Your search returned 4 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคการจัดการ | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการและการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการงานเลขานุการ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การจัดการการประชุม | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการงานสำนักงาน | ยืน ภู่วรวรรณ.. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สำนักงานสมัยใหม่ | ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | หฤทัย โลหะศิริวัฒน์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กรณีศึกษาการจัดการงานสำนักงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13421 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (3), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (5). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กชภัส นิมมานนท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน งานสำนักงานและการบริหารสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. สมรรถนะ จริยธรรม และธรรมาภิบาล | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานและการบริหารโครงการ | เพ็ญโสม ภาษวัธน์.. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. การบริหารงานงบประมาณในสำนักงาน | สรวงสุดา เต็งอำนวย.. การบริหารงานพัสดุในสำนักงาน | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การทำงานร่วมกันในสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การสื่อสารในสำนักงาน | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การจัดการเอกสาร | กชภัส นิมมานนท์.. การจัดการความรู้ในสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล | ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.. ระบบประชุมทางไกล | สำรวย กมลายุตต์.. สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงาน | ทัดทอง พราหมณี.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. สำนักงานแห่งอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13423 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน | ระบบสารสนเทศสำนักงาน | Office information system.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการบุคลากรสำนักงาน | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการงานเลขานุการ | สันติมา ศรีสังข์สุวรรณ.. การจัดการงานเลขานุการ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน | สมสรวง พฤติกุล.. การจัดเก็บและค้นเอกสารสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดเก็บและค้นเอกสารสำนักงาน | สุเทพ เชาวลิต.. การจัดการการประชุม | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | เสนาะ ติเยาว์.. การสื่อสารในการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำนักงาน | ยืน ภู่วรวรรณ.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | วีระ สุภากิจ.. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13421 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13421 T 2554] (1).
Damaged (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ครรชิต มาลัยวงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน | สมสรวง พฤติกุล.. ระบบสารสนเทศสำนักงานและระบบงานสารบรรณ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน | วิภา เจริญภัณฑารักษ์.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การจัดการเอกสาร | ดุษฎี อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การประมวลภาพลักษณ์ในสำนักงาน | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล | นิคม ภคบัณฑุ.. การจัดการกระแสงานและกลุ่มงานในสำนักงาน | อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงาน | ธนิศ ภู่ศิริ.. การทำงานทางไกลและการประชุมทางไกล | นิคม ภคบัณฑุ.. การจัดการโครงการ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การได้มา การติดตั้งใช้งานและการประเมินระบบสารสนเทศสำนักงาน | วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์.. การบำรุงรักษาและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำนักงาน | ครรชิต มาลัยวงศ์.. ผลกระทบของระบบสารสนเทศสำนักงานที่มีต่อบุคคล องค์การและสังคม | จุฑารัตน์ นกแก้ว.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน | ดุษฎี อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การจัดการกระแสงานและกลุ่มงานในสำนักงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13423 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน | ระบบสารสนเทศสำนักงาน | Office information system.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UD General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13423 T] (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter