Your search returned 3 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง = Accounting and finance for construction / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การเงินเฉพาะกรณี | ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย.. การเงินเฉพาะกรณี | วริศรา ไชยมงคล.. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง | ประเสริฐ มริตตนะพร.. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการก่อสร้าง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลของกิจการก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง | สุชาติ สิริธนาวุฒิ.. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. มูลค่าของเงิน | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และความเสี่ยงและผลตอบแทน | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การภาษีอากรสำหรับกิจการก่อสร้าง | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงและการวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้าง | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง | ดลพร บุญพารอด.. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง | ไพรัช ศุภวิวรรธน์.. การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | สุชาติ สิริธนาวุฒิ.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | สุนา สุทธิเกียรติ.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง | รินรดา ตั้งตรงคิด.. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30105 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | Accounting and finance for construction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม = Field work management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในหน่วยงานก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง | ภาสมา สุทธิพงศ์.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. งานก่อสร้างใต้ดิน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. งานโครงสร้างชั่วคราว | ภาสมา สุทธิพงศ์.. งานแบบหล่อ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การประสานงานในการก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง | สมเจตน์ บัวเอี่ยม.. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม | ภิรมย์ แจ่มใส.. การส่งมอบงานก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31303 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสนาม | การจัดการงานสนาม | Field work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง = Information technology for construction management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ชัยยง ว่องวุฒิกำจร.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล | บุญยืน ตันเยียน.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | บุญยืน ตันเยียน.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. สารสนเทศในการวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. สารสนเทศในการวางแผนงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สารสนเทศในการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา | นพพร โทณะวณิก.. สารสนเทศในการจัดการงานสนาม | ภาสมา สุทธิพงศ์.. สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง | Information technology for construction management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter