Your search returned 353 results from 159332 records. Subscribe to this search

|
151. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน = Instructional technology / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์เทคโนโลยีการสอน | นิคม ทาแดง.. การสอนในฐานะระบบ | นิคม ทาแดง.. กระบวนการสื่อสารการเรียนการสอน | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. พฤติกรรมการเรียนการสอน | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. วิทยาการการสอน | ประศักดิ์ หอมสนิท.. วิธีการเรียนการสอน | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการสอน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การออกแบบสื่อมวลชนเพื่อการสอน | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการสอน | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การจัดการการเรียนการสอน | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การประเมินการเรียนการสอน | ณรงค์ ทีปประชัย.. การประเมินการเรียนการสอน | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. นวัตกรรมการเรียนการสอนในประเทศไทย | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. นวัตกรรมการเรียนการสอนในต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27102 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการสอน | เทคโนโลยีการสอน | Instructional technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 27102 T 2556] (1).
Damaged (1).

152. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ = Project analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภาสมา สุทธิพงศ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและการวิเคราะห์โครงการ | ภาสมา สุทธิพงศ์.. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด | กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา.. การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. การวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การติดตามและประเมินผลโครงการ | นพพร โทณะวณิก.. การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวิเคราะห์โครงการอาคารธุรกิจ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 31405 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ | การวิเคราะห์โครงการ | Project analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

153. เอกสารการสอนชุดวิชากิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว = Guidance activities and instruments / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เรียม ศรีทอง.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว | ปรีชา วิหคโต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือแนะแนว | ชุติมา สุรเศรษฐ.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการรู้จักตนเอง | วัชรี ทรัพย์มี.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ | จิตติมา รักนาค.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม | รัญจวน คำวชิรพิทักษ์.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม | นิรนาท แสนสา.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อสำรวจความสนใจในอาชีพ | พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อสำรวจความถนัดในอาชีพ | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่ออาชีพ | ทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการเลือกแผนการเรียน | รับขวัญ ภูษาแก้ว.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการเลือกศึกษาต่อ | อรนุช กาญจนประกร.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการเรียน | ตามพงษ์ วงศ์จันทร์.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อส่งเสริมการเรียน | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว | โกศล มีคุณ.. การประเมินกิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว | วัลภา สบายยิ่ง.. การวิจัยกิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25406 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว | กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว | Guidance activities and instruments.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (5).

154. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ = Information security management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน | ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.. การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | กรกช วิไลลักษณ์.. ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร | เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย.. ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ | เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย.. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบปฏิบัติการ | กรกช วิไลลักษณ์.. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | กรกช วิไลลักษณ์.. ความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเว็บ | ปิยพร นุรารักษ์.. ความมั่นคงปลอดภัยเชิงออปเจ็กต์ | ปิยพร นุรารักษ์.. ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางกายภาพ | ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม.. นิติคอมพิวเตอร์และการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ | สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร.. นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม.. การประยุกต์ใช้งานความมั่นคงปลอดภัย | ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.. การประยุกต์ใช้งานความมั่นคงปลอดภัย | สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร.. กรณีศึกษาการป้องกันสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับองค์กร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 99411 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | Information security management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

155. เอกสารการสอนชุดวิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษา = Guidance in elementary education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. การจัดบริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา | อาดัม นีละไพจิตร.. จิตวิทยาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในระดับประถมศึกษา | ศุภวดี บุญญวงศ์.. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในระดับประถมศึกษา | มณฑิรา จารุเพ็ง.. บริการสนเทศสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. บริการปรึกษาสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. บริการจัดวางตัวบุคคลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา | พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์.. บริการติดตามผลและประเมินผลงานแนะแนวในระดับประถมศึกษา | นิรนาท แสนสา.. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การแนะแนวด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. การแนะแนวด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | วัชรี ทรัพย์มี.. การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | ปรีชา วิหคโต.. กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวสำหรับในระดับประถมศึกษา | วัลภา สบายยิ่ง.. การบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา | รุ่งแสง อรุณไพโรจน์.. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหางานแนะแนวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา | ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์.. สภาพที่พึงประสงค์ สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการแนะแนวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25304 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษา | การแนะแนวในระดับประถมศึกษา | Guidance in elementary education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Checked out (1). Damaged (2). In transit (4).

156. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ = Large-scale construction technology / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภาสมา สุทธิพงศ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างขนาดใหญ่ | นพพร โทณะวณิก.. การจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ | วริศรา ไชยมงคล.. การจัดการการเงินของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การจัดการการเงินของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ | โสภณ แสงไพโรจน์.. การจัดการวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ | ภาสมา สุทธิพงศ์.. การจัดการวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ | อรุณ ชัยเสรี.. ฐานรากและระบบโครงสร้างอาคารส่วนใต้ดิน | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. ฐานรากและระบบโครงสร้างอาคารส่วนใต้ดิน | พิชัย นิมิตรยงสกุล.. ระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ | สรรค์ สยามิภักดิ์.. ระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ | รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา.. ระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ | สราวุฒิ ลือคุณา.. งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร | ธีรภาพ ว่องเจริญ.. งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร | ฉัตรโสภา ธรรมศักดิ์.. งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย | ทวีชัย อวยพรกชกร.. ระบบอาคารอัตโนมัติและการจัดการพลังงานในอาคารขนาดใหญ่ | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. งานดิน งานทาง และงานสะพาน | วรากร ไม้เรียง.. งานเขื่อน | วิชา วงษ์ประดิษฐ์.. งานจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ | นพพร โทณะวณิก.. งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ | ภาสมา สุทธิพงศ์.. งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | สุรสิทธิ์ เชิดโชติเพชร์.. การจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่

Call number: STOU 31407 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ | เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ | Large-scale construction technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

157. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง = Information technology for construction management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ชัยยง ว่องวุฒิกำจร.. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สำรวย กมลายุตต์.. ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล | บุญยืน ตันเยียน.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | บุญยืน ตันเยียน.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. สารสนเทศในการวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. สารสนเทศในการวางแผนงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สารสนเทศในการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา | นพพร โทณะวณิก.. สารสนเทศในการจัดการงานสนาม | ภาสมา สุทธิพงศ์.. สารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. สารสนเทศในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31305 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง | Information technology for construction management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

158. เอกสารการสอนชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว = Social welfare and family services management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ | ระพีพรรณ คำหอม.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐ | อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และองค์กรชุมชน | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.. การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | มาลี จิรวัฒนานนท์.. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดบริการสำหรับครอบครัว | อภิญญา เวชยชัย.. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ | อภิญญา เวชยชัย.. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่เผชิญภาวะวิกฤต | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. รูปแบบและกลไกการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. การบริหารและการจัดการสถานให้บริการสำหรับครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสำหรับครอบครัว | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม | อำไพรัตน์ อักษรพรหม.. แนวโน้มการจัดการสวัสดิการสังคมในประเทศไทย | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. แนวโน้มการจัดการบริการสำหรับครอบครัวในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72304 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว | Social welfare and family services management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

159. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ = Chinese for commerce / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนต์ชัย แซ่เตีย.. การซื้อขายในห้างสรรพสินค้า 1 ผู้แต่ง. | มนต์ชัย แซ่เตีย.. การซื้อขายในห้างสรรพสินค้า 2 | สุรีย์ ชุณหเรืองเดช.. การนำเสนอสินค้าและการจัดแสดงสินค้า | สุรีย์ ชุณหเรืองเดช.. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | สุชาทิพย์ อัมพรดนัย.. การสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ธีรวัฒน์ ธีรพจนี.. การแลกเปลี่ยนเงินตราและการชำระเงิน | ธีรวัฒน์ ธีรพจนี.. การบริการหลังการขาย | จุรี สุชนวนิช.. การสมัครงาน | มนต์ชัย แซ่เตีย.. การเริ่มงานในบริษัท | จรัสศรี จิรภาส.. การเจรจาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ 1 | จรัสศรี จิรภาส.. การเจรจาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ 2 | สุกัญญา วงศ์คงเดิม.. การเจรจาธุรกิจ | สุกัญญา วงศ์คงเดิม.. การประกันภัยและการขนส่ง | จุรี สุชนวนิช.. การเยี่ยมชมโรงงานผลิต | จรัสศรี จิรภาส.. วัฒนธรรมการทำธุรกิจกับชาวจีน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 11006 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ | ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ | Chinese for commerce.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

160. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ = Animal products and marketing management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มณฑิชา พุทซาคำ.. สินค้าปศุสัตว์และการตลาด | สาคร ทวรรณกุล.. การจัดการผลผลิตและการตลาดไก่เนื้อ | สุโรจน์ สุโรจน์นานนท์.. การจัดการผลผลิตและการตลาดไก่เนื้อ | สาคร ทวรรณกุล.. การแปรสภาพไก่เนื้อและการตลาดเนื้อไก่ | วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์.. การจัดการผลผลิตและการตลาดสุกร | วุฒิชัย ลีเชี่ยวยุวสรณ์.. การแปรสภาพสุกรและการตลาดเนื้อสุกร | คณธิศ มุ่งจองกลางกุล.. การจัดการผลผลิตโคเนื้อและการตลาด | สุรชัย เปี่ยมคล้า.. การแปรสภาพโคเนื้อและการตลาดเนื้อโค | ยุวเรศ เรืองพานิช.. การจัดการผลผลิตไข่และการตลาด | อรทัย จินตสถาพร.. การแปรรูปไข่และการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่ | ศศิธร นาคทอง.. การจัดการผลผลิตและการตลาดน้ำนม | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การแปรรูปน้ำนมและการตลาดผลิตภัณฑ์นม | วิรัตน์ สุมน.. การแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | ศศิธร นาคทอง.. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. กฎหมายและมาตรการที่เกี่่ยวข้องกับสินค้าปศุสัตว์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93461 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ | Animal products and marketing management | การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (6), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Damaged (2). In transit (2).

161. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ = Practical training in animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by คณธิศ มุ่งจองกลางกุล.. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | คณธิศ มุ่งจองกลางกุล.. การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. การวางแผนการผลิตไก่เนื้อ | ยุวเรศ เรืองพานิช.. การวางแผนการผลิตไก่ไข่ | ศิริพงษ์ พิพัฒน์สัตยานุวงศ์.. การวางแผนการผลิตไก่ไข่ | เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์.. การวางแผนการผลิตสุกร | สุริยะ สะวานนท์.. การวางแผนการผลิตโคเนื้อ | เลอชาติ บุญเอก.. การวางแผนการผลิตโคนม | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การเขียนโครงการทางการจัดการการผลิตสัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่เนื้อ | สุชาติ สงวนพันธุ์.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตไก่ไข่ | เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตสุกร | ไพบูลย์ ใจเด็ด.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ | ไพบูลย์ ใจเด็ด.. ทักษะการปฏิบัติในการผลิตโคนม | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวัดประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93460 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ | การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ | Practical training in animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (6), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (6), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Damaged (2). In transit (4).

162. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ = Integrated agricultural system management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. แนวคิดระบบและเชิงบูรณาการ | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. ระบบการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. หลักการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การจัดการระบบการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ | ธุวนันท์ พานิชโยทัย.. การจัดการระบบการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | วิศรุต ตุ้ยศักดา.. การจัดการระบบการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สุนันท์ สีสังข์.. การจัดการระบบการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม | สุนันท์ สีสังข์.. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการผลิตการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การจัดการระบบการผลิตพืชเชิงบูรณาการ | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การจัดการระบบการผลิตสัตว์เชิงบูรณาการ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์.. การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงบูรณาการ | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การจัดการระบบการเกษตรแบบผสมผสาน | สุรพล จารุพงศ์.. การจัดการระบบการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะ | ธุวนันท์ พานิชโยทัย.. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | พิชฎา อารยานุรักษ์.. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | กิตติชัย นวลทอง.. การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | เอ็นนู ซื่อสุวรรณ.. การประเมินผลกระทบจากการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91312 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ | Integrated agricultural system management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

163. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ = Public personnel management / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปิยากร หวังมหาพร.. แนวคิดและหลักการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ | มานิต ศุทธสกุล.. การเมืองกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ | เสนีย์ คำสุข.. พัฒนาการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารงานบุคคลภาครัฐตามหลักสมรรถนะ | ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต.. การบริหารผลงาน | สมศักดิ์ เจตสุรกานต์.. การบริหารค่าตอบแทน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ปภาวดี มนตรีวัต.. การพัฒนาอาชีพและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง | เสนีย์ คำสุข.. วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อำนาจ ศรีพูนสุข.. การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ | อำนาจ ศรีพูนสุข.. การบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจ | นพปฎล สุนทรนนท์.. ปัญหา แนวทางแก้ไข และประเด็นท้าทายของการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 81416 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ล.2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ | การบริหารงานบุคคลภาครัฐ | Public personnel management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

164. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง = Advanced film production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. ความรู้ทั่วไปในการผลิตภาพยนตร์ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | วรรณี สำราญเวทย์.. ภาษาภาพยนตร์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ภาษาภาพยนตร์ | สุทัศน์ บุรีภักดี.. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. เทคนิคการจัดแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. การประกอบภาพในภาพยนตร์ | เยาวนันท์ เชฎฐรัตน์.. บทภาพยนตร์ | สุทัศน์ บุรีภักดี.. การกำกับภาพ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การกำกับภาพ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ฉากและสถานที่ในภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. เทคนิคการกำกับภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพยนตร์ | สมาน งามสนิท.. เทคนิคพิเศษระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ | บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ.. เสียงในภาพยนตร์ | จันนิภา เจตสมมา.. การอำนวยการสร้างภาพยนตร์ | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. ภาพยนตร์แอนิเมชั่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16423 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง | Advanced film production.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16423 T 2556] (1).
Damaged (2).

165. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม = Information systems and research for forest resources and environmental management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ดุสิต เวชกิจ.. ความรู้เบื้องต้นด้านการวิจัย | กุญชร เจือตี๋.. สถิติเชิงพรรณาและเปรียบเทียบ | กุญชร เจือตี๋.. สถิติเชิงทดสอบความสัมพันธ์และพยากรณ์ | วรุณพันธ์ คงสม.. การวิจัยเชิงสำรวจ | ชัยวัฒน์ คงสม.. การวิจัยเชิงทดลอง | ชัยวัฒน์ คงสม.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | อิงอร ไชยเยศ.. การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ | อิงอร ไชยเยศ.. การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม | วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ | พยัตติพล ณรงคะชวนะ.. ระบบการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | พยัตติพล ณรงคะชวนะ.. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | สุระ พัฒนเกียรติ.. การใช้สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | วรงค์ บุญเชิดชู.. การใช้สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | พยัตติพล ณรงคะชวนะ.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | กาญจน์เขจร ชูชีพ.. การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ | สุระ พัฒนเกียรติ.. การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91463 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทุบรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | Information systems and research for forest resources and environmental management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

166. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

167. เอกสารการสอนชุดวิชาดิน น้ำ และปุ๋ย = Soil, water and fertilizers / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยงยุทธ โอสถสภา.. ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน | หฤษฎี ภัทรดิลก.. สมบัติของดิน | ยงยุทธ โอสถสภา.. ธาตุอาหารพืช | อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์.. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน | สุกัญญา แย้มประชา.. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน | สุกัญญา แย้มประชา.. ดินไร่และดินนา | ชัยสิทธิ์ ทองจู.. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ | นุกูล ถวิลถึง.. ปุ๋ยเคมี | สิโรจน์ ประคุณหังสิต.. ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช | วัชระ เสือดี.. การให้น้ำและกำหนดการให้น้ำแก่พืช | สิโรจน์ ประคุณหังสิต.. การให้น้ำและกำหนดการให้น้ำแก่พืช | วัชระ เสือดี.. การชลประทาน | อัจฉรา จิตตลดากร.. คุณภาพน้ำกับการผลิตพืช | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. การอนุรักษ์ดินและน้ำ | ชัยสิทธิ์ ทองจู.. ดินที่มีปัญหาทางการเกษตรและการแก้ไข | นุกูล ถวิลถึง.. มลพิษทางดินและน้ำกับการเกษตร | อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์.. สารสนเทศเพื่อการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย.ประชา | วัชระ เสือดี.. สารสนเทศเพื่อการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย | สุกัญญา แย้มประชา.. สารสนเทศเพื่อการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 90406 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาดิน น้ำ และปุ๋ย | ดิน น้ำ และปุ๋ย | Soil, water and fertilizers.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (3). Damaged (2). In transit (3).

168. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน = Financial management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุวดี ไชยศิริ.. ขอบเขตและภาระหน้าที่ของการจัดการการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. มูลค่าเงินตามเวลา | ณคุณ ธรณีนิติญาณ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | สุมาลี จิวะมิตร.. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น | ภัทรกิตติ์ เนตินิยม.. การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาว | กัลยานี ภาคอัต.. การจัดการการเงินเพื่อสร้างมูลค่า | เพชรี ขุมทรัพย์.. การควบรวมกิจการ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการการเงินระหว่างประเทศ | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบรวมกิจการ | สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์.. ความล้มเหลวของธุรกิจ การปรับปรุงกิจการและการเลิกกิจการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากเจ้าของ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32303 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงิน | Financial management | การจัดการการเงิน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (3).

169. เอกสารการสอนชุดวิชาการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย = Play, toys, and playthings for early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัทมาวดี เล่ห์มงคล.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | นิรมล ชยุตสาหกิจ.. การเล่นของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | จินตหรา (เตชะทักขิญพันธุ์) พงศ์พิพัฒน์.. การเล่นของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | ศศกมล บูรัชฏะ.. การเล่นของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ | อรชา ตุลานันท์.. ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย | อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.. ความปลอดภัยในการเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นของเด็กปฐมวัย | ศิรประภา พฤทธิกุล.. การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. เกมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. การเล่นของเด็กปฐมวัย | ศิรประภา พฤทธิกุล.. ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | สิทธิชัย สมานชาติ.. การพัฒนาของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | วัฒนา ปุญญฤทธิ์.. นวัตกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. นวัตกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | เกริก ยุ้นพันธุ์.. วัฒนธรรมการเล่น และของเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21003 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย | Play, toys, and playthings for early childhood.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21003 T] (1).
Checked out (2). Damaged (1).

170. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มานิต ศุทธสกุล.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการกำหนดตำแหน่ง | รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม.. การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สมศักดิ์ เจตสุรกานต์.. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล | ลักษณา ศิริวรรณ.. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน | ปภาวดี มนตรีวัต.. การจูงใจบุคลากร | พิมลจรรย์ นามวัฒน์.. การจูงใจบุคลากร | จิตรา ปานอ่อน.. คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | พิรุฬ เพียรล้ำเลิศ.. จริยธรรม จรรยา วินัย และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม | ธนวัฒน์ โลหะเวช.. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ | นงเยาว์ อรุณศิริวงศ์.. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | อำนาจ ศรีพูนสุข.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | อำนาจ ศรีพูนสุข.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐที่มิใช่ส่วนราชการ | จีระ ประทีป.. สถานภาพ ปัญหา แนวทางการพัฒนา และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32304 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Human resource management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

171. เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ = Animal breeding and reproduction / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ.

by ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.. พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | พงษ์ชาญ ณ ลำปาง.. หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ | พงษ์ชาญ ณ ลำปาง.. แผนการผสมพันธุ์สัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์สัตว์ | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ | ยอดชาย ทองไทยนันท์.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์โคกระบือเนื้อ | จุรีรัตน์ แสนโภชน์.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์โคนม | นลินี อิ่มบุญตา.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สุกร | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.. การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ปีก | ยอดชาย ทองไทยนันท์.. การพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมือง | ยอดชาย ทองไทยนันท์.. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93345 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ | การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ | Animal breeding and reproduction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (2).

172. เอกสารการสอนชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี = Data structures and algorithms / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | กิติพร พลายมาศ.. การวัดประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี | ยุทธนา ลิลา.. โครงสร้างแบบอาร์เรย์ | อรวรรณ จิตตะกาญจน์.. โครงสร้างแบบลิงค์ลิสต์ | กิติพร พลายมาศ.. โครงสร้างแบบคอลเล็กชันและเซต | อนุโชต วุฒิพรพงษ์.. โครงสร้างแบบสแต็ก | พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ.. โครงสร้างแบบ | อภิชาต ศุรธณี.. โครงสร้างแบบแฮช | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. โครงสร้างแบบต้นไม้ | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. โครงสร้างแบบกราฟ | กชกร ณ นครพนม. t ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับพื้นฐาน. | กชกร ณ นครพนม.. ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับขั้นสูง | สิทธิศักดิ์ สายเงิน.. ขั้นตอนวิธีการค้นคว้าข้อมูล | สิทธิศักดิ์ สายเงิน.. สายอักขระ | อภิชาต ศุรธณี.. ขั้นตอนวิธีเวียนเกิดและย้อนร้อย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 99314 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | Data structures and algorithms | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

173. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ = Science and technology in printing and packaging / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สำอาง สืบสมาน.. พื้นฐานทางเคมี | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. พื้นฐานทางเคมี | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. พื้นฐานทางเคมี | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. พื้นฐานทางเคมี | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. กรด เบส และเกลือ | วรวดี เชียงทอง.. กรด เบส และเกลือ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. กรด เบส และเกลือ | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. เคมีอินทรีย์ | กลางพล กมลโชติ.. เคมีอินทรีย์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. เคมีอินทรีย์ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เคมีอินทรีย์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. จุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. จุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. พื้นฐานทางเคมีพื้นผิว | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. พื้นฐานทางวิทยากระแส | วรวดี เชียงทอง.. พอลิเมอร์ | จันทิรา โกมาสถิตย์.. พอลิเมอร์ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. พอลิเมอร์ | สุพจน์ วุฒิโสภณ.. แสง | สุณี ภู่สีม่วง.. แสง | สมชาย ศฤงคารินกุล.. อุปกรณ์ทางแสงในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. อุปกรณ์ทางแสงในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | จีรานุช บุดดีจีน.. อุปกรณ์ทางแสงในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ธีระ ตั้งวิชาชาญ.. สีในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ศุภนิตา สุดสวาสดิ์.. สีในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | สุพจน์ วุฒิโสภณ.. พื้นฐานทางฟิสิกส์ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. พื้นฐานทางฟิสิกส์ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. พื้นฐานทางฟิสิกส์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. แม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น | สุณี ภูสีม่วง.. แม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น | ปิยทัสน์ สังขมาลัย.. แม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าเบื้องต้น | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | วีระเชษฐ์ ขันเงิน.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | พรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ภูมิ เจียศิริภักดี.. อิเล็กทรอนิกส์ทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | สุชปา เนตรประดิษฐ์.. สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | จันทิรา โกมาสถิตย์.. สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | แววบุญ แย้มแสงสังข์.. สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. โฟโตเคมีในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97215 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | Science and technology in printing and packaging | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: SK General Collection [Call number: STOU 97215 T] (6).
Damaged (3).

174. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร = Introduction to administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นพดล เหลืองภิรมย์.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร | วันชัย มีชาติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ | ธนชัย ยมจินดา.. รูปแบบองค์การภาคเอกชน | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การจัดการการผลิต | ยุพิน พิทยาวัฒนชัย.. การจัดการการตลาด | สุนา สุทธิเกียรติ.. การบัญชีและการจัดการการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การบัญชีและการจัดการการเงิน | ปภาวดี มนตรีวัต.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | อวยชัย ชะบา.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ | ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. รูปแบบองค์การภาครัฐ | ลักษณา ศิริวรรณ.. นโยบายสาธารณะ | จีระ ประทีป.. การบริหารการคลังและการงบประมาณ | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.. การบริหารการคลังและการงบประมาณ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การจัดการเครือข่ายและการมีส่วนร่วม | ปรัชญา ชุ่มนาเสียว.. ระบบสารสนเทศทางการบริหาร | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. จริยธรรมทางการบริหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30201 T 2556 Edition: พิมพ์คร้ังที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร | Introduction to administration | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 30201 T 2556] (1).
Damaged (1). In transit (2).

175. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิม ศรีผดุง.. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ | อิศเรศ ศันนีย์วิทยกุล.. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ | ธนชัย ยมจินดา.. ตัวแบบ กระบวน และเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การวางแผนกลยุทธ์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์การ | ธนชัย ยมจินดา.. การกำหนดกลยุทธ์และการจัดการแผนที่กลยุทธ์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การกำหนดวัฒนธรรมองค์การ | นราธิป ศรีราม.. การจัดองค์การเพื่อดำเนินกลยุทธ์ | สุเทพ เชาวลิต.. การสื่อสารในการดำเนินกลยุทธ์ | สุเทพ เชาวลิต.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินกลยุทธ์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การติดตามควบคุมกลยุทธ์สมัยใหม่ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การประเมินกลยุทธ์ | เฉลิม ศรีผดุง.. ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข | บุญแสง ชีระภากร.. ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ไข | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. แนวโน้มและทิศทางของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | ชลัช ชรัญญ์ชัย.. ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33442 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ | Strategic management in public administration | การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

176. เอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ = Printing and packaging materials / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษ | วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษ | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษ | รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์.. ประเภทและมาตรฐานของกระดาษ | สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง.. ประเภทและมาตรฐานของกระดาษ | มยุรี ภาคลำเจียก.. ประเภทและมาตรฐานของกระดาษ | สิริวรรณ พัฒนาฤดี.. พลาสติก | แววบุญ แย้มแสงสังข์.. พลาสติก | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. พลาสติก | สิริวรรณ พัฒนาฤดี.. พลาสติกแปรรูป | พัชทรา มณีสินธุ์.. พลาสติกแปรรูป | จิรายุ สันติวัฒนา.. เหล็กและอะลูมิเนียม | วิเทียน นิลดำ.. เหล็กและอะลูมิเนียม | สุชาติ อินทรโชติ.. สิ่งทอ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. เซรามิกและแก้ว | สุณี ภู่สีม่วง.. เซรามิกและแก้ว | สุวัฒน์ ตั่งโพธิสุวรรณ.. เซรามิกและแก้ว | พัชทรา มณีสินธุ์.. เซรามิกและแก้ว | ณุตตรา ชัยรณฤทธิ์.. แม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | สมชาย ศฤงคารินกุล.. แม่พิมพ์พื้นนูนและแม่พิมพ์พื้นราบ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุ | วิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงษ์.. แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุ | สุณี ภู่สีม่วง.. แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุ | อุดม ควรผดุง.. แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุ | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. หมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ใช้แรงกด | จันทิรา โกมาสถิตย์.. หมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ไร้แรงกด | บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. หมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ไร้แรงกด | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. สารยึดติด | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. ผ้ายางและแพด | สุณี ภู่สีม่วง.. ผ้ายางและแพด | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. น้ำยาเคมีในการผลิตสิ่งพิมพ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. น้ำยาเคมีในการผลิตสิ่งพิมพ์ | บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. วัสดุทางการพิมพ์ในงานหลังพิมพ์ | สุณี ภู่สีม่วง.. วัสดุทางการพิมพ์ในงานหลังพิมพ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97214 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | Printing and packaging materials | วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

177. เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืช = Practical training in crop production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปริชาติ ดิษฐกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช | สัจจา บรรจงศิริ.. การจัดการการผลิตพืช | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การจัดการการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ลัดดา พิศาลบุตร.. การจัดการการผลิตพืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืช | ศศิธร คงแดง.. การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดการการผลิตพืช | สุรพล จัตุพร.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าว | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตข้าว | เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหญ้าแพงโกลา | หฤษฎี ภัทรดิลก.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตอ้อย | ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตอ้อย | พาวิน มะโนชัย.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตลำไย | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตลำไย | อรสา ดิสถาพร.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง | จิตราพรรณ เทียมปโยธร.. การจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย | เจตน์ มีญาณเยี่ยม.. การจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย | ชัญญา ทิพานุกะ.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวน | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. การเขียนรายงานและนำเสนอรายงาน | สุทัศน์ สุรวาณิช.. กรณีศึกษาการจัดการการผลิตยางพายา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93455 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตพืช | การจัดการการผลิตพืช | Practical training in crop production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

178. เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวศึกษา = Family studies / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศึกษา | เอมอร จารุรังษี.. พัฒนาการครอบครัว | วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์.. สถานการณ์ครอบครัวไทย | บุญเสริม หุตะแพทย์.. สุขภาวะครอบครัว | รุจา ภู่ไพบูลย์.. โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.. การขัดเกลาทางสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | จีรพรรณ มัธยมจันทร์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | วราภรณ์ ธาระวานิช.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | มัลลิกา มัสอูดี.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | อภิสรา อนงค์คณะตระกูล.. หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัว | สุลี ทองวิเชียร.. กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครอบครัว | ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.. สื่อสำหรับครอบครัวและการเลือกบริโภค | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. สื่อสำหรับครอบครัวและการเลือกบริโภค | พรรณพิมล วิปุลากร.. ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล.. ปัญหาชีวิตครอบครัวและการปรับตัวของครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม | สุภาวดี หาญเมธี.. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ.. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72201 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาครอบครัวศึกษา | ครอบครัวศึกษา | Family studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

179. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ = Non-formal educational media development and application / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์.. การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุมาลี สังข์ศรี.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะและการพัฒนาอาชีพ | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช.. ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สุพัตรา คูหากาญจน์.. สื่อโสตทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ.. สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | กล้า สมตระกูล.. สื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.. ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การติดตามและการประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิศนี ศิลตระกูล.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26406 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ | Non-formal educational media development and application | การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

180. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการศึกษานอกระบบ = Non-formal education management / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ศุภกร ศรีศักดา.. การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สนอง โลหิตวิเศษ.. การศึกษาชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | อาชัญญา รัตนอุบล.. การวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | อาชัญญา รัตนอุบล.. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ | สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน | วรวิทย์ กิตติคุณศิริ.. การบริหารทรัพยากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การติดตามและการประเมินผลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ทวีป อภิสิทธิ์.. เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สุมาลี สังข์ศรี.. การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การเทียบโอนผลการศึกษา | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน | วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.. ผู้นำทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. | สนอง โลหิตวิเศษ. t การจัดการเรียนรู้ในชุมชน.

Call number: STOU 26302 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดการการศึกษานอกระบบ | Non-formal education management | การจัดการการศึกษานอกระบบ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

181. เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปราโมช เชี่ยวชาญ.. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เนตรชนก เจริญสุข.. กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. การตระหนักและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำงาน | สราวุธ สุธรรมาสา.. การควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงาน | ทวีสุข พันธุ์เพ็ง.. พิษวิทยา | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. อันตรายจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม | สสิธร เทพตระการพร.. เออร์โกโนมิกส์ | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. โรคจากการทำงาน | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบ | บงกช กิตติสมพันธ์.. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ภวัต เลิศสุธน.. โรคจากการทำงาน | อภิชาติ ชำนินอก.. อุบัติเหตุและการป้องกัน | สวินทร์ พงษ์เก่า.. อุบัติเหตุและการป้องกัน | วินัย ลัฐิกาวิบูลย์.. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องจักร และไฟฟ้า | วิเลิศ เจติยานุวัตร.. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องจักร และไฟฟ้า | เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์.. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | เนตรชนก เจริญสุข.. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.. การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ปีติ พูนไชยศรี.. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานนอกระบบ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52305 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Occupational health and safety | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Damaged (2). In transit (3).

182. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. Welcoming Visitors | พิกุล บุณยรัตพันธุ์.. Working with Foreigners | จิตศจี พิบูลนครินทร์.. Socializing | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. Telephoning and Making Appointments | พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.. Memorandums and Letters | พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.. Forms and Summaries | เสาวคนธ์ คุณวุฒิ.. Plans and travel arrangements | Gallagher, Patrick D.. Welcoming Visitors | ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. A Day in the Office | Smith, Trevor John.. A Day in the Office | อลิสา วานิชดี.. Meetings and discussions | อลิสา วานิชดี.. Attending conferences, seminars or workshops | สุมทุม ปริสุทธิมาน.. Recruitment | วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล.. Recruitment | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. Newspaper reading | ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. Business reading | กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์.. Office automation | นรินทร์ทิพย์ ทองศรี.. Office automation | ดำรง อัตตปรีชากุล.. Professional development | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11304 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน | English for office staff | ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

183. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น | ดุษณีย์ ส่องเมือง.. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ผลประโยชน์พนักงาน | นุชจรี พิเชฐกุล.. การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน | นุชจรี พิเชฐกุล.. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน | สุนา สุทธิเกียรติ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. แนวคิดการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์.. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ธวัช ภูษิตโภยไคย.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32208 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

184. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย = Sales management and salesmanship / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุวิทย์ ธนียวัน.. การพยากรณ์การขาย และการกำหนดกำลังพล | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การพยากรณ์การขาย และการกำหนดกำลังพล | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานขาย | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. การฝึกอบรมพนักงานขาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจูงใจพนักงานขาย | ชัยยันต์ เหวียนระวี.. เขตการขายและโควตาการขาย | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การควบคุมและการประเมินผลงานของพนักงานขาย | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานขาย | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. อาชีพการขายและจรรยาบรรณ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การตลาดทางตรง | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. การบริการการขาย | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. กระบวนการการขาย | โอภาส กิจกำแหง.. เทคนิคการขาย | โอภาส กิจกำแหง.. การเจรจาต่อรอง การขจัดข้อโต้แย้งและการปิดการขาย | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การตลาดทางตรง | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. องค์รวมการจัดการการขาย | สุวิทย์ ธนียวัน.. การวางแผนการตลาดและการขาย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32316 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย | Sales management and salesmanship | การจัดการการขายและศิลปะการขาย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2). In transit (1).

185. เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน = Monetary theory and policy / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พิทักษ์ ศรีสุขใส.. แนวคิดเกี่ยวกับเงินและภาพรวมของชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. อุปทานของเงิน | วิมุต วานิชเจริญธรรม.. อุปสงค์ของเงิน I: ทฤษฎีการเงินตามแนวคิดสำนักคลาสสิกและเคนส์ | วิมุต วานิชเจริญธรรม.. อุปสงค์ของเงิน II: ทฤษฎีการเงินตามแนวคิดสมัยใหม่ | ณัฐพล ชวลิตชีวิน.. ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง และตลาดการเงิน | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. สถาบันการเงิน | บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.. ระบบการเงินและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. ธนาคารกลาง | นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์.. อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และปริมาณเงิน | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การวิเคราะห์นโยบายการเงินการคลังตามกรอบ IS-LM | วิมุต วานิชเจริญธรรม.. การวิเคราะห์นโยบายการเงินตามทฤษฎีการคาดหวังอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินกับระบบอัตราแลกเปลี่ยน | รัญชนา พงศาปาน.. การดำเนินนโยบายการเงินของไทย | ภาวิน ศิริประภานุกูล.. กรณีศึกษาการดำเนินนโยบายการเงินของนานาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การเงินระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60424 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน | Monetary theory and policy | ทฤษฎีและนโยบายการเงิน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

186. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม = Fundamentals of environment / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพนธ์ ตั้งธรรม.. โลกกับสิ่งแวดล้อม | เกษม จันทร์แก้ว.. ระบบสิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ | สนิท อักษรแก้ว.. พื้นฐานระบบนิเวศ | สุรัตน์ บัวเลิศ.. กระบวนการทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. สิ่งแวดล้อมชุมชนและศิลปกรรม | ชาลี นาวานุเคราะห์.. การบูรณาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | สุระ พัฒนเกียรติ.. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ | จารุวรรณ วงค์ทะเนตร.. มลพิษสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม | ดุสิต เวชกิจ.. การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม | ชัยวัฒน์ คงสม.. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบ | ชัยวัฒน์ คงสม.. การพัฒนาที่ยั่งยืน | สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | ชาลี นาวานุเคราะห์.. กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | อิงอร ไชยเยศ.. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | อิงอร ไชยเยศ.. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91357 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาพื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม | Fundamentals of environment | พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2). In transit (4).

187. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจไทย = Thai economy / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. เศรษฐกิจไทยก่อนเข้าสู่ระบบทุนนิยม | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2398-2475 | ปัณฉัตร หมอยาดี.. เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมช่วง พ.ศ. 2475-2504 | มนูญ โต๊ะยามา.. เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 (พ.ศ.2504-2544) | มนูญ โต๊ะยามา.. เศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-10 (พ.ศ.2545-2554) และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต | จรินทร์ เทศวานิช.. เศรษฐกิจไทยในภาคเกษตรกรรม | จรินทร์ เทศวานิช.. เศรษฐกิจไทยในภาคอุตสาหกรรม | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. เศรษฐกิจไทยในภาคบริการ | จรินทร์ เทศวานิช.. เศรษฐกิจไทยในภาคการเงิน | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. เศรษฐกิจไทยในภาคการคลัง | ศิริพร สัจจานันท์.. เศรษฐกิจไทยในภาคการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ | ศิริพร สัจจานันท์.. เศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | กุลลินี มุทธากลิน.. การพัฒนาอย่างยืน | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 12302 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจไทย | เศรษฐกิจไทย | Thai economy.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

188. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ = Professional experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล.. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาบุคลิกภาพ มารยาทและการสมาคมของนักสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะนักสารสนเทศ | พวา พันธุ์เมฆา.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการวิจัยในงานสารสนเทศ | ปภาศรี บัวสวรรค์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษากฎหมายกับงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการจัดการองค์การสารสนเทศ | ทัศนา หาญพล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในงานสารสนเทศ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนโครงการในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการเขียนสารสนเทศย่อและการเขียนสังเคราะห์สารสนเทศ | สมสรวง พฤติกุล.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ | กฤติกา จิวาลักษณ์.. ประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศ | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 13401 T 2556-2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | Professional experience in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

189. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กชภัส นิมมานนท์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน งานสำนักงานและการบริหารสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. สมรรถนะ จริยธรรม และธรรมาภิบาล | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานและการบริหารโครงการ | เพ็ญโสม ภาษวัธน์.. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. การบริหารงานงบประมาณในสำนักงาน | สรวงสุดา เต็งอำนวย.. การบริหารงานพัสดุในสำนักงาน | ภรณี ศรีสุทธิ์.. การทำงานร่วมกันในสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การสื่อสารในสำนักงาน | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การจัดการเอกสาร | กชภัส นิมมานนท์.. การจัดการความรู้ในสำนักงาน | สำรวย กมลายุตต์.. การจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล | ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.. ระบบประชุมทางไกล | สำรวย กมลายุตต์.. สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงาน | ทัดทอง พราหมณี.. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงาน | มนู อรดีดลเชษฐ์.. สำนักงานแห่งอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13423 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน | ระบบสารสนเทศสำนักงาน | Office information system.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

190. เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว = Fundamental psychology and sociology for guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ช่อลัดดา ขวัญเมือง.. จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนว | รัญจวน คำวชิรพิทักษ์.. พัฒนาการของมนุษย์กับการแนะแนว | ลิขิต กาญจนาภรณ์.. การรับรู้ | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. อัตมโนทัศน์ | ปรีชา วิหคโต.. บุคลิกภาพ | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. แรงจูงใจ ความต้องการ และแรงขับ | รัญจวน คำวชิรพิทักษ์.. สติปัญญาและการรู้คิด | ธีระพร อุวรรณโณ.. ความเชื่อและค่านิยม | ธีระพร อุวรรณโณ.. เจตคติ | ลิขิต กาญจนาภรณ์.. มนุษยสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่ม | นิรนาท แสนสา.. สังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคม | สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต.. พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว | ปรีชา วิหคโต.. การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. พื้นฐานทางจิตวิทยาในการปรึกษา | วัลภา สบายยิ่ง.. การวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25301 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว | จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว | Fundamental psychology and sociology for guidance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3). In transit (1).

191. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย = Multimedia technology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิทูรย์ วงษ์อามาตย์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | พรพล ธรรมรงค์รัตน์.. การรับรู้ทางกายภาพของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | สิทธิศักดิ์ สายเงิน.. เทคโนโลยีเสียง | สิทธิศักดิ์ สายเงิน.. เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลเสียง | ไพรสันต์ ผดุงเวียง.. เทคโนโลยีภาพ | ไพรสันต์ ผดุงเวียง.. เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลภาพ | บัญชา อานนท์กิจพานิช.. เทคโนโลยีวีดิทัศน์ | กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล.. เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ | ยุทธนา ลิลา.. เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว | ยุทธนา ลิลา.. การให้แสงและเงาและการสร้างภาพเคลื่อนไหว | อนุโชต วุฒิพรพงษ์.. ระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย | อนุโชต วุฒิพรพงษ์.. เทคโนโลยีสื่อแบบส่งต่อเนื่อง | วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์.. เครื่องมือสำหรับการพัฒนามัลติมีเดีย | วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์.. การประยุกต์กับงานมัลติมีเดียในด้านการศึกษา | เมธี บำรุงราชหิรัณย์.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในด้านธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 99414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | Multimedia technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

192. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข = Health education and public relations for public health work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ | บุษบา สุธีธร.. แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. กระบวนการสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | วาสนา จันทร์สว่าง.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | อรสา ปานขาว.. กระบวนการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. สารและการนำเสนอสารในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ศุทธินี โอบายะวาทย์.. เทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ | พรสุข หุ่นนิรันดร์.. การวางแผนสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | นิรัตน์ อิมามี.. การประเมินผลสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิจัยสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์.. มาตรฐานงานสุขศึกษา | ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มลินี สมภพเจริญ.. การดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกไร้พรมแดน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 52303 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข | Health education and public relations for public health work.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

193. เอกสารการสอนชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ = Science laboratory / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปราโมท เชี่ยวชาญ.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การเคลื่อนที่ทางกลศาสตร์ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. ความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน | เนตรชนก เจริญสุข.. แสง เสียง และรังสี | เนตรชนก เจริญสุข.. แม่เหล็กและไฟฟ้า | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. ของไหล | ปราโมท เชี่ยวชาญ.. สารละลายและกรด-เบส | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การละลาย การตกตะกอน และการสกัด | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. ปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญ | จำรัส พร้อมมาศ.. การตรวจหาเอนไซม์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การตรวจทางเซลล์วิทยา | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การตรวจทางจุลชีววิทยา | ภวัต เลิศสุธน.. การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี | นริศ เจริญพร.. ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54118 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | Science laboratory.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

194. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมน อยู่สิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | ลักษณา คล้ายแก้ว.. สภาพการณ์และแนวโน้มการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเทศ | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กลยุทธ์การจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กระบวนการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง | สุมน อยู่สิน.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทข่าว | สุมน อยู่สิน.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทความรู้ | จารุลินทร์ มุสิกะพงษ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทความรู้ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทบันเทิง | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม | เสาวนี ชินนาลอง.. การจัดและการผลิตรายการวิทยุอินเทอร์เน็ต | วีรวรรณ วรวุตน์.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ | สุมน อยู่สิน.. บุคลากรในงานจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | เสาวนี ชินนาลอง.. กระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบไม่ซับซ้อน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. จริยธรรมและกฎหมายในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16445 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น | การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น | Radio programming and production for simple format program.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

195. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร = Chinese for communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง | สุรีย์ ชุณหเรืองเดช.. ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง | พัชนี ตั้งยืนยง.. การทักทาย | พัชนี ตั้งยืนยง.. การถามชื่อ - นามสกุล | สมชาย สุขะการค้า.. การแนะนำตนเอง | สมชาย สุขะการค้า.. การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน | ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์.. การซื้อขายสินค้า | ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์.. การถามและบอกเวลา | นริศ วศินานนท์.. การถามและบอก วัน เดือน ปี | นริศ วศินานนท์.. การถามและบอกทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง | สุกัญญา วศินานนท์.. การถามและบอกทาง | สุกัญญา วศินานนท์.. การพูดสื่อสารทางโทรศัพท์ | ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์.. การสนทนาหลากสถานการณ์ | ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.. เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง | ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.. เสียงสระในภาษาจีนกลาง | ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.. เสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลาง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 10162 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | Chinese for communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (2).

196. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด = Professional experience in marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ.. ภาพรวมการตลาด | เชาว์ โรจนแสง.. การวิจัยการตลาด | เสาวภา มีถาวรกุล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด | พิษณุ จงสถิตวัฒนา.. การจัดการผลิตภัณฑ์ | พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ.. การจัดการผลิตภัณฑ์ | พิษณุ จงสถิตวัฒนา.. การจัดการราคา | พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ.. การจัดการราคา | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์.. การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์.. การส่งเสริมการตลาด | สหัสโรจน โรจน์เมธา.. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า | มานิต รัตนสุวรรณ.. การตลาดเพื่อสังคม | สมฤดี ศรีจรรยา.. การตลาดเพื่อสังคม | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. การตลาดบริการ | นพมาศ สุวชาติ.. การตลาดบริการ | ประภาศรี พงษ์ธนาพาณิช.. การตลาดบริการ | เชาว์ โรจนแสง.. การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์และการจัดการการขาย | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผู้นำ

Call number: STOU 32435 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด | ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

197. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศรีราชา เจริญพานิช.. ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน | จิราพร สุทันกิตระ.. ทรัพย์สินและบุคคลสิทธิ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. สิทธิครอบครอง | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. ภาระจำยอม | เสาวนีย์ อัศวโรจน์.. ทรัพยสิทธิอื่น ๆ | วรวุฒิ เทพทอง.. การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | ภาสกร ชุณหอุไร.. ระบบที่ดินและที่ดินของรัฐ | ภาสกร ชุณหอุไร.. ที่ดินของเอกชน | วรวุฒิ เทพทอง.. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ภาสกร ชุณหอุไร.. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41213 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน | กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน | Property law.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2).

198. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Professional experience in tourism and hotel management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภราเดช พยัฆวิเชียร.. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | รชพร จันทร์สว่าง.. สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว | วิเชียร ด่านบรรพต.. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการโรงแรม | ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร.. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร.. การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภาสกร จันทน์พยอม.. พฤติกรรมองค์การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สุรีย์ เข็มทอง.. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สมยศ วัฒนากมลชัย.. การจัดการคุณภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภราเดช พยัฆวิเชียร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | จิตศักดิ์ พุฒจร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | อำไพ เวชวิฐาน.. การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เสรี วังส์ไพจิตร.. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | รชพร จันทร์สว่าง.. การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ราณี อิสิชัยกุล.. การจัดการโครงการท่องเที่ยว | มนัส ชัยสวัสดิ์.. จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประดินันท์ อุปรมัย.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | ประมวญ บุณยะโหตระ.. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | สวนิต ยมาภัย.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | นภาลัย สุวรรณธาดา.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | ธรรมรส โชติกุญชร.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | ประวีณ ณ นคร.. การพัฒนาภาวะผูู้นำ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32481 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | Professional experience in tourism and hotel management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

199. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม = Room division and food and beverage management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรีย์ เข็มทอง.. การจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพัก | ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.. การพยากรณ์ห้องพักและการจัดการรายได้ห้องพัก | อาทิตย์ ไวทยะพัธน์.. การจัดทำงบประมาณและการควบคุมระบบเครดิต | อาทิตย์ ไวทยะพัธน์.. การจัดการงานส่วนหน้า | สมจิตต์ ฮัทเทอร์สเลย์.. การจัดการงานแม่บ้าน | นิภา วธาวนิชกุล.. การจัดการห้องผ้า การจัดดอกไม้ และการจัดสวน | ทวีชัย วิรามเวศย์.. การประสานงานและการแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก | วิชัย เจริญธรรมานนท์.. การจัดการภัตตาคาร | เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์.. การจัดการระบบปฏิบัติงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม | วรรณา ศิลปอาชา.. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม | วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์.. การกำหนดราคาและการจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์.. การจัดทำงบประมาณและการควบคุมต้นทุนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม | ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.. การจัดการงานครัว | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม | นัฐพล กลั่นวารี.. การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม | สิริพร ศรีตระกูล.. การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32480 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม | การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (4).

200. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก = Small business management and retailing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม | กิ่งพร ทองใบ.. การวางแผนและการจัดองค์การธุรกิจขนาดย่อม | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดย่อม | สุขุมาลย์ ชำนิจ.. การวางแผนทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม | กิ่งพร ทองใบ.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมในธุรกิจขนาดย่อม | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจขนาดย่อม | พิมพา หิรัญกิตติ.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก | พิมพา หิรัญกิตติ.. ทำเลที่ตั้ง และการจัดการดำเนินงานการค้าปลีก | รุจาภา แพ่งเกษร.. การบริหารสินค้าและบริการสำหรับการค้าปลีก | ดนัย ปัตตพงศ์.. การกำหนดราคาสำหรับการค้าปลีก | ชุมพร คูร์พิพัฒน์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับการค้าปลีก | รุจาภา แพ่งเกษร.. การส่งเสริมการตลาดสำหรับการค้าปลีก | สุดาพร สาวม่วง.. การควบคุมและแนวโน้มการค้าปลีก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32408 T 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก | ชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก | Small business management and retailing.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3). In transit (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter