Your search returned 14 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information analysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระบบทศนิยมดิวอี้ | กมลา รุ่งอุทัย.. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การควบคุมคำศัพท์ | สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล,, 2518-. การบรรยายข้อมูลในระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การใช้มาตรฐานในการบรรยายข้อมูลระเบียนรายการทรัพยากร | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. จุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ | เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.. เมตะดาตา | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ดรรชนี | ทัศนา หาญพล.. สาระสังเขป | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ | รุ้งฟ้า ฐิโณทัย.. การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ | สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล,, 2518-. เครื่องมือช่วยวิเคาะห์เนื้อหาสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับงานวิเคราะห์สารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13312 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ | การวิเคราะห์สารสนเทศ | Information analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคการจัดการ | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการและการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | ชมภูนุช สุนทรนนท์,, 2514-. การจัดการงานเลขานุการ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การจัดการการประชุม | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการงานสำนักงาน | ยืน ภู่วรวรรณ.. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สำนักงานสมัยใหม่ | ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | หฤทัย โลหะศิริวัฒน์.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล.. ประเด็นและแนวโน้มการจัดการงานสำนักงานด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อม | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กรณีศึกษาการจัดการงานสำนักงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13421 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (3), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (5). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี ล้ำสกุล.. สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ | อารีย์ ชื่นวัฒนา.. ระบบสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. คอมพิวเตอร์ | นิตยา วงศ์ใหญ่.. คอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. อินเทอร์เน็ต | ขนิษฐา รุจิโรจน์.. อินเทอร์เน็ต | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ผู้ใช้สารสนเทศ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเอกสารสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | กำพล ศรธนะรัตน์.. ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฏหมายและจริยธรรมสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13201 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | Introduction to information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ = Professional experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาบุคลิกภาพ มารยาทและการสมาคมของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการวิจัยในงานสารสนเทศ | ปภาศรี บัวสวรรค์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษากฎหมายกับงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการจัดการองค์การสารสนเทศ | ทัศนา หาญพล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนสารสนเทศย่อและการเขียนสังเคราะห์สารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศ | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 13401 T 2556-2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | Professional experience in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ = Management of Information Organizations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การขององค์การสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสารสนเทศ | วรนุช สุนทรวินิต.. การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานขององค์การสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ | การจัดการองค์การสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13314 T 2555] (1).
Damaged (1).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information resources development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สีปาน ทรัพย์ทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคราชการ | ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.. แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน | ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | สุชาวดี ผลาผล.. การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | มาลี ล้ำสกุล.. ความต้องการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเลือกและการจัดหาหนังสือ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเลือกและการจัดหาวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การเลือกและการจัดหานิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การเลือกและการจัดหาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | วิชัย ศรีรัตน์.. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | นฤมล ปราชญโยธิน.. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13311 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | Information resources development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (5), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13311 T 2554] (1).
Checked out (3). Damaged (2). In transit (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = Writing for business communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อวยพร พานิช.. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | อลิสา วานิชดี.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | พรทิพย์ พุกผาสุข.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ทรงพรรณ มณีวรรณ.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง.. การเขียนหนังสือราชการ | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การเขียนจดหมายธุรกิจ | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนแสดงไมตรีจิต | พัชนี เชยจรรยา.. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานทางธุรกิจ | ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนโครงการทางธุรกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนวิธีปฏิบัติ คู่มือ และรายงานประจำปี | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนสารสนเทศย่อ | วิภา ฌานวังศะ.. การเขียนเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | วสันต์ รัตนโภคา.. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | วสันต์ รัตนโภคา.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การเขียนหนังสือราชการ | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | อนัญญา สิทธิอำนวย.. การเขียนเอกสารการประชุม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนแสดงไมตรีจิต | วสันต์ รัตนโภคา.. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13321 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | Writing for business communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร = Information and communication media in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร | ชุติมา สัจจานันท์.. แหล่งสารสนเทศทางการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. เทคโนโลยีสารสนเทศ | จินดา ขลิบทอง.. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน | พัชรินทร์ นาคะประวิง.. สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร | พัชรินทร์ นาคะประวิง.. สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับรายบุคคลและกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร | ณรงค์ สมพงษ์.. สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับมวลชนในงานส่งเสริมการเกษตร | พิชัย ทองดีเลิศ.. สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การนำสารสนเทศและสื่อไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุพรรณ กาญจนสุธรรม.. การใช้สารสนเทศในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91349 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | Information and communication media in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการบุคลากรสำนักงาน | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการงานเลขานุการ | สันติมา ศรีสังข์สุวรรณ.. การจัดการงานเลขานุการ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน | สมสรวง พฤติกุล.. การจัดเก็บและค้นเอกสารสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดเก็บและค้นเอกสารสำนักงาน | สุเทพ เชาวลิต.. การจัดการการประชุม | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | เสนาะ ติเยาว์.. การสื่อสารในการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำนักงาน | ยืน ภู่วรวรรณ.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | วีระ สุภากิจ.. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13421 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13421 T 2554] (1).
Damaged (1).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี ล้ำสกุล.. สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ | อารีย์ ชื่นวัฒนา.. ระบบสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. คอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ขนิษฐา รุจิโรจน์.. อินเทอร์เน็ต | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ผู้ใช้สารสนเทศ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเอกสารสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | กำพล ศรธนะรัตน์.. ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฏหมายและจริยธรรมสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13201 T 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น | Introduction to information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13201 T 2553] (1).
Checked out (1). Damaged (1). In transit (2).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผนสถาบันบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การของสถาบันบริการสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบริการสารสนเทศ | วรนุช มานะวนิชย์.. การจัดการทรัพยากรการเงินในสถาบันบริการสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุของสถาบันบริการสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานของสถาบันบริการสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดระบบสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ | การจัดการระบบสารสนเทศ | Information system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (1), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6). Damaged (3).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ = Professinonal experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นฤมล ปราชญโยธิน.. สารสนเทศกับสังคม | แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง.. วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. บุคลิกภาพของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. นักสารสนเทศกับการศึกษาต่อเนื่อง | ประภาวดี สืบสนธิ์.. นักสารสนเทศกับการวิจัย | ไชยยศ เหมะรัชตะ.. กฎหมายกับงานสารสนเทศ | ชลัยพร เหมะรัชตะ.. กฎหมายกับงานสารสนเทศ | บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา.. กรณีศึกษาการบริหารและจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ | บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา.. กรณีศึกษาแผนงานและโครงการสถาบันบริการสารสนเทศ | ทัศนา หาญพล.. กรณีศึกษาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. กรณีศึกษาการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. กรณีศึกษาการบริการสารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. กรณีศึกษาการบริการสารสนเทศ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 13401 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ | Professinonal experience in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (1), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (1). Damaged (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter