Your search returned 22 results from 159334 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิรดี สราญรมย์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. การบริการ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ | วิศนันท์ อุปรมัย.. ตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบีซีจี แมทริกซ์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับราคา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ปัจจัยในการกำหนดราคา | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การกำหนดราคา | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. วิธีการกำหนดราคา | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การปรับเปลี่ยนราคา | อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | สลิลรัตน์ พงษ์พานิช.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32432 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | Product and price management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ = Operation managements and entrepreneurships / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย หิรัญกิตติ.. การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ | ก้องกิติ พูสวัสดิ์.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา.. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | อิทธิเดช มูลมั่งมี.. การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบคุมต้นทุนการผลิต | กิ่งพร ทองใบ.. การควบคุมต้นทุนการผลิต | ฐาปณา ฉิ่นไพศาล.. การเป็นผู้ประกอบการ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การเป็นผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การเป็นผู้ประกอบการ | ธนกฤต โชติภาวริศ.. การเป็นผู้ประกอบการ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | ธนชัย ยมจินดา.. การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. ส่วนประสมการตลาด | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 97218 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ | การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ | Operation managements and entrepreneurships.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด | อภิรดี สราญรมย์.. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด | วิศนันท์ อุปรมัย.. การออกแบบการวิจัยการตลาด | ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.. การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. เครื่องมือวิจัยการตลาด | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การประมวลผลและการวิจัยการตลาด | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด | วิชัย อริยะนันทกะ.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย | เชาว์ โรจนแสง.. สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32334 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | Marketing information system and marketing research and feasibility study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด | บุญเกียรติ ชีวตระกูลกิจ.. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. สภาพแวดล้อมและสารสนเทศการตลาดและการพยากรณ์ตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวิจัยการตลาด | อภิรดี สราญรมย์.. พฤติกรรมผู้บริโภค | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน | วิศนันท์ อุปรมัย.. การตลาดเป้าหมาย | ชลธิศ ดาราวงษ์.. การจัดการผลิตภัณฑ์ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ราคา | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การจัดจำหน่าย | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การส่งเสริมการตลาด | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การตลาดสมัยใหม่ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การควบคุมทางการตลาด | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การจัดทำแผนการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32302 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการการตลาด | การจัดการการตลาด | Marketing management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operations management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | อภิชาติ ลิ้มเมธี.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การพยากรณ์เพื่อการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการออกแบบงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13323 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด = Production and operations management and principles of marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการลิตและดำเนินงาน | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการลิตและดำเนินงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานปฏิบัติการ | สุรเดช หวังทอง.. การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. การจัดการคุณภาพ | กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา.. การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ | วรพจน์ มีถม.. การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน | วรพจน์ มีถม.. การจัดการบำรุงรักษาและความปลอดภัย | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. สภาพแวดล้อมการตลาด ระบบสารสนเทศการตลาด และการวิจัยการตลาด | วิศนันท์ อุปรมัย.. พฤติกรรมผู้บริโภค | ชลธิศ ดาราวงษ์.. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด | ชลธิศ ดาราวงษ์.. ผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ราคา | นุชจรี ภักดีจอหอ.. การจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การส่งเสริมการตลาดและการตลาดดิจิทัล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30210 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด | การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด | Production and operations management and principles of marketing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (3), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน = Financial, marketing and operations management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงกับผลตอบแทน | ดลพร บุญพารอด.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน | สุชาดา สถาวรวศ์.. การเงินเฉพาะเรื่อง | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การเงินเฉพาะเรื่อง | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด | เสาวภา มีถาวรกุล.. ระบบสารสนเทศการตลาดและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. ส่วนประสมการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ระบบการผลิตและการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 32339 T 2560-2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560-2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน | การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน | Financial, marketing and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (12), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ = Institutional marketing and service marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดสถาบัน | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. พฤติกรรมการซื้อของตลาดสถาบัน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การตลาดเป้าหมายของตลาดสถาบัน | อุดม สายะพันธุ์.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบัน | อุดม สายะพันธุ์.. กลยุทธ์ราคาของตลาดสถาบัน | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายของตลาดสถาบัน | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของตลาดสถาบัน | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและการตลาดบริการ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของตลาดบริการ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาของตลาดบริการ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาของตลาดบริการ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กลยุทธ์กระบวนการบริการ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. กลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กลยุทธ์บุคลากรของตลาดบริการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32476 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ | การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ | Institutional marketing and service marketing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: LP General Collection [Call number: STOU 32476 T] (4).
Checked out (2). Damaged (2). In transit (2).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Business statistics and quantitative analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | สุรีย์ เข็มทอง.. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. การทดสอบสมมติฐาน | สำรวย กมลายุตต์.. การทดสอบสมมติฐาน | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. สมการถดถอยพหุคูณ สหสัมพันธ์พหุคูณและสหสัมพันธ์ส่วนย่อย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การทดสอบไคสแควร์และสถิตินอนพาราเมตริก | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. การทดสอบไคสแควร์และสถิตินอนพาราเมตริก | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. เลขดัชนี | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. เทคนิคการพยากรณ์ธุรกิจ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และทฤษฎีเกม | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. การโปรแกรมเชิงเส้น | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน | วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์.. ตัวแบบสินค้าคงเหลือ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. ตัวแบบสินค้าคงเหลือ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบจำลองสถานการณ์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวิเคราะห์มาร์คอฟ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์มาร์คอฟ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวิเคราะห์โครงข่ายงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32206 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | Business statistics and quantitative analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (1), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (1).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชาว์ โรจนแสง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. กลยุทธ์การตลาดและนโยบายผลิตภัณฑ์ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างทางการตลาด | สวรส ศรีสุตโต.. การจัดการตราผลิตภัณฑ์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการการตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ | สวรส ศรีสุตโต.. การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. แนวคิดการจัดการราคา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ปัจจัยพิจารณาในการกำหนดราคา | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. การกำหนดราคาตามการแข่งขัน | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. กลยุทธ์การกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การกำหนดราคาตามช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การเปลี่ยนแปลงราคา | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การเปลี่ยนแปลงราคา | เชาว์ โรจนแสง.. แนวโน้มการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32432 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | Product and price management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย = Sales management and salesmanship / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุวิทย์ ธนียวัน.. การพยากรณ์การขาย และการกำหนดกำลังพล | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การพยากรณ์การขาย และการกำหนดกำลังพล | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานขาย | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. การฝึกอบรมพนักงานขาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจูงใจพนักงานขาย | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. เขตการขายและโควตาการขาย | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การควบคุมและการประเมินผลงานของพนักงานขาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานขาย | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. อาชีพการขายและจรรยาบรรณ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การตลาดทางตรง | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การบริการการขาย | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กระบวนการการขาย | โอภาส กิจกำแหง.. เทคนิคการขาย | โอภาส กิจกำแหง.. การเจรจาต่อรอง การขจัดข้อโต้แย้งและการปิดการขาย | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การตลาดทางตรง | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. องค์รวมการจัดการการขาย | สุวิทย์ ธนียวัน.. การวางแผนการตลาดและการขาย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32316 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย | Sales management and salesmanship | การจัดการการขายและศิลปะการขาย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2). In transit (1).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินการตลาดและการผลิต = Financial, marketing and production management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาด | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การวางแผนการตลาดการวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนการตลาดการวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมายการจัดการส่วนประสมการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การออกแบบระบบการผลิต | เธียรชัย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงานการวัดงานและความปลอดภัยในงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนการผลิต | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพ | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การวิเคราะห์งบการเงิน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. มูลค่าของเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดหาเงินทุน | กัลยานี ภาคอัต.. การจัดการการเงินเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32339 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินการตลาดและการผลิต | การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต.Availability: No items available Damaged (2).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด = Information system and marketing research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ระบบบันทึกข้อมูลภายใน | เชาว์ โรจนแสง.. ระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด | บุญยืน ตันเยี่ยน.. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด | สำรวย กมลายุตต์.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาด | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. การจัดการฐานข้อมูล | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การจัดการฐานข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การออกแบบงานวิจัย | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลอง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยการตลาด | สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาด | สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติเชิงอ้างอิงสำหรับการวิจัยการตลาด | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ | เสาวภา มีถาวรกุล.. การรายงานและการนำเสนอการวิจัยการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32334 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

14. เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม = Strategic management of operational systems in industry / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรรถวุฒิ คุ้มครอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม | เชาว์ โรจนแสง.. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า | สิทธิชัย รัชยศโยธิน.. กลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. กลยุทธ์การวางแผนผังโรงงาน | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. กลยุทธ์การออกแบบงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กลยุทธ์การวางแผนระบบการผลิตและกำลังการผลิต | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. กลยุทธ์การจัดตารางการปฏิบัติการ | ปิยะดา พิศาลบุตร.. กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมวัสดุคงคลัง | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพการผลิต | ธนวัฒน์ เจริญวัฒนกิจ.. กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีการผลิต | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. กลยุทธ์การจัดการสารสนเทศการผลิต | สุณี ภู่สีม่วง.. กลยุทธ์การจัดการการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนสายการผลิต | อรรถวุฒิ คุ้มครอง.. กลยุทธ์การจัดการในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97424 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม | กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย = Agricultural marketing and thai economy / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. สภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร | นงนุช อังยุรีกุล.. ระบบการตลาดสินค้าเกษตร | นงนุช อังยุรีกุล.. สภาพแวดล้อมการตลาดสินค้าเกษตร | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. พฤติกรรมตลาดสินค้าเกษตร | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตร | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดองค์การการวางแผนและการควบคุมการตลาดสินค้าเกษตร | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตร | เชาว์ โรจนแสง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดสินค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การตลาดสินค้าเกษตรด้านราคา | องอาจ ปทะวานิช.. การตลาดสินค้าเกษตรด้านการจัดจำหน่าย | ลัดดา พิศาลบุตร.. การตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาด | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนด้านการตลาดสินค้าเกษตร | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32414 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย | การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย | Agricultural marketing and thai economy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (3).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชาว์ โรจนแสง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. พลวัตการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ระบบสารสนเทศทางการตลาด | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. สภาพแวดล้อมทางการตลาด | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การแข่งขันทางการตลาด | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. พฤติกรรมผู้บริโภค | เสาวภา มีถาวรกุล.. การตลาดเป้าหมาย | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. ผลิตภัณฑ์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การบริการ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ราคา | เสาวภา มีถาวรกุล.. การจัดจำหน่าย | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การส่งเสริมการตลาด : การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การส่งเสริมการตลาด : การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง และการบูรณาการการสื่อสารการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การส่งเสริมการตลาด : การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง และการบูรณาการการสื่อสารการตลาด | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การจัดการลูกคัาสัมพันธ์ | เชาว์ โรจนแสง.. การวางแผนการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32302 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการการตลาด | การจัดการการตลาด | Marketing management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (2).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม = Technology for production planning and control in industry / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประเสริฐ เอ่งฉ้วน.. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การพยากรณ์การผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวางแผนการผลิตและการกำหนดตารางการผลิตหลัก | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การวางแผนความต้องการวัสดุและการจัดการสินค้าคงคลัง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดลำดับงานและการมอบหมายงาน | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การวางแผนทรัพยากรการผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การบริหารโครงการ | ปฏิภาณ จุ้ยเจิม.. ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น | เพิ่มศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำตารางการผลิตหลักและการจัดลำดับงาน | ประเสริฐ เอ่งฉ้วน.. เทคโนโลยีที่ใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ | กำจร แซ่เจียง.. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการจัดการสินค้าคงคลัง | คนึงนิต ปทุมมาเกษร.. เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางการผลิต | ประเสริฐ เอ่งฉ้วน.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการผลิต | ฑิตาพร ไชยาคำ.. การจัดการเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม | ปราการเกียรติ ยังคง.. ปัญญาประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97314 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม | Technology for production planning and control in industry.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม = Plant layout and work study in industry / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษางาน | จิตลดา ซิ้มเจริญ.. การศึกษาวิธีการทำงาน | วรลักษณ์ จันทร์กระจ่าง.. เครื่องมือการศึกษาวิธีการทำงาน | อัญชลี สุพิทักษ์.. การจัดสถานีงานและสมดุลสายการผลิต | อรอุมา กอสนาน.. การวัดผลงาน | วรวุฒิ เวชไพศาลศิลป์.. เวลามาตรฐานและมาตรฐานการทำงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งโรงงาน | ทนงศักดิ์ ทวีศรี.. การออกแบบผังโรงงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ประเภทของการวางผังโรงงาน | สุณี ภู่สีม่วง.. ประเภทของการวางผังโรงงาน | สิทธิชัย รัชยศโยธิน.. การไหลของวัสดุและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน | นิศากร สมสุข.. การขนถ่ายวัสดุ | ภัณฑารักษ์ ยุวะเสวี.. อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97423 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม | การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม | Plant layout and work study in industry.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operation management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. ระบบการผลิตและการพยากรณ์ | เธียรชัย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนกระบวนการผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง

Call number: STOU 13323 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operation management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

20. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and Price Management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชาว์ โรจนแสง.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | เชาว์ โรจนแสง.. หน่วยงานการจัดการผลิตภัณฑ์ | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การจัดการการตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. นโยบายผลิตภัณฑ์ | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างทางการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. วัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีการกำหนดราคา | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การกำหนดราคาในตลาดตามลักษณะการแข่งขัน | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. กลยุทธ์การกำหนดราคาและยุทธวิธีการกำหนดราคา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การกำหนดราคาตามช่องทางการจัดจำหน่ายและสภาวะการณ์ | สุวิทย์ ธนียวัน.. การกำหนดราคาตามช่องทางการจัดจำหน่ายและสภาวะการณ์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การเปลี่ยนแปลงราคา | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การเปลี่ยนแปลงราคา | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. การประเมินผลการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32432 T 2553 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | Product and Price Management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4). Damaged (3). In transit (1).

21. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทางการผลิต และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ = Printing production management and quality control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตและระบบการผลิต | เอกสิน โลหสมบูรณ์.. การวางแผนทำเลที่ตั้ง การวางแผนกำลังการผลิต และการวางผังการผลิต | สุปรีย์ ทองเพ็ชร.. การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ | รำไพ สุขยางค์.. การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต | ดวงรัตน์ คณาวิวัฒน์ไชย.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตทางการพิมพ์ | รำไพ สุขยางค์.. การจัดการโครงการทางการพิมพ์ | วิชัย พยัคฆโส.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิตและระบบการผลิต | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต | มานิตย์ กมลสุวรรณ.. ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต | วีระ เหล่าวิทวัส.. ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต | สมชาย ศฤงคารินกุล.. การวางแผนทำเลที่ตั้ง การวางแผนกำลังการผลิต และการวางผังการผลิต | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบงาน มาตรฐานสภาพการทำงาน และการวัดงาน | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การออกแบบงาน มาตรฐานสภาพการทำงาน และการวัดงาน | ไพโรจน์ บาลัน.. การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิต และการจัดตารางการผลิต | พรชัย นิมิตรมงคล.. การควบคุมการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิตทางการพิมพ์ | ศรินทิพทย์ นิมิตรมงคล.. การควบคุมการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิตทางการพิมพ์ | ศรัณยา วจนานวัช.. การจัดการวัสดุและการจัดการคลังสินค้า | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การจัดการวัสดุและการจัดการคลังสินค้า | ไพโรจน์ บาลัน.. การขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุในโรงพิมพ์ | เอกสิน โลหสมบูรณ์.. การขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุในโรงพิมพ์ | วิพุธ จันโจมศึก.. การบำรุงรักษาในโรงพิมพ์ | กิตติ ยิ้มละมัย.. การบำรุงรักษาในโรงพิมพ์ | วรรณา สนั่นพานิชกุล.. ระบบบริหารคุณภาพ | เพ็ญนี ภูมิธรานนท์.. ระบบบริหารคุณภาพ | บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. การควบคุมคุณภาพวัสดุทางการพิมพ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การจัดการโครงการทางการพิมพ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97407 T 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ | การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ | Printing production management and quality control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

22. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต = Marketing, production and operations management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชาว์ โรจนแสง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาดและการผลิต | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. สภาพแวดล้อมและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. การจัดการผลิตภัณฑ์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการราคา | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการการจัดจำหน่าย | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการการสื่อสารการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การวางแผน ควบคุม และประเมินผลทางการตลาด | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเฉพาะด้าน | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. ระบบการผลิตและการวางแผนผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กำลังการผลิต ทำเลที่ตั้ง และการวางผังสถานประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การวางแผนและควบคุมการผลิต | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การจัดการคุณภาพ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการสินค้าคงคลัง | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การจัดการบำรุงรักษา | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การจัดการความปลอดภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32202 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต | การจัดการการตลาดและการผลิต | Marketing, production and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32202 T 2547] (1).
Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter