Your search returned 442 results from 159322 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. หลักธรรมานามัยกับการแพทย์แผนไทย | วศินา จันทรศิริ.. อาหารไทยกับการดูแลสุขภาพ | ธนาภรณ์ รุ่งเรือง.. การออกกำลังกายตามหลักธรรมานามัย | บุญญารัช ชาลีผาย.. การออกกำลังกายตามหลักธรรมานามัย | อดิศักดิ์ สุมาลี.. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบตะวันออก | อารยา ประเสริฐชัย.. ชีวิตานามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. ชีวิตานามัย | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | เบญจพร โอประเสริฐ.. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | อาภา เที่ยงธรรม.. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. ธรรมานามัยกับศาสนา | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. ธรรมานามัยกับศาสนา | อดิศักดิ์ สุมาลี.. ธรรมานามัยกับศาสนา | เมธี จันท์จารุภรณ์.. ธรรมานามัยในงานสาธารณสุขมูลฐาน | จุฑารัตน์ เสรีวัตร.. ธรรมชาติบำบัดกับการดูแลสุขภาพ | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.. วารีบำบัด | กิตติ ลี้สยาม.. จิตตานามัยวิถีพุทธ | ปุณยนุช อมรดลใจ . จิตตานามัยกับการดำเนินชีวิต | กุสุมา ศรียากูล. . ธรรมานามัยกับการผดุงครรภ์ | ปุณยนุช อมรดลใจ.. การบูรณาการหลักธรรมมานามัยกับการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 55305 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาธรรมานามัย | ธรรมานามัย | Dhammanamai.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (1). In transit (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร = Khmer reading and writing / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยูร ทรงศิลป์.. หลักการอ่าน | วนารัตน์ น้อยเล็ก.. หลักการเขียน | วนารัตน์ น้อยเล็ก.. เรียงความ | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ข่าว | พัชราพรรณ กะตากูล.. บทความ | นันทวัน จั่นเจ๊ก.. เอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | วนารัตน์ น้อยเล็ก.. จดหมาย | ประยูร ทรงศิลป์.. นิทานและตำนาน | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. นวนิยาย | พัชราพรรณ กะตากูล.. เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว | ประยูร ทรงศิลป์.. เรื่องเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา | ดวงเด่น บุญปก.. กีฬา | นันทวัน จั่นเจ๊ก.. ธุรกิจและการค้า | ดวงเด่น บุญปก.. การเมือง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 11011 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาการอ่านและการเขียนภาษาเขมร | การอ่านและการเขียนภาษาเขมร | Khmer reading and writing.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน = Innovation management and sustainable management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม | ภาวิน ชินะโชติ.. การจัดองค์การนวัตกรรม | ศุภชัย หล่อโลหการ.. กระบวนการจัดการนวัตกรรม | ปัทมาวดี พัวพรหมยอด.. กระบวนการจัดการนวัตกรรม | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. การจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม | ชลธิศ ดาราวงษ์.. การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | สุรเดช หวังทอง.. การประยุกต์นวัตกรรมในธุรกิจ | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. การคุ้มครองนวัตกรรม | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดและกระบวนการจัดการเพื่อความยั่งยืน | ชลธิศ ดาราวงษ์.. รูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. การพัฒนาธุรกิจสีเขียว | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การพัฒนาธุรกิจสีเขียว | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน | ภาวิน ชินะโชติ.. คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32493 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน | การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน | Innovation management and sustainable management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม = Sufficient economic philosophy and agriculture natural resources and environment / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุธิดา มณีอเนกคุณ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน | ชัยวัฒน์ คงสม.. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการการเกษตรและป่าไม้ | ชยาพร วัฒนศิริ.. เกษตรทางเลือก | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. การจัดการการผลิตพืช | มณฑิชา พุทซาคำ.. การจัดการการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. การจัดการการผลิตสัตว์น้ำ | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการจัดการ | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการจัดการ | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร | สัจจา บรรจงศิริ.. การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน | ชัยวัฒน์ คงสม.. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. การจัดการสวนป่า | ดุสิต เวชกิจ.. ป่าชุมชนและการจัดการ | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การจัดการของเสียในชุมชน | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33312 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | Sufficient economic philosophy and agriculture natural resources and environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ = Fundamental sciences for food and nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. เคมีของธาตุและสารประกอบ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. สารประกอบคาร์บอน | ศศิมน ปรีดา.. เคมีของสารชีวโมเลกุล | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล | สุพัชชา ขับกล่อมส่ง.. เซลล์ หน่วยของชีวิต | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ระบบการทำงานภายในร่างกาย | ชนิพรรณ บุตรยี่.. พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร | สุพัชชา ขับกล่อมส่ง.. จุลชีววิทยาเบื้องต้น | ศรชัย สินสุวรรณ.. สารพันธุรกรรม | ศรชัย สินสุวรรณ.. เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. พลังงาน | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ความร้อน คลื่น แสง เสียง | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. การประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานอาหารและโภชนาการ | วชิระ จิระรัตนรังษี.. การประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐานในงานอาหารและโภชนาการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 71101 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ | วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ | Fundamental sciences for food and nutrition.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Professional experience in early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | ชาริณี ตรีวรัญญู.. การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืน | ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์.. การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. ความสามารถทางการคิดของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ศิรประภา พฤทธิกุล.. ปัญหาเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. จิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ชนาสร นิ่มนวล.. คุณธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ | สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.. การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัตนา ดวงแก้ว.. การวิจัยทางการปฐมวัยศึกษา | วัฒนา มัคคสมัน.. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | จุฬารัตน์ ธรรมประทีป.. ทักษะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การทำงานร่วมกับผู้อื่น | ปรัชญา เวสารัชช์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 21426 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Professional experience in early childhood development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร = Basic mathematics and science for agriculture / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กันย์ สุ่นยี่ขัน.. ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน | พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ | พันทิพย์ โตแก้ว.. ปริพันธ์และการประยุกต์ | สุดารัตน์ นิจสุนกิจ.. สถิติพื้นฐาน | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | ธนาวรรณ บุทธิจักร.. การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. ชีววิทยาพื้นฐาน | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. พันธุศาสตร์พื้นฐาน | สัจจา บรรจงศิริ.. เทคโนโลยีชีวภาพ | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.. เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สสารและปฏิกิริยาเคมี | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. เคมีอินทรีย์ | กลางพล กมลโชติ.. เคมีอินทรีย์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. เคมีอินทรีย์ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เคมีอินทรีย์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. ฟิสิกส์พื้นฐาน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.. อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 90208 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร | Basic mathematics and science for agriculture.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Basic engineering for occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปราโมช เชี่ยวชาญ.. พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วราวิทย์ แสงแก้ว.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา | เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์.. แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล | จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ.. วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร | แสนสด พานิช.. วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ | ปธานิน แสงอรุณ.. อนุภาคในบรรยากาศ | กุลธิดา บรรจงศิริ.. ก๊าซ ไอ และกลศาสตร์ของไหล | สุภิญญา จินดามรกฎ.. แสง เสียง และความสั่นสะเทือน | วีระพันธ์ ด้วงทองสุข.. พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ด้านความดันและความร้อน | กุลธิดา บรรจงศิริ.. ระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ | เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์.. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า | วรพจน์ ศตเดชากุล.. ระบบการควบคุมทางวิศวกรรม | ภานุวัฒน์ แตระกุล.. หน่วยการผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี | กุลธิดา บรรจงศิริ.. พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ | สมชาย พรชัยวิวัฒน์.. พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ | เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์.. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54129 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Basic engineering for occupational health and safety.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ = Industrial economics, technology and economic growth / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ | จรินทร์ เทศวานิช.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความจำเริญทางเศรษฐกิจ I | จรินทร์ เทศวานิช.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความจำเริญทางเศรษฐกิจ II | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. นโยบายและผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ | เฉลิมพล จตุพร.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม | จีรพรรณ กุลดิลก.. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม | อดุลย์ ศุภนัท.. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ | อดุลย์ ศุภนัท.. การกำหนดราคา | สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก.. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม | พัชรี ผาสุข.. การรวมกลุ่มของหน่วยธุรกิจและกลยุทธ์การเข้าสู่อุตสาหกรรม | รัชนี โตอาจ.. ปัจจัย ผลกระทบและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม | มนูญ โต๊ะยามา.. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ | กิติพงค์ พร้อมวงค์. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ | มนูญ โต๊ะยามา.. ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจ | รัชฏาพร เลิศโภคานันท์.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | วสุ สุวรรณวิหค.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | มนูญ โต๊ะยามา.. กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60474 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ | Industrial economics, technology and economic growth.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ = Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. สัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชี | เบญจมาศ จันอำรุง.. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ปฏิบัติงาน | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจนำเข้าและส่งออก | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | เมธ กนกพิบูล.. การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | วิทยา อรุณศิริเพ็ชร.. การบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล | นพกร พรวิจิตรเจริญ.. การวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ | ดลพร บุญพารอด.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | พรรณี วรวุฒิจงสถิต.. การบัญชีการเงินกับภาษีอากร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | สุนา สุทธิเกียรติ.. การวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. ประเด็นสำคัญทางการบัญชีเพื่อการจัดการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32483 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ | สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ | Seminar in financial accounting and seminar in managerial accounting.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ = Leadership and organizational behavior / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. ภาวะผู้นำตามคุณลักษณะ | ภาวิน ชินะโชติ.. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของผู้นำ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. รูปแบบของภาวะผู้นำ | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์.. ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ | สุภาพร เพ่งพิศ.. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ | สุภาพร เพ่งพิศ.. การพัฒนาภาวะผู้นำ | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ | กิ่งพร ทองใบ.. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. พฤติกรรมระดับบุคคล | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. พฤติกรรมระดับกลุ่ม | ภูริพัฒน์ ชาญกิจ.. พฤติกรรมระดับองค์การ | ภาวิน ชินะโชติ.. ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง | พรรณี วรวุฒิจงสถิต.. การบัญชีการเงินกับภาษีอากร | มานิต ศุทธสกุล.. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลง | ภาวิน ชินะโชติ.. ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32342 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ | ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ | Leadership and organizational behavior.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิรดี สราญรมย์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ | ลัดดา วัจนะสาริกากุล.. การบริการ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ | วิศนันท์ อุปรมัย.. ตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบีซีจี แมทริกซ์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับราคา | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ปัจจัยในการกำหนดราคา | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การกำหนดราคา | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. วิธีการกำหนดราคา | กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.. การปรับเปลี่ยนราคา | อภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | สลิลรัตน์ พงษ์พานิช.. การโต้ตอบคู่แข่งขันด้านราคา | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32432 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | Product and price management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น = Health promotion, physical assessment and basic medical care / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทฤษฎีสำหรับงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์.. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ | มาลี เกื้อนพกุล.. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ | อิสรียา ดาราทอง.. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ | เมธี จันท์จารุภรณ์.. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ | ทิพวรรณ อังสิริ.. การชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | พีระพล รัตนะ.. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดโรคเบื้องต้น | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดโรคเบื้องต้น | มาลี เกื้อนพกุล.. การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย | กิตติ องค์คุณารักษ์.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | อภิรดี ศรีโอภาส.. การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผู้ประกอบอาชีพ | สุมาลี พรกิจประสาน.. การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ | ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ.. การใช้ยาในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ | ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง.. การดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54126 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น | การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น | Health promotion, physical assessment and basic medical care.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อศึกษา = Media studies / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมสุข หินวิมาน.. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อศึกษา | สมสุข หินวิมาน.. อุตสาหกรรมสื่อ | กำจร หลุยยะพงศ์.. อุตสาหกรรมสื่อ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การควบคุมสื่อ | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การผลิตสื่อ | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. เนื้อหาสื่อ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ผู้รับสาร | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. สื่อพื้นบ้านศึกษา | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. สื่อใหม่ศึกษา | อารดา ครุจิต.. สื่อกับโลกาภิวัฒน์ | พิทยา พละพลีวัลย์.. สื่อกับวัฒนธรรมบริโภค | ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ.. สื่อกับสิ่งแวดล้อม | นิธิดา แสงสิงห์แก้ว.. สื่อกับอาชญากรรม | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร.. สื่อกับกีฬา | นันทกา สุธรรมประเสริฐ.. สื่อกับเพศสภาวะ | อภินันท์ ธรรมเสนา.. สื่อกับชนกลุ่มน้อย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 15266 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาสื่อศึกษา | สื่อศึกษา | Media studies.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Fundamental of occupational health and environmental health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชต ใจกัลยา.. ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | อภิรดี ศรีโอภาส.. ความปลอดภัยในการทำงาน | อาทิตยา จิตจำนงค์.. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม | ทวีสุข พันธุ์เพ็ง.. พิษวิทยา | สสิธร เทพตระการพร.. เออร์โกโนมิกส์ | วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.. โรคจากการทำงาน | ภวัต เลิศสุธน.. โรคจากการทำงาน | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี | กำพล นันทพงษ์.. การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54127 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | Fundamental of occupational health and environmental health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

16. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน = Occupational health, safety and environment law and standards / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์.. ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | อภิรดี ศรีโอภาส.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และประดาน้ำ | ปราโมช เชี่ยวชาญ. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม | จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ.. พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม | ศุภชัย โปฏก.. กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กฎหมายโรงงานด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม | สุพจน์ พินิตกิตติสกุล.. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. กฎหมายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร | ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์.. มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ | วิสันติ เลาหอุดมโชค.. มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54131 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | Occupational health, safety and environment law and standards.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ = Economics of transportation and logistics management / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง | วสุ สุวรรณวิหค.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง | มนูญ โต๊ะยามา.. การวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่ง | รัชนี โตอาจ.. อุปทานและต้นทุนการขนส่ง | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. การกำหนดราคาค่าขนส่ง | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. การจัดการธุรกิจขนส่ง | เรวดี จรุงรัตนาพงศ์.. การวิเคราะห์โครงการขนส่ง | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. นโยบายการขนส่งของภาครัฐ | พิชญ์ จงวัฒนากุล.. นโยบายการขนส่งของภาครัฐ | อภิญญา วนเศรษฐ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | กฤษณา ปุณยางกูร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | พัชรี ผาสุข.. การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า | จรรยา ธนาอธิพร.. การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า | ศิรส ทองเชื้อ.. การจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม | จีรานุช บุดดีจีน.. การจัดการบรรจุภัณฑ์ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. การจัดการประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า | สิริอร เศรษฐมานิต.. บริการโลจิสติกส์และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ | กุลลินี มุทธากลิน.. บริการโลจิสติกส์และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ | วสุ สุวรรณวิหค.. บริการโลจิสติกส์และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ | นันทิ สุทธิการนฤนัย.. กลยุทธ์การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | รุธิร์ พนมยงค์.. การจัดการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 61408 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ | เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ | Economics of transportation and logistics management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ = Introduction to political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ | ขจรศักดิ์ สิทธิ.. แนวความคิดว่าด้วยรัฐและอำนาจอธิปไตย | ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์.. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง | กระมล ทองธรรมชาติ.. รัฐธรรมนูญ | เชาวนะ ไตรมาศ.. รัฐธรรมนูญ | เสนีย์ คำสุข.. สถาบันทางการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การมีส่วนร่วมทางการเมือง | เสนีย์ คำสุข.. กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง | จุมพล หนิมพานิช.. การบริหารภาครัฐกับการระบบราชการ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การสื่อสารกับการเมือง | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. วัฒนธรรมทางการเมือง | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. ระบอบการเมืองการปกครอง | ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย.. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | สุวิดา นวมเจริญ.. นโยบายสาธารณะ | พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. แนวโน้มและทัศนภาพของรัฐศาสตร์ในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 80102 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ | หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ | Introduction to political science.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ = Operation managements and entrepreneurships / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมชาย หิรัญกิตติ.. การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ | ก้องกิติ พูสวัสดิ์.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา.. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | อิทธิเดช มูลมั่งมี.. การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ | เธียรไชย จิตต์แจ้ง.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การควบคุมต้นทุนการผลิต | กิ่งพร ทองใบ.. การควบคุมต้นทุนการผลิต | ฐาปณา ฉิ่นไพศาล.. การเป็นผู้ประกอบการ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การเป็นผู้ประกอบการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การเป็นผู้ประกอบการ | ธนกฤต โชติภาวริศ.. การเป็นผู้ประกอบการ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | ธนชัย ยมจินดา.. การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. การตลาดเป้าหมาย | เสาวภา มีถาวรกุล.. ส่วนประสมการตลาด | พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 97218 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ | การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ | Operation managements and entrepreneurships.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

20. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ = Business finance and business law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ | สุจิตรา พันธุมะบำรุง.. การวิเคราะห์งบการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ปิยะธิดา พิศาลบุตร.. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น | ปิยะธิดา พิศาลบุตร.. การจัดหาเงินทุนระยะยาว | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย | ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี.. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ | จิตรา เพียรล้ำเลิศ.. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ | มาลี สุรเชษฐ.. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 30209 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ | Business finance and business law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

21. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ = Commercial law I: sales, hire and hire-purchase / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสัญญา การควบคุมสัญญาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. ลักษณะและหลักสำคัญของกฎหมายพาณิชย์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. สัญญาซื้อขาย 1 | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. สัญญาซื้อขาย 2 | ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.. ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด | ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.. ขายตรงและตลาดแบบตรง | มาลี สุรเชษฐ.. แลกเปลี่ยนและให้ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. เช่าทรัพย์ | วิมาน กฤตพลวิมาน.. เช่าทรัพย์ 2 | จิราพร สุทันกิตระ.. เช่าซื้อ | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. จ้างแรงงาน | ธนัชพร กังสังข์.. จ้างทำของ | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. รับขน | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. กฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการรับขนทางอากาศ | ธนัชพร กังสังข์.. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 41321 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ | กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ | Commercial law I: sales, hire and hire-purchase.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

22. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน = Basic sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา เนาว์เย็นผล.. คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กลศาสตร์พื้นฐาน | อภิรดี ศรีโอภาส.. แสง เสียง การสั่นสะเทือนและความร้อน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แม่เหล็กไฟฟ้า | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. ธาตุและสารประกอบ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. แก๊ส ของเหลว ของแข็ง | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. สารละลาย | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. ปฏิกิริยาเคมีของสาร | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. เคมีอินทรีย์ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และนัน-ไฮโดรคาร์บอน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต | จำรัส พร้อมมาศ.. ชีวโมเลกุล | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ชีวโมเลกุล | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. กระบวนการสลายและสร้างสารในสิ่งมีชีวิต | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมและนาโนเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 50101 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | Basic sciences.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

23. เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ = Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมโภช รติโอฬาร.. ความรู้พื้นฐานการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | มาลี เกื้อนพกุล.. การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. การตรวจสุขภาพที่จำเป็นแต่ละกลุ่มวัย | เอกพล กาละดี.. การใช้ยาในการบำบัดโรคเบื้องต้น | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย | วรางคณา จันทร์คง.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก | นภัสชล ฐานะสิทธิ์.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กลุ่มอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | อารยา ประเสริฐชัย.. กลุ่มอาการปวดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. กลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ | พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์.. ปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ประกอบอาชีพ | ศิริรัตน์ ปานอุทัย.. การดูและระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองด้านสุาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52404 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

24. เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Community work in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรางคณา จันทร์คง.. แนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชน | จิรนันท์ ตุลชาติ.. ระบบบริการสุขภาพกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การจัดการในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อารยา ประเสริฐชัย.. การจัดองค์กรการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | สุทธิพงษ์ ปรางศร.. การประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การพัฒนาทักษะในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พิทยา ศรีเมือง.. การเตรียมชุมชนในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ปริญญา จิตอร่าม.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุณัฐชา แสงมณี.. การประเมินและวินิจฉัยชุมชนด้านสาธารณสุข | สุมัทนา กลางคาร.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานชุมชน | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง | ปริญญา จิตอร่าม.. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท | นิรัตน์ อิมามี.. การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทำงานชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52306 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข | Community work in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

25. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข = Professional experience in public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญยง เกี่ยวการค้า.. ทักษะการประเมินสภาวะสุขภาพในชุมชน | วรางคณา จันทร์คง.. ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานสุขศึกษา | จุฬาภรณ์ โสตะ.. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. ทักษะการเสริมพลังในการดูแลสุขภาพ | ถนอม นามวงศ์.. ทักษะการทำงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา | สราวุธ สุธรรมมาสา.. ทักษะด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม | สุรชาติ ณ หนองคาย.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน | สุรชาติ ณ หนองคาย.. องค์การวิชาชีพการสาธารณสุข และความรับผิดชอบ | พรทิพย์ กีระพงษ์.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | อนัญญา ประดิษฐปรีชา.. องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานสาธารณสุข | ทองหล่อ เดชไทย.. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ธีระวุธ ธรรมกุล.. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสาธารณสุข | ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.. การสื่อสารในงานสาธารณสุข | ประกิจ โพธิอาศน์.. การจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | วรางคณา จันทร์คง.. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52402 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข | Professional experience in public health.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

26. เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร = ฺBackground of Khmer society and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเขมร | ธิบดี บัวคำศรี.. ประวัติศาสตร์ | กัมพูชาร่วมสมัย.. กัมพูชาร่วมสมัย | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. สภาพสังคม | ดวงเด่น บุญปก.. ความเชื่อ และศาสนา | ชัชพิสิฐ ปาชะนี.. ภาษา | ประยูร ทรงศิลป์.. วรรณกรรมเขมร | วนารัตน์ น้อยเล็ก.. เศรษฐกิจและการค้า | ประยูร ทรงศิลป์.. ประเพณีและพิธีกรรม | วนารัตน์ น้อยเล็ก.. วิถีชีวิต | ทรงธรรม ปานสกุณ.. สถาปัตยกรรม | ทรงธรรม ปานสกุณ.. ประติมากรรม | ดวงเด่น บุญปก.. การเมืองการปกครอง | ชัชพิสิฐ ปาชะนี.. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย | กังวล คัชชิมา.. ความสัมพันธ์กับอาเซียน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 11010 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร | พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร | ฺBackground of Khmer society and culture.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

27. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = Sustainable tourism resources management in Thailand / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว | วรรณา ศิลปอาชา.. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย | พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์.. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | ธนกฤต ลออสุวรรณ.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนสถาน | ราณี อิสิชัยกุล.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม | วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณี | สมพงษ์ อำนวยเงินตรา.. การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ไอยเรศ ลิบลับ.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี | กัลยา สว่างคง.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม | วรรณา ศิลปอาชา.. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | รชพร จันทร์สว่าง.. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32336 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน | Sustainable tourism resources management in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

28. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโครงการ = Project management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ | เพ็ญศรี มีสมนัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ | ภาสมา สุทธิพงศ์.. การวางแผนโครงการ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจ เทคนิค การตลาด และแหล่งเงินทุน | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสังคม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ปภาวดี มนตรีวัต.. การจัดองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารโครงการ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การดำเนินการและการควบคุมโครงการ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การประเมินผลและยุติโครงการ | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. กรณีศึกษาการบริหารโครงการของไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33311 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการบริหารโครงการ | การบริหารโครงการ | Project management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

29. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย = Public service administration and networking / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา ภูริคุปต์.. แนวคิดและหลักการของการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การบริหารการบริการสาธารณะ และการประเมินผลการบริการสาธารณะ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ | จิระวรรณ เจียสกุล.. การจัดการผู้รับบริการสาธารณะเพื่อการบริการสาธารณะ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. จริยธรรมในการบริการสาธารณะ | พฤทธิภูมิ พลอยงาม.. จริยธรรมในการบริการสาธารณะ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริการสาธารณะ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการสาธารณะ | สุปัญญดา สุนทรนนธ์.. การจัดองค์การและระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ | กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.. การจัดองค์การและระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ | จำเนียร ราชแพทยาคม.. คุณภาพและการปรับปรุงการบริการสาธารณะ | อารีย์ ชื่นวัฒนา.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การบริหารเครือข่าย | อัจฉรา ภูริคุปต์.. การบริหารเครือข่าย | ไพชุมพล นิ่มเฉลิม.. การสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐ | สุปัญญดา สุนทรนนธ์.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและเครือข่าย | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาการบริการสาธารณะ | เสรี ศรีหะไตร.. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาเครือข่าย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33449 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย | การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย | Public service administration and networking.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

30. ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ = Law and political process for co-operatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธโสธร ตู้ทองคำ.. กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองกับการสหกรณ์ | ธโสธร ตู้ทองคำ.. พัฒนาการของการสหกรณ์กับกระบวนการทางการเมืองในต่างประเทศ | เสนีย์ คำสุข.. พัฒนาการของการสหกรณ์ในกระบวนการทางการเมืองไทยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 | เสนีย์ คำสุข.. พัฒนาการของการสหกรณ์ในกระบวนการทางการเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 | เสนีย์ คำสุข.. พัฒนาการของการสหกรณ์ในกระบวนการทางการเมืองไทยยุคปฏิรูป | ธโสธร ตู้ทองคำ.. ประชาธิปไตยและสังคมนิยมกับการสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม และการเลือกตั้งกับการสหกรณ์ | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย | อิงครัต ดลเจิม.. กระบวนการนิติบัญญัติในกฎหมายสหกรณ์ | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. กฎหมายสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย | วรวุฒิ เทพทอง.. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ | อิงครัต ดลเจิม.. กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ | วรชัย สิงหฤกษ์.. กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ | ชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์.. การประยุกต์กฎหมายกับการจัดการสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การประยุกต์กฎหมายกับการจัดการสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การประยุกต์การเมืองและกระบวนการทางการเมืองกับการจัดการสหกรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 92220 CCT 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ | กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ | Law and political process for co-operatives.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

31. คู่มือการศึกษาชุดวิชากฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ = law and political process for co-operatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 92220 CSG 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ | กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ | Law and political process for co-operatives.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

32. เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช = Crop improvement and plant propagation / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.. บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช | กุหลาบ เหล่าสาธิต.. บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช | กุหลาบ เหล่าสาธิต.. พื้นฐานพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.. พื้นฐานพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช | ธานี ศรีวงศ์ชัย.. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง | ประกิจ สมท่า.. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น | บุณฑริกา นันทา.. การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ | บุณฑริกา นันทา.. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ | ธำรงเจต พัฒมุข.. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ | พิมพรรณ พิมลรัตน์.. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ | ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการก่อกลายพันธุ์ | นุชรัฐ บาลลา.. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการก่อกลายพันธุ์ | จรรยา สิงห์คำ.. บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช | อัจฉรา จิตตลดากร.. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ | มนตรี คงแดง.. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ | ณัฐวุฒิ สิงห์คำ.. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ | กิริยา สังข์ทองวิเศษ.. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ | วรรธนัย อ้นสำราญ.. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ | ปริชาติ ดิษฐกิจ.. การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและการตัดชำ | รัฐพล ฉัตรบรรยงค์.. การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและการตัดชำ | สัจจา บรรจงศิริ.. การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง | ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.. การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก | บุณฑริกา นันทา.. การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก | นพมณี โทปุญญานนท์.. การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | หฤษฎี ภัทรดิลก.. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช | จันทรวิภา ธนะโสภณ.. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช | ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช | จิตราพรรณ เทียมปโยธร.. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 93337 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช | การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช | Crop improvement and plant propagation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

33. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข = Laws related to public health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เกวลิน ต่อปัญญาชาญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. สุขภาพและการสาธารณสุข | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายการสาธารณสุข | ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.. กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง | อารยา ประเสริฐชัย.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) | ปธานิน แสงอรุณ.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) | ปธานิน แสงอรุณ.. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) | สุเทพ ศิลปานันทกุล.. กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ | กุลธิดา บรรจงศิริ.. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ | ศรุดา จิรัฐกุลธนา.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์ในทางกฎหมาย การพิสูจน์บุคคลและการชันสูตรบาดแผล | ศรุดา จิรัฐกุลธนา.. การสอบสวนอุบัติเหตุในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์.. กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของต่างประเทศ องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 54122 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข | Laws related to public health.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NR General Collection (6), ODI General Collection (12), SK General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

34. เอกสารการสอนชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร = Food chemistry and microbiology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บังอร เหมัง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร | ศรชัย สินสุวรรณ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร | สุพัชชา ขับกล่อมส่ง.. คาร์โบไฮเดรต | พรรัตน์ สินชัยพานิช.. คาร์โบไฮเดรต | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. ลิพิด | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. ลิพิด | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. โปรตีน | สุพัชชา ขับกล่อมส่ง.. เอนไซม์ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. เอนไซม์ | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ | วันทนีย์ เกรียงสินยศ.. วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ | วิสิฐ จะวะสิต.. วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ | ศศิมน ปรีดา.. เคมีของอาหารจากพืช | สิติมา จิตตินันทน์.. เคมีของอาหารจากสัตว์ | ศรชัย สินสุวรรณ.. จุลินทรีย์ในอาหาร | วราวุฒิ ครูส่ง.. จุลินทรีย์กับการเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม | สุเมธ ตันตระเธียร.. จุลินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร | นงนุช เมธียนต์พิริยะ.. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร | สุเมธ ตันตระเธียร.. โรคและการเจ็บป่วยจากอาหาร | สิติมา จิตตินันทน์.. การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางกายภาพและทางเคมี | สุพรรณี เทพอรุณรัตน์.. การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 71205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร | เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร | Food chemistry and microbiology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

35. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Technology for agricultural resources natural resources and environmental resources management / สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุณฑริกา นันทา.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม | อัจฉรา โพธิ์ดี.. หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร | ดุสิต เวชกิจ.. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | นุกูล ถวิลถึง.. หลักการจัดการดินและที่ดินเพื่อการเกษตร | วัชระ เสือดี.. หลักการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร | สุทัศน์ สุรวาณิช.. ภูมิอากาศและการจัดการการเกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร | สมโภชน์ น้อยจินดา.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืช | บุณฑริกา นันทา.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตพืช | วรินธร มณีรัตน์.. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตสัตว์ | สุทัศน์ สุรวาณิช.. เทคโนโลยี GIS RS GPS เพื่อการสนับสนุนการจัดการเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การจัดการธุรกิจการเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การจัดการการเงิน และทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การลงทุนในโครงการทางการเกษตร | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การลงทุนในโครงการทางการเกษตร | มณฑิชา พุทซาคำ.. กฎหมายและมาตรฐารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม | บุณฑริกา นันทา.. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. ผู้แต่ง.

Call number: STOU 90206 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Technology for agricultural resources natural resources and environmental resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

36. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศึกษาและการสื่อสาร = Nutrition education and communication / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุจิตต์ สาลีพันธ์.. แนวคิดทางโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. แนวคิดทางโภชนศึกษาและการสื่อสาร | อรสา ปานขาว.. แนวคิดทางโภชนศึกษาและการสื่อสาร | วศินา จันทรศิริ.. องค์ประกอบของโภชนศึกษา | วศินา จันทรศิริ.. กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | อรสา ปานขาว.. กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อการสื่อสารด้านโภชนศึกษา | เสกสรร อามาตย์มนตรี.. สื่อโภชนศึกษา | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. สื่อโภชนศึกษา | วิมลิน ริมปิกุล.. โภชนศึกษาและการสื่อสารสำหรับผู้ผลิตอาหาร | ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์.. โภชนศึกษาและการสื่อสารสำหรับผู้ผลิตอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. โภชนศึกษาในองค์กรและสถาบัน | ประภา คงปัญญา.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | มนวิภา วงรุจิระ.. การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สำอาง สืบสมาน.. การจัดการโครงการด้านโภชนศึกษา | กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์.. การจัดการโครงการด้านโภชนศึกษา | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การจัดการโครงการด้านโภชนศึกษา | ประภา คงปัญญา.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหาร โภชนศึกษา | ชุติมา ศิริกุลชยานนท์.. การสร้างเครือข่ายด้านอาหาร โภชนศึกษา | สำอาง สืบสมาน.. การให้คำปรึกษาทางอาหารและโภชนศึกษา | ประภา คงปัญญา.. การวิจัยด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ชุติมา ศิริกุลชยานนท์.. การวิจัยด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. การกำกับติดตามงานโภชนศึกษา | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การกำกับติดตามงานโภชนศึกษา | สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์.. การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.. การประเมินงานโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. แนวโน้มการดำเนินงานด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | สง่า ดามาพงษ์.. แนวโน้มการดำเนินงานด้านโภชนศึกษาและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 71204 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาโภชนศึกษาและการสื่อสาร | โภชนรศึกษาและการสื่อสาร | Nutrition education and communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

37. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย = Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood / สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อรุณี หรดาล,. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง. | ศศิธร จันทมฤก.. การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | วัลภา สถิรพันธุ์.. การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | พัชรี ผลโยธิน.. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร | กัญจนา ศิลปกิจยาน.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย | ยศวีร์ สายฟ้า.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย | ปิยาภรณ์ กังสดาร.. สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | อรพรรณ บุตรกตัญญู.. การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | รัศมี ตันเจริญ.. บทบาทของผู้บริหาร และครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | ประภาศรี นันท์นฤมิต.. บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศึกษาศาสตร์, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 21329 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

38. เอกสารการสอนชุดวิชาวิถีไทย = Thai living / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย | อำพิกา สวัสดิ์วงศ์.. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย | กำพล จำปาพันธ์.. วิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. ภาษาในวิถีไทย | โดม ไกรปกรณ์.. มาตราชั่งตวงวัด และเงินตราของไทย | ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ.. โหราศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย | ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ.. ศิลปกรรมในวิถีไทย | ปฐม ตาคะนานันท์.. การบริโภคในวิถีชีวิตไทย | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การประกอบอาชีพในวิถีไทย | ชาติชาย มุกสง.. สุขภาพและการเยียวยาความเจ็บป่วย | โดม ไกรปกรณ์.. ความบันเทิงในวิถีไทย | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย | ฐิตินันทน์ ผิวนิล.. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย | พิมลพรรณ อิศรภักดี.. ครอบครัวในวิถีไทย | ฐิตินันทน์ ผิวนิล.. ครอบครัวในวิถีไทย | เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท.. การศึกษากับวิถีไทย | ธิกานต์ ศรีนารา.. วิถีไทยว่าด้วยภูมิปัญญา | วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน.. วิถีไทยในบริบทร่วมสมัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 12310 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาวิถีไทย | วิถีไทย | Thai living.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

39. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์.. ภูมิปัญญาไทย | ทัศนา หาญพล.. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สุชาติ แสนพิช.. การรวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิตยา วงศ์ใหญ่.. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น | ศุมรรษตรา แสนวา.. การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. การบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | สมสรวง พฤติกุล.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.. ความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | นิศาชล จำนงศรี.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การจัดการทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล | ศุมรรษตรา แสนวา.. การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13414 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น | Local information resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

40. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน = Financial and operations management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | จีรเดช อู่สวัสดิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | อภิชาติ ลิ้มเมธี.. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การพยากรณ์เพื่อการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการออกแบบงาน | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพานิช.. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลัง | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การจัดการโครงการ | ลัดดา ยินดีมาก โกรดิ.. การจัดการโครงการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13323 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน | Financial and operations management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

41. เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. แนวคิดพื้นฐานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | ภูมิกมล ผดุงรัตน์.. พัฒนาการของศิลปะภาพถ่าย | จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.. พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์ | วารี ฉัตรอุดมผล.. แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารผ่านภาพ | วารี ฉัตรอุดมผล.. ภาษาภาพ | อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.. สุนทรียศาสตร์ในงานเขียนบทภาพยนตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. เสียงในภาพยนตร์ | ปกรณ์ พรหมวิทักษ์.. ฉากและอุปกรณ์การแสดง | บรรจง โกศัลวัฒน์.. ศิลปะการแสดง | วิระชัย ตั้งสกุล.. การเคลื่อนไหว | ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.. การตัดต่อ | ภักตร์พิมล เสนีย์.. เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ | ปัทมา สุวรรณภักดี.. การตกแต่งใบหน้าและร่างกายนักแสดงในภาพถ่ายและภาพยนตร์ | ปกรณ์ พรหมวิทักษ์.. การกำกับภาพยนตร์ | วารี ฉัตรอุดมผล.. กรณีศึกษาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.. กรณีศึกษาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16350 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ | Photography and film art.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

42. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ | มนูญ โต๊ะยามา.. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด | บัณฑิต ผังนิรันดร์.. อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด | รัชนี โตอาจ.. ทางเลือกของผู้บริโภค | รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | บัณฑิต ผังนิรันดร์.. การผลิตและต้นทุนการผลิต | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต | วสุ สุวรรณวิหค.. ความล้มเหลวของตลาด ผลกระทบภายนอกและสินค้าสาธารณะ | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ | พิสิทธิ์ พัวพันธ์.. การคลังและนโยบายการคลัง | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์.. การเงินและนโยบายการเงิน | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การเงินและนโยบายการเงิน | รัชนี โตอาจ.. เงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน | พอพันธ์ อุยยานนท์.. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ | สมจินต์ สันถวรักษ์.. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การค้าและการเงินระหว่างประเทศ | มนูญ โต๊ะยามา.. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60120 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | Principles of economics.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NR General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

43. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Agricultural, natural resources and environmental economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ศิริพร สัจจานันท์.. อุปสงค์ อุปทาน การผลิต รายได้ และกำไรของสินค้าเกษตร | อภิญญา วนเศรษฐ.. โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร | พัชรี ผาสุข.. ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร | รัชนี โตอาจ.. สินเชื่อการเกษตร | สมนึก ทับพันธุ์.. ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร | รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.. ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร | วสุ สุวรรณวิหค.. ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร | จรินทร์ เทศวานิช.. นโยบายการเกษตรกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย | สงกรานต์ สมบุญ.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในต่างประเทศ | วินัย กสิรักษ์.. สหกรณ์ภาคการเกษตรในต่างประเทศ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | พิชญ์ จงวัฒนากุล.. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของกลไกราคา | เรวดี จรุงรัตนาพงศ์.. หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เรวดี จรุงรัตนาพงศ์.. เครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60370 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Agricultural, natural resources and environmental economics.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

44. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ = Mathematical and statistical economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เอกพล หนุ่ยศรี.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | เรณู สุขารมณ์.. ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ I | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ II | มนตรี โสคติยานุรักษ์.. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 1 ตัวแปรและการประยุกต์ | ศุภกิจ (ไพรัช) ศรีกาญจนา.. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 1 ตัวแปรและการประยุกต์ | มนตรี โสคติยานุรักษ์.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันอดิสัย และการประยุกต์ | ศุภกิจ (ไพรัช) ศรีกาญจนา.. อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันอดิสัย และการประยุกต์ | วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ.. การหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และการประยุกต์ | วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ.. การอินทิเกรตและการประยุกต์ | เรืองไร โตกฤษณะ.. สมการดิฟเฟอเรนเชียล สมการดิฟเฟอเรนซ์ และการประยุกต์ | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล . การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร.. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร.. การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง | สมจิต วัฒนาชยากูล.. การประมาณค่า | กรรณิกา ทิตาราม.. การทดสอบสมมติฐาน | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 60228 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ | Mathematical and statistical economics.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

45. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก = Human development in global contexts / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีระ นุชเปี่ยม.. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ | ขจรศักดิ์ สิทธิ.. วาระการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | มนัสวี อรชุนะกะ.. ความมั่นคงของมนุษย์ | ขวัญชีวัน บัวแดง.. ชนกลุ่มน้อยกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | ชีรา ทองกระจาย.. ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ | อรุณี กาสยานนท์.. สตรีกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | วสันต์ ปวนปันวงศ์.. สตรีกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | ชนิดาภา ชลอวงษ์.. สตรีกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | เปรมใจ วังศิริไพศาล.. เด็กกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | เปรมใจ วังศิริไพศาล.. ผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์.. ความยากจนกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์.. การพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษาในบริบทโลก | ชาญวิทย์ ทระเทพ.. การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า | เรืองฤทธิ์ เลือลา.. การต่อต้านการค้ามนุษย์ | นงรัตน์ อิสโร.. การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประพิน นุชเปี่ยม.. การเข้าถึงความยุติธรรมและธรรมาภิบาล | ธโสธร ตู้ทองคำ.. การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 82427 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก | Human development in global contexts.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

46. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร = Tax accounting and tax planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ดลพร บุญพารอด.. การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ | พงารัตน์ จินดาพล.. การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | จัก พิริยะพรสิริ.. การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม | วันดี สิริพฤกษา.. การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์.. การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ดลพร บุญพารอด.. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล | พงารัตน์ จินดาพล.. การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | จัก พิริยะพรสิริ.. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม | วันดี สิริพฤกษา.. การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การวางแผนภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 32447 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร | การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร | Tax accounting and tax planning.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

47. เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา = Advertising media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณา | สกนธ์ ภู่งามดี.. การใช้สื่อโฆษณาเพื่อการสร้างตราสินค้า | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ประเภทสื่อโฆษณา | รัตติกาล เจนจัด.. คำศัพท์ที่ใช้ในการวางแผนสื่อโฆษณา | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัล | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิเคราะห์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล | สราวุฒิ ทองศรีคำ.. การวางแผนสื่อโฆษณาบริการ | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา | สราวุฒิ ทองศรีคำ.. การจัดสรรงบประมาณโฆษณา | อภิชญา อยู่ในธรรม.. องค์กรสื่อโฆษณา | ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.. การซื้อสื่อโฆษณา | กาญจนา มีศิลปวิกกัย.. การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศ | กมลรัตน์ อินทรทัศน์.. การวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ | พุทธชาติ ศิริบุตร.. การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร | ปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์.. การวัดประสิทธิผลของสื่อโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16354 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาสื่อโฆษณา | สื่อโฆษณา | Advertising media.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

48. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Capital administration for agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.. รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์,, 2524-. การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ.. การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศิรส ทองเชื้อ.. การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | นที ขลิบทอง.. การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | นที ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มนตรี วีรยางกูร.. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91419 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Capital administration for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

49. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Fundamentals of agricultural extension and development / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศุภพร ไทยภักดี.. วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย | สาวิตรี รังสิภัทร์.. วิวัฒนาการทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทย | พีรพร พร้อมเทพ.. นโยบาย แนวโน้มด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณัตฐา พลเสน.. นักส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. นวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์กร | ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย.. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย.. การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เพชร ทวีวงษ์.. ผู้นำและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ธนพรรณ ธานี.. แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท | จินดา ขลิบทอง.. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เจนณรงค์ เทียนสว่าง.. การติดตามและการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91109 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Fundamentals of agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

50. เอกสารการสอนชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น = Introduction to ASEAN / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. วิสัยทัศน์ ปัญญาชน กับการรวมกลุ่มภูมิภาค | ทิพรัตน์ บุบผะศิริ.. แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม | ธีระ นุชเปี่ยม.. พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก | ธีระ นุชเปี่ยม.. บริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย | มนัสวี อรชุนะกะ.. บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย | สีดา สอนศรี.. บริบททางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ | โคริน เฟื่องเกษม.. บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ | พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร.. บริบททางการเมืองของประเทศไทย | ธีวินท์ สุพุทธิกุล.. โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 | ปราณี ทิพย์รัตน์.. เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของอาเซียน | ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.. อาเซียนในสายตาโลก | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. การขยายความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง | สิทธิกร นิพภยะ.. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ | อุษามาศ เสียมภักดี.. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. เหลียวหลังแลหน้า อาเซียนสู่ศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 82327 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น | อาเซียนเบื้องต้น | Introduction to ASEAN.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter