Your search returned 6 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี ล้ำสกุล.. สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ | อารีย์ ชื่นวัฒนา.. ระบบสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. คอมพิวเตอร์ | นิตยา วงศ์ใหญ่.. คอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. อินเทอร์เน็ต | ขนิษฐา รุจิโรจน์.. อินเทอร์เน็ต | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ผู้ใช้สารสนเทศ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเอกสารสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | กำพล ศรธนะรัตน์.. ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฏหมายและจริยธรรมสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13201 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | Introduction to information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ = Professional experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาบุคลิกภาพ มารยาทและการสมาคมของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการวิจัยในงานสารสนเทศ | ปภาศรี บัวสวรรค์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษากฎหมายกับงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการจัดการองค์การสารสนเทศ | ทัศนา หาญพล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนสารสนเทศย่อและการเขียนสังเคราะห์สารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศ | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 13401 T 2556-2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | Professional experience in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี ล้ำสกุล.. สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ | อารีย์ ชื่นวัฒนา.. ระบบสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. คอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ขนิษฐา รุจิโรจน์.. อินเทอร์เน็ต | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ผู้ใช้สารสนเทศ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเอกสารสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | กำพล ศรธนะรัตน์.. ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฏหมายและจริยธรรมสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13201 T 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | Introduction to information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13201 T 2553] (1).
Checked out (1). Damaged (1). In transit (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ = Professinonal experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นฤมล ปราชญโยธิน.. สารสนเทศกับสังคม | แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง.. วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. บุคลิกภาพของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. นักสารสนเทศกับการศึกษาต่อเนื่อง | ประภาวดี สืบสนธิ์.. นักสารสนเทศกับการวิจัย | ไชยยศ เหมะรัชตะ.. กฎหมายกับงานสารสนเทศ | ชลัยพร เหมะรัชตะ.. กฎหมายกับงานสารสนเทศ | บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา.. กรณีศึกษาการบริหารและจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ | บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา.. กรณีศึกษาแผนงานและโครงการสถาบันบริการสารสนเทศ | ทัศนา หาญพล.. กรณีศึกษาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. กรณีศึกษาการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. กรณีศึกษาการบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. กรณีศึกษาการบริการสารสนเทศ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 13401 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ | Professinonal experience in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (1), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (1). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter