Your search returned 7 results from 159361 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อิงครัต ดลเจิม.. สิทธิทางหนี้ และวัตถุแห่งหนี้ | สุนทร มณีสวัสดิ์.. หน้าที่ในการชำระหนี้ | สุนทร มณีสวัสดิ์.. การบังคับชำระหนี้ | วิภุส แสนเจริญ.. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และการเพิกถอนการฉ้อฉล | จิราพร สุทันกิตระ.. สิทธิยึดหน่วง | เกิดญดา เกิดลาภผล.. บุริมสิทธิ | รชฎ เจริญฉ่ำ.. ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน | วรวุฒิ เทพทอง.. การรับช่วงสิทธิและการโอนสิทธิเรียกร้อง | ปรียา วิศาลเวทย์.. การชำระหนี้และการปลดหนี้ | ปรียา วิศาลเวทย์.. การหักกลบลบหนี้ การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกัน | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัยพ์ | ชัชชัย ลาภปรารถนา.. การใช้ค่าสินไหมทดแทนและการยกเว้นความรับผิดเพื่อการละเมิด | ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์.. การใช้ค่าสินไหมทดแทนและการยกเว้นความรับผิดเพื่อการละเมิด | รชฎ เจริญฉ่ำ.. จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41212 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด | กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด | Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Checked out (5). Damaged (2). In transit (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศรีราชา เจริญพานิช.. ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน | จิราพร สุทันกิตระ.. ทรัพย์สินและบุคคลสิทธิ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. สิทธิครอบครอง | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. ภาระจำยอม | เสาวนีย์ อัศวโรจน์.. ทรัพยสิทธิอื่น ๆ | วรวุฒิ เทพทอง.. การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | ภาสกร ชุณหอุไร.. ระบบที่ดินและที่ดินของรัฐ | ภาสกร ชุณหอุไร.. ที่ดินของเอกชน | วรวุฒิ เทพทอง.. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ภาสกร ชุณหอุไร.. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41213 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน | กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน | Property law.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมุทร เซ็นเชาวนิช.. ธรรมชาติของการอ่าน การเขียนและการแปลข้อเขียนทางกฎหมาย | วัชรชัย จิรจินดากุล.. ธรรมชาติของการอ่าน การเขียนและการแปลข้อเขียนทางกฎหมาย | จิราพร สุทันกิตระ.. คำศัพท์ สำนวน และการอ่านข้อเขียนทางกฎหมาย | พงศ์จิรา เชิดชู.. กฎหมายลักษณะละเมิด | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. ซื้อขาย จำนอง และค้ำประกัน | ชัชชัย ลาภปรารถนา.. กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท | กุลวรัญ สุโรจน์.. กฎหมายครอบครัวและมรดก | เจตรวินท์ จิตสำราญ.. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | เบญจพร วัชระวุฒิชัย.. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต การกระทำอันเป็นการป้องกันตนและการกระทำโดยจำเป็น | วริยา ล้ำเลิศ.. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอนุญาโตตุลาการ | กุลวรัญ สุโรจน์.. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.. กฎหมายแรงงาน | ปาริชาต มั่นสกุล.. กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ | ภาณุมาศ ขัดเงางาม.. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ | สิริพันธ์ พลรบ.. กฎหมายปกครอง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41401 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย | ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย | English for lawyers.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41401 T 2555] (1).
Damaged (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก = Civil Law III : Family Law and Law of Succession / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เจตรวินท์ จิตสำราญ.. การหมั้น | จิราพร สุทันกิตระ.. การสมรสและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา | ชมพูนุท ประเสริฐศรี.. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. การเลิกจากการเป็นสามีภริยา | ชนินาฏ ลีดส์.. การเป็นบิดามารดากับบุตร | เพชรา จารุสกุล.. สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรและความปกครอง | ปรียา วิศาลเวทย์.. บุตรบุญธรรม | จรัสพงศ์ คลังกรณ์.. มรดกและการเป็นทายาท | อำไพ คลังกรณ์.. การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. การรับมรดกแทนที่ | ปรียา วิศาลเวทย์.. การเสียสิทธิในมรดก | ปิยะนุช โปตะวณิช.. พินัยกรรม | อำไพ คลังกรณ์.. การเสียไปซึ่งพินัยกรรม | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. การจัดการมรดก | เพชรา จารุสกุล.. การแบ่งมรดกและอายุความ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41311 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก | กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Checked out (1). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา = Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุนทร มณีสวัสดิ์.. การใช้การตีความกฎหมายและบททั่วไป | ปิยะนุช โปตะวณิช.. หลักทั่วไปของบุคคลธรรมดา | เจตรวินท์ จิตสำราญ.. หลักทั่วไปของบุคคลธรรมดา | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. ความสามารถของบุคคลธรรดา | ตุล เมฆยงค์.. นิติบุคคล | ธนวัฒน์ เนติโพธิ์.. นิติบุคคล : สมาคม | ธนวัฒน์ เนติโพธิ์.. นิติบุคคล : มูลนิธิ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. นิติกรรมและการแสดงเจตนา | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. การควบคุมการแสดงเจตนา | พงศ์จิรา เชิดชู.. การควบคุมการแสดงเจตนา | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. การควบคุมการแสดงเจตนา | อิงครัต ดลเจิม.. การควบคุมการแสดงเจตนา | นิพนธ์ พิชยพาณิชย์.. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม | วิวิธ วงศ์ทิพย์.. เงื่อนไขและเงื่อนเวลา | สอนชัย สิราริยกุล.. ระยะเวลาและอายุความ | อักขราทร จุฬารัตน.. หลักทั่วไปของสัญญา | เจตรวินท์ จิตสำราญ.. หลักทั่วไปของสัญญา | จิราพร สุทันกิตระ.. การเกิดสัญญา | จิราพร สุทันกิตระ.. ผลแห่งสัญญาและการตีความสัญญา | จิราพร สุทันกิตระ.. มัดจำ เบื้ยปรับ และการเลิกสัญญา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41211 T 2554 Edition: ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา | กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา | Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41211 T 2554] (2).
Checked out (4). In transit (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปิยะนุช โปตะวณิช.. สิทธิทางหนี้ และวัตถุแห่งหนี้ | สุนทร มณีสวัสดิ์.. หน้าที่ในการชำระหนี้ | สุนทร มณีสวัสดิ์.. การบังคับชำระหนี้ | จิราพร สุทันกิตระ.. สิทธิยึดหน่วง | สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก.. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และการเพิกถอนการฉ้อฉล | รชฏ เจริญฉ่ำ.. บุริมสิทธิ | รชฏ เจริญฉ่ำ.. ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน | ปิยะนุช โปตะวณิช.. การรับช่วงสิทธิ และการโอนสิทธิเรียกร้อง | ปรียา วิศาลเวทย์.. การชำระหนี้และการปลดหนี้ | ปรียา วิศาลเวทย์.. การหักกลบลบหนี้ การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกัน | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัยพ์ | ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก.. การยกเว้นความรับผิดเพื่อการละเมิดและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน | รชฏ เจริญฉ่ำ.. จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41212 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด | กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด | Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Checked out (2). Damaged (2). In transit (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ = Business law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคล สิทธิ นิติกรรมและสัญญา | ปรียา วิศาลเวทย์.. หนี้ ประกันหนี้ ละเมิด | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. หุ้นส่วนบริษัท องค์กรธุรกิจอื่น และตลาดหลักทรัพย์ | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน | วรวุฒิ เทพทอง.. การกู้ยืมเงิน ตราสารทางพาณิชย์ ตัวแทนและนายหน้า | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ประกันภัย | ชนินาฏ ลีดส์.. กฎหมายแรงงาน | วิมาน กฤตพลวิมาน.. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า | ภาณินี กิจพ่อค้า.. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล | ภาณินี กิจพ่อค้า.. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ | ลาวัลย์ หอนพรัตน์.. ภาษีสรรพามิตและภาษีศุลกากร | สราวุธ ปิติยาศักดิ์.. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | มาลี สุรเชษฐ.. การระงับข้อพิพาท | วิวิธ วงศ์ทิพย์.. การระงับข้อพิพาท | ปรัชญา อยู่ประเสริฐ.. การระงับข้อพิพาท | มาลี สุรเชษฐ.. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (1) | จิราพร สุทันกิตระ.. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (2) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 40205 T 2554 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552-54]Other title: ชุดวิชากฎหมายธุรกิจ | กฎหมายธุรกิจ | Business law.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (2), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter