Your search returned 7 results from 159038 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน = Fundamental knowledge for tourist guide and ASEAN tourism / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณา ศิลปอาชา.. สถานการณ์ทั่วไป การท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว | ธนวัฒน์ ขวัญบุญ.. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว | รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และศาสนาเปรียบเทียบ | รชพร จันทร์สว่าง.. สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมไทย | รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.. วรรณคดี นาฏศิลป์ และดนตรีไทย | รชพร จันทร์สว่าง.. อาหาร ขนม และผลไม้ไทยกับการท่องเที่ยว | วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.. เทศกาลและงานประเพณีไทย | ธนกฤต ลออสุวรรณ.. มรดกและภูมิปัญญาไทย | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ราณี อิสิชัยกุล.. ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วรรณา ศิลปอาชา.. การท่องเที่ยวอินโดจีน | ราณี อิสิชัยกุล.. การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำอิระวดี | สุรีย์ เข็มทอง.. การท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายู | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การท่องเที่ยวหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32484 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน | ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน | Fundamental knowledge for tourist guide and ASEAN tourism.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Professional experience in tourism and hotel management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภราเดช พยัฆวิเชียร.. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | รชพร จันทร์สว่าง.. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | วิเชียร ด่านบรรพต.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการโรงแรม | ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร.. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร.. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภาสกร จันทน์พยอม.. พฤติกรรมองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สุรีย์ เข็มทอง.. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สมยศ วัฒนากมลชัย.. การจัดการคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภราเดช พยัฆวิเชียร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | จิตศักดิ์ พุฒจร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | อำไพ เวชวิฐาน.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เสรี วังส์ไพจิตร.. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | รชพร จันทร์สว่าง.. การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการโครงการท่องเที่ยว | มนัส ชัยสวัสดิ์.. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32481 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | Professional experience in tourism and hotel management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = Sustainable tourism resources management in Thailand / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว | ธนวัฒน์ ขวัญบุญ.. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถาน | ราณี อิสิชัยกุล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม | วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณี | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ชนินทร์ อยู่เพชร.. การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน | สมพงษ์ อำนวยเงินตรา.. การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | สินชัย กระบวนแสง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ | สินชัย กระบวนแสง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี | ดรรชนี เอมพันธุ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | เรณุกา กลับสุข.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32336 T Edition: พิมพ์ครั้งที่1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | Sustainable tourism resources management in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล = Meeting, incentive, convention and exhibition management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชมพูนุช จิตติถาวร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.. ปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วราภรณ์ ศรพรหม.. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | รชพร จันทร์สว่าง.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ.. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ | ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.. การดำเนินการจัดประชุมนานาชาติและการประเมินผล | รักศักดิ์ คณานุรักษ์.. การจัดงานนิทรรศการและบทบาทของผู้จัดงานนิทรรศการ | ประพีร์ บุรี.. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ | วรการดี แสงจันทร์.. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ | ประพีร์ บุรี.. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า | วรการดี แสงจันทร์.. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า | ประพีร์ บุรี.. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ | วรการดี แสงจันทร์.. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ | รักศักดิ์ คณานุรักษ์.. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดงานนิทรรศการ | ชมพูนุช จิตติถาวร.. การจัดงานกิจกรรม | ชาติชาย เทพแปง.. ปัญหาการพัฒนาและแนวโน้มของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32478 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | Meeting, incentive, convention and exhibition management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ = Professional experience in management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนชัย ยมจินดา.. ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง | ธนชัย ยมจินดา.. นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ | กิ่งพร ทองใบ.. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม | กิ่งพร ทองใบ.. การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. การกำกับดูแลกิจการที่ดี | ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการปฏิบัติการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การวิเคราะห์และเทคนิควิธีด้านระบบสารสนเทศ | วิชัย กิตติวิทยากุล.. การบริหารความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการธุรกิจการผลิต | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการธุรกิจบริการและการเงิน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การจัดการธุรกิจการค้าและลอจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32482 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ | ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Information technology for tourism and hotel / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว | ปราโมทย์ ลือนาม.. คอมพิวเตอร์และการประมวลผล | สมลักษณ์ ละอองศรี.. ซอฟต์แวร์ | ปราโมทย์ ลือนาม.. ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล | สุภาวดี อิงศรีสว่าง.. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สุภาวดี อิงศรีสว่าง.. เทคโนโลยีเว็บ | พวงชมพู (ทรัพย์เจริญ) โจนส์.. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารโครงการ | พุทธิพร มิเดหวัน.. ระบบสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ | สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ.. ระบบการจัดการโรงแรม | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. ระบบสารสนเทศในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | อาทร ธงชัย.. ระบบการจัดการสารสนเทศทางการท่องเที่ยว | สุรีย์ เข็มทอง.. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | อนันต์ พิพัฒนนันท์.. ระบบการจัดการะรกิจตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยว

Call number: STOU 32338 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | Information technology for tourism and hotel.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล = Incentive travel management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. การจูงใจบุคลากรในการทำงาน | สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา.. การจูงใจบุคลากรในการทำงาน | รชพร จันทร์สว่าง.. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | รชพร จันทร์สว่าง.. กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วุฒิชัย วรสิงห์.. การตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ประภาศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์.. การตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและผลตอบแทนของผู้ใช้บริการ | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. การวางแผนและผลตอบแทนของผู้ใช้บริการ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. การวางแผนและแผนการเงินของผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและแผนการเงินของผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การขายและพฤติกรรมการซื้อขององค์การธุรกิจ | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ | พรทิพย์ หิรัญเกตุ.. การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. การตัดสินในเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ | พรทิพย์ หิรัญเกตุ.. การตัดสินในเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. การเตรียมความพร้อมของซัพพลายเออร์ | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ.. การสร้างความประทับใจ | เบ็ญจวรรณ วิสุทธิสัตย์.. การสร้างความประทับใจ | สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. ปัญหาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา.. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วุฒิชัย วรสิงห์.. กรณีตัวอย่างการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32468 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | Incentive travel management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter