐกิจและการเมืองไทย | อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.. กรณีศึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80204 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจกับการเมืองไทย | เศรษฐกิจกับการเมืองไทย | Thai political economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 80204 T 2549] (2).

385. เอกสารการสอนชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา = Advertising campaigns and production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรชัย ศิริสัมพันธ์.. การผลิตภาพยนตร์โฆษณา | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การผลิตงานโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง | ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ.. การผลิตสิ่งพิมพ์ในงานโฆษณา | กมลวรรณ โลห์สิวานนท์.. การผลิตงานโฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง | ลักษมี คงลาภ.. เครื่องมือสนับสนุนการรณรงค์โฆษณา | มนัสสา จินต์จันทรวงศ์.. กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณา | ลักษมี คงลาภ.. การนำเสนอแผนรณรงค์โฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณา | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา | วิไลลักษณ์ สันติกุล.. การวิจัยเพื่อการวางแผนรณรงค์โฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. หลักการวางแผนรณรงค์ทางการโฆษณา | วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.. การวางแผนสื่อ | ธีรชัย ศิริสัมพันธ์.. เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณา | ประพันธุ์ จุลไพบูลย์.. เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณา | แสนชัย เวสารัชตระกูล.. เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณา | สิริ กิจเจริญธร.. ศิลปะการควบคุมการถ่ายภาพในงานโฆษณา | นรากร อมรฉัตร.. ศิลปะการควบคุมงานพิมพ์ในงานโฆษณา | สำราญ แสงเดือนฉาย.. ศิลปะการควบคุมงานพิมพ์ในงานโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16455 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา | การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา | Advertising campaigns and production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (1), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16455 T] (1).

386. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจการเกษตร = Agribusiness finance / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. การจัดการทางการเงินในธุรกิจการเกษตร | นงนุช อังยุรีกุล.. ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน นโยบายการเงินและการคลัง | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. แนวคิดการลงทุนในธุรกิจการเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การวางแผนทางการเงินในธุรกิจการเกษตร | สุชาดา สถาวรวงศ์.. โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนในธุรกิจการเกษตร | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. งบการเงินที่ใช้ในธุรกิจการเกษตร | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิเคราะห์งบการเงินในธุรกิจการเกษตร | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในธุรกิจการเกษตร | ประเสริฐ ภัทรดิลก.. การจัดการเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาวในธุรกิจการเกษตร | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นในธุรกิจการเกษตร | ดรรชนี บุญเหมือนใจ.. การควบคุมทางการเงินในธุรกิจการเกษตร | โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์.. สินเชื่อในธุรกิจการเกษตร | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. สินเชื่อในธุรกิจการเกษตร | โรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์.. การจัดการสินเชื่อในธุรกิจการเกษตร | ชยธวัช อติแพทย์.. กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในธุรกิจการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 94461 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการเงินธุรกิจการเกษตร | การเงินธุรกิจการเกษตร | Agribusiness finance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 94461 T] (2).
Checked out (1). In transit (1).

387. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Business World Overview | นรินทร์ทิพย์ ทองศรี.. Business Systems | พันธ์ทิพย์ นุชงอน.. Production | พัชรี โภคาสัมฤทธิ์.. Marketing | โสฬศา สาตพร.. Sales | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Logistics Management | พัชรี โภคาสัมฤทธิ์.. Human Resources Management | ลภา จินตนเสรี.. Finance, Banking and Insurance | นรินทร์ทิพย์ ทองศรี.. Business Communications | สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์.. Business Communications | ประไพ จันทราสกุล.. A Company' s Image | พัชรี โภคาสัมฤทธิ์.. Business Negotiations | อนัญญา สิทธิอำนวย.. Business Travel | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Business Meetings | นันทวิทย์ พรพิบูลย์.. Business Readings | โสฬศา สาตพร.. IT for Business | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11301 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ | ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ | English for business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (4), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 11301 T 2549] (3).
Checked out (3). In transit (2).

388. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ = Media production for public relations / สาขาวิชานิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุษบา สุธีธร.. กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ | อรสา ปานขาว.. การพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ | อรรถพร กงวิไล.. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ | สุภาภรณ์ ศรีดี.. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ | บุบผา เมฆศรีทองคำ.. การสร้างสรรค์และผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ | บุษบา สุธีธร.. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเฉพาะกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์ | สมชัย อักษรารักษ์.. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ | สุภาภรณ์ ศรีดี.. การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาด | กำจร หลุยยะพงศ์.. การสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้สื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. การสร้างสรรค์และผลิตงานเพื่อสื่อมวลชนสัมพันธ์ | อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ.. การบูรณาการสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ | พนม คลี่ฉายา.. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง: กรณีศึกษา | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การสร้างสสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ: กรณีศึกษา | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม | รสชงพร โกมลเสวิน.. การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16458 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ | การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ | Media production for public relations.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16458 T] (2).

389. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมน อยู่สิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | ลักษณา คล้ายแก้ว.. สภาพการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กระบวนการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กลยุทธ์การจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง | ยุพา สุภากุล.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทข่าวสาร | จารุลินทร์ มุสิกะพงษ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทความรู้ | จารุลินทร์ มุสิกะพงษ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทบันเทิง | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม | เสาวนี ชินนาลอง.. การจัดและผลิตรายการวิทยุอินเทอร์เน็ต | วีรวรรณ วรวุตน์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ | สุมน อยู่สิน.. บุคลากรในงานจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | เสาวนี ชินนาลอง.. กระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบไม่ซับซ้อน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย และแนวโน้มในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16445 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น | การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น | Radio programming and production for simple format program.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16445 T] (2).
In transit (1).

390. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี บุญศิริพันธ์.. สภาพการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ภัทรนันท์ ชัยพงศ์เกษม.. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การเตรียมต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. การบรรณาธิกรเนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ | จันทนา ทองประยูร.. การบรรณาธิกรภาพสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. การสั่งตัวพิมพ์และการพิสูจน์อักษร | จันทนา ทองประยูร.. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ | ภัทรนันท์ ชัยพงศ์เกษม.. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. คู่มือแบบแผนการเขียนต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสิ่งพิมพ์ | คุณธัม วศินเกษม.. ระบบและเทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ปัญญา สินศักดิ์จรุงเดช.. การควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ.. การควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. ปัจจัยและปัญหาในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. ปัจจัยและปัญหาในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | บุญชัย นุกูลวุฒิโอภาส.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | สุภาวดี โกมารทัต.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | สุภาภรณ์ ศรีดี.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16441 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | Printed media production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16441 T] (3).

391. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ = Project analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภาสมา สุทธิพงศ์.. การวางแผนโครงการ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ภาสมา สุทธิพงศ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด | กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา.. การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวิเคราะห์สถานที่ตั้งโครงการ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ | กฤษ อนุรักษ์กมลกุล.. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การติดตามและประเมินผลโครงการ | นพพร โทณะวณิก.. การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวิเคราะห์โครงการอาคารธุรกิจ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31405 T 2549-2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549-2550Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ | การวิเคราะห์โครงการ | Project analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 31405 T 2549-2550] (2).
Damaged (1).

392. เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม = Computer applications in commercial business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการธุรกิจ | วิภา เจริญภัณฑารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ | ศศิธร สายนภา.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ | จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานทางธุรกิจ | ปิยพร นุรารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานทางธุรกิจ | ณัฏฐพร พิมพายน.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสินค้าคลัง | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการตลาด | เฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชี | เฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ | ภัทรสินี ภัทรโกศล.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรบุคคล | จุลศิริ เจริญภัณฑารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการผลิต | ภัทรสินี ภัทรโกศล.. เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนทรัพยากรองค์การ | พิพัฒน์ ดวงคำสวัสดิ์.. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | สำรวย กมลายุตต์.. ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการบริการ | สันติชัย เอมอยู่.. เครื่องมือที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | อธิวรรธ โกศการิกา.. เครื่องมือที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์.. เครื่องมือที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร.. เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ | มนู อรดีดลเชษฐ์.. แนวโน้มและผลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 96301 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม | คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม | Computer applications in commercial business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 96301 T 2549] (2).

393. เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ = International agribusiness / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลัดดา พิศาลบุตร.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. สถาบันและนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | อัจฉรา โพธิ์ดี.. บทบาทของภาครัฐและเอกชนไทยต่อการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ปราการ วีรกุล.. กฎหมายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรในตลาดระหว่างประเทศ | ปราการ วีรกุล.. มาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและนำเข้า | อารีย์ ฉวีวรรณมาศ.. พิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าสินค้า | ระพีพร ศรีจำปา.. สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านการตลาด | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านการเงิน | กิ่งพร ทองใบ.. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ | มนูญ โต๊ะยามา.. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านการผลิต | เตชะ บุณยะชัย.. การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านโลจิสติกส์ | พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล.. ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่ยั่งยืน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 94462 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | International agribusiness.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 94462 T] (2).
In transit (1).

394. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช = Professional experience in crop production management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. แนวทางการประกอบอาชีพการผลิตพืช | หฤษฎี ภัทรดิลก.. แนวทางการประกอบอาชีพการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การประมวลความรู้ในการจัดการการผลิตพืช | อัจฉรา จิตตลดากร.. การประมวลความรู้ในการจัดการการผลิตพืช | ชยาพร วัฒนศิริ.. การพัฒนาการผลิตพืชให้เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. การพัฒนาการผลิตพืชให้เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต.. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการผลิตพืช | นงนุช อังยุรีกุล.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการผลิตพืช | หฤษฎี ภัทรดิลก.. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตพืชอายุสั้น | ชัฐพล สายะพันธ์.. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตพืชอายุสั้น | นิพนธ์ ดิลกคุณานันท์.. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตพืชอายุสั้น | อรสา ดิสถาพร.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน | จิราภา จอมไธสง.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน | จันทรวิภา ธนะโสภณ.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน | หฤษฎี ภัทรดิลก.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน | นงนุช อังยุรีกุล.. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน | ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล.. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตพืชอายุยาว | สัจจา บรรจงศิริ.. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตพืชอายุยาว | พีรเดช ทองอำไพ.. การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตพืชอายุยาว | เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล,, 2498-. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตยางพารา | นิวัตร วรรณนิธิกุล.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตยางพารา | ชวลิต หุ่นแก้ว.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตยางพารา | สัจจา บรรจงศิริ.. การกำหนดและจัดทำโครงการผลิตยางพารา | ประนาถ พิพิธกุล.. กรณีศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตยางพารา | สัจจา บรรจงศิริ.. กรณีศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตยางพารา | ฑิตยาวรรณ กิจวรรณี,, 2502-. การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการไร่นาสวนผสม | อัจฉรา จิตตลดากร.. การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการไร่นาสวนผสม | ชยาพร วัฒนศิริ.. คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช | ฑิตยาวรรณ กิจวรรณี,, 2502-. คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน,, 2477-. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 93442 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช | ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช | Professional experience in crop production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93442 T 2549] (3).
In transit (3).

395. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Intermediate accounting 1 and accounting information system / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยาณี กิตติจิตต์.. แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. เงินสด ลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. สินค้าคงเหลือ | กัลยาณี กิตติจิตต์.. เงินลงทุน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า และค่าสูญสิ้น | สุชาดา สถาวรวงศ์.. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์.. การบัญชีเกษตรกรรม | ศรัณย์ ชูเกียรติ.. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี | สุชาดา สถาวรวงศ์.. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี | เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย.. การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ | ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตและสินค้าคงเหลือ | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร | สุภาพร เชิงเอี่ยม.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านบัญชีแยกประเภททั่วไป | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32207 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี | การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี | Intermediate accounting 1 and accounting information system.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32207 T] (2).
In transit (2).

396. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา = Advertising management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต,, 2504-. หลักและเทคโนโลยีการบริหารงานโฆษณา | อรสา ปานขาว.. หลักและเทคโนโลยีการบริหารงานโฆษณา | กาญจนา มีศิลปวิกภัย.. พัฒนาการและอุตสาหกรรมทางการโฆษณา | สุวัฒนา วงษ์กระพันธ์.. แนวคิดและแนวทางการบริหารงานโฆษณา | พรทิพย์ ดีสมโชค,, 2500-. การบริหารตราผลิตภัณฑ์และการเงินในงานโฆษณา | กิตติ อิสริยะประชา.. การบริหารตราผลิตภัณฑ์และการเงินในงานโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การบริหารบริษัทตัวแทนโฆษณา | ต่อ สันติศิริ.. การสร้างสรรค์งานโฆษณาของฝ่ายสร้างสรรค์ในบริษัทโฆษณา | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคกับการบริหารงานโฆษณา | ไพจิตร เทียนทอง.. การวางแผนสื่อโฆษณา | วิสาส์น สิริจันทานนท์.. การวางแผนสื่อโฆษณา | แอนนา จุมพลเสถียร.. การบริหารงานวิจัยโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การบริหารการผลิตงานโฆษณา | จันทนา ทองประยูร.. การบริหารการผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การบริหารการสื่อสารการตลาด | ไพจิตร เทียนทอง.. การกำหนดงบประมาณโฆษณา | วิสาส์น สิริจันทานนท์.. การกำหนดงบประมาณโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานโฆษณา | พรทิพย์ ดีสมโชค,, 2500-. จริยธรรมของนักบริหารงานโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16427 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา | การบริหารงานโฆษณา | Advertising management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16427 T] (2).

397. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | จาริณี เอี่ยมสะอาด.. ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. การศึกษาอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ | จาริณี เอี่ยมสะอาด.. การศึกษาอุปทานทรัพยากรมนุษย์ | มณีรัตน์ พงศทัต.. การจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ | นราธิป ศรีราม.. การนำแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์การ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การวางแผนอาชีพและการวางแผนทดแทนทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหาร | วรรณภา โพธิ์น้อย.. ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33412 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | Human resource planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

398. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การของสถาบันบริการสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบริการสารสนเทศ | วรนุช มานะวนิชย์.. การจัดการทรัพยากรการเงินในสถาบันบริการสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานของสถาบันบริการสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดระบบสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ | การจัดการระบบสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (1), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6). Damaged (3).

399. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล = Professional experience in nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูลสุข หิงคานนท์.. ระบบบริการสุขภาพ | รุจา ภู่ไพบูลย์.. เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริการสุขภาพ | เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.. เศรษฐศาสตร์กับบริการสุขภาพ | สุวรรณี ศรีจันทรอาภา.. ระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล | ประคอง อินทรสมบัติ.. การพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล | เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.. คุณภาพการบริการพยาบาล | พรจันทร์ สุวรรณชาต.. องค์กรวิชาชีพการพยาบาลกับการพัฒนาวิชาชีพ | จินตนา ยูนิพันธุ์.. จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล | พูลสุข หิงคานนท์.. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 1 | ทัศนา บุญทอง.. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 2 | อรพรรณ โตสิงห์.. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 2 | ทัศนา บุญทอง.. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 3 | อรพรรณ โตสิงห์.. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล 3 | พิกุลทิพย์ หงษ์เหิร.. กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล | ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล.. กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล | พรจันทร์ สุวรรณชาต.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการศึกษาพยาบาล | พูลสุข หิงคานนท์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการศึกษาพยาบาล | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. ประเด็นและแนวโน้มการบริการพยาบาล | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางการพยาบาล | สมจิต หนุเจริญกุล.. ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางการพยาบาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: STOU 51304 T 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล | ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล | Professional experience in nursing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 51304 T 2548] (1).
Damaged (1).

400. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย = Thai traditional therapy / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวชกรรมแผนไทย | ประกิต สุมนกาญจน์.. การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย | สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ.. การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย | สิริกานต์ ภูโปร่ง.. การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย | อนัญญา เหลืองอรุณ.. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. ไข้ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย | สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ.. ไข้ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย | ประกิต สุมนกาญจน์.. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หูและจมูก | บุญศรี เลิศวิริยจิตต์.. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หูและจมูก | ศิริยศ วนิชชานนท์.. โรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น | มุกดา ตันชัย.. โรคเกี่ยวกับผิวหนังและฝี | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. โรคลม | มาลา สร้อยสำโรง.. โรคลม | กันทิมา สิทธิธัญกิจ.. โรคลม | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. โรคกษัย | จิรัชยา แก้วสนธยา.. โรคกษัย | พรทิพย์ เติมวิเศษ.. โรคกษัย | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. โรคในช่องท้อง | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ | กุสุมา ศรียากูล.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ | สุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ.. โรคในเด็ก | กัญจนา ดีวิเศษ.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ | สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ.. โรคในเด็ก | อรุณวรรณ เฮงตระกูล.. โรคเกี่ยวกับสตรี | ศุภลักษณ์ ฟักคำ.. โรคเกี่ยวกับสตรี | อ้ม แสงปัญหา.. โรคเรื้อรัง | จิตต์วินัย สุริยะไชยากร.. โรคเรื้อรัง | คนองยุทธ กาญจนกูล.. การอนุรักษ์ การส่งเสริม และการประยุกต์เวชกรรมแผนไทย | ศุภลักษณ์ ฟักคำ.. การอนุรักษ์ การส่งเสริม และการประยุกต์เวชกรรมแผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55308 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย | เวชกรรมแผนไทย | Thai traditional therapy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (3), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 55308 T] (1).
Damaged (2). In transit (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter