Your search returned 353 results from 159370 records. Subscribe to this search

|
201. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาหาร | เรวดี จงสุวัฒน์.. การวางแผนและการกำหนดรายการอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร | อบเชย วงศ์ทอง.. การเตรียมและการประกอบอาหาร | เดชรัต สุขกำเนิด.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร | ธันวา จิตต์สงวน.. การจัดการและวิเคราะห์โครงการธุรกิจอาหาร | ธีรารัตน์ วรพิเชฐ.. การจัดซื้อในธุรกิจอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหาร | กฤษณา ปุณยางกูร.. การจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหาร | ณัฐพล พันธุ์ภักดี.. การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอาหาร | นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจอาหาร | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร | พรธิภา องค์คุณารักษ์.. ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร | สุขสรรค์ กันตะบุตร.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว.. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71307 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร | Principles of food management and food business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

202. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ = Management of Information Organizations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ | ปฐม มณีโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การจัดองค์การขององค์การสารสนเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสารสนเทศ | วรนุช สุนทรวินิต.. การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ | บุญฑา วิศวไพศาล.. ระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศ | สวัสดิ์ เชาวกุล.. การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการสำนักงานขององค์การสารสนเทศ | ลัดดา โกรดิ.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | ประดิษฐา ศิริพันธ์.. การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ | พรทิพย์ สุวันทารัตน์.. ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การประเมินระบบสารสนเทศ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13314 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ | การจัดการองค์การสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13314 T 2555] (1).
Damaged (1).

203. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา = Experience in Thai Studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิราพร ณ ถลาง.. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา | ปัณฉัตร หมอยาดี.. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ขอบเขตและสถานภาพของไทยศึกษา | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย | พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนศิลป์ | กุสุมา รักษมณี.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม | วสันต์ รัตนโภคา.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรม | สมเกียรติ วันทะนะ.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทย | มัลลิกา มัสอูดี.. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองไทย | กาญจนา แก้วเทพ.. การพัฒนาบ้านกับเมือง | ไพฑูรย์ มีกุศล.. การศึกษากับชีวิตไทย | ธำรง เปรมปรีดิ์.. เทคโนโลยีกับชีวิตไทย | ชนัญ วงษ์วิภาค.. ทรัพยากรธรรมชาติของไทย | พัทยา สายหู.. ชีวิตไทยในสังคมโลก | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเผยแพร่เรื่องไทย | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การเผยแพร่เรื่องไทย | ชาญนริศ บุญพารอด.. การเผยแพร่เรื่องไทย | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ศรีศักร วัลลิโภดม.. การท่องเที่ยวกับชีวิตไทย | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. การท่องเที่ยวกับชีวิตไทย | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 12409 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา | ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

204. เอกสารการสอนชุดวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก = Electronic Commerce and Import-Export Management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | วรรณโณ ฟองสุวรรณ.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | สำรวย กมลายุตต์.. ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | กำพล ศรธนะรัตน์.. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ | พิภัช ดวงคำสวัสดิ์.. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ตัวอย่างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย | สหัส ตรีทิพยบุตร.. ตัวอย่างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย | ธนนุช ตรีทิพยบุตร.. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก | ยุพิน พิทยาวัฒนชัย.. กลยุทธ์การตลาดการนำเข้า-ส่งออก | ดวงกมล วิลาวรรณ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การคิดต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออก | ปิยะดา พิศาลบุตร.. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก | ปิยะดา พิศาลบุตร.. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. โลจิสติกส์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32451 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

205. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา = Advertising media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รุ่งนภา พิตรปรีชา.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและคุณค่าตราสินค้า | ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ประเภทสื่อโฆษณา | วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.. คำศัพท์สำคัญที่ใช้ในการวางแผนสื่อ | สุณี ปริปุณณะ.. กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา | ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณา | วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภค | นภวรรณ ตันติเวชกุล.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าเฉพาะกลุ่ม | อติพล อิทธิวัฒนะ.. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร | อภิชญาณ์ สุคนธมาน.. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร | กาญจนา มีศิลปวิกกัย.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศ | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา | อภิชญาณ์ สุคนธมาน.. การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา | กนกวลัย เลขวัต.. การจัดสรรงบประมาณในการโฆษณา | นพวรรณ เกียรติพิโรดม.. การซื้อสื่อ | อภิชญาณ์ สุคนธมาน.. การซื้อสื่อ | มานะ จันทนยิ่งยง.. การประเมินและติดตามผลสื่อโฆษณา | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การประเมินและติดตามผลสื่อโฆษณา | มานะ จันทนยิ่งยง.. แนวโน้มของสื่อโฆษณาในอนาคต | สุนทร อารีรักษ์.. แนวโน้มของสื่อโฆษณาในอนาคต | อภิชญา อยู่ในธรรม.. แนวโน้มของสื่อโฆษณาในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16354 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสื่อโฆษณา | สื่อโฆษณา | Advertising media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

206. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร = Facility management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสริชย์ โชติพานิช.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรอาคาร | ภาสมา สุทธิพงศ์.. ทรัพยากรกายภาพ | วัลยา พัฒนพีรเดช.. การจัดการพื้นที่อาคาร | นพพร โทณะวณิก.. งานบริการอาคาร | สมศักดิ์ ไชยะภินันท์.. งานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง | สมศักดิ์ ไชยะภินันท์.. งานดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไปและระบบสุขาภิบาล | ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง.. การจัดการพลังงาน | ภิรมย์ แจ่มใส.. การจัดการพลังงาน | เสริชย์ โชติพานิช.. ต้นทุนและงบประมาณในการจัดการทรัพยากรอาคาร | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคาร | เสริชย์ โชติพานิช.. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ | ภิรมย์ แจ่มใส.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การประเมินทรัพยากรอาคาร | เสริชย์ โชติพานิช.. การประเมินทรัพยากรอาคาร | ธนภณ พันธเสน.. การจัดการทรัพยากรอาคารเขียว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31402 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร | การจัดการทรัพยากรอาคาร | Facility management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

207. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ = Business building and entrepreneurship / สาขาวิชาวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การแสวงหาโอกาสการประเมินโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุน | ธนชัย ยมจินดา.. การจัดองค์การสำหรับการประกอบธุรกิจ | พิมพา หิรัญกิตติ.. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ | สมชาย หิรัญกิตติ.. การจัดการการผลิตและดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การประเมินผลประกอบการ | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32449 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | Business building and entrepreneurship | การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (5), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32449 T] (1).
Checked out (3). Damaged (1).

208. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มาลี บุญศิริพันธ์.. สภาพการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การเตรียมต้นฉบับและกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. การบรรณาธิกรเนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ | จันทนา ทองประยูร.. การบรรณาธิกรภาพสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. การสั่งตัวพิมพ์และการพิสูจน์อักษร | จันทนา ทองประยูร.. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ | ภัทรนันท์ ชัยพงศ์เกษม.. หลักการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. คู่มือแบบแผนการเขียนต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสิ่งพิมพ์ | คุณธัม วศินเกษม.. ระบบและเทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ปัญญา สินศักดิ์จรุงเดช.. การควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ.. การควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ประชัน วัลลิโก.. ปัจจัยและปัญหาในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. ปัจจัยและปัญหาในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | บุญชัย นุกูลวุฒิโอภาส.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | สุภาวดี โกมารทัต.. การบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ | สันทัด ทองรินทร์.. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ | สุภาภรณ์ ศรีดี.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16441 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | Printed media production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

209. เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย = Thai folk culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย | ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.. ความเชื่อและพิธีกรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ภาษาถิ่นในวัฒนธรรมไทย | วสันต์ รัตนโภคา.. ปริศนาคำทายของไทย | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. ภาษิตสำนวนไทย | พรรณราย ชาญหิรัญ.. นิทานพื้นบ้าน | กาญจนา อินทรสุนานนท์.. เพลงพื้นบ้าน | ประจักษ์ ไม้เจริญ.. การแสดงพื้นบ้าน | ประจักษ์ ไม้เจริญ.. การละเล่นพื้นบ้าน | วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.. หัตถกรรมพื้นบ้าน | พยูร โมสิกรัตน์.. ทัศนศิลป์พื้นบ้าน | มารุต อัมรานนท์.. ทัศนศิลป์พื้นบ้าน | อนงค์ลักษณ์ ศรีเพ็ญ.. อาหารพื้นบ้าน | วิชิต เปานิล.. ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย | กาญจนา อินทรสุนานนท์.. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมพื้นบ้านกับวิถีชีวิต | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน | เมธีพัชญ์ จงวโรทัย.. การเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11112 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย | ชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย | Thai folk culture.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 11112 T 2555] (1).
Damaged (1). In transit (1).

210. เอกสารการสอนชุดวิชาการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ = Standards-based measurement and evaluation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิษณุ ทรัพย์สมบัติ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | สังวรณ์ งัดกระโทก.. หลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | ศศิธร ชุตินันทกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | นลินี ณ นคร,, 2504-. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ | ธนิยา เยาดำ.. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การวัดความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การออกแบบการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับหลักสูตร | สมพงษ์ ปั้นหุ่น.. การออกแบบการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา | ภิรดี วัชรสินธุ์.. เครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มความรู้ การคิด | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มคุณลักษณะ | สมคิด พรมจุ้ย.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มทักษะ | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การกำหนดเกณฑ์การประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผลการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | สุพักตร์ พิบูลย์.. การรายงานและการใช้ผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 24415 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ | Standards-based measurement and evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

211. เอกสารการสอนชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย = Thai traditional midwifery / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง | ศิริมา เขมะเพชร.. กายวิภาคและสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ | กิตติ ลี้สยาม.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการผดุงครรภ์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ และการตั้งครรภ์ | จันทนา ปราการสมุทร.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการผดุงครรภ์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ และการตั้งครรภ์ | ดวงกมล ปิ่นเฉลี่ยว.. การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการผดุงครรภ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก | อรุณวรรณ เฮงตระกูล.. การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ | อรุณวรรณ เฮงตระกูล.. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอด | ศิริมา เขมะเพชร.. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอด | จันทนา ปราการสมุทร.. การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด | พรพรรณ ภูสาหัส.. การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. ยาสมุนไพรในการผดุงครรภ์ไทย | สุภาพร ผลจันทร์.. การผดุงครรภ์ไทยภาคกลาง | พฤทธิพล สุขป้อม.. การผดุงครรภ์ไทยภาคเหนือ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. การผดุงครรภ์ไทยภาคอีสาน | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การผดุงครรภ์ไทยภาคใต้ | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. โภชนาการมารดาและทารก | อารยา ประเสริฐชัย.. การวางแผนครอบครัว | มุกดา หนุ่ยศรี.. ทิศทางและการวิจัยทางการผดุงครรภ์ไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55313 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย | ผดุงครรภ์แผนไทย | Thai traditional midwifery.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

212. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by หฤษฎี ภัทรดิลก.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | ชัฐพล สายะพันธุ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | เปรม ณ สงขลา.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | พาวิน มะโนชัย.. การจัดการการผลิตลำไย | สัจจา บรรจงศิริ.. การจัดการการผลิตลำไย | หิรัญ หิรัญประดิษฐ์.. การจัดการการผลิตทุเรียน | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การจัดการการผลิตทุเรียน | ฉลองชัย แบบประเสริฐ.. การจัดการการผลิตมะม่วง | หฤษฎี ภัทรดิลก.. การจัดการการผลิตมะม่วง | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์.. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม | จริยา วิสิทธิ์พานิช.. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | เสริมสุข สลักเพ็ชร์.. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | อุณารุจ บุญประกอบ.. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม | เปรม ณ สงขลา.. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | บุณฑริกา นันทา.. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก.. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | สัจจา บรรจงศิริ.. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ | จันทรวิภา ธนะโสภณ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | อรสา ดิสถาพร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | สุเทวี ศุขปราการ.. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร.. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | ปริยานุช จุลกะ.. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | สิริกุล วะสี.. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | บุญส่ง เอกพงษ์.. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | จันทรวิภา ธนะโสภณ.. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | เกษม เทียมปโยธร.. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง | จิตราพรรณ เทียมปโยธร.. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ.. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ | ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา.. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | พิจิตรา แก้วสอน.. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | อัจฉรา พยัพพานนท์.. การจัดการการผลิตเห็ด | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. การจัดการการผลิตเห็ด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93459 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ | การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ | Fruit and vegetable production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (4). In transit (1).

213. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2 = Thai traditional therapy II / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรค | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์วิถีกุฎฐโรคคัมภีร์มรณะญาณสูตร | กิตติ ลี้สยาม.. คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. คัมภีร์ฤศดวง | กิตติ ลี้สยาม.. พระคัมภีร์ประถมจินดา 2 | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์สรรพคุณยา | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบทางเดินอาหาร | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบหัวใจและหลอดเลือด | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคไข้ | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. การบูรณาการคัมภีร์การแพทย์แผนไทยกับโรคสตรี | อดิศักดิ์ สุมาลี.. โรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น | ประกิต สุมนกาญจน์.. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก | บุญศรี เลิศวิริยจิตต์.. โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก | สุภาพร ผลจันทร์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับระบบผิวหนัง | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยะสืบพันธุ์ | กุสุมา ศรียากูล.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยะสืบพันธุ์ | กัญจนา ดีวิเศษ.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยะสืบพันธุ์ | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55318 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2 | Thai traditional therapy II | เวชกรรมแผนไทย 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

214. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 1 = Thai traditional therapy I / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภาพร ผลจันทร์.. จริยธรรม จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. คัมภีร์เวชศึกษาและคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. คัมภีร์วรโยคสาร | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์วรโยคสาร | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. คัมภีร์โรคนิทาน ธาตุวิภังค์ ธาตุวิวรณ์ | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. คัมภีร์โรคนิทาน ธาตุวิภังค์ ธาตุวิวรณ์ | กิตติ ลี้สยาม.. พระคัมภีร์ประถมจินดา 1 | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. พระคัมภีร์มหาโชตรัต | สุภาพร ผลจันทร์.. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. คัมภีร์ตักศิลา | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. คัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ | อดิศักดิ์ สุมาลี.. คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค | กิตติ ลี้สยาม.. ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทย | กุสุมา ศรียากูล.. คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา | สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร.. พระคัมภีร์มุขโรค และพระคัมภีร์อภัยสันตา | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. พระคัมภีร์กษัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55317 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 1 | เวชกรรมแผนไทย 1 | Thai traditional therapy I.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

215. เอกสารการสอนชุดวิชาร่างกายมนุษย์ = Anatomy and physiology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ | ศิริรัตนา วนิชานนท์.. ระบบห่อหุ้มร่างกาย | รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์.. ระบบห่อหุ้มร่างกาย | สุภาพร ผลจันทร์.. ระบบกระดูก | กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล.. ระบบกล้ามเนื้อ | ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล.. ระบบประสาท | พิศิษฐ์ พลธนะ.. ระบบต่อมไร้ท่อ | รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์.. ระบบไหลเวียนโลหิต | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบน้ำเหลือง | ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล.. ระบบย่อยอาหาร | ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล.. ระบบหายใจ | สุทัศน์ ภัทรวรธรรม.. ระบบปัสสาวะ | อดิศักดิ์ สุมาลี.. ระบบสืบพันธุ์ | สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว.. ระบบภูมิคุ้มกัน | วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร.. ระบบควบคุมภาวะกรด-ด่าง | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. บูรณาการองค์ความรู้ของร่างกายมนุษย์กับการแพทย์สมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55320 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาร่างกายมนุษย์ | ร่างกายมนุษย์ | Anatomy and physiology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

216. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ = Microeconomic and macroeconomic analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ.. อุปสงค์ อุปทานและการประยุกต์เครื่องมืออุปสงค์และอุปทาน | ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ.. พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง | ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | ชุติมา สุรรัตน์เดชา.. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด | ชุติมา สุรรัตน์เดชา.. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ทฤษฎีเกม | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดท้ายกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต | นิพนธ์ พัวพงศกร.. ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. ความจำเริญทางเศรษฐกิจ | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. เงินเฟ้อและการว่างงาน | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ทฤษฎีการบริโภค-การออม การลงทุน และทฤษฎีความต้องการถือเงิน | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. ดุลยภาพตลาดผลิตผล-ตลาดเงินและตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจปิด | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ความเชื่อมโยง การปรับตัว และนโยบายการเงิน-การคลังในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. สำนักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60323 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ | Microeconomic and macroeconomic analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

217. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 = Cost accounting 1 and cost accounting 2 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยาณี กิตติจิตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน | สมทรง ค้าขาย.. การบัญชีและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ | วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์.. การบัญชีต้นทุนช่วง | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การบัญชีต้นทุนช่วง | ดวงมณี โกมารทัต.. การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก และของสิ้นเปลือง | ดลพร บุญพารอด.. การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก และของสิ้นเปลือง | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน | สมทรง ค้าขาย.. ต้นทุนฐานกิจกรรม | กัลยาณี กิตติจิตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ | อรชร โพธิสุข.. การงบประมาณ | วีรวรรณ พูลพิพัฒน์.. การต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปร | วีรวรรณ พูลพิพัฒน์.. ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ | จินดา ขันทอง.. การตัดสินใจลงทุนระยะยาว | ดลพร บุญพารอด.. การตัดสินใจลงทุนระยะยาว | อุทัยวรรณ จรุงวิภู.. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | อรชร โพธิสุข.. การวิเคราะห์งบการเงิน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32311 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 | การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 | Cost accounting 1 and cost accounting 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32311 T 2555] (1).
Checked out (1). Damaged (2).

218. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย = Practice in Thai traditional massage / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภาพร ผลจันทร์.. ความรู้ทั่วไปของการนวดไทย | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. บูรณาการองค์ความรู้หัตถเวชกรรมไทยแบบราชสำนัก | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. บูรณาการองค์ความรู้หัตถเวชกรรมไทยแบบเชลยศักดิ์ | วิชัย อึงพินิจพงศ์.. วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการนวดไทย | พรนภา กิจนิตชีว์.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนบน แบบราชสำนัก | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนบน แบบเชลยศักดิ์ | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนล่าง แบบราชสำนัก | พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.. การนวดบำบัดโรคร่างกายส่วนล่าง แบบเชลยศักดิ์ | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. การนวดแม่และเด็ก | วิชัย อึงพินิจพงศ์.. การดัดตนและกายวิภาค | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. การนวดโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง | บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร,, 2514-. การนวดส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูและการป้องกัน | กิตติ ลี้สยาม.. การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การนวด | บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร,, 2514-. นวดสปาแบบองค์รวม | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การวิจัยกับการนวดไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55316 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย | การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย | Practice in Thai traditional massage.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (3), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (3).

219. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย = Practice in Thai traditional therapy / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พวงผกา ตันกิจจานนท์.. เวชปฏิบัติทางเวชกรรมแผนไทย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรคและการรักษา | กิตติ ลี้สยาม.. โรคเด็ก | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. โรคสตรี | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคสตรี | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. โรคลม | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคลม | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. โรคไข้ | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. โรคระบบทางเดินอาหาร | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคระบบทางเดินอาหาร | กุสุมา ศรียากูล.. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ | สมศักดิ์ ห์ลีละเมียร.. โรคตา หู คอ จมูก และปาก | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. โรคผิวหนัง | อดิศักดิ์ สุมาลี.. โรคกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อ และกระดูก | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. โรคเรื้อรัง | พรนภา กิจนิตย์ชีว์.. โรคเรื้อรัง | วุฒิ วุฒิธรรมเวช.. โรคในผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (มรณญาณสูตร) | สุภาพร ผลจันทร์.. การส่งเสริมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทย | ขวัญชัย วิศิษฐานนนท์.. ระบบสุขภาพของประเทศไทย | อำพล จินดาวัฒนะ.. ระบบสุขภาพของประเทศไทย | อดิศักดิ์ สุมาลี.. ระบบสุขภาพของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55319 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย | การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย | Practice in Thai traditional therapy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

220. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว = Family economy / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. ครอบครัวกับเศรษฐกิจ | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจครอบครัว | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. วงจรชีวิตและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกับเศรษฐกิจครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. พฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว | นิทัศน์ ภัทรโยธิน.. การจัดการเศรษฐกิจครอบครัว | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจครอบครัว | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. เศรษฐกิจครอบครัวกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของครอบครัว | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การลงทุนของครอบครัว | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ธุรกิจของครอบครัว | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การจัดการสินทรัพย์ของครอบครัว | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. เศรษฐกิจครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. เศรษฐกิจครอบครัวกับนโยบายของรัฐ | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72204 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัว | เศรษฐกิจครอบครัว | Family economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

221. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | จาริณี เอี่ยมสะอาด.. ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. การศึกษาอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. เทคนิคการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มณีรัตน์ พงศทัต.. การจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ | นราธิป ศรีราม.. การนำแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน | ปภาวดี มนตรีวัต.. การวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร | ลักษณา ศิริวรรณ.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33412 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555-2556Other title: ชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | Human resource planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

222. เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Communication innovation for early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการสื่อสาร | สุกัญญา เวชศิลป์.. สถานการณ์เด็กปฐมวัยในปัจจุบัน: สวัสดิการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. บริบทของนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเด็กปฐมวัย | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. แนวทางและกระบวนการพัฒนานักสื่อสารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | สุดใจ พรหมเกิด.. การบริหารจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัย | ขวัญชาติ ดาสา.. สื่อเสียงเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พิรุณ อนวัชศิริวงศ์.. หนังสือภาพเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. สื่อภูมิปัญญาและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | เข็มพร วิรุณราพันธ์.. ปัญหาและแนวโน้มการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.. ปรัชญาและรูปแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พิรุณ อนวัชศิริวงศ์.. ปรัชญาและรูปแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ.. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | ปวีณา แปลงประวัติ.. นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | สุพัตรา คูหากาญจน์.. การเลือก คัดสรร และการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | จันทนา ทองประยูร.. การออกแบบโครงการ กิจกรรม และการประเมินการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21002 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Communication innovation for early childhood development | นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21002 T] (1).
Damaged (1).

223. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Marketing Management for Tourism and Hotel / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรีย์ เข็มทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ผุสดี พลสารัมย์.. สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สุรีย์ เข็มทอง.. พฤติกรรมของลูกค้าในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม | อัศวิน แสงพิกุล.. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ทรงพร หาญสันติ.. การกำหนดราคาในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สุรีย์ เข็มทอง.. ช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม | พิมพ์มาดา วิชาศิลป์.. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม | พิมพ์มาดา วิชาศิลป์.. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ทรงพร หาญสันติ.. การพยากรณ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ | เทิดชาย ช่วยบำรุง.. การวิจัยการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม | นพดล ภาคพรต.. จุดหมายปลายทางตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ผุสดี พลสารัมย์.. แนวโน้มทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32337 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | Marketing Management for Tourism and Hotel.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32337 T] (1).
Checked out (2). Damaged (1).

224. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = Sustainable tourism resources management in Thailand / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว | ธนวัฒน์ ขวัญบุญ.. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | ไพฑูรย์ มีกุศล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถาน | ราณี อิสิชัยกุล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม | วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณี | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ชนินทร์ อยู่เพชร.. การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน | สมพงษ์ อำนวยเงินตรา.. การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | สินชัย กระบวนแสง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ | สินชัย กระบวนแสง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี | ดรรชนี เอมพันธุ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | เรณุกา กลับสุข.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32336 T Edition: พิมพ์ครั้งที่1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | Sustainable tourism resources management in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

225. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information resources development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สีปาน ทรัพย์ทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคราชการ | ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.. แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน | ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | กาญจนา ใจกว้าง.. การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | สุชาวดี ผลาผล.. การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | มาลี ล้ำสกุล.. ความต้องการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเลือกและการจัดหาหนังสือ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเลือกและการจัดหาวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | สีปาน ทรัพย์ทอง.. การเลือกและการจัดหานิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การเลือกและการจัดหาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ | สุภศรี กาหยี.. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | วิชัย ศรีรัตน์.. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | นฤมล ปราชญโยธิน.. ประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13311 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | Information resources development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13311 T 2554] (1).
Checked out (1). Damaged (2). In transit (2).

226. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ | นฤมล รุจิพร.. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ | สมร ทองดี.. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ | อวยพร พานิช.. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ธนิศ ภู่ศิริ.. การสร้างสารในงานสารสนเทศ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ | มนวิภา วงรุจิระ.. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การสื่อสารมวลชนในงานสารนิเทศ | บุษบา สุธีธร.. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การกระจายสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | สมควร กวียะ.. การสร้างสารในงานสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ | รติรัตน์ มหาทรัพย์.. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ | รติรัตน์ มหาทรัพย์.. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13202 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | การสื่อสารในงานสารสนเทศ | Communication in information work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13202 T 2554] (1).
Damaged (1).

227. เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก = International and global marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมนึก จันทรประทิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของการตลาดระหว่างประเทศ | สมนึก จันทรประทิน.. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของการตลาดระหว่างประเทศ | เชาว์ โรจนแสง.. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | เชาว์ โรจนแสง.. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สารสนเทศและการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การนำเข้าและส่งออก | ยุพิน พิทยาวัฒนชัย.. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการผลิตภัณฑ์และตราระดับโลก | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. กลยุทธ์ราคาตลาดระหว่างประเทศ | ยุพิน พิทยาวัฒนชัย.. การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ | สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32475 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก | การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก | International and global marketing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

228. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | อุทุมพร จามรมาน.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การเขียนรายงานการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัย | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | ศศิธร ชุตินันทกุล.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การประเมินผลในชั้นเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | เตือนใจ เกตุษา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | นลินี ณ นคร,, 2504-. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (1).

229. เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = Writing for business communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อวยพร พานิช.. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | อลิสา วานิชดี.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | พรทิพย์ พุกผาสุข.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ทรงพรรณ มณีวรรณ.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง.. การเขียนหนังสือราชการ | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การเขียนจดหมายธุรกิจ | สมิต สัชฌุกร.. การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนแสดงไมตรีจิต | พัชนี เชยจรรยา.. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานทางธุรกิจ | ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนโครงการทางธุรกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนวิธีปฏิบัติ คู่มือ และรายงานประจำปี | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนสารสนเทศย่อ | วิภา ฌานวังศะ.. การเขียนเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | วสันต์ รัตนโภคา.. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | วสันต์ รัตนโภคา.. การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. การเขียนหนังสือราชการ | สุวัฒน์ ทองธนากุล.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเขียนบันทึกและรายงานสั้น | อนัญญา สิทธิอำนวย.. การเขียนเอกสารการประชุม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การเขียนเอกสารการจ้างและเอกสารสมัครงาน | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนแสดงไมตรีจิต | วสันต์ รัตนโภคา.. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13321 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | Writing for business communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

230. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง = Innovation and change management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ดวงกมล วิลาวรรณ.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง | ศุภชัย หล่อโลหการ.. กระบวนการจัดการนวัตกรรม | ปัทมาวดี พัวพรหมยอด.. กระบวนการจัดการนวัตกรรม | วิเชียร สุขสร้อย.. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ | คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ.. กระบวนการพัฒนาและสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม | ศุภชัย หล่อโลหการ.. นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ | ปรีดา ยังสุขสถาพร.. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | กนช รัติวานิช.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การนวัตกรรม | พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การนวัตกรรม | พรชัย หอมชื่น.. การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง | ปภาวดี มนตรีวัต.. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การพัฒนาองค์การ | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.. องค์การแห่งการเรียนรู้ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การจัดการความรู้ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. กลยุทธ์ในการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32328 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง | การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง | Innovation and change management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (3). In transit (2).

231. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น = Local policy, plan and project / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นราธิป ศรีราม.. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. นโยบายท้องถิ่น | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. การกำหนดนโยบายท้องถิ่น | ปภาวดี มนตรีวัต.. การนำนโยบายท้องถิ่นไปปฏิบัติ | จีระ ประทีป.. การติดตามและประเมินผลนโยบายท้องถิ่น | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.. แผนท้องถิ่น | สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์.. การวางแผนท้องถิ่น | สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์.. การนำแผนท้องถิ่นไปปฏิบัติ | ญาณกร ไพบูลย์.. การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. โครงการของท้องถิ่น | เพ็ญศรี มีสมนัย.. การจัดทำโครงการท้องถิ่น | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การบริหารโครงการท้องถิ่น | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การติดตามและประเมินผลโครงการท้องถิ่น | ชลัช ชรัญญ์ชัย.. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33446 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: Local policy, plan and project | ชุดวิชานโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น | นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

232. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการคุณภาพและผลิตภาพ = Quality and productivity management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. แผนภูมิควบคุม | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การประกันคุณภาพ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. ต้นทุนคุณภาพ | วชิรพงษ์ สาลีสิงห์.. ซิกส์ ซิกม่า | บุญดี บุญญากิจ.. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ | นพเก้า ศิริพลไพบูลย์.. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพ | นพเก้า ศิริพลไพบูลย์.. การจัดการผลิตภาพ | นพเก้า ศิริพลไพบูลย์.. การวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ | จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน | จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นกลาง | จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.. การเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือขั้นสูง | บุญดี บุญญากิจ.. ระบบและเครื่องมืออื่นเกี่ยวกับผลิตภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32327 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการคุณภาพและผลิตภาพ | การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ | Quality and productivity management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

233. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ = Economics and public finance / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ | เพียงทิพย์ อารยลักษณ์.. พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุนการผลิต | เพียงทิพย์ อารยลักษณ์.. ตลาดสินค้าและการกำหนดราคาสินค้า | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ | วิทยา ปิ่นทอง.. รายได้ประชาชาติ | ศรพล ตุลยะเสถียร.. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายการค้า | ไพโรจน์ โพธิวงศ์.. การพัฒนาเศรษฐกิจ | พรชัย ฐีระเวช.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง | พรชัย ฐีระเวช.. ระบบบริหารการคลัง | ไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ.. รายรับของรัฐบาล | วรบุตร วภักดิ์เพชร.. รายจ่ายของรัฐบาล | จีระ ประทีป.. หนี้สาธารณะ | จีระ ประทีป.. การคลังท้องถิ่น | วรบุตร วภักดิ์เพชร.. การคลังรัฐวิสาหกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33207 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ | เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ | Economics and public finance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

234. เอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินหลักสูตร = Curriculum evaluation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์,, 2497-. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. รูปแบบการประเมินหลักสูตร | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา | ลาวัลย์ รักสัตย์,, 2498-. การประเมินหลักสูตรรายวิชา | นลินี ณ นคร,, 2504-. การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การติดตามและการประเมินผลกระทบหลักสูตร | ลาวัลย์ รักสัตย์,, 2498-. การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 24414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการประเมินหลักสูตร | การประเมินหลักสูตร | Curriculum evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24414 T] (1).
Damaged (1). In transit (2).

235. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร = Information and communication media in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร | ชุติมา สัจจานันท์.. แหล่งสารสนเทศทางการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. เทคโนโลยีสารสนเทศ | จินดา ขลิบทอง.. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน | พัชรินทร์ นาคะประวิง.. สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร | พัชรินทร์ นาคะประวิง.. สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับรายบุคคลและกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร | ณรงค์ สมพงษ์.. สื่อเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับมวลชนในงานส่งเสริมการเกษตร | พิชัย ทองดีเลิศ.. สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวางแผนการเผยแพร่สารสนเทศและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การนำสารสนเทศและสื่อไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุพรรณ กาญจนสุธรรม.. การใช้สารสนเทศในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การติดตามและประเมินผลการใช้สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91349 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร | Information and communication media in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

236. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Introduction to mass media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ระบบ หน้าที่ และบทบาทของสื่อมวลชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. หนังสือพิมพ์ | มนวิภา วงรุจิระ.. นิตยสารและหนังสือเล่ม | วิระชัย ตั้งสกุล.. ภาพนิ่ง | วิระชัย ตั้งสกุล.. ภาพยนตร์ | สุมน อยู่สิน.. วิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. วิทยุโทรทัศน์ | ศิริวรรณ อนันต์โท.. สื่อใหม่ | กำจร หลุยยะพงศ์.. สื่อมวลชนกับสังคม | สุมน อยู่สิน.. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน | สุมน อยู่สิน.. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน | มนวิภา วงรุจิระ.. การสำรวจและประเมินผลสื่อมวลชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การรู้เท่าทันสื่อมวลชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15231 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน | Introduction to mass media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

237. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย = Risk management and principles of insurance / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง | นเรศ สถิตยพงศ์.. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร | นเรศ สถิตยพงศ์.. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.. การระบุและประเมินความเสี่ยง | นเรศ สถิตยพงศ์.. การระบุและประเมินความเสี่ยง | ประสิทธิ์ มะหะหมัด.. การตอบสนองต่อความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม | นงนภัส แก้วพลอย.. สารสนเทศ การสื่อสาร การติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. สัญญาประกันภัย | สุจินต์ พงษ์ศักดิ์.. สัญญาประกันภัย | สวัสดิ์ นฤวรวงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต | เชอร์รี่ พงษ์ศักดิ์.. เบี้ยประกันภัย เงินสำรองประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ | สุจินต์ พงษ์ศักดิ์.. เบี้ยประกันภัย เงินสำรองประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ | อลิสา เปี่ยมพงศ์สานต์.. สัญญาประกันชีวิตและการเลือกซื้อกรมธรรม์ | พัชรินทร์ บุญพูล.. สัญญาประกันชีวิตและการเลือกซื้อกรมธรรม์ | สุจินต์ พงษ์ศักดิ์.. สัญญาประกันชีวิตและการเลือกซื้อกรมธรรม์ | ทินวัฒน์ ศุภผลศิริ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย | นพดล สันติภาภรณ์.. การประกันภัยรถยนต์ | ทินวัฒน์ ศุภผลศิริ.. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด | ทัศนีย์ ดวงรัตน์.. องค์กรประกันภัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32332 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย | การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย | Risk management and principles of insurance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

238. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว = Tour operator and tour guide and travel agency management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำเที่ยว | สุรีย์ เข็มทอง.. จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว | ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช.. การวางแผนการจัดทำรายการนำเที่ยว | ธราธร บุ้งทอง.. การคิดต้นทุนรายการนำเที่ยวและการเจรจาต่อรองธุรกิจ | สุนันทา ชูตินันท์.. การปฏิบัติการนำเที่ยว | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการวิกฤตและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว | ธโนดม โลกาพัฒนา.. การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยของธุรกิจนำเที่ยว | เจริญพร เพ็ชรกิจ.. หลักการมัคคุเทศก์ | อรรจน์ สีหะอำไพ.. การจัดการงานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว | ชลวิช สุธัญญารักษ์.. การจัดเส้นทางนำเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย | ละเอียด ศิลาน้อย.. กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว | สมพงษ์ อำนวยเงินตรา.. การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว | สมยศ วัฒนากมลชัย.. การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน | ชลวิช สุธัญญารักษ์.. การขายปลีกสินค้าและบริการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32477 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว | การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว | Tour operator and tour guide and travel agency management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (1).

239. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Instructional media in basic education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์สื่อการสอนกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. ระบบสื่อการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อรุณี หรดาล.. สื่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต.. สื่อการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. สื่อการจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. ศูนย์การเรียนและแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นิคม ทาแดง.. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สื่อการสอนภาษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. สื่อการสอนสังคมศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | วัฒนา มัคคสมัน.. สื่อการสอนศิลปะสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. สื่อการสอนศิลปะสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. สื่อการสอนการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. ชุดการสอน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การประเมินและการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน | พัชรี ผลโยธิน.. การเล่น ของเล่น และเกมสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27401 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Instructional media in basic education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 27401 T] (2).
Checked out (2). In transit (4).

240. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย = Socio-cultural basis of Thai Politics / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทย | พัทยา สายหู.. แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับการเมือง | วรวลัญช์ โรจนพล.. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย | ขจรศักดิ์ สิทธิ.. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. พัฒนาการของรัฐไทย | ไพฑูรย์ มีกุศล.. องค์ประกอบของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมการเมืองไทย | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนกลางเมือง | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.. ฐานอำนาจในสังคมไทย | ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. ระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมการเมืองไทย | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. ศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทย | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. การศึกษาในสังคมการเมืองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. การรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทย | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. การสื่อสารกับสังคมการเมืองไทย | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. ภาษาและศิลปะในสังคมการเมืองไทย | พิศาล มุกดารัศมี.. วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย | จุมพล หนิมพานิช.. สังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์และหลังสมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80205 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย | พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย | Socio-cultural basis of Thai Politics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (3). Damaged (2). In transit (3).

241. เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ = Human being and ecosystems / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับระบบนิเวศ | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.. ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.. ระบบนิเวศทางทะเลและความเปลี่ยนแปลง | วิรัตน์ คำศรีจันทร์.. ระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น | วศินา จันทรศิริ.. อาหารกับระบบนิเวศ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. มนุษย์ในระบบครอบครัวและชุมชน | สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.. มนุษย์ในระบบสังคม | ชิตพล กาญจนกิจ.. มนุษย์ในระบบประชาคมโลก | กำจร แซ่เจียง.. มลภาวะและผลกระทบต่อระบบนิเวศ | ศุภวรรณ วงษ์ประยูร.. การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของระบบนิเวศ | สุเมธ ตันติเวชกุล.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ลลิต ถนอมสิงห์.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ธเนศ มณีกุล.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ | ชิตพล กาญจนกิจ.. ประชาสังคมกับระบบนิเวศ | อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ.. นโยบายที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ | อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71200 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศ | มนุษย์กับระบบนิเวศ | Human being and ecosystems.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (3).

242. เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ = Creative for television program / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสร้างสารและการสื่อความหมายในรายการโทรทัศน์ | สุมน อยู่สิน.. กระบวนการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. บุคลากรสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การสร้างสรรค์รายการสำหรับกลุ่มเฉพาะ | กิตติ สิงหาปัด.. การสร้างสรรค์ข่าวโทรทัศน์ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การสร้างสรรค์ข่าวโทรทัศน์ | วัชระ แวววุฒินันท์.. การสร้างสรรค์รายการบันเทิง | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ | สันติ เกษมสิริทัศน์.. การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | ศิริวรรณ อนันต์โท.. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | สันติ เกษมสิริทัศน์.. การสร้างสรรค์รายการเด็ก | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การสร้างสรรค์รายการกีฬา | เอกราช เก่งทุกทาง.. การสร้างสรรค์รายการกีฬา | สุธี พลพงษ์.. การสร้างสรรค์รายการสารคดี | ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์.. การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทัศน์ | สันทัด ทองรินทร์.. การสร้างสรรค์รายการเรียลลิตี้โชว์ | กรรพุม บุญทวี.. กระบวนการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | ศิริวรรณ อนันต์โท.. การสร้างสรรค์รายการเด็ก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16347 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ | Creative for television program.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

243. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ = Human nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมใจ วิชัยดิษฐ์.. อาหารและโภชนาการกับสุขภาพ | สมใจ วิชัยดิษฐ์.. การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร | วศินา จันทรศิริ.. บทบาทของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกายมนุษย์ | ทัศนีย์ ลิ่มสุวรรณ.. บทบาทของโปรตีนต่อร่างกายมนุษย์ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. บทบาทของโปรตีนต่อร่างกายมนุษย์ | วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | สำอาง สืบสมาน.. บทบาทของไขมันต่อร่างกายมนุษย์ | กรุณี ขวัญบุญจัน.. บทบาทของวิตามินต่อร่างกายมนุษย์ | กรุณี ขวัญบุญจัน.. บทบาทของน้ำและแร่ธาตุต่อร่างการมนุษย์ | กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์.. ความต้องการและสมดุลของพลังงานในการดำรงชีวิต | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. ความปลอดภัยของอาหาร | วณิชา กิจวรพัฒน์.. หลักการเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การจัดอาหารสำหรับครอบครัว | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ | วณิชา กิจวรพัฒน์.. การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ | สมชาย ดุรงค์เดช.. การประเมินภาวะโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การประเมินภาวะโภชนาการ | จีรนันท์ แกล้วกล้า.. การประเมินภาวะโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การวิจัยทางโภชนาการมนุษย์ | สำอาง สืบสมาน.. การประยุกต์โภชนาการเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71202 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ | โภชนาการมนุษย์ | Human nutrition.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 71202 T] (1).
Checked out (1). Damaged (1). In transit (2).

244. เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณคดีไทย = Thai Literature / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วสันต์ รัตนโภคา.. ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย | สิทธา พินิจภูวดล.. วรรณคดีสมัยสุโขทัย-อยุธยา พ.ศ. 2172 | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. วรรณคดีสมัยสุโขทัย-อยุธยา พ.ศ. 2172 | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. 2172-2310 | ยุพร แสงทักษิณ.. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2394 | ธิดา โมสิกรัตน์.. วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2394-2475 | รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ. 2475-2516 | สรณัฐ ไตลังคะ.. วรรณกรรมปัจจุบัน พ.ศ. 2516-2553 | ดวงมน จิตร์จำนงค์.. รูปแบบและสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย | สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา.. รูปแบบและสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย | กุสุมา รักษมณี.. เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทย | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. วรรณคดีท้องถิ่น | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. วรรณคดีท้องถิ่น | ชัยรัตน์ พลมุข.. อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย | ยุรฉัตร บุญสนิท.. วรรณกรรมกับสังคมเมือง | วสันต์ รัตนโภคา.. วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น | พรรณทิภา ชื่นชาติ.. วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น | นัทธนัย ประสานนาม.. การวิจักษ์วรรณคดีไทย | นัทธนัย ประสานนาม.. การศึกษาวรรณคดีไทย | สิทธา พินิจภูวดล.. การศึกษาวรรคดีไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 12306 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวรรณคดีไทย | วรรณคดีไทย | Thai Literature.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

245. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล = Meeting, incentive, convention and exhibition management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชมพูนุช จิตติถาวร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.. ปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วราภรณ์ ศรพรหม.. การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | รชพร จันทร์สว่าง.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. กลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | ราณี อิสิชัยกุล.. องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ.. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ | ภูริวัจน์ เดชอุ่ม.. การดำเนินการจัดประชุมนานาชาติและการประเมินผล | รักศักดิ์ คณานุรักษ์.. การจัดงานนิทรรศการและบทบาทของผู้จัดงานนิทรรศการ | ประพีร์ บุรี.. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ | วรการดี แสงจันทร์.. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ | ประพีร์ บุรี.. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า | วรการดี แสงจันทร์.. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า | ประพีร์ บุรี.. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ | วรการดี แสงจันทร์.. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ | รักศักดิ์ คณานุรักษ์.. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดงานนิทรรศการ | ชมพูนุช จิตติถาวร.. การจัดงานกิจกรรม | ชาติชาย เทพแปง.. ปัญหาการพัฒนาและแนวโน้มของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32478 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | Meeting, incentive, convention and exhibition management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

246. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด = Marketing communication and promotion / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการตลาด | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. พฤติกรรมผู้บริโภค | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างทางการตลาด | กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ.. การโฆษณาและองค์กรเพื่อการโฆษณา | ชาญนริศ บุญพารอด.. การสื่อสารและสื่อโฆษณา | ปริญญา จิตรยรรยง.. การกำหนดกลยุทธ์การโฆษณา | ภาณินี บุญเลิศ.. การกำหนดกลยุทธ์การโฆษณา | ปริญญา จิตรยรรยง.. การทำโฆษณา | ภาณินี บุญเลิศ.. การทำโฆษณา | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การขายโดยบุคคล | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การส่งเสริมการขาย | กมล ชัยวัฒน์.. การส่งเสริมการขาย | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการการประชาสัมพันธ์ | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การตลาดทางตรง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การตลาดทางตรง | อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์.. การตลาดทางตรง | เชาว์ โรจนแสง.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. แนวโน้มการสื่อสารการตลาด | พีรยา หาญพงศ์พันธุ์.. แนวโน้มการสื่อสารการตลาด | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32474 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | Marketing communication and promotion.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (1), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32474 T] (1).
Damaged (1).

247. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ = Professional experience in political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กระมล ทองธรรมชาติ.. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ปธาน สุวรรณมงคล.. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | อัมพร ธำรงลักษณ์.. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง | เสน่ห์ จุ้ยโต.. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | สิริพันธ์ พลรบ.. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.. เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ | นันทนา นันทวโรภาส.. การสื่อสารทางการเมือง | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ | ขจิต จิตตเสวี.. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช.. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ธีระ นุชเปี่ยม.. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 80410 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ | Professional experience in political science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

248. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ = Strategic management and competency based management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ | ชัยยุทธ ชิโนกุล.. การกลั่นกรองสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การกลั่นกรองสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ | ภักดี มะนะเวศ.. การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและธุรกิจ | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ | กิ่งพร ทองใบ.. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบคุมกลยุทธ์ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การควบคุมกลยุทธ์ | ปริญ ลักษิตานนท์.. การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง | กิ่งพร ทองใบ.. การจัดการกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง | ธนชัย ยมจินดา.. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ | กิ่งพร ทองใบ.. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์การ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์การ | ศรีอรุณ เรศานนท์.. สมรรถนะการบริหารและสมรรถนะในงาน | ธนชัย ยมจินดา.. สมรรถนะการบริหารและสมรรถนะในงาน | สมชาย หิรัญกิตติ.. การประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะ | ธนชัย ยมจินดา.. กลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน | ธนชัย ยมจินดา.. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์และสมรรถนะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32326 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ | การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ | Strategic management and competency based management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3). In transit (1).

249. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | สมลักษณ์ ละอองศรี.. ซอฟต์แวร์ | ขจิตพรรณ มกระธัช.. การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การจัดการระบบฐานข้อมูล | สำรวย กมลายุตต์.. คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล | กชภัส นิมมานนท์.. การจัดการความรู้ | สมลักษณ์ ละอองศรี.. เทคโนโลยีเว็บ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศ | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารโครงการ | ชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา.. การจัดหา การติดตั้ง การบำรุงรักษาและการประเมินระบบสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ | ชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ | วราภรณ์ วนาพิทักษ์.. กฎหมาย ผลกระทบ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. กฎหมาย ผลกระทบ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | กชภัส นิมมานนท์.. แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กำพล ศรธนะรัตน์.. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13413 T 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | Introduction to information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

250. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน = Marketing channel and supply chain management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการตลาด | ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. พันธมิตรธุรกิจ | ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์.. การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการการค้าส่ง | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การจัดการการค้าปลีก | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | จรรยา ธนาอธิพร.. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการสินคัาคงคลัง | จรรยา ธนาอธิพร.. การจัดการสินค้าคงคลัง | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. การขนส่ง | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดจำหน่าย | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การจัดการบริการ | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์.. การตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การประเมินผลการจัดจำหน่าย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32473 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน | การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน | Marketing channel and supply chain management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter