Your search returned 3 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรินธร มณีรัตน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | กณพ สูจิฆระ.. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | วรินธร มณีรัตน์.. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | วุฒิพงษ์ อินทรธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | ศศิธร บัวทอง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | อมรรัตน์ โมฬี.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | เกรียงไกร โชประการ.. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ = Practical training in animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by คณธิศ มุ่งจองกลางกุล.. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | คณธิศ มุ่งจองกลางกุล.. การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. การวางแผนการผลิตไก่เนื้อ | ยุวเรศ เรืองพานิช.. การวางแผนการผลิตไก่ไข่ | ศิริพงษ์ พิพัฒน์สัตยานุวงศ์.. การวางแผนการผลิตไก่ไข่ | เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์.. การวางแผนการผลิตสุกร | สุริยะ สะวานนท์.. การวางแผนการผลิตโคเนื้อ | เลอชาติ บุญเอก.. การวางแผนการผลิตโคนม | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การเขียนโครงการทางการจัดการการผลิตสัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่เนื้อ | สุชาติ สงวนพันธุ์.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่ไข่ | เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตสุกร | ไพบูลย์ ใจเด็ด.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ | ไพบูลย์ ใจเด็ด.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคนม | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวัดประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93460 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ | การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ | Practical training in animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (6), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (6), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Damaged (2). In transit (4).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ = Animal breeding and reproduction / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ.

by ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.. พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | พงษ์ชาญ ณ ลำปาง.. หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ | พงษ์ชาญ ณ ลำปาง.. แผนการผสมพันธุ์สัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์สัตว์ | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ | ยอดชาย ทองไทยนันท์.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์โคกระบือเนื้อ | จุรีรัตน์ แสนโภชน์.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์โคนม | นลินี อิ่มบุญตา.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สุกร | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ปีก | ยอดชาย ทองไทยนันท์.. การพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมือง | ยอดชาย ทองไทยนันท์.. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93345 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ | การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ | Animal breeding and reproduction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter