Your search returned 12 results from 159412 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน = Knowledge and skill for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ความรู้และทักษะการพูดและการนำเสนอข่าวสารในชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูล การสาธิต การนำเสนอ และการศึกษาดูงาน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. ความรู้และทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสารชุมชน | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ความรู้และทักษะสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับชุมชน | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสื่อสารชุมชน | กิติมา สุรสนธิ.. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารชุมชน | กิติมา สุรสนธิ.. การพัฒนาทักษะในกระบวนการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. ความรู้และทักษะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชน | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การเลือกและการสร้างสารสำหรับการสื่อสารชุมชน | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารสำหรับการสื่อสารชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. ความรู้และทักษะการคัดกรองข่าวสารในชุมชน | อวยพร พานิช.. ความรู้และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้ ทักษะการประชุม และการจัดเวทีชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้ และทักษะของผู้นำในการสื่อสารชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16462 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | Knowledge and skill for communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน = Planning, design and production for community media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดการผลิตสื่อชุมชน | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การสำรวจชุมชนเพื่อการผลิตสื่อ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การวางแผนเพื่อการผลิตสื่อชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน | ภัทรา บุรารักษ์.. กลยุทธ์การผลิตสื่อและสารของสื่อชุมชน | กุลนารี เสือโรจน์.. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน | พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์.. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การใช้และการพัฒนาสื่อพื้นบ้านในชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชน | อภินันท์ ธรรมเสนา.. การผลิตสื่อวัตถุและการออกแบบสื่อกิจกรรมของชุมชน | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. การผลิตสื่อใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การใช้และพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่อข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน | ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. การผลิตสื่อชุมชนเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน | นิธิดา แสงสิงแก้ว.. การผลิตสื่อเพื่อการจัดการปัญหาชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การผลิตและการใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16463 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | Planning, design and production for community media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. การแสวงหาความรู้เพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การกำหนดประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. เครื่องมือการวิจัยการสื่อสารชุมชน | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยการสื่อสารชุมชน | บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน | นันทิยา ดวงภุมเมศ.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | สิรินทร พิบูลภานุวัธน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | เจริญเนตร แสงดวงแข.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการสร้างนวัตกรรมชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน | รัตติกาล เจนจัด.. การเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยการสื่อสารชุมชนไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16360 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | Community studies for research and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน = Management and strategies for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายของชุมชน | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การภายนอก | เสาวนี ชินนาลอง.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การใช้สื่อในชุมชน | บุษบา สุธีธร.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในชุมชน | วรรณี พฤฒิถาวร.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ภัทรา บุรารักษ์.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารด้านการศึกษาของกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารการเมืองในชุมชน | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาวะในชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16361 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน | Management and strategies for communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (1).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. หลักการสื่อสารชุมชนและองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน | สมัชชา นิลปัทม์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม | นันทกา สุธรรมประเสริฐ.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน | ศศโสฬส จิตรวานิชกุล.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน | ศุภมณฑา สุภานันท์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | อภินันท์ ธรรมเสนา.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | ทิพย์พธู กฤษสุนทร.. ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน | นิธิดา แสงสิงแก้ว.. การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16359 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Other title: ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน | ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน | Introduction to communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (1), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (4).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ = Film management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาพยนตร์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยในการบริหารงานโรงภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยในการบริหารงานโรงภาพยนตร์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.. งานอำนวยการสร้างภาพยนต์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. งานอำนวยการสร้างภาพยนต์ | สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์).. การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก | สมาน งามสนิท.. การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การบริหารงานภาพยนตร์กระแสหลัก | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในงานภาพยนตร์ | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การบริหารการเงิน การบัญชีบริหารและการภาษีอากรในงานภาพยนตร์ | ชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง.. การบริหารงานเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ | สุมน อยู่สิน.. การบริหารงานเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์ | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การนำเข้า-ส่งออก และการจัดจำหน่ายภาพยนตร์กระแสหลัก | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบริหารงานโรงภาพยนตร์ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การบริหารงานสายภาพยนตร์ | อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.. การพัฒนาโครงการสร้างภาพยนตร์นอกกระแส | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การบริหารงานภาพยนตร์นอกกระแส | กฤษดา เกิดดี.. การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาพยนตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16424 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ | การบริหารงานภาพยนตร์ | Film management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา = Advertising campaigns and production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รุ่งนภา พิตรปรีชา.. แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา | อริชัย อรรคอุดม.. การรณรงค์การโฆษณาและการผลิตเพื่อการสื่อสารตราสินค้า | นภวรรณ ตันติเวชกุล.. การวิจัยเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการรณรงค์โฆษณา | กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนรณรงค์โฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวางแผนกลยุทธ์ทางการโฆษณา | แอนนา จุมพลเสถียร.. การบริหารสื่อโฆษณา | สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม.. การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา | อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ.. การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาออฟไลน์ | ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาออนไลน์ | ลักษมี คงลาภ.. การจัดกิจกรรมพิเศษ | เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว.. การจัดกิจกรรมพิเศษ | อภิชญา อยู่ในธรรม.. สื่อโฆษณานอกบ้าน | ภาสกร จิตรใคร่ครวญ.. สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ | อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์.. สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ | ลักษมี คงลาภ.. การนำเสนอแผนรณรงค์โฆษณา | กำจร หลุยยะพงศ์.. กรณีศึกษาการรณรงค์ทางการโฆษณา | วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16455 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา | การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา | Advertising campaigns and production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง = Advanced film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. ความรู้ทั่วไปในการผลิตภาพยนตร์ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | วรรณี สำราญเวทย์.. ภาษาภาพยนตร์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ภาษาภาพยนตร์ | สุทัศน์ บุรีภักดี.. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. การประกอบภาพในภาพยนตร์ | เยาวนันท์ เชฎฐรัตน์.. บทภาพยนตร์ | สุทัศน์ บุรีภักดี.. การกำกับภาพ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การกำกับภาพ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ฉากและสถานที่ในภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. เทคนิคการกำกับภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เทคนิคพิเศษระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ | บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ.. เสียงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. การอำนวยการสร้างภาพยนตร์ | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16423 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | Advanced film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16423 T 2556] (1).
Damaged (2).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมน อยู่สิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | ลักษณา คล้ายแก้ว.. สภาพการณ์และแนวโน้มการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเทศ | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กลยุทธ์การจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กระบวนการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง | สุมน อยู่สิน.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทข่าว | สุมน อยู่สิน.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทความรู้ | จารุลินทร์ มุสิกะพงษ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทความรู้ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทบันเทิง | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม | เสาวนี ชินนาลอง.. การจัดและการผลิตรายการวิทยุอินเทอร์เน็ต | วีรวรรณ วรวุตน์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ | สุมน อยู่สิน.. บุคลากรในงานจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | เสาวนี ชินนาลอง.. กระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบไม่ซับซ้อน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. จริยธรรมและกฎหมายในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16445 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น | การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น | Radio programming and production for simple format program.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Introduction to mass media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ระบบ หน้าที่ และบทบาทของสื่อมวลชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. หนังสือพิมพ์ | มนวิภา วงรุจิระ.. นิตยสารและหนังสือเล่ม | วิระชัย ตั้งสกุล.. ภาพนิ่ง | วิระชัย ตั้งสกุล.. ภาพยนตร์ | สุมน อยู่สิน.. วิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. วิทยุโทรทัศน์ | ศิริวรรณ อนันต์โท.. สื่อใหม่ | กำจร หลุยยะพงศ์.. สื่อมวลชนกับสังคม | สุมน อยู่สิน.. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน | สุมน อยู่สิน.. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน | มนวิภา วงรุจิระ.. การสำรวจและประเมินผลสื่อมวลชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การรู้เท่าทันสื่อมวลชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15231 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน | Introduction to mass media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโทรทัศน์ = Television management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสุข หินวิมาน.. อุตสาหกรรมโทรทัศน์ | กิติมา สุรสนธิ.. หลักการบริหารงานโทรทัศน์ | กิติมา สุรสนธิ.. องค์กรโทรทัศน์และการบริหารงานภายในองค์กร | กาญจนา แก้วเทพ.. การบริหารผู้ชมรายการโทรทัศน์ | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.. ระบบโทรทัศน์โลก ภูมิภาค และท้องถิ่น | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การบริหารงานโทรทัศน์ด้านธุรกิจ | สันทัด ทองรินทร์.. การบริหารงานโทรทัศน์ของบริษัทผู้ผลิตรายการ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การบริหารสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.. การบริหารรายการข่าวโทรทัศน์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบริหารรายการปกิณกะบันเทิง | สมสุข หินวิมาน.. การบริหารรายการละครโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. การบริหารรายการสาระความรู้ทางโทรทัศน์ | กิติมา สุรสนธิ.. การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร.. การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาครัฐ | วีระ สุภะ.. การบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อกิจการเฉพาะ | คัมภีร์ ดิษฐากรณ์.. การบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อกิจการเฉพาะ | นิพนธ์ นาคสมภพ.. การบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อกิจการเฉพาะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16421 T 2552 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Other title: ชุดวิชาการบริหารงานโทรทัศน์ | การบริหารงานโทรทัศน์ | Television management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (9), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16421 T 2552] (2).
Checked out (3). Damaged (1).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร = Communication theories and behavior / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร | รสชงพร โกมลเสวิน.. พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. องค์ประกอบ กระบวนการและแนวทางการศึกษาการสื่อสาร | กาญจนา แก้วเทพ.. ปัจจัยมนุษย์ในการสื่อสาร | สมสุข หินวิมาน.. ปัจจัยสื่อในการสื่อสาร | กาญจนา แก้วเทพ.. ปัจจัยสารในการสื่อสาร | บุษบา สุธีธร.. พฤติกรรมการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. พฤติกรรมการสื่อสารกลุ่ม | สุกัญญา สมไพบูลย์.. พฤติกรรมการสื่อสารกลุ่ม | รสชงพร โกมลเสวิน.. พฤติกรรมการสื่อสารองค์การ | จันทนา ทองประยูร.. พฤติกรรมการสื่อสารสาธารณะ | พีระ จิรโสภณ.. พฤติกรรมการสื่อสารมวลชน | เมตตา วิวัฒนานุกูล.. พฤติกรรมการสื่อสารต่างวัฒนธรรม | สมสุข หินวิมาน.. พฤติกรรมการสื่อสารโลกาภิวัตน์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. พฤติกรรมการสื่อสารโลกาภิวัตน์ | จันทนา ทองประยูร.. การประยุกต์ใช้การสื่อสารในเชิงสาธารณประโยชน์ | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การประยุกต์ใช้การสื่อสารเชิงพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15232 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร | ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร | Communication theories and behavior.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15232 T] (1).
Checked out (3). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter