Your search returned 239 results from 159308 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. หลักธรรมานามัยกับการแพทย์แผนไทย | วศินา จันทรศิริ.. อาหารไทยกับการดูแลสุขภาพ | ธนาภรณ์ รุ่งเรือง.. การออกกำลังกายตามหลักธรรมานามัย | บุญญารัช ชาลีผาย.. การออกกำลังกายตามหลักธรรมานามัย | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบตะวันออก | อารยา ประเสริฐชัย.. ชีวิตานามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ชีวิตานามัย | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | เบญจพร โอประเสริฐ.. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | อาภา เที่ยงธรรม.. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. ธรรมานามัยกับศาสนา | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. ธรรมานามัยกับศาสนา | อดิศักดิ์ สุมาลี.. ธรรมานามัยกับศาสนา | เมธี จันท์จารุภรณ์.. ธรรมานามัยในงานสาธารณสุขมูลฐาน | จุฑารัตน์ เสรีวัตร.. ธรรมชาติบำบัดกับการดูแลสุขภาพ | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.. วารีบำบัด | กิตติ ลี้สยาม.. จิตตานามัยวิถีพุทธ | ปุณยนุช อมรดลใจ . จิตตานามัยกับการดำเนินชีวิต | กุสุมา ศรียากูล. . ธรรมานามัยกับการผดุงครรภ์ | ปุณยนุช อมรดลใจ.. การบูรณาการหลักธรรมมานามัยกับการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 55305 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาธรรมานามัย | ธรรมานามัย | Dhammanamai.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (1). In transit (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิรดี สราญรมย์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. การบริการ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ | วิศนันท์ อุปรมัย.. ตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบีซีจี แมทริกซ์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับราคา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ปัจจัยในการกำหนดราคา | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การกำหนดราคา | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. วิธีการกำหนดราคา | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การปรับเปลี่ยนราคา | อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | สลิลรัตน์ พงษ์พานิช.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32432 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | Product and price management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศึกษาและการสื่อสาร = Nutrition education and communication / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจิตต์ สาลีพันธ์.. แนวคิดทางโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. แนวคิดทางโภชนศึกษาและการสื่อสาร | อรสา ปานขาว.. แนวคิดทางโภชนศึกษาและการสื่อสาร | วศินา จันทรศิริ.. องค์ประกอบของโภชนศึกษา | วศินา จันทรศิริ.. กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | อรสา ปานขาว.. กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อการสื่อสารด้านโภชนศึกษา | เสกสรร อามาตย์มนตรี.. สื่อโภชนศึกษา | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สื่อโภชนศึกษา | วิมลิน ริมปิกุล.. โภชนศึกษาและการสื่อสารสำหรับผู้ผลิตอาหาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. โภชนศึกษาและการสื่อสารสำหรับผู้ผลิตอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. โภชนศึกษาในองค์กรและสถาบัน | ประภา คงปัญญา.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | มนวิภา วงรุจิระ.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สำอาง สืบสมาน.. การจัดการโครงการด้านโภชนศึกษา | กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์.. การจัดการโครงการด้านโภชนศึกษา | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การจัดการโครงการด้านโภชนศึกษา | ประภา คงปัญญา.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหาร โภชนศึกษา | ชุติมา ศิริกุลชยานนท์.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหาร โภชนศึกษา | สำอาง สืบสมาน.. การให้คำปรึกษาทางอาหารและโภชนศึกษา | ประภา คงปัญญา.. การวิจัยด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ชุติมา ศิริกุลชยานนท์.. การวิจัยด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. การกำกับติดตามงานโภชนศึกษา | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การกำกับติดตามงานโภชนศึกษา | สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์.. การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.. การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. แนวโน้มการดำเนินงานด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. แนวโน้มการดำเนินงานด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 71204 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาโภชนศึกษาและการสื่อสาร | โภชนรศึกษาและการสื่อสาร | Nutrition education and communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย = Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood / สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล,. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง. | ศศิธร จันทมฤก.. การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | วัลภา สถิรพันธุ์.. การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | ปิยาภรณ์ กังสดาร.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | อรพรรณ บุตรกตัญญู.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัศมี ตันเจริญ.. บทบาทของผู้บริหาร และครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | ประภาศรี นันท์นฤมิต.. บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศึกษาศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 21329 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์.. ภูมิปัญญาไทย | ทัศนา หาญพล.. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สุชาติ แสนพิช.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ศุมรรษตรา แสนวา.. การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. การบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สมสรวง พฤติกุล.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. ความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิศาชล จำนงศรี.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ศุมรรษตรา แสนวา.. การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13414 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operations management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | อภิชาติ ลิ้มเมธี.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การพยากรณ์เพื่อการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการออกแบบงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13323 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร = Tax accounting and tax planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ดลพร บุญพารอด.. การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ | พงารัตน์ จินดาพล.. การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม | วันดี สิริพฤกษา.. การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ดลพร บุญพารอด.. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล | พงารัตน์ จินดาพล.. การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | จัก พิริยะพรสิริ.. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม | วันดี สิริพฤกษา.. การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การวางแผนภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 32447 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร | การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร | Tax accounting and tax planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Capital administration for agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.. รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ.. การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศิรส ทองเชื้อ.. การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | นที ขลิบทอง.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91419 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Capital administration for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Financial accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. รายงานทางการเงิน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย,, 2524-. กระบวนการทางการบัญชี 1 | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย,, 2524-. กระบวนการทางการบัญชี 2 | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. งบกระแสเงินสด | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การบัญชีต้นทุน | ปิยะดา พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. การงบประมาณ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม.. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ | ศรีสุดา อาชวานันทกุล.. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30208 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ | Financial accounting and managerial accounting.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร = Communication and the use of communication technology / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิริวรรณ อนันต์โท.. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในงานการปกครองท้องที่ | กิติมา สุรสนธิ.. การสื่อสารชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การสื่อสารชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | ชูเกียรติ มุทธากาญจน์.. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในงานปกครองท้องที่ | บุษบา สุธีธร.. การเขียนเพื่อการสื่อสารในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | กานต์ บุญศิริ.. การพูดในที่ชุมชนในงานการปกครองท้องที่ | สุภาภรณ์ ศรีดี.. สื่อประชาสัมพันธ์ในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การสื่อสารการประชุมในงานการปกครองท้องที่ | สันทัด ทองรินทร์.. ความรู้และทักษะการนำเสนองานสำหรับนักปกครองท้องที่ | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การเลือกและการสร้างสารในงานการปกครองท้องที่ | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การเลือกและการสร้างสารในงานการปกครองท้องที่ | ณัฏฐพร พิมพายน.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักปกครองท้องที่ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การใช้โปรแกรมสำนักงานในงานการปกครองท้องที่ | กชกร ณ นครพนม.. อินเทอร์เน็ตและการใช้งานสำหรับนักปกครองท้องที่ | พิมผกา ประเสริฐศิลป์.. สื่อสังคมออนไลน์ในงานการปกครองท้องที่ | ณัฏฐพร พิมพายน.. ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนักปกครองท้องที่ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33205 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร | การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร | Communication and the use of communication technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา = Principles of public relations and advertising / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิษฐา หรุ่นเกษม.. ผู้บริโภคและการสื่อสารในยุคดิจิทัล | วรัชญ์ ครุจิต.. แนวคิดใหม่การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในยุคดิจิทัล | วรัชญ์ ครุจิต.. แนวทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในยุคดิจิทัล | รสชงพร โกมลเสวิน.. บทบาท อิทธิพล และความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่อสังคม | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเพื่อการสร้างตราสินค้า | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ธุรกิจการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | พนม คลี่ฉายา.. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อธุรกิจ | วิไลรักษ์ สันติกุล.. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อธุรกิจ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อสังคม | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: การตลาดเจาะตรง | บุษบา สุธีธร.. กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | วิไลรักษ์ สันติกุล.. กระบวนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัล | บุษบา สุธีธร.. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ | รสชงพร โกมลเสวิน.. การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | สุภาภรณ์ ศรีดี.. จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | ธาราวุฒิ สืบเชื้อ.. จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 15205 T 2561-2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561-2562Other title: ชุดวิชาหลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา | หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา | Principles of public relations and advertising.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค = Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ กีระพงษ์.. แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ธรรมชาติการเกิดโรค | ดุสิต สุจิรารัตน์.. การวัดทางวิทยาการระบาด | วรางคณา จันทร์คง.. ปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชน | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.. วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา | ดุสิต สุจิรารัตน์.. วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ | รุ่งเรือง กิจผาติ.. การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย.. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ | โสภณ เอี่ยมศิริถาวร.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | ปณิธี ธัมมวิจยะ.. การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ | พรศักดิ์ อยู่เจริญ.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | พอพิศ วรินทร์เสถียร.. หลักการป้องกันและควบคุมโรค | ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | สมโภช รติโอฬาร.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ | นพรัตน์ มงคลางกูร.. วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | สมโภช รติโอฬาร.. วิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52302 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค | Epidemiology and disease control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง = Public health and related laws / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. สุขภาพและการสาธารณสุข | นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์.. วิวัฒนาการสาธารณสุขไทยและระบบสุขภาพไทย | วรางคณา จันทร์คง.. ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. แนวคิดและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ | อารยา ประเสริฐชัย.. แนวคิดการดำเนินงานป้องกันโรคและควบคุมโรค | วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดการดำเนินงานบำบัดโรคเบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพของนักสาธารณสุข | เอกพล กาละดี.. การดำเนินงานสาธารณสุขของภาคประชาสังคม | สุคนธา คงศีล.. ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายการสาธารณสุข | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง | อารยา ประเสริฐชัย.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Public health and related laws.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสรวง พฤติกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. จารึก | ก่องแก้ว วีระประจักษ์.. หนังสือตัวเขียน | ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์.. หนังสือหายาก | สมสรวง พฤติกุล.. เอกสารจดหมายเหตุ | ชมภูนุช สุนทรนนท์.. สารสนเทศจากคำบอกเล่า | นิตยา วงศ์ใหญ่.. แผนที่ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สิ่งพิมพ์ระยะสั้น | กฤติกา จิวาลักษณ์.. สารสนเทศด้านดนตรี | กิตติมา ธาราธีรภาพ.. สารสนเทศด้านดนตรี | วราภรณ์ อุปลาคม.. สื่อโสตทัศน์ | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เอกสารสิทธิบัตร | สุวรรณา ธนพัฒน์.. เอกสารมาตรฐาน | มยุรี ผ่องผุดพันธ์.. เกรย์ลิเทอเรเจอร์และรายงานทางวิชาการ | กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.. วัตถุจำลองและวัตถุสะสม | นิตยา วงศ์ใหญ่.. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13411 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ | Special information resources.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน = Chinese language and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนต์ชัย แซ่เตีย.. อาหารการกิน | จุรี สุชนวนิช.. วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. ศิลปะงานฝีมือ | จินดาพร พินพงทรัพย์.. มหรสพ | มนต์ชัย แซ่เตีย.. มหรสพ | จุรี สุชนวนิช.. ศิลปะการแสดง | จุรี สุชนวนิช.. งิ้ว | นารีรัตน์ สีระสาร.. ดนตรี | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. อักษรจีนและภาพวาดพู่กันจีน | หาญชัย ชัยทัศนีย์.. ความเชื่อเรื่องโชคลาภ | หาญชัย ชัยทัศนีย์.. ความเชื่อทางโหราศาสตร์ | นารีรัตน์ สีระสาร.. พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย | หาญชัย ชัยทัศนีย์.. ความรักและการครองคู่ | มนต์ชัย แซ่เตีย.. หลักธรรมคำสอน | จุรี สุชนวนิช.. เทศกาล | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. กิจกรรมยามว่าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11009 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | Chinese language and culture.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

16. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน = Knowledge and skill for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ความรู้และทักษะการพูดและการนำเสนอข่าวสารในชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูล การสาธิต การนำเสนอ และการศึกษาดูงาน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. ความรู้และทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสารชุมชน | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ความรู้และทักษะสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับชุมชน | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสื่อสารชุมชน | กิติมา สุรสนธิ.. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารชุมชน | กิติมา สุรสนธิ.. การพัฒนาทักษะในกระบวนการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. ความรู้และทักษะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชน | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การเลือกและการสร้างสารสำหรับการสื่อสารชุมชน | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารสำหรับการสื่อสารชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. ความรู้และทักษะการคัดกรองข่าวสารในชุมชน | อวยพร พานิช.. ความรู้และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้ ทักษะการประชุม และการจัดเวทีชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้ และทักษะของผู้นำในการสื่อสารชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16462 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | Knowledge and skill for communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน = Planning, design and production for community media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดการผลิตสื่อชุมชน | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การสำรวจชุมชนเพื่อการผลิตสื่อ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การวางแผนเพื่อการผลิตสื่อชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน | ภัทรา บุรารักษ์.. กลยุทธ์การผลิตสื่อและสารของสื่อชุมชน | กุลนารี เสือโรจน์.. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน | พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์.. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การใช้และการพัฒนาสื่อพื้นบ้านในชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชน | อภินันท์ ธรรมเสนา.. การผลิตสื่อวัตถุและการออกแบบสื่อกิจกรรมของชุมชน | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. การผลิตสื่อใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การใช้และพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่อข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน | ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. การผลิตสื่อชุมชนเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน | นิธิดา แสงสิงแก้ว.. การผลิตสื่อเพื่อการจัดการปัญหาชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การผลิตและการใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16463 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | Planning, design and production for community media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาไทยกับสังคมโลก = Thailand and the world community / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. สังคมโลก | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ | ปรัชญา เวสารัชช์.. สถานะของไทยในสังคมโลก | ยุทธพร อิสรชัย.. สถานะของไทยในสังคมโลก | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ | สรายุทธ ยหะกร.. การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลก | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. การเมืองไทยกับสังคมโลก | เสนีย์ คำสุข.. สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก | เสนีย์ คำสุข.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก | สรายุทธ ยหะกร.. สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จิตรา วีรบุรีนนท์.. ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ | สรายุทธ ยหะกร.. ระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลก | จิตรา วีรบุรีนนท์.. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย | ไพฑูรย์ มีกุศล.. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 10152 T 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก | ไทยกับสังคมโลก | Thailand and the world community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต = Science, technology and environment for life / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชาญ เดชศรี.. แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | อาจอง ประทัตสุนทรสาร.. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ | ประจวบจิตร คำจัตุรัส.. ร่างกายมนุษย์ | พิทยา จารุพูนผล.. สุขภาพมนุษย์ | พัชราพร เกิดมงคล.. สุขภาพมนุษย์ | นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์.. สารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม | นิพนธ์ ทรายเพชร.. เอกภพและระบบสุริยะ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. วิทยาศาสตร์กับพลังงาน | สมนึก บุญพาไสว.. เทคโนโลยีก้าวหน้า | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. เทคโนโลยีพลังงาน | ฐิติมา ศรีวัฒนกุล.. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. เทคโนโลยีการเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. เทคโนโลยีการเกษตร | วรินธร มณีรัตน์.. เทคโนโลยีการเกษตร | วินิจ เทือกทอง.. คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | องอาจ ซึมรัมย์.. คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 10141 T 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต | Science, technology and environment for life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

20. เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย = Thai history / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พลับพลึง คงชนะ.. กระบวนการเรียนรู้และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | ปัณฉัตร หมอยาดี.. พัฒนาการของบ้านเมืองก่อนการสถาปนาแคว้นสุโขทัย | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. แคว้นสุโขทัย | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. อาณาจักรอยุธยา | มัลลิกา มัสอูดี.. อาณาจักรธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. การเมืองการปกครองของไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 | อำพิกา สวัสดิ์วงศ์.. การเมืองการปกครองของไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 | ปัณฉัตร หมอยาดี.. สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. เศรษฐกิจไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 7-พ.ศ. 2519 | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 7-พ.ศ. 2519 | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. สังคมไทย สมัยรัชกาลที่ 7-พ.ศ. 2519 | ชัยณรงค์ ศรีพงษ์.. สังคมไทย สมัยรัชกาลที่ 7-พ.ศ. 2519 | อำพิกา สวัสดิ์วงศ์.. เศรษฐกิจไทยสมัยรัชกาลที่ 7-พ.ศ. 2519 | เมธีพัชญ์ จงวโรทัย.. การเมืองการปกครองของไทย พ.ศ. 2519-2540 | สุมาลี พันธุ์ยุรา.. การเมืองการปกครองของไทย พ.ศ. 2519-2540 | อำพิกา สวัสดิ์วงศ์.. สังคมไทย พ.ศ. 2519-2540 | สุมาลี พันธุ์ยุรา.. สังคมไทย พ.ศ. 2519-2540 | สุวิทย์ ธีรศาศวัต.. เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2519-2540 | มัลลิกา มัสอูดี.. เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2519-2540 | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2553 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 10201 T 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย | ประวัติศาสตร์ไทย | Thai history.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

21. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ = Fundamental laws for political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จาตุรนต์ บุณยธนะ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. บุคคล นิติกรรม สัญญา | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ | ตะวัน เดชภิรัตนมงคล.. ทรัพย์สิน | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ | เกวลิน ต่อปัญญาชาญ.. จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ | สิรีกานต์ อยู่เรือง.. ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า และประกันภัย | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. ครอบครัว | อิงครัต ดลเจิม.. มรดก | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน | วิมาน กฤตพลวิมาน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการจัดสรรที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม | วิมาน กฤตพลวิมาน.. ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | อิงครัต ดลเจิม.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 83202 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | Fundamental laws for political science | ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

22. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ = Professional experience in printing and packaging technology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. โครงสร้างและสถานภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษ | มานิตย์ กมลสุวรรณ.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก | รำไพ สุขยางค์.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก | จีรานุช บุดดีจีน.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลหะและแก้ว | สุณี ภู่สีม่วง.. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลหะและแก้ว | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. ธุรกิจสำนักพิมพ์ | รัตนบุณย์ อาจทนอง.. ธุรกิจสำนักพิมพ์ | ไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์.. ธุรกิจผลิต และตัวแทนจำหน่าย วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | สุณี ภู่สีม่วง.. ธุรกิจผลิต และตัวแทนจำหน่าย วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | เมธี กาญจน์กระสัง.. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | คำนาย อภิปรัชญาสกุล.. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | แววบุญ แย้มแสงสังข์.. การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | แววบุญ แย้มแสงสังข์.. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม | สมชาย ศฤงคารินกุล.. จรรยาบรรณในวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวล พิรัชพันธุ์.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 97432 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | Professional experience in printing and packaging technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

23. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ = Aquaculture management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุชาติ อิงธรรมจิตร์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย | วราห์ เทพาหุดี.. หลักการพิจารณาในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | สุทธิชัย ฤทธิธรรม.. สถานที่และองค์ประกอบของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | วินัย จั่นทับทิม.. การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ | นันทิยา อุ่นประเสริฐ.. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ | เต็มดวง สมศิริ.. โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ | ปราณีต งามเสน่ห์.. การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ | วินัย จั่นทับทิม.. การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง | ปราณีต งามเสน่ห์.. การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเกษตรผสมผสาน | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเกษตรผสมผสาน | สุทธิชัย ฤทธิธรรม.. การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง | จินตนา นักระนาด.. การเพาะเลี้ยงหอย | นันทิยา อุ่นประเสริฐ.. การจับ การแปรรูปและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ | กาญจนา พัฒธนานุรักษ์.. การจับ การแปรรูปและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ | มณฑิชา พุทซาคำ.. กฏ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและสินค้าสัตว์น้ำ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. กฏ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและสินค้าสัตว์น้ำ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. กฏ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและสินค้าสัตว์น้ำ | วรินธร มณีรัตน์.. กฏ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงและสินค้าสัตว์น้ำ | สุชาติ อิงธรรมจิตร์.. แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา. | อิสริยา วุฒิสินธุ์. t น้ำและการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ.

Call number: STOU 93465 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | Aquaculture management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (7), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Damaged (2). In transit (1).

24. เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง = Construction supervision and inspection / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กมลวรรณ ลิมปนาทร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. งานดินและงานฐานราก | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. งานผสมคอนกรีต | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. งานเหล็กเสริมคอนกรีต | ภาสมา สุทธิพงศ์.. งานแบบหล่อคอนกรีต | โสภณ แสงไพโรจน์.. งานลำเลียงและงานหล่อคอนกรีต | นพพร โทณะวณิก.. งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. งานสถาปัตยกรรม | สุพัฒน์ เพ็งมาก.. งานไฟฟ้า และงานระบบสื่อสาร | ประทีป พวงลัดดา.. งานสุขาภิบาล | นพพร โทณะวณิก.. งานระบบเครื่องกลประกอบอาคาร | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. งานโยธา | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง | สรรค์ สยามิภักดิ์.. เทคโนโลยีการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31401 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง | การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง | Construction supervision and inspection.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

25. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย = Thai public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | มานิต ศุทธสกุล.. บริบทและสภาพแวดล้อมของการบริหารราชการไทย | เฉลิม ศรีผุดง.. ทิศทางของการบริหารราชการไทย | จำเนียร ราชแพทยาคม.. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทย | เสนีย์ คำสุข.. ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทย | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การบริหารราชการส่วนกลาง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.. การบริหารองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ | จำเนียร ราชแพทยาคม.. การบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การบริหารการคลัง งบประมาณ และพัสดุในราชการไทย | ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.. พฤติกรรมการบริหารราชการไทย | ไพฑูรย์ บุญวัฒน์.. พฤติกรรมการบริหารราชการไทย | ไพฑูรย์ บุญวัฒน์.. สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย | ปกิจ พรหมายน.. สภาพปัญหาการบริหารราชการไทย | นราธิป ศรีราม.. แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33201 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: การบริหารราชการไทย | Thai public administration | ชุดวิชาการบริหารราชการไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (3).

26. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เกวลิน ต่อปัญญาชาญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | เมธี จันท์จารุภรณ์.. รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและกฎหมายสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง | ชาญวิทย์ ทระเทพ. t พระราชบัญญัติเวชกรรมและสถานบริการสุขภาพ. | เมธี จันท์จารุภรณ์.. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. กฎหมายเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ | อารยา ประเสริฐชัย.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค | สุรชาติ ณ หนองคาย.. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูรณ์.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูรณ์.. กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์และการพิสูจน์บุคคล | วิโรจน์ ไวยวุฒิ.. การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็ก | วรวีร์ ไวยวุฒิ.. การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็ก | แมน อิงคตานุวัฒน์.. การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ | นันทนา ศิริทรัพย์.. การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52204 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | Laws related to public health, environmental health and forensic medicine | ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

27. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ = International economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร.. แนวคิดทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | สมชาย รัตนโกมุท.. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1) | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก | สาลินี วรบัณฑูร.. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ | สาลินี วรบัณฑูร.. ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ | อภิญญา วนเศรษฐ.. อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และระบบการเงินระหว่างประเทศ | ทรงธรรม ปิ่นโต.. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ | ศรีวงศ์ สุมิตร.. การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.. การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ | พิชญ์ จงวัฒนากุล.. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | ศิริพร สัจจานันท์.. การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ | ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร.. องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | อภิญญา วนเศรษฐ.. การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศของไทย | ฐิติมา โห้ลำยอง.. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับการพัฒนา | จรัมพร โห้ลำยอง.. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับการพัฒนา | ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร.. สารสนเทศทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60340 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซมOther title: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | International economics | ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: PB General Collection [Call number: STOU 60340 T 2559] (4).
Damaged (2).

28. เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน = Society and culture in the ASEAN community / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เมธีพัชญ์ จงวโรทัย.. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน | ธีระ นุชเปี่ยม.. ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ธีระ นุชเปี่ยม.. พหุสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. ความสัมพันธ์ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. ภาวะเผชิญทางสังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน | มัลลิกา มัสอูดี.. เนการาบรูไนดารุสซาลาม | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. เนการาบรูไนดารุสซาลาม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ราชอาณาจักรกัมพูชา | สมปฤณ นิยมไทย.. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | ปัณฉัตร หมอยาดี.. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | สมปฤณ นิยมไทย.. สหพันธรัฐมาเลเซีย | ภมรี สุรเกียรติ.. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร.. สาธารณรัฐสิงคโปร์ | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. สาธารณรัฐสิงคโปร์ | เมธีพัชญ์ จงวโรทัย.. ราชอาณาจักรไทย | ปัณฉัตร หมอยาดี.. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | สิตา สัมฤทธิ์.. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 10164 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน | สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน | Society and culture in the ASEAN community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (3), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (3), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 10164 T] (1).
Damaged (2). In transit (9).

29. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย = Environment management for early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดและหลักการของการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.. ปัญหาของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย | อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย | สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์.. ปัญหาของการจัดสภาพแวดล้อมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. บทบาทของครอบครัวในการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. บทบาทของบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.. บทบาทของชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. บทบาทของชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์ด้านพฤติกรรมความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย | อุเทน ปานดี.. การปฐมพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัย | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | อัมพร เบญจพลพิทักษ์.. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.. การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21009 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | Environment management for early childhood development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

30. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา = Administration of educational media center / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. องค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การบริหารองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การจัดองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การบริหารการตลาดในองค์กรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ.. การบริหารการผลิตและการจัดหาสื่อในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | สาธิต วิมลคุณารักษ์.. การบริหารบุคลากรในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. การบริหารงบประมาณในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การบริหารสารสนเทศในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การบริหารอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ธนิศ ภู่ศิริ.. การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การบริหารในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การบริหารเครือข่ายสื่อสารการศึกษาในองค์กรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การประเมินและพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. รายกรณีองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27112 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา | การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา | Administration of educational media center.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

31. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ = Chinese for service industry / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนต์ชัย แซ่เตีย.. การบริการบนเครื่องบิน | จุรี สุชนวนิช.. การธนาคาร | จุรี สุชนวนิช.. การไปรษณีย์ | อรณิศา วิริยธนานนท์.. การแปลเอกสาร การแนะแนวการศึกษาต่อ และการจัดหางาน | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. การให้คำปรึกษาด้านความงาม | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. สปา การนวดบำบัดและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | จุรี สุชนวนิช.. การเสริมสวย | สุพัตรา ห.เพียรเจริญ.. ซาวน่า ฟิตเนส และกีฬากอล์ฟ | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. การดูแลเด็ก ผู้สูงวัยและผู้ป่วยจิตเวช | มนต์ชัย แซ่เตีย.. การรักษาพยาบาล | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. การบำรุงรักษารถยนต์ | จุรี สุชนวนิช.. การซักรีด | มนต์ชัย แซ่เตีย.. การเช่าห้อง | มนต์ชัย แซ่เตีย.. การบริการในโรงแรม | อมราลักษณ์ พงศ์จิรวุฒิ.. การจัดเลี้ยง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11008 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ชุดวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | Chinese for service industry.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

32. เอกสารการสอนชุดวิชาการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ = Caring for early childhood with special needs / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. แนวคิด และการดูแลสุขภาวะของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | กันตวรรณ มีสมสาร.. จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา.. การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | ดารณี ศักดิ์ศิริผล. t การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่ม. | จินตหรา พงศ์พิพัฒน์.. สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.. บทบาทของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | ดารณี ศักดิ์ศิริผล.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเห็น | จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ | จินตหรา พงศ์พิพัฒน์.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | กิ่งสร เกาะประเสริฐ.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ | จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา | เรณุการ์ ทองคำรอด.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ | ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา.. การดูแลเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย | เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ | พัศรเบศวร์ แย้มทองคำ.. การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21010 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | Caring for early childhood with special needs.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

33. เอกสารการสอนชุดวิชาไทยในเศรษฐกิจโลก = Thailand in the world economy / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมจินต์ สันถวรักษ์.. ระบบเศรษฐกิจโลก | สมจินต์ สันถวรักษ์.. ประเทศไทยในบริบทเศรษฐกิจโลก | กุลลินี มุทธากลิน.. ประเทศไทยกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. ประเทศไทยกับการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. ประเทศไทยกับการลงทุนระหว่างประเทศ | รัญชนา พงศาปาน.. ประเทศไทยกับระบบการเงินระหว่างประเทศ | สมจินต์ สันถวรักษ์.. ประเทศไทยในระบบการค้าพหุภาคี | รอน ศิริวันสาณฑ์.. ประเทศไทยกับองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของโลก | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของโลก | รอน ศิริวันสาณฑ์.. ประเทศไทยกับการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ | อักษรศรี พานิชสาส์น.. ประเทศไทยในอาเซียน | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. ประเทศไทยกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี | ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์.. ประเทศไทยกับประเด็นสิ่งแวดล้อม | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ประเทศไทยกับประเด็นสังคมในบริบทเศรษฐกิจโลก | วิทัต วัชโรบล.. บทบาทของภาครัฐกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก | ฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ.. บทบาทของภาครัฐกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก | สาวิตรี คชสารมณี.. บทบาทของภาครัฐกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60341 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาไทยในเศรษฐกิจโลก | ไทยในเศรษฐกิจโลก | Thailand in the world economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (4), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (2).

34. เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สิริวรรณ จันทนจุลกะ.. แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดหาน้ำสะอาด | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | สราวุธ สุธรรมาสา.. การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | สราวุธ สุธรรมาสา.. มลพิษทางรังสี | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ประยูร ฟองสถิตย์กุล.. การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ | เนตรชนก เจริญสุข.. การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ | เนตรชนก เจริญสุข.. การจัดการสารเคมีอันตราย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย | สิริวรรณ จันทนจุลกะ.. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การสุขาภิบาลอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52203 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | อนามัยสิ่งแวดล้อม | Environmental health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

35. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. การแสวงหาความรู้เพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การกำหนดประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. เครื่องมือการวิจัยการสื่อสารชุมชน | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยการสื่อสารชุมชน | บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน | นันทิยา ดวงภุมเมศ.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | สิรินทร พิบูลภานุวัธน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | เจริญเนตร แสงดวงแข.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการสร้างนวัตกรรมชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน | รัตติกาล เจนจัด.. การเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยการสื่อสารชุมชนไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16360 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | Community studies for research and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

36. เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย 1 = Thai traditional massage 1 / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดแผนไทย | ฉัตรชัย ทิตยจันทร์.. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดไทย | สินทร ไชยฉกรรจ์.. การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวดไทย | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. การนวดแผนไทยแบบราชสำนักเพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. หลักการพื้นฐานของการนวดแบบราชสำนัก | บุญญารัช ชาลีผาย.. ความสัมพันธ์ของการนวดแบบราชสำนักกับกายวิภาคศาสตร์ | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. หลักการพื้นฐานของการนวดแผนไทย | จุฑารัตน์ เสรีวัตร.. หลักการพื้นฐานของการนวดแผนไทย | พิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี.. การนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค | พฤทธิพล สุขป้อม.. การนวดไทยเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง | ปุณยนุช อมรดลใจ.. การนวดไทยเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง | กมลรัตน์ ณ หนองคาย.. การนวดไทยกับการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบไทยสัปปายะ | จุฑารัตน์ เสรีวัตร.. กลุ่มอาการและโรคทางแผนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทย | พฤทธิพล สุขป้อ.. การนวดแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ | กิตติ ลี้สยาม.. กายบริหารแบบไทย ท่าฤๅษีดัดตน | นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์.. การนวดแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ | วสันต์ ไชยฉกรรจ์.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | ชัชวาลย์ ชูวา.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | จรินทร์ พลหาวงศ์.. ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย 4 ภาค | ปุณยนุช อมรดลใจ.. การวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการนวดไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55325 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชานวดแผนไทย 1 | นวดแผนไทย 1 | Thai traditional massage 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

37. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน = Management and strategies for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของชุมชน | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การภายนอก | เสาวนี ชินนาลอง.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การใช้สื่อในชุมชน | บุษบา สุธีธร.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในชุมชน | วรรณี พฤฒิถาวร.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ภัทรา บุรารักษ์.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารด้านการศึกษาของกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารการเมืองในชุมชน | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาวะในชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16361 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | Management and strategies for communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (1).

38. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. หลักการสื่อสารชุมชนและองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน | สมัชชา นิลปัทม์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม | นันทกา สุธรรมประเสริฐ.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน | ศศโสฬส จิตรวานิชกุล.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน | ศุภมณฑา สุภานันท์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | อภินันท์ ธรรมเสนา.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | ทิพย์พธู กฤษสุนทร.. ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน | นิธิดา แสงสิงแก้ว.. การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16359 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน | ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน | Introduction to communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (1), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (4).

39. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง = Accounting and finance for construction / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การเงินเฉพาะกรณี | ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย.. การเงินเฉพาะกรณี | วริศรา ไชยมงคล.. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง | ประเสริฐ มริตตนะพร.. การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการก่อสร้าง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลของกิจการก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง | สุชาติ สิริธนาวุฒิ.. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. มูลค่าของเงิน | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และความเสี่ยงและผลตอบแทน | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การภาษีอากรสำหรับกิจการก่อสร้าง | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงและการวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้าง | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง | ดลพร บุญพารอด.. ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการก่อสร้าง | ไพรัช ศุภวิวรรธน์.. การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | สุชาติ สิริธนาวุฒิ.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | สุนา สุทธิเกียรติ.. การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง | รินรดา ตั้งตรงคิด.. การรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30105 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง | Accounting and finance for construction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

40. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ = Principles and methods political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | พิศาล มุกดารัศมี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบัน | ณรงค์ สินสวัสดิ์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่ม | อนุสรณ์ ลิ่มมณี.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบ | ปรัชญา เวสารัชช์.. การศึกษาการเมืองตามแนวทางการตัดสินใจ | วินิต ทรงประทุม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง | ปธาน สุวรรณมงคล.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ | สติธร ธนานิธิโชติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | วิชุดา สาธิตพร.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจ | ชวนะ ภวกานนท์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร | โสภารัตน์ จารุสมบัติ.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชน | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษารัฐศาสาตร์แนวทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอื่นๆ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 81311 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ | Principles and methods political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

41. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรินธร มณีรัตน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | กณพ สูจิฆระ.. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | วรินธร มณีรัตน์.. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | วุฒิพงษ์ อินทรธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | ศศิธร บัวทอง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | อมรรัตน์ โมฬี.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ | เกรียงไกร โชประการ.. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

42. เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร = Food quality control and assurance / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

by สุคนธ์ชื่น ศรีงาม.. หลักการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | ชุติมา ไวศรายุทธ์.. หลักการควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีการทางสถิติ | ศรชัย สินสุวรรณ.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | สุธีรา วัฒนกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | บังอร เหมัง.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี | ศรชัย สินสุวรรณ.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี | สิติมา จิตตินันทน์.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ | อพัชชา จินดาประเสริฐ.. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. การทดสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัส | สมโภช พจนพิมล.. กฎหมายอาหารกับการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค | ศศิมน ปรีดา.. มาตรฐานอาหารในประเทศเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ | กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์.. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | ยุพา เหล่าจินดาพันธ์.. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. การบูรณาการมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม.. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับการชักตัวอย่าง | สุธีรา วัฒนกุล.. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | Food quality control and assurance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

43. เอกสารการสอนชุดวิชาจรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย = Ethics and laws related to Thai traditional medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรินทร์ เทียมจรัส.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย | กิตติ ลี้สยาม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย | ธเนตร บัวแย้ม.. จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | ธเนตร บัวแย้ม.. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | บุญญารัช ชาลีผาย.. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย | เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม.. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย | ยุวดี ชอบพัฒนา.. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย | กิตติ ลี้สยาม.. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย | ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม.. การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย | ธเนตร บัวแย้ม.. กฏหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล | วรพจน์ ภู่จินดา.. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม.. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | ภัทระ แจ้งศิริเจริญ.. การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | ศุมล ศรีสุขวัฒนา.. การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน | จิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง.. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค | นิติ วิรัชวงศ์.. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค | กัญจนา ดีวิเศษ.. ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย | ศิริพงษ์ แพทยานนท์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55309 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาจรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย | จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย | Ethics and laws related to Thai traditional medicine.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

44. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเขมรเชิงธุรกิจ = Khmer for business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทับธรรมาธิราช.

by สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ธุรกิจในกัมพูชา | กากี อุต.. การติดต่อทางธุรกิจ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การแลกเปลี่ยนเงินตรา | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การแนะนำผลิตภัณฑ์ | กังวล คัชชิมา.. สินค้าส่งออกและสินค้านำเข้า | ประยูร ทรงศิลป์.. บริษัทและธนาคาร | สมเกียรติ วัฒนพงษากุล.. การติดต่อโรงแรม | ประยูร ทรงศิลป์.. ธุรกิจการเกษตร | ประยูร ทรงศิลป์.. ธุรกิจศิลปหัตถกรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ธุรกิจอุตสาหกรรม | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. ธุรกิจการค้าปลีก | กากี อุต.. ธุรกิจการค้าปลีก | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ธุรกิจบันเทิง | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. ธุรกิจสุขภาพและความงาม | กากี อุต.. ธุรกิจสุขภาพและความงาม | กังวล คัชชิมา.. ธุรกิจการขนส่ง | ชัชพิสิษฐ์ ปาชะนี.. ธุรกิจการขนส่ง | กังวล คัชชิมา.. ธุรกิจกัมพูชาในอาเซียน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11012 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาภาษาเขมรเชิงธุรกิจ | ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ | Khmer for business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

45. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา = English for language teachers / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ.. ลักษณะทั่วไปของภาษา | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. การศึกษาเสียงพูด | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. เสียงและรูปพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. การออกเสียงคำ ประโยค และข้อความต่อเนื่อง | ศิธร แสงธนู.. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (1) | Fieg, John Paul.. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (2) | วิภา ฌานวังศะ.. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (2) | พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ.. การศึกษาเรื่องประโยค | อำนาจ บุญศิริวิบูลย์.. การศึกษาเรื่องประโยค | ลภา จินตนเสรี.. การศึกษาเรื่องความหมาย | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การศึกษาเรื่องความหมาย | สุมิตรา อังวัฒนกุล.. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | โสฬศา สาตพร.. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | อนัญญา สิทธิอำนวย.. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | โสฬศา สาตพร.. ปัจจัยด้านผู้เรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล.. การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย.. การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ | เสาวคนธ์ คุณวุฒิ.. การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | สุมิตรา อังวัฒนกุล.. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | นรินทร์ทิพย์ ทองศรี.. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11311 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา | ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา | English for language teachers.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

46. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ = Information systems development / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมณฑน์ บุญมาก.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ | ศิริภัทรา เหมือนมาลัย.. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ | มนู อรดีดลเชษฐ์.. การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.. การออกแบบระบบสารสนเทศ | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. แผนภาพยูสเคสและแผนภาพกิจกรรม | ณัฏฐพร พิมพายน.. แผนภาพคลาส | ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. แบบจำลองเชิงพฤติกรรม | อำนาจ ธรรมกิจ.. การออกแบบคลาสและเมธอด | อำนาจ ธรรมกิจ.. การออกแบบฐานข้อมูล | ธวัชชัย เพิ่มลาภ.. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ | นิคม มหาสาร.. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.. การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | สุโกศล วโนทยาพิทักษ์.. การทดสอบและเอกสารประกอบโปรแกรม | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การติดตั้งระบบและการจัดการการเปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 96407 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ | การพัฒนาระบบสารสนเทศ | Information systems development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

47. เอกสารการสอนชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิต = Guidance and the quality of life / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. การแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การวางแผนการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | นิรนาท แสนสา.. การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | วัลภา สบายยิ่ง.. สุขภาพกายและสุขภาพจิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | จุฑามาศ แหนจอน.. ความซื่อสัตย์และความมีวินัยในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โกศล มีคุณ.. คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ปรีชา วิหคโต.. ค่านิยมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน.. ทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | วัชรี ทรัพย์มี.. การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ศุภวดี บุญญวงศ์.. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพ็ญนภา กุลนภาดล.. ประชาธิปไตยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดวงเดือน พินสุวรรณ์.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | อลิสา วานิชดี.. ภาษาและวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. ภาษาและวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เฉลิมขวัญ สิงห์วี.. สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25303 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิต | การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต | Guidance and the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 25303 T 2558] (1).
Damaged (1).

48. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น = Introduction to techniques of counseling / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วัชรี ทรัพย์มี.. การให้บริการปรึกษาสำหรับงานแนะแนว | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์และแบบอัตถิภาวนิยม | มณฑิรา จารุเพ็ง.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและแบบเกสตัลท์ | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบพิจารณาเหตผล อารมณ์ และพฤติกรรม และแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบและทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของซุเพอร์ | นิรนาท แสนสา.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมและแบบเผชิญความจริง | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาแบบแอดเลอร์และแบบอย่างสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบ | พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์.. ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาครอบครัว | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ | ศิริบูรณ์ สายโกสุม.. ทักษะการใส่ใจ การฟัง การเงียบ การถาม การทวนความ | นันทนา วงษ์อินทร์.. ทักษะการสะท้อนความรู้สึก การทำให้กระจ่าง การตีความ การเผชิญ | นิรนาท แสนสา.. ทักษะการให้ข้อมูล การเสนอแนะ การให้กำลังใจ การสรุป การยุติ และการส่งต่อ | ศิริบูรณ์ สายโกสุม.. การให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล | พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์.. การให้บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. การประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและกรณีตัวอย่างการให้บริการปรึกษา | อรวรรณ จีนะวัฒน์.. การประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและกรณีตัวอย่างการให้บริการปรึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25405 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น | เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น | Introduction to techniques of counseling.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

49. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง = Professional experience in construction management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กมลวรรณ ลิมปนาทร.. ความสำเร็จในการปฏิบัติวิชาชีพ | นพพร โทณะวณิก.. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. องค์การที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง | ธีระชัย พิพิธศุภผล.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การประสานงานในโครงการก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. การก่อสร้างอย่างยั่งยืน | ภิรมย์ แจ่มใส.. การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง | ภาสมา สุทธิพงศ์.. กฎหมายควบคุมอาคาร | นพพร โทณะวณิก.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การเจรจาต่อรอง | โสภณ แสงไพโรจน์.. การจัดจ้างงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สัญญาจ้างก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง | กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา.. จรรยาบรรณวิชาชีพในงานก่อสร้าง | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31406 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง | ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง | Professional experience in construction management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

50. เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี = Information technology application in accounting and auditing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ | กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี | กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท.. ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรทางการบัญชี | นิติ จึงนิจนิรันดร์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีในกิจการที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ | ศรัณย์ ชูเกียรติ.. การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และการควบคุม | วันชัย พิทักษ์กรณ์.. การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. การควบคุมเฉพาะระบบ | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. การควบคุมฐานข้อมูลและคลังข้อมูล | นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.. การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ประจิต หาวัตร.. เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี | วันชัย พิทักษ์กรณ์.. การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบ | บุญเกียรติ เดชะวรานนท์.. การตรวจสอบวงจรรายได้ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การตรวจสอบวงจรรายจ่ายและการตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถาวร | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การตรวจสอบวงจรการผลิต ระบบเงินเดือนค่าแรง และวงจรบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงิน | บุญเลิศ อิงคเวทย์.. กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี | เบญจมาศ พงษ์เกษม.. กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32443 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี | Information technology application in accounting and auditing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter