Your search returned 4 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์.. ภูมิปัญญาไทย | ทัศนา หาญพล.. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สุชาติ แสนพิช.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ศุมรรษตรา แสนวา.. การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. การบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สมสรวง พฤติกุล.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. ความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิศาชล จำนงศรี.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ศุมรรษตรา แสนวา.. การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13414 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน | ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์.. หนังสือหายาก | สมสรวง พฤติกุล.. เอกสารจดหมายเหตุ | ชมภูนุช สุนทรนนท์.. สารสนเทศจากคำบอกเล่า | นิตยา วงศ์ใหญ่.. แผนที่ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สารสนเทศด้านดนตรี | กิตติมา ธาราธีรภาพ.. สารสนเทศด้านดนตรี | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์ | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์และรายงานทางวิชาการ | กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.. วัตถุจำลองและวัตถุสะสม | นิตยา วงศ์ใหญ่.. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13411 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | Special information resources.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special Information Resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน | สมสรวง พฤติกุล.. เอกสารจดหมายเหตุ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. รายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัย | พัธนี อยู่ออมสิน.. แผนที่ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. เอกสารจากคำบอกเล่า | อัมพร ทีขะระ.. หนังสือหายาก | พูลผล อรุณรักถาวร.. สารสนเทศด้านดนตรี | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13411 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13411 T 2554] (1).
Checked out (2). Damaged (1). In transit (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การของสถาบันบริการสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบริการสารสนเทศ | วรนุช มานะวนิชย์.. การจัดการทรัพยากรการเงินในสถาบันบริการสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานของสถาบันบริการสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดระบบสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ | การจัดการระบบสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (1), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter