Your search returned 2 results from 159060 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี อาณากุล.. หลักธรรมานามัยกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | บุษกร เมธางกูร.. หลักธรรมานามัยกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | คนองยุทธ กาญจนกูล.. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย | วีระ ภู่พัฒนกูล.. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | จีรพรรณ มัธยมจันทร์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | เบญจพร โอประเสริฐ.. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | อาภา เที่ยงธรรม.. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | สมชาย ลี่ทองอิน.. การเคลื่อนไหวร่างกายกับสุขภาพ | ปรีดา ตั้งตรงจิตร.. อาหารไทยพื้นบ้าน | เสรัชย์ ตั้งตรงจิตร.. อาหารไทยพื้นบ้าน | ชาญพจน์ ตั้งตรงจิตร.. อาหารไทยพื้นบ้าน | หัฐยาวดี แจงเชื้อ.. อาหารไทยพื้นบ้าน | หทัยกร กิตติมานนท์.. การส่งเสริมบุคลิกภาพความงามด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.. การล้างพิษเพื่อเสริมสุขภาพและบำบัดโรค | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. การล้างพิษเพื่อเสริมสุขภาพและบำบัดโรค | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.. น้ำกับสุขภาพไทย | มุกดา ตันชัย.. ภูมิปัญญาไทยกับการผดุงครรภ์ | มาลี อาณากุล.. แนวคิดพื้นฐานของจิตตานามัย | บุษกร เมธางกูร.. แนวคิดพื้นฐานของจิตตานามัย | มาลี อาณากุล.. องค์ประกอบของชีวิตตรมหลักพระพุทธศาสนา | ทวีพร พันธุ์พาณิชย์.. กระบวนการทำงานของจิต | อัญชลี สมโสภณ.. กระบวนการทำงานของจิต | บุษกร เมธางกูร.. วิธีฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา | ศิริยศ วนิชชานนท์.. โหราศาสตร์และพิธีกรรมในการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาธรรมานามัย | ธรรมานามัย | Dhammanamai.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 55305 T] (3).
Damaged (1).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย = Research in Thai traditional medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล.. การวิจัยกับการแพทย์แผนไทย | สารภี โรจนเบญจวงศ์.. การวิจัยกับการแพทย์แผนไทย | ลินดา วงศานุพัทธ์.. หลักการและวิธีค้นคืนสารสนเทศทางการแพทย์แผนไทย | สุรัสวดี ดิษฐสกุล.. หลักการและวิธีค้นคืนสารสนเทศทางการแพทย์แผนไทย | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การกำหนดปัญหา ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. สถิติเชิงพรรณนาในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.. สถิติอ้างอิงในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.. สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | อ้อมบุญ ล้วนรัตน์.. การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้านวัตถุดิบพืชสมุนไพร | มาลี บรรจบ.. การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้านยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | สมบูรณ์ เกียรตินันทน์.. การวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย | วิชิต เปานิล.. การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทย | เสาวภา พรสิริพงษ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการแพทย์แผนไทย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิจัยปฏิบัติการในการแพทย์แผนไทย | คนองยุทธ กาญจนกูล.. การวิจัยคุณค่าสำหรับการแพทย์แผนไทย | ศุภลักษณ์ ฟักคำ.. การวิจัยคุณค่าสำหรับการแพทย์แผนไทย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การวางแผนการทำวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การนำเสนอผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การนำเสนอผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55301 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย | การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย | Research in Thai traditional medicine.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (3), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (3), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (6).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter