Your search returned 225 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
101. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืช = Practical training in crop production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปริชาติ ดิษฐกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช | สัจจา บรรจงศิริ.. การจัดการการผลิตพืช | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การจัดการการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ลัดดา พิศาลบุตร.. การจัดการการผลิตพืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดการการผลิตพืช | สุรพล จัตุพร.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าว | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าว | เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหญ้าแพงโกลา | หฤษฎี ภัทรดิลก.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตอ้อย | ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตอ้อย | พาวิน มะโนชัย.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตลำไย | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตลำไย | อรสา ดิสถาพร.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง | จิตราพรรณ เทียมปโยธร.. การจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย | เจตน์ มีญาณเยี่ยม.. การจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย | ชัญญา ทิพานุกะ.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวน | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. การเขียนรายงานและนำเสนอรายงาน | สุทัศน์ สุรวาณิช.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตยางพายา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93455 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืช | การจัดการการผลิตพืช | Practical training in crop production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

102. เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปราโมช เชี่ยวชาญ.. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เนตรชนก เจริญสุข.. กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การตระหนักและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำงาน | สราวุธ สุธรรมาสา.. การควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงาน | ทวีสุข พันธุ์เพ็ง.. พิษวิทยา | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. อันตรายจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม | สสิธร เทพตระการพร.. เออร์โกโนมิกส์ | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. โรคจากการทำงาน | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบ | บงกช กิตติสมพันธ์.. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ภวัต เลิศสุธน.. โรคจากการทำงาน | อภิชาติ ชำนินอก.. อุบัติเหตุและการป้องกัน | สวินทร์ พงษ์เก่า.. อุบัติเหตุและการป้องกัน | วินัย ลัฐิกาวิบูลย์.. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องจักร และไฟฟ้า | วิเลิศ เจติยานุวัตร.. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องจักร และไฟฟ้า | เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์.. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | เนตรชนก เจริญสุข.. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.. การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ปีติ พูนไชยศรี.. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานนอกระบบ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52305 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Occupational health and safety | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Damaged (2). In transit (3).

103. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. Welcoming Visitors | พิกุล บุณยรัตพันธุ์.. Working with Foreigners | จิตศจี พิบูลนครินทร์.. Socializing | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Telephoning and Making Appointments | พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.. Memorandums and Letters | พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.. Forms and Summaries | เสาวคนธ์ คุณวุฒิ.. Plans and travel arrangements | Gallagher, Patrick D.. Welcoming Visitors | ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. A Day in the Office | Smith, Trevor John.. A Day in the Office | อลิสา วานิชดี.. Meetings and discussions | อลิสา วานิชดี.. Attending conferences, seminars or workshops | สุมทุม ปริสุทธิมาน.. Recruitment | วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล.. Recruitment | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. Newspaper reading | ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. Business reading | กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์.. Office automation | นรินทร์ทิพย์ ทองศรี.. Office automation | ดำรง อัตตปรีชากุล.. Professional development | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11304 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน | English for office staff | ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

104. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น | ดุษณีย์ ส่องเมือง.. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ผลประโยชน์พนักงาน | นุชจรี พิเชฐกุล.. การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน | นุชจรี พิเชฐกุล.. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน | สุนา สุทธิเกียรติ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. แนวคิดการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32208 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

105. เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน = Monetary theory and policy / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พิทักษ์ ศรีสุขใส.. แนวคิดเกี่ยวกับเงินและภาพรวมของชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. อุปทานของเงิน | วิมุต วานิชเจริญธรรม.. อุปสงค์ของเงิน I: ทฤษฎีการเงินตามแนวคิดสำนักคลาสสิกและเคนส์ | วิมุต วานิชเจริญธรรม.. อุปสงค์ของเงิน II: ทฤษฎีการเงินตามแนวคิดสมัยใหม่ | ณัฐพล ชวลิตชีวิน.. ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง และตลาดการเงิน | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. สถาบันการเงิน | บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.. ระบบการเงินและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. ธนาคารกลาง | นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์.. อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และปริมาณเงิน | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การวิเคราะห์นโยบายการเงินการคลังตามกรอบ IS-LM | วิมุต วานิชเจริญธรรม.. การวิเคราะห์นโยบายการเงินตามทฤษฎีการคาดหวังอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินกับระบบอัตราแลกเปลี่ยน | รัญชนา พงศาปาน.. การดำเนินนโยบายการเงินของไทย | ภาวิน ศิริประภานุกูล.. กรณีศึกษาการดำเนินนโยบายการเงินของนานาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การเงินระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60424 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน | Monetary theory and policy | ทฤษฎีและนโยบายการเงิน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

106. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจไทย = Thai economy / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. เศรษฐกิจไทยก่อนเข้าสู่ระบบทุนนิยม | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2398-2475 | ปัณฉัตร หมอยาดี.. เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2475-2504 | มนูญ โต๊ะยามา.. เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 (พ.ศ.2504-2544) | มนูญ โต๊ะยามา.. เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-10 (พ.ศ.2545-2554) และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต | จรินทร์ เทศวานิช.. เศรษฐกิจไทยในภาคเกษตรกรรม | จรินทร์ เทศวานิช.. เศรษฐกิจไทยในภาคอุตสาหกรรม | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. เศรษฐกิจไทยในภาคบริการ | จรินทร์ เทศวานิช.. เศรษฐกิจไทยในภาคการเงิน | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. เศรษฐกิจไทยในภาคการคลัง | ศิริพร สัจจานันท์.. เศรษฐกิจไทยในภาคการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ | ศิริพร สัจจานันท์.. เศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | กุลลินี มุทธากลิน.. การพัฒนาอย่างยืน | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 12302 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจไทย | เศรษฐกิจไทย | Thai economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

107. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ = Professional experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาบุคลิกภาพ มารยาทและการสมาคมของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการวิจัยในงานสารสนเทศ | ปภาศรี บัวสวรรค์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษากฎหมายกับงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการจัดการองค์การสารสนเทศ | ทัศนา หาญพล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนสารสนเทศย่อและการเขียนสังเคราะห์สารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศ | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 13401 T 2556-2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | Professional experience in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

108. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กชภัส นิมมานนท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน งานสำนักงานและการบริหารสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. สมรรถนะ จริยธรรม และธรรมาภิบาล | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานและการบริหารโครงการ | เพ็ญโสม ภาษวัธน์.. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. การบริหารงานงบประมาณในสำนักงาน | สรวงสุดา เต็งอำนวย.. การบริหารงานพัสดุในสำนักงาน | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การทำงานร่วมกันในสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การสื่อสารในสำนักงาน | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การจัดการเอกสาร | กชภัส นิมมานนท์.. การจัดการความรู้ในสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล | ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.. ระบบประชุมทางไกล | สำรวย กมลายุตต์.. สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงาน | ทัดทอง พราหมณี.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. สำนักงานแห่งอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13423 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน | ระบบสารสนเทศสำนักงาน | Office information system.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

109. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข = Health education and public relations for public health work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ | บุษบา สุธีธร.. แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | วาสนา จันทร์สว่าง.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | อรสา ปานขาว.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. สารและการนำเสนอสารในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. เทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ | พรสุข หุ่นนิรันดร์.. การวางแผนสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิรัตน์ อิมามี.. การประเมินผลสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. มาตรฐานงานสุขศึกษา | ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มลินี สมภพเจริญ.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52303 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | Health education and public relations for public health work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

110. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด = Professional experience in marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ.. ภาพรวมการตลาด | เชาว์ โรจนแสง.. การวิจัยการตลาด | เสาวภา มีถาวรกุล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด | พิษณุ จงสถิตวัฒนา.. การจัดการผลิตภัณฑ์ | พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ.. การจัดการผลิตภัณฑ์ | พิษณุ จงสถิตวัฒนา.. การจัดการราคา | พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ.. การจัดการราคา | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์.. การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์.. การส่งเสริมการตลาด | สหัสโรจน โรจน์เมธา.. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า | มานิต รัตนสุวรรณ.. การตลาดเพื่อสังคม | สมฤดี ศรีจรรยา.. การตลาดเพื่อสังคม | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. การตลาดบริการ | นพมาศ สุวชาติ.. การตลาดบริการ | ประภาศรี พงษ์ธนาพาณิช.. การตลาดบริการ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์และการจัดการการขาย | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 32435 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด | ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

111. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Professional experience in tourism and hotel management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภราเดช พยัฆวิเชียร.. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | รชพร จันทร์สว่าง.. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | วิเชียร ด่านบรรพต.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการโรงแรม | ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร.. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร.. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภาสกร จันทน์พยอม.. พฤติกรรมองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สุรีย์ เข็มทอง.. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สมยศ วัฒนากมลชัย.. การจัดการคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภราเดช พยัฆวิเชียร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | จิตศักดิ์ พุฒจร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | อำไพ เวชวิฐาน.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เสรี วังส์ไพจิตร.. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | รชพร จันทร์สว่าง.. การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการโครงการท่องเที่ยว | มนัส ชัยสวัสดิ์.. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32481 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | Professional experience in tourism and hotel management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

112. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม = Room division and food and beverage management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรีย์ เข็มทอง.. การจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพัก | ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.. การพยากรณ์ห้องพักและการจัดการรายได้ห้องพัก | อาทิตย์ ไวทยะพัธน์.. การจัดทำงบประมาณและการควบคุมระบบเครดิต | อาทิตย์ ไวทยะพัธน์.. การจัดการงานส่วนหน้า | สมจิตต์ ฮัทเทอร์สเลย์.. การจัดการงานแม่บ้าน | นิภา วธาวนิชกุล.. การจัดการห้องผ้า การจัดดอกไม้ และการจัดสวน | ทวีชัย วิรามเวศย์.. การประสานงานและการแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก | วิชัย เจริญธรรมานนท์.. การจัดการภัตตาคาร | เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์.. การจัดการระบบปฏิบัติงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม | วรรณา ศิลปอาชา.. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม | วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์.. การกำหนดราคาและการจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์.. การจัดทำงบประมาณและการควบคุมต้นทุนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม | ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.. การจัดการงานครัว | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม | นัฐพล กลั่นวารี.. การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม | สิริพร ศรีตระกูล.. การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32480 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม | การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

113. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก = Small business management and retailing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม | กิ่งพร ทองใบ.. การวางแผนและการจัดองค์การธุรกิจขนาดย่อม | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดย่อม | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การวางแผนทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม | กิ่งพร ทองใบ.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมในธุรกิจขนาดย่อม | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจขนาดย่อม | พิมพา หิรัญกิตติ.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก | พิมพา หิรัญกิตติ.. ทำเลที่ตั้ง และการจัดการดำเนินงานการค้าปลีก | รุจาภา แพ่งเกษร.. การบริหารสินค้าและบริการสำหรับการค้าปลีก | ดนัย ปัตตพงศ์.. การกำหนดราคาสำหรับการค้าปลีก | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับการค้าปลีก | รุจาภา แพ่งเกษร.. การส่งเสริมการตลาดสำหรับการค้าปลีก | สุดาพร สาวม่วง.. การควบคุมและแนวโน้มการค้าปลีก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32408 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก | ชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก | Small business management and retailing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3). In transit (3).

114. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาหาร | เรวดี จงสุวัฒน์.. การวางแผนและการกำหนดรายการอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร | อบเชย วงศ์ทอง.. การเตรียมและการประกอบอาหาร | เดชรัต สุขกำเนิด.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร | ธันวา จิตต์สงวน.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร | ธีรารัตน์ วรพิเชฐ.. การจัดซื้อในธุรกิจอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหาร | กฤษณา ปุณยางกูร.. การจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหาร | ณัฐพล พันธุ์ภักดี.. การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร | นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร | สุขสรรค์ กันตะบุตร.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | Principles of food management and food business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

115. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ = Management of Information Organizations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การขององค์การสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสารสนเทศ | วรนุช สุนทรวินิต.. การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานขององค์การสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ | การจัดการองค์การสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13314 T 2555] (1).
Damaged (1).

116. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา = Experience in Thai Studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิราพร ณ ถลาง.. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา | ปัณฉัตร หมอยาดี.. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย | พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนศิลป์ | กุสุมา รักษมณี.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม | วสันต์ รัตนโภคา.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม | สมเกียรติ วันทะนะ.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทย | มัลลิกา มัสอูดี.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทย | กาญจนา แก้วเทพ.. การพัฒนาบ้านกับเมือง | ไพฑูรย์ มีกุศล.. การศึกษากับชีวิตไทย | ธำรง เปรมปรีดิ์.. เทคโนโลยีกับชีวิตไทย | ชนัญ วงษ์วิภาค.. ทรัพยากรธรรมชาติของไทย | พัทยา สายหู.. ชีวิตไทยในสังคมโลก | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเผยแพร่เรื่องไทย | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การเผยแพร่เรื่องไทย | ชาญนริศ บุญพารอด.. การเผยแพร่เรื่องไทย | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ศรีศักร วัลลิโภดม.. การท่องเที่ยวกับชีวิตไทย | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. การท่องเที่ยวกับชีวิตไทย | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 12409 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา | ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

117. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา = Advertising media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รุ่งนภา พิตรปรีชา.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและคุณค่าตราสินค้า | ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ประเภทสื่อโฆษณา | วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.. คำศัพท์สำคัญที่ใช้ในการวางแผนสื่อ | สุณี ปริปุณณะ.. กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา | ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณา | วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภค | นภวรรณ ตันติเวชกุล.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าเฉพาะกลุ่ม | อติพล อิทธิวัฒนะ.. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร | อภิชญาณ์ สุคนธมาน.. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร | กาญจนา มีศิลปวิกกัย.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศ | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา | อภิชญาณ์ สุคนธมาน.. การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา | กนกวลัย เลขวัต.. การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา | นพวรรณ เกียรติพิโรดม.. การซื้อสื่อ | อภิชญาณ์ สุคนธมาน.. การซื้อสื่อ | มานะ จันทนยิ่งยง.. การประเมินและติดตามผลสื่อโฆษณา | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การประเมินและติดตามผลสื่อโฆษณา | มานะ จันทนยิ่งยง.. แนวโน้มของสื่อโฆษณาในอนาคต | สุนทร อารีรักษ์.. แนวโน้มของสื่อโฆษณาในอนาคต | อภิชญา อยู่ในธรรม.. แนวโน้มของสื่อโฆษณาในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16354 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสื่อโฆษณา | สื่อโฆษณา | Advertising media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

118. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร = Facility management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสริชย์ โชติพานิช.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรอาคาร | ภาสมา สุทธิพงศ์.. ทรัพยากรกายภาพ | วัลยา พัฒนพีรเดช.. การจัดการพื้นที่อาคาร | นพพร โทณะวณิก.. งานบริการอาคาร | สมศักดิ์ ไชยะภินันท์.. งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง | สมศักดิ์ ไชยะภินันท์.. งานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไปและระบบสุขาภิบาล | ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง.. การจัดการพลังงาน | ภิรมย์ แจ่มใส.. การจัดการพลังงาน | เสริชย์ โชติพานิช.. ต้นทุนและงบประมาณในการจัดการทรัพยากรอาคาร | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคาร | เสริชย์ โชติพานิช.. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ | ภิรมย์ แจ่มใส.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การประเมินทรัพยากรอาคาร | เสริชย์ โชติพานิช.. การประเมินทรัพยากรอาคาร | ธนภณ พันธเสน.. การจัดการทรัพยากรอาคารเขียว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31402 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร | การจัดการทรัพยากรอาคาร | Facility management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

119. เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย = Thai folk culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย | ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.. ความเชื่อและพิธีกรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ภาษาถิ่นในวัฒนธรรมไทย | วสันต์ รัตนโภคา.. ปริศนาคำทายของไทย | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. ภาษิตสำนวนไทย | พรรณราย ชาญหิรัญ.. นิทานพื้นบ้าน | กาญจนา อินทรสุนานนท์.. เพลงพื้นบ้าน | ประจักษ์ ไม้เจริญ.. การแสดงพื้นบ้าน | ประจักษ์ ไม้เจริญ.. การละเล่นพื้นบ้าน | วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.. หัตถกรรมพื้นบ้าน | พยูร โมสิกรัตน์.. ทัศนศิลป์พื้นบ้าน | มารุต อัมรานนท์.. ทัศนศิลป์พื้นบ้าน | อนงค์ลักษณ์ ศรีเพ็ญ.. อาหารพื้นบ้าน | วิชิต เปานิล.. ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย | กาญจนา อินทรสุนานนท์.. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมพื้นบ้านกับวิถีชีวิต | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน | เมธีพัชญ์ จงวโรทัย.. การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11112 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย | ชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย | Thai folk culture.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 11112 T 2555] (1).
Damaged (1). In transit (1).

120. เอกสารการสอนชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย = Thai traditional midwifery / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง | ศิริมา เขมะเพชร.. กายวิภาคและสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ | กิตติ ลี้สยาม.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการผดุงครรภ์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ และการตั้งครรภ์ | จันทนา ปราการสมุทร.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการผดุงครรภ์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ และการตั้งครรภ์ | ดวงกมล ปิ่นเฉลี่ยว.. การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการผดุงครรภ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก | อรุณวรรณ เฮงตระกูล.. การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ | อรุณวรรณ เฮงตระกูล.. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอด | ศิริมา เขมะเพชร.. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอด | จันทนา ปราการสมุทร.. การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด | พรพรรณ ภูสาหัส.. การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. ยาสมุนไพรในการผดุงครรภ์ไทย | สุภาพร ผลจันทร์.. การผดุงครรภ์ไทยภาคกลาง | พฤทธิพล สุขป้อม.. การผดุงครรภ์ไทยภาคเหนือ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. การผดุงครรภ์ไทยภาคอีสาน | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การผดุงครรภ์ไทยภาคใต้ | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. โภชนาการมารดาและทารก | อารยา ประเสริฐชัย.. การวางแผนครอบครัว | มุกดา หนุ่ยศรี.. ทิศทางและการวิจัยทางการผดุงครรภ์ไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55313 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย | ผดุงครรภ์แผนไทย | Thai traditional midwifery.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

121. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2 = Thai traditional therapy II / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรค | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์วิถีกุฎฐโรคคัมภีร์มรณะญาณสูตร | กิตติ ลี้สยาม.. คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. คัมภีร์ฤศดวง | กิตติ ลี้สยาม.. พระคัมภีร์ประถมจินดา 2 | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์สรรพคุณยา | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบทางเดินอาหาร | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบหัวใจและหลอดเลือด | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคไข้ | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. การบูรณาการคัมภีร์การแพทย์แผนไทยกับโรคสตรี | อดิศักดิ์ สุมาลี.. โรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น | ประกิต สุมนกาญจน์.. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก | บุญศรี เลิศวิริยจิตต์.. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก | สุภาพร ผลจันทร์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับระบบผิวหนัง | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยะสืบพันธุ์ | กุสุมา ศรียากูล.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยะสืบพันธุ์ | กัญจนา ดีวิเศษ.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยะสืบพันธุ์ | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55318 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2 | Thai traditional therapy II | เวชกรรมแผนไทย 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

122. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 1 = Thai traditional therapy I / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภาพร ผลจันทร์.. จริยธรรม จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. คัมภีร์เวชศึกษาและคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. คัมภีร์วรโยคสาร | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์วรโยคสาร | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. คัมภีร์โรคนิทาน ธาตุวิภังค์ ธาตุวิวรณ์ | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์โรคนิทาน ธาตุวิภังค์ ธาตุวิวรณ์ | กิตติ ลี้สยาม.. พระคัมภีร์ประถมจินดา 1 | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. พระคัมภีร์มหาโชตรัต | สุภาพร ผลจันทร์.. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. คัมภีร์ตักศิลา | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. คัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ | อดิศักดิ์ สุมาลี.. คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค | กิตติ ลี้สยาม.. ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทย | กุสุมา ศรียากูล.. คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา | สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร.. พระคัมภีร์มุขโรค และพระคัมภีร์อภัยสันตา | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. พระคัมภีร์กษัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55317 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 1 | เวชกรรมแผนไทย 1 | Thai traditional therapy I.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

123. เอกสารการสอนชุดวิชาร่างกายมนุษย์ = Anatomy and physiology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ | ศิริรัตนา วนิชานนท์.. ระบบห่อหุ้มร่างกาย | รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์.. ระบบห่อหุ้มร่างกาย | สุภาพร ผลจันทร์.. ระบบกระดูก | กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล.. ระบบกล้ามเนื้อ | ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล.. ระบบประสาท | พิศิษฐ์ พลธนะ.. ระบบต่อมไร้ท่อ | รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์.. ระบบไหลเวียนโลหิต | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบน้ำเหลือง | ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล.. ระบบย่อยอาหาร | ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล.. ระบบหายใจ | สุทัศน์ ภัทรวรธรรม.. ระบบปัสสาวะ | อดิศักดิ์ สุมาลี.. ระบบสืบพันธุ์ | สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว.. ระบบภูมิคุ้มกัน | วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร.. ระบบควบคุมภาวะกรด-ด่าง | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. บูรณาการองค์ความรู้ของร่างกายมนุษย์กับการแพทย์สมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55320 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาร่างกายมนุษย์ | ร่างกายมนุษย์ | Anatomy and physiology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

124. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย = Practice in Thai traditional massage / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภาพร ผลจันทร์.. ความรู้ทั่วไปของการนวดไทย | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. บูรณาการองค์ความรู้หัตถเวชกรรมไทยแบบราชสำนัก | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. บูรณาการองค์ความรู้หัตถเวชกรรมไทยแบบเชลยศักดิ์ | วิชัย อึงพินิจพงศ์.. วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการนวดไทย | พรนภา กิจนิตชีว์.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนบน แบบราชสำนัก | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนบน แบบเชลยศักดิ์ | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนล่าง แบบราชสำนัก | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนล่าง แบบเชลยศักดิ์ | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. การนวดแม่และเด็ก | วิชัย อึงพินิจพงศ์.. การดัดตนและกายวิภาค | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. การนวดโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง | บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร,, 2514-. การนวดส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูและการป้องกัน | กิตติ ลี้สยาม.. การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การนวด | บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร,, 2514-. นวดสปาแบบองค์รวม | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การวิจัยกับการนวดไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55316 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย | การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย | Practice in Thai traditional massage.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (3), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (3).

125. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย = Practice in Thai traditional therapy / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พวงผกา ตันกิจจานนท์.. เวชปฏิบัติทางเวชกรรมแผนไทย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรคและการรักษา | กิตติ ลี้สยาม.. โรคเด็ก | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. โรคสตรี | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคสตรี | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. โรคลม | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคลม | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. โรคไข้ | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. โรคระบบทางเดินอาหาร | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคระบบทางเดินอาหาร | กุสุมา ศรียากูล.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ | สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร.. โรคตา หู คอ จมูก และปาก | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. โรคผิวหนัง | อดิศักดิ์ สุมาลี.. โรคกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อ และกระดูก | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. โรคเรื้อรัง | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคเรื้อรัง | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. โรคในผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (มรณญาณสูตร) | สุภาพร ผลจันทร์.. การส่งเสริมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทย | ขวัญชัย วิศิษฐานนนท์.. ระบบสุขภาพของประเทศไทย | อำพล จินดาวัฒนะ.. ระบบสุขภาพของประเทศไทย | อดิศักดิ์ สุมาลี.. ระบบสุขภาพของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55319 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย | การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย | Practice in Thai traditional therapy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

126. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว = Family economy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ครอบครัวกับเศรษฐกิจ | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจครอบครัว | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. วงจรชีวิตและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกับเศรษฐกิจครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. พฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. การจัดการเศรษฐกิจครอบครัว | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจครอบครัว | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐกิจครอบครัวกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของครอบครัว | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การลงทุนของครอบครัว | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ธุรกิจของครอบครัว | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การจัดการสินทรัพย์ของครอบครัว | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. เศรษฐกิจครอบครัวกับนโยบายของรัฐ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72204 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว | เศรษฐกิจครอบครัว | Family economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

127. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | จาริณี เอี่ยมสะอาด.. ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. การศึกษาอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. เทคนิคการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มณีรัตน์ พงศทัต.. การจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ | นราธิป ศรีราม.. การนำแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน | ปภาวดี มนตรีวัต.. การวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร | ลักษณา ศิริวรรณ.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33412 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555-2556Other title: ชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | Human resource planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

128. เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Communication innovation for early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการสื่อสาร | สุกัญญา เวชศิลป์.. สถานการณ์เด็กปฐมวัยในปัจจุบัน: สวัสดิการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. บริบทของนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเด็กปฐมวัย | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. แนวทางและกระบวนการพัฒนานักสื่อสารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | สุดใจ พรหมเกิด.. การบริหารจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัย | ขวัญชาติ ดาสา.. สื่อเสียงเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พิรุณ อนวัชศิริวงศ์.. หนังสือภาพเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. สื่อภูมิปัญญาและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | เข็มพร วิรุณราพันธ์.. ปัญหาและแนวโน้มการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. ปรัชญาและรูปแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พิรุณ อนวัชศิริวงศ์.. ปรัชญาและรูปแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ.. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | ปวีณา แปลงประวัติ.. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | สุพัตรา คูหากาญจน์.. การเลือก คัดสรร และการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | จันทนา ทองประยูร.. การออกแบบโครงการ กิจกรรม และการประเมินการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21002 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Communication innovation for early childhood development | นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21002 T] (1).
Damaged (1).

129. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = Sustainable tourism resources management in Thailand / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว | ธนวัฒน์ ขวัญบุญ.. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถาน | ราณี อิสิชัยกุล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม | วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณี | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ชนินทร์ อยู่เพชร.. การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน | สมพงษ์ อำนวยเงินตรา.. การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | สินชัย กระบวนแสง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ | สินชัย กระบวนแสง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี | ดรรชนี เอมพันธุ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | เรณุกา กลับสุข.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32336 T Edition: พิมพ์ครั้งที่1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | Sustainable tourism resources management in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

130. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ | นฤมล รุจิพร.. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ | สมร ทองดี.. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ | อวยพร พานิช.. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ธนิศ ภู่ศิริ.. การสร้างสารในงานสารสนเทศ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ | มนวิภา วงรุจิระ.. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การสื่อสารมวลชนในงานสารนิเทศ | บุษบา สุธีธร.. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การกระจายสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | สมควร กวียะ.. การสร้างสารในงานสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ | รติรัตน์ มหาทรัพย์.. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ | รติรัตน์ มหาทรัพย์.. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13202 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | การสื่อสารในงานสารสนเทศ | Communication in information work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13202 T 2554] (1).
Damaged (1).

131. เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก = International and global marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมนึก จันทรประทิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของการตลาดระหว่างประเทศ | สมนึก จันทรประทิน.. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของการตลาดระหว่างประเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | เชาว์ โรจนแสง.. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สารสนเทศและการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การนำเข้าและส่งออก | ยุพิน พิทยาวัฒนชัย.. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการผลิตภัณฑ์และตราระดับโลก | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. กลยุทธ์ราคาตลาดระหว่างประเทศ | ยุพิน พิทยาวัฒนชัย.. การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ | สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32475 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก | การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก | International and global marketing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

132. เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = Writing for business communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อวยพร พานิช.. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | อลิสา วานิชดี.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | พรทิพย์ พุกผาสุข.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ทรงพรรณ มณีวรรณ.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง.. การเขียนหนังสือราชการ | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การเขียนจดหมายธุรกิจ | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนแสดงไมตรีจิต | พัชนี เชยจรรยา.. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานทางธุรกิจ | ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนโครงการทางธุรกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนวิธีปฏิบัติ คู่มือ และรายงานประจำปี | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนสารสนเทศย่อ | วิภา ฌานวังศะ.. การเขียนเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | วสันต์ รัตนโภคา.. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | วสันต์ รัตนโภคา.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การเขียนหนังสือราชการ | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | อนัญญา สิทธิอำนวย.. การเขียนเอกสารการประชุม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนแสดงไมตรีจิต | วสันต์ รัตนโภคา.. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13321 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | Writing for business communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

133. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น = Local policy, plan and project / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นราธิป ศรีราม.. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. นโยบายท้องถิ่น | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. การกำหนดนโยบายท้องถิ่น | ปภาวดี มนตรีวัต.. การนำนโยบายท้องถิ่นไปปฏิบัติ | จีระ ประทีป.. การติดตามและประเมินผลนโยบายท้องถิ่น | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.. แผนท้องถิ่น | สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์.. การวางแผนท้องถิ่น | สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์.. การนำแผนท้องถิ่นไปปฏิบัติ | ญาณกร ไพบูลย์.. การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. โครงการของท้องถิ่น | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การจัดทำโครงการท้องถิ่น | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การบริหารโครงการท้องถิ่น | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การติดตามและประเมินผลโครงการท้องถิ่น | ชลัช ชรัญญ์ชัย.. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33446 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: Local policy, plan and project | ชุดวิชานโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

134. เอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินหลักสูตร = Curriculum evaluation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์,, 2497-. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. รูปแบบการประเมินหลักสูตร | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา | ลาวัลย์ รักสัตย์,, 2498-. การประเมินหลักสูตรรายวิชา | นลินี ณ นคร,, 2504-. การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การติดตามและการประเมินผลกระทบหลักสูตร | ลาวัลย์ รักสัตย์,, 2498-. การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 24414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการประเมินหลักสูตร | การประเมินหลักสูตร | Curriculum evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24414 T] (1).
Damaged (1). In transit (2).

135. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร = Information and communication media in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร | ชุติมา สัจจานันท์.. แหล่งสารสนเทศทางการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. เทคโนโลยีสารสนเทศ | จินดา ขลิบทอง.. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน | พัชรินทร์ นาคะประวิง.. สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร | พัชรินทร์ นาคะประวิง.. สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับรายบุคคลและกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร | ณรงค์ สมพงษ์.. สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับมวลชนในงานส่งเสริมการเกษตร | พิชัย ทองดีเลิศ.. สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การนำสารสนเทศและสื่อไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุพรรณ กาญจนสุธรรม.. การใช้สารสนเทศในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91349 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | Information and communication media in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

136. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Introduction to mass media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ระบบ หน้าที่ และบทบาทของสื่อมวลชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. หนังสือพิมพ์ | มนวิภา วงรุจิระ.. นิตยสารและหนังสือเล่ม | วิระชัย ตั้งสกุล.. ภาพนิ่ง | วิระชัย ตั้งสกุล.. ภาพยนตร์ | สุมน อยู่สิน.. วิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. วิทยุโทรทัศน์ | ศิริวรรณ อนันต์โท.. สื่อใหม่ | กำจร หลุยยะพงศ์.. สื่อมวลชนกับสังคม | สุมน อยู่สิน.. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน | สุมน อยู่สิน.. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน | มนวิภา วงรุจิระ.. การสำรวจและประเมินผลสื่อมวลชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การรู้เท่าทันสื่อมวลชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15231 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน | Introduction to mass media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

137. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย = Socio-cultural basis of Thai Politics / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทย | พัทยา สายหู.. แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมือง | วรวลัญช์ โรจนพล.. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย | ขจรศักดิ์ สิทธิ.. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. พัฒนาการของรัฐไทย | ไพฑูรย์ มีกุศล.. องค์ประกอบของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมการเมืองไทย | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนกลางเมือง | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.. ฐานอำนาจในสังคมไทย | ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมการเมืองไทย | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. ศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทย | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษาในสังคมการเมืองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. การรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทย | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. การสื่อสารกับสังคมการเมืองไทย | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. ภาษาและศิลปะในสังคมการเมืองไทย | พิศาล มุกดารัศมี.. วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. สังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์และหลังสมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80205 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย | พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย | Socio-cultural basis of Thai Politics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (3). Damaged (2). In transit (3).

138. เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ = Human being and ecosystems / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับระบบนิเวศ | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.. ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.. ระบบนิเวศทางทะเลและความเปลี่ยนแปลง | วิรัตน์ คำศรีจันทร์.. ระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น | วศินา จันทรศิริ.. อาหารกับระบบนิเวศ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. มนุษย์ในระบบครอบครัวและชุมชน | สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.. มนุษย์ในระบบสังคม | ชิตพล กาญจนกิจ.. มนุษย์ในระบบประชาคมโลก | กำจร แซ่เจียง.. มลภาวะและผลกระทบต่อระบบนิเวศ | ศุภวรรณ วงษ์ประยูร.. การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของระบบนิเวศ | สุเมธ ตันติเวชกุล.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ลลิต ถนอมสิงห์.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ธเนศ มณีกุล.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ชิตพล กาญจนกิจ.. ประชาสังคมกับระบบนิเวศ | อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ.. นโยบายที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ | อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71200 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ | มนุษย์กับระบบนิเวศ | Human being and ecosystems.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (3).

139. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ = Creative for television program / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสร้างสารและการสื่อความหมายในรายการโทรทัศน์ | สุมน อยู่สิน.. กระบวนการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. บุคลากรสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การสร้างสรรค์รายการสำหรับกลุ่มเฉพาะ | กิตติ สิงหาปัด.. การสร้างสรรค์ข่าวโทรทัศน์ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การสร้างสรรค์ข่าวโทรทัศน์ | วัชระ แวววุฒินันท์.. การสร้างสรรค์รายการบันเทิง | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ | สันติ เกษมสิริทัศน์.. การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | ศิริวรรณ อนันต์โท.. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | สันติ เกษมสิริทัศน์.. การสร้างสรรค์รายการเด็ก | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสร้างสรรค์รายการกีฬา | เอกราช เก่งทุกทาง.. การสร้างสรรค์รายการกีฬา | สุธี พลพงษ์.. การสร้างสรรค์รายการสารคดี | ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์.. การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. การสร้างสรรค์รายการเรียลลิตี้โชว์ | กรรพุม บุญทวี.. กระบวนการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | ศิริวรรณ อนันต์โท.. การสร้างสรรค์รายการเด็ก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16347 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | Creative for television program.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

140. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล = Meeting, incentive, convention and exhibition management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชมพูนุช จิตติถาวร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.. ปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วราภรณ์ ศรพรหม.. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | รชพร จันทร์สว่าง.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ.. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ | ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.. การดำเนินการจัดประชุมนานาชาติและการประเมินผล | รักศักดิ์ คณานุรักษ์.. การจัดงานนิทรรศการและบทบาทของผู้จัดงานนิทรรศการ | ประพีร์ บุรี.. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ | วรการดี แสงจันทร์.. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ | ประพีร์ บุรี.. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า | วรการดี แสงจันทร์.. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า | ประพีร์ บุรี.. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ | วรการดี แสงจันทร์.. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ | รักศักดิ์ คณานุรักษ์.. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดงานนิทรรศการ | ชมพูนุช จิตติถาวร.. การจัดงานกิจกรรม | ชาติชาย เทพแปง.. ปัญหาการพัฒนาและแนวโน้มของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32478 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | Meeting, incentive, convention and exhibition management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

141. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด = Marketing communication and promotion / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการตลาด | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. พฤติกรรมผู้บริโภค | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างทางการตลาด | กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ.. การโฆษณาและองค์กรเพื่อการโฆษณา | ชาญนริศ บุญพารอด.. การสื่อสารและสื่อโฆษณา | ปริญญา จิตรยรรยง.. การกำหนดกลยุทธ์การโฆษณา | ภาณินี บุญเลิศ.. การกำหนดกลยุทธ์การโฆษณา | ปริญญา จิตรยรรยง.. การทำโฆษณา | ภาณินี บุญเลิศ.. การทำโฆษณา | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การขายโดยบุคคล | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การส่งเสริมการขาย | กมล ชัยวัฒน์.. การส่งเสริมการขาย | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการการประชาสัมพันธ์ | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การตลาดทางตรง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การตลาดทางตรง | อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์.. การตลาดทางตรง | เชาว์ โรจนแสง.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. แนวโน้มการสื่อสารการตลาด | พีรยา หาญพงศ์พันธุ์.. แนวโน้มการสื่อสารการตลาด | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32474 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | Marketing communication and promotion.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (1), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32474 T] (1).
Damaged (1).

142. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ = Professional experience in political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กระมล ทองธรรมชาติ.. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ปธาน สุวรรณมงคล.. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | อัมพร ธำรงลักษณ์.. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | สิริพันธ์ พลรบ.. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ | นันทนา นันทวโรภาส.. การสื่อสารทางการเมือง | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ | ขจิต จิตตเสวี.. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ธีระ นุชเปี่ยม.. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 80410 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ | Professional experience in political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

143. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ = Strategic management and competency based management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | ชัยยุทธ ชิโนกุล.. การกลั่นกรองสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การกลั่นกรองสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ | ภักดี มะนะเวศ.. การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและธุรกิจ | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ | กิ่งพร ทองใบ.. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบคุมกลยุทธ์ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การควบคุมกลยุทธ์ | ปริญ ลักษิตานนท์.. การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง | กิ่งพร ทองใบ.. การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง | ธนชัย ยมจินดา.. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ | กิ่งพร ทองใบ.. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์การ | ศรีอรุณ เรศานนท์.. สมรรถนะการบริหารและสมรรถนะในงาน | ธนชัย ยมจินดา.. สมรรถนะการบริหารและสมรรถนะในงาน | สมชาย หิรัญกิตติ.. การประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะ | ธนชัย ยมจินดา.. กลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน | ธนชัย ยมจินดา.. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์และสมรรถนะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32326 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ | การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ | Strategic management and competency based management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3). In transit (1).

144. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | สมลักษณ์ ละอองศรี.. ซอฟต์แวร์ | ขจิตพรรณ มกระธัช.. การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การจัดการระบบฐานข้อมูล | สำรวย กมลายุตต์.. คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล | กชภัส นิมมานนท์.. การจัดการความรู้ | สมลักษณ์ ละอองศรี.. เทคโนโลยีเว็บ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศ | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารโครงการ | ชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา.. การจัดหา การติดตั้ง การบำรุงรักษาและการประเมินระบบสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ | ชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฎหมาย ผลกระทบ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. กฎหมาย ผลกระทบ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | กชภัส นิมมานนท์.. แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กำพล ศรธนะรัตน์.. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13413 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | Introduction to information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

145. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน = Marketing channel and supply chain management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการตลาด | ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. พันธมิตรธุรกิจ | ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์.. การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการการค้าส่ง | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการการค้าปลีก | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | จรรยา ธนาอธิพร.. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการสินคัาคงคลัง | จรรยา ธนาอธิพร.. การจัดการสินค้าคงคลัง | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. การขนส่ง | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดจำหน่าย | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การจัดการบริการ | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์.. การตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การประเมินผลการจัดจำหน่าย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32473 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน | การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน | Marketing channel and supply chain management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Damaged (2).

146. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ = Laws and ethics for mass communication / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิติมา สุรสนธิ.. สื่อมวลชนกับสังคม | ธงทอง จันทรางศุ.. รัฐ สื่อมวลชนและประชาชน | ภาณินี กิจพ่อค้า.. รัฐ สื่อมวลชน และประชาชน | เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์.. สิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น | ศิริวรรณ อนันต์โท.. สิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น | สุกัญญา สุดบรรทัด.. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. จริยธรรมสื่อสารมวลชน | เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์.. จริยธรรมสื่อสารมวลชน | กิตติชัย อินทร์นุรักษ์.. จริยธรรมสื่อสารมวลชน | เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์.. บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน | เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์.. บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน | พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.. สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ | จรัล พากเพียร.. สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ | พีรพล ศรีสิงห์.. สื่อมวลชนกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ | ภาณินี กิจพ่อค้า.. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย | พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์ | เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์.. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์ | วรินทร์ เทียมจรัส.. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. กฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. กฎหมายลิขสิทธิ์ | นันทน อินทนนท์.. กฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ | ภาณินี กิจพ่อค้า.. สื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการละเมิดอำนาจศาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15307 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ | กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ | Laws and ethics for mass communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

147. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operation management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. ระบบการผลิตและการพยากรณ์ | เธียรชัย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนกระบวนการผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง

Call number: STOU 13323 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operation management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

148. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง = Construction information system / สาขาวิชาวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ชัยยง ว่องวุฒิกำจร.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล | บุญยืน ตันเยี่ยน.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | บุญยืน ตันเยี่ยน.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. สารสนเทศในการวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. สารสนเทศในการวางแผนงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สารสนเทศในการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา | นพพร โทณะวณิก.. สารสนเทศในการจัดการงานสนาม | ภาสมา สุทธิพงศ์.. สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. ระบบสารสนเทสในการจัดการทรัพยากรอาคาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31304 T 2554 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง | ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง | Construction information system.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

149. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน = Office work management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการจัดการ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ | มาลี ล้ำสกุล.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. หลักการและระบบการจัดการงานสำนักงาน | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การจัดการบุคลากรสำนักงาน | ศิริพร สัจจานันท์.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงบประมาณและพัสดุสำนักงาน | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการงานเลขานุการ | สันติมา ศรีสังข์สุวรรณ.. การจัดการงานเลขานุการ | ชุติมา สัจจานันท์.. การจัดการงานเอกสารสำนักงาน | สมสรวง พฤติกุล.. การจัดเก็บและค้นเอกสารสำนักงาน | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดเก็บและค้นเอกสารสำนักงาน | สุเทพ เชาวลิต.. การจัดการการประชุม | ชุติมา สัจจานันท์.. สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | เสนาะ ติเยาว์.. การสื่อสารในการจัดการงานสำนักงาน | จันทิมา เขียวแก้ว.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำนักงาน | ยืน ภู่วรวรรณ.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสำนักงาน | วีระ สุภากิจ.. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13421 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสำนักงาน | การจัดการงานสำนักงาน | Office work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13421 T 2554] (1).
Damaged (1).

150. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = Human behavior in organization / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณ รักธรรม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมุนษย์ในองค์การ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมุนษย์ในองค์การ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. องค์การ และการออกแบบองค์การ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. วัฒนธรรมองค์การและจริยธรรม | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การเปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรม | ลักษณา ศิริวรรณ.. การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ | ปภาวดี มนตรีวัต.. การจูงใจและการสร้างขวัญกำลังใจ | ชลัช ชรัญญ์ชัย.. ภาวะผู้นำ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. บุคลิกภาพ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การตัดสินใจ | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยุกล.. บุคคล กลุ่ม และทีมงาน | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. การสื่อสารในองค์การ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. อำนาจและการเมืองในองค์การ | ลักษณา ศิริวรรณ.. การมีส่วนร่วม การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย | ลักษณา ศิริวรรณ.. การบริหารผลการปฏิบัติงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32403 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ | พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ | Human behavior in organization.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter