Your search returned 19 results from 159275 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ = Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. สัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชี | เบญจมาศ จันอำรุง.. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ปฏิบัติงาน | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจนำเข้าและส่งออก | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | เมธ กนกพิบูล.. การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | วิทยา อรุณศิริเพ็ชร.. การบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. การวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ | ดลพร บุญพารอด.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | พรรณี วรวุฒิจงสถิต.. การบัญชีการเงินกับภาษีอากร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | สุนา สุทธิเกียรติ.. การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32483 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ | สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ | Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ = Business finance and business law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ | สุจิตรา พันธุมะบำรุง.. การวิเคราะห์งบการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ปิยะธิดา พิศาลบุตร.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น | ปิยะธิดา พิศาลบุตร.. การจัดหาเงินทุนระยะยาว | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ | มาลี สุรเชษฐ.. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30209 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | Business finance and business law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น | สุชาดา สถาวรวงศ์.. หนี้สินไม่หมุนเวียน ผลประโยชน์ของพนักงาน และการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | ดุษณีย์ ส่องเมือง.. หนี้สินไม่หมุนเวียน ผลประโยชน์ของพนักงาน และการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | ดลพร บุญพารอด.. การจัดตั้ง การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน และการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นหุ้นส่วน | ดลพร บุญพารอด.. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุน และการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | จัก พิริยะพรสิริ.. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. รายงานการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ.. รายงานการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นในรายงานประจำปี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32208 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Checked out (1). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operations management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | อภิชาติ ลิ้มเมธี.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การพยากรณ์เพื่อการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการออกแบบงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13323 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Financial accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. รายงานทางการเงิน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย,, 2524-. กระบวนการทางการบัญชี 1 | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย,, 2524-. กระบวนการทางการบัญชี 2 | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. งบกระแสเงินสด | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การบัญชีต้นทุน | ปิยะดา พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. การงบประมาณ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ | ศรีสุดา อาชวานันทกุล.. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30208 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | Financial accounting and managerial accounting.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน = Financial, marketing and operations management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงกับผลตอบแทน | ดลพร บุญพารอด.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน | สุชาดา สถาวรวศ์.. การเงินเฉพาะเรื่อง | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การเงินเฉพาะเรื่อง | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด | เสาวภา มีถาวรกุล.. ระบบสารสนเทศการตลาดและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. ส่วนประสมการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ระบบการผลิตและการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 32339 T 2560-2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560-2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน | การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน | Financial, marketing and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (12), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง = Accounting and finance for construction / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การเงินเฉพาะกรณี | ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย.. การเงินเฉพาะกรณี | วริศรา ไชยมงคล.. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง | ประเสริฐ มริตตนะพร.. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการก่อสร้าง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลของกิจการก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง | สุชาติ สิริธนาวุฒิ.. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. มูลค่าของเงิน | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และความเสี่ยงและผลตอบแทน | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การภาษีอากรสำหรับกิจการก่อสร้าง | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงและการวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้าง | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง | ดลพร บุญพารอด.. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง | ไพรัช ศุภวิวรรธน์.. การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | สุชาติ สิริธนาวุฒิ.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | สุนา สุทธิเกียรติ.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง | รินรดา ตั้งตรงคิด.. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30105 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | Accounting and finance for construction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรรณงาม อารยวุฒิ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ | สุรีย์ เข็มทอง.. คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ | พรรณงาม อารยวุฒิ.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | พรรณงาม อารยวุฒิ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมรายได้และต้นทุน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมโครงการลงทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวางแผนและควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว | ธนพร สวรรค์พิทักษ์.. การวางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียน | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32454 T 2558 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน = Financial management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุวดี ไชยศิริ.. ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. มูลค่าเงินตามเวลา | ณคุณ ธรณีนิติญาณ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | สุมาลี จิวะมิตร.. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น | ภัทรกิตติ์ เนตินิยม.. การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาว | กัลยานี ภาคอัต.. การจัดการการเงินเพื่อสร้างมูลค่า | เพชรี ขุมทรัพย์.. การควบรวมกิจการ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการการเงินระหว่างประเทศ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบรวมกิจการ | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความล้มเหลวของธุรกิจ การปรับปรุงกิจการและการเลิกกิจการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าของ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32303 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงิน | Financial management | การจัดการการเงิน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (3).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น | ดุษณีย์ ส่องเมือง.. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ผลประโยชน์พนักงาน | นุชจรี พิเชฐกุล.. การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน | นุชจรี พิเชฐกุล.. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน | สุนา สุทธิเกียรติ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. แนวคิดการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32208 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินการตลาดและการผลิต = Financial, marketing and production management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาด | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การวางแผนการตลาดการวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนการตลาดการวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมายการจัดการส่วนประสมการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การออกแบบระบบการผลิต | เธียรชัย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงานการวัดงานและความปลอดภัยในงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนการผลิต | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การวิเคราะห์งบการเงิน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. มูลค่าของเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดหาเงินทุน | กัลยานี ภาคอัต.. การจัดการการเงินเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32339 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินการตลาดและการผลิต | การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต.Availability: No items available Damaged (2).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร = Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์.. นักบัญชีกับการประกอบวิชาชีพบัญชี | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. นักบัญชีกับการประกอบวิชาชีพบัญชี | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การนำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ปฏิบัติงาน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีการเงินสำหรับกิจการบริการ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การบัญชีการเงินสำหรับกิจการบริการ | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การบัญชีการเงินสำหรับกิจการพาณิชยกรรม | วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์.. การบัญชีการเงินสำหรับกิจการอุตสาหกรรม | จารุวรรณ เมณฑกา.. การบัญชีการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง | ขวัญสกุล เต็งอำนวย.. การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี | บุปผา ชวะพงษ์.. ยุทธศาสตร์การบัญชีเพื่อการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ | สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์.. การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการบริหาร | ดลพร บุญพารอด.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีเพื่อการบริหารสิ่งแวดล้อม | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การวางแผนภาษีอากร | บุปผา ชวะพงษ์.. การบริหารความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบภายใน | กัลยาณี กิตติจิตต์.. นักบัญชีกับการบริหารทีม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32483 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร | สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ = Financial information system and project feasibility studies / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยง ว่องวุฒิกำจร.. แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ชัยยง ว่องวุฒิกำจร.. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | ปิยะดา พิศาลบุตร.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. ระบบสารสนเทศการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์.. ระบบสารสนเทศการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | กัลยานี ภาคอัต.. ระบบสารสนเทศการจัดหาเงินทุน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด | จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์.. การวิเคราะห์ด้านการผลิต | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การวิเคราะห์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม | สุดา ปีตะวรรณ.. การวิเคราะห์โครงการด้านแหล่งเงินทุน | สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม.. การวิเคราะห์โครงการด้านแหล่งเงินทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การดำเนินงานและการควบคุมโครงการ | สุดา ปีตะวรรณ.. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม.. กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32331 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการเงิน = Professional experience in Finance / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มารวย ผดุงสิทธิ์.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง | ชยงการ ภมรมาศ.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง | กัลยานี ภาคอัต.. วิกฤตการณ์ทางการเงินและแนวทางแก้ไข | สมชัย ฤชุพันธุ์.. สถาบันการเงินกับการภาษีอากร | กัลยานี ภาคอัต.. กลยุทธ์การวางแผนทางการเงิน | กรองทอง โรจนโอฬารรัตน์.. การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ | ชณาธัช สันติบูรณ์.. การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน | มารวย ผดุงสิทธิ์.. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ | ยุวดี ไชยศิริ.. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ | ทรงเกียรติ หลิ่มศิริ.. การรวมกิจการและการลงทุนร่วมกัน | โยธิน ทวีกิติกุล.. การรวมกิจการและการลงทุนร่วมกัน | อัศวิน จินตกานนท์.. ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ | ชยงการ ภมรมาศ.. ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ | อาทร ติตติรานนท์.. การประกันภัย | สวัสดิ์ นฤวรวงศ์.. การประกันภัย | นพดล สันติภาภรณ์.. การประกันภัย | สมจินต์ ศรไพศาล.. การจัดการการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมกิจการและการบริหารความเสี่ยง | ชัยยง ว่องวุฒิกำจร.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารการเงิน | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | อัศวิน จินตกานนท์.. กลยุทธิ์การวางแผนทางการเงิน | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 32456 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการเงิน | ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Information technology for financial accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญยืน ตันเยี่ยน.. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี | เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรรายได้ | วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรรายจ่าย | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรการผลิตและสินค้าคงเหลือ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรการผลิตและสินค้าคงเหลือ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนและค่าจ้าง และสินทรัพย์ถาวร | สุพัตรา บุญมาก.. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และการรายงานทางการเงิน | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี | วาสนา โรจนพิเชฐ.. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี | สุชาดา สถาวรวงศ์.. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ | สมลักษณ์ ละอองศรี.. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการงบประมาณ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์โครงการลงทุน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 96410 T Edition: พิมพ์ครั้้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี ‪: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | Information technology for financial accounting and managerial accounting.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาวาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน = Investment banking and financial innovation / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ภาพรวมของวาณิชธนกิจ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย | กำพล อัศวกุลชัย.. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย | ธนโชติ บุญวรโชติ.. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | ณคุณ ธรณีนิติญาณ.. การควบรวมกิจการ | ณคุณ ธรณีนิติญาณ.. การแปรรูปองค์กรธุรกิจ | ธนโชติ บุญวรโชติ.. การประเมินมูลค่า | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ | ภัทรกิตติ์ เนตินิยม.. ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน | ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม.. อนุพันธ์ตราสารทุน และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ | กัลยาณี ภาคอัต.. เครดิตอนุพันธ์และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | วีรวิทย์ ฤกษ์จำนง.. อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ | ธนโชติ บุญวรโชติ.. การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน | ศิระ คล่องวิชา.. การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย | ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ.. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินในทศวรรษหน้า | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.. การบริหารความเสี่ยงของวาณิชธนกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32458 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาวาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน | วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน | Investment banking and financial innovation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว = Family economy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ครอบครัวกับเศรษฐกิจ | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจครอบครัว | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. วงจรชีวิตและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกับเศรษฐกิจครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. พฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. การจัดการเศรษฐกิจครอบครัว | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจครอบครัว | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐกิจครอบครัวกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของครอบครัว | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การลงทุนของครอบครัว | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ธุรกิจของครอบครัว | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การจัดการสินทรัพย์ของครอบครัว | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. เศรษฐกิจครอบครัวกับนโยบายของรัฐ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72204 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว | เศรษฐกิจครอบครัว | Family economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ = Business finance and business law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. มูลค่าของเงินตามเวลาและการวิเคราะห์งบการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การจัดหาเงินทุนระยะยาวและนโยบายเงินปันผล | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. องค์กรธุรกิจ | ประพันธ์ ทรัพย์แสง.. กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจ | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม และทรัพย์สินทางปัญญา | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่่อ | มาลี สุรเชษฐ.. กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ | มาลี สุรเชษฐ.. การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30209 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | Business finance and business law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operation management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. ระบบการผลิตและการพยากรณ์ | เธียรชัย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนกระบวนการผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง

Call number: STOU 13323 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operation management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter