Your search returned 587 results from 159322 records. Subscribe to this search

|
201. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ = Professional experience in food, nutrition, and applications / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ | วราวุฒิ ครูส่ง.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ศศิมน ปรีดา.. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ | พึงพิศ ดุลยพัชร์.. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | วศินา จันทรศิริ.. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | สิริพิชญ์ วรรณกาส.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | ศรีนวล กรกชกร.. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | กนกวรรณ พีระวงศ์.. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | วิสิฐ จะวะสิต.. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | นัฐพล ตั้งสุภูมิ.. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน.. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | จุฑาพร ศรีพิพัฒน์.. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ | สุจิตต์ สาลีพันธ์.. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71416 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | Professional experience in food, nutrition, and applications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

202. เอกสารการสอนชุดวิชาลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา = Political doctrines and development strategies / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรวลัญช์ โรจนพล.. ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา | นิธิ เนื่องจำนงค์.. บทบาทของรัฐกับการพัฒนา | ธโสธร ตู้ทองคำ.. ญี่ปุ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | วิเชียร อินทะสี.. เกาหลีใต้กับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ธโสธร ตู้ทองคำ.. ไต้หวันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร.. สิงคโปร์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา | สิทธิพล เครือรัฐติกาล.. จีนกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | สุรัตน์ โหราชัยกุล.. อินเดียกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ณัชชาภัทร อมรกุล.. บราซิลกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ณัชชาภัทร อมรกุล.. ชิลีกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | จักรี ไชยพินิจ.. อาร์เจนตินากับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร.. เวียดนามกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. แอฟริกาใต้กับยุทธศาสตร์การพัฒนา | เสนีย์ คำสุข.. ไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | วรวลัญช์ โรจนพล.. ลัทธิการเมือง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และบทบาทรัฐในการพัฒนา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 82425 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา | ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา | Political doctrines and development strategies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

203. เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ = Printing and packaging design / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุณี ภู่สีม่วง.. ความรู้ทั่วไปในการออกแบบทางการพิมพ์ | บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. องค์ประกอบในการออกแบบทางการพิมพ์ | ผกามาส ผจญแกล้ว.. องค์ประกอบในการออกแบบทางการพิมพ์ | ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ.. การออกแบบหนังสือ นิตยสาร และวารสาร | ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์.. การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ | จันทนา ทองประยูร.. การออกแบบหนังสือพิมพ์ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การออกแบบผ้าพิมพ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. การออกแบบสิ่งพิมพ์ปลอดปลอม | อรณิศ ปันยารชุน.. ความรู้ทั่วไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. การออกแบบกล่อง | มยุรี ภาคลำเจียก.. การออกแบบถุง | แววบุญ แย้มแสงสังข์.. การออกแบบขวด | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. การออกแบบกระป๋อง | จีรานุช บุดดีจีน.. การออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดบีบและตลับ | ศิริพรณ์ ปีเตอร์.. การออกแบบบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97318 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | Printing and packaging design.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

204. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Business statistics and quantitative analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | สุรีย์ เข็มทอง.. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. การทดสอบสมมติฐาน | สำรวย กมลายุตต์.. การทดสอบสมมติฐาน | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. สมการถดถอยพหุคูณ สหสัมพันธ์พหุคูณและสหสัมพันธ์ส่วนย่อย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การทดสอบไคสแควร์และสถิตินอนพาราเมตริก | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. การทดสอบไคสแควร์และสถิตินอนพาราเมตริก | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. เลขดัชนี | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. เทคนิคการพยากรณ์ธุรกิจ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และทฤษฎีเกม | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. การโปรแกรมเชิงเส้น | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน | วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์.. ตัวแบบสินค้าคงเหลือ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. ตัวแบบสินค้าคงเหลือ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.. ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบจำลองสถานการณ์ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวิเคราะห์มาร์คอฟ | ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.. การวิเคราะห์มาร์คอฟ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การวิเคราะห์โครงข่ายงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32206 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | Business statistics and quantitative analysis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (1), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (1).

205. เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Family studies and early childhood development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. แนวคิดทางครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยะธิดา ขจรชัยกุล.. พัฒนาการและพัฒนกิจครอบครัวในระยะที่มีเด็กปฐมวัย | รัตนา ดวงแก้ว.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตครอบครัวและการพัฒนาเด็กปฐมวัย | สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.. การประเมินครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยและแนวทางการช่วยเหลือ | สุขจริง ว่องเดชากูล.. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | วสพร นิชรัตน์.. การสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.. การใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | สมพร อินทร์แก้ว.. การเสริมสร้างทักษะชีวิตในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | ศุภลักษณ์ ทัดศรี.. การปลูกฝังคุณค่าชีวิตในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | อารยา พรายแย้ม.. การปลูกฝังคุณค่าชีวิตในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | ปนัดดา ธนเศรษฐกร.. การสร้างวินัยเชิงบวกในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. การเสริมสร้างสุขภาวะครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | อรพินท์ เลิศอวัสดา.. การปรับตัวของครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง | สุภาวดี หาญเมธี.. การเสริมพลังครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย | อุทุมพร อินทจักร์.. การมีส่วนร่วมของชุมชนกับครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ปิยะธิดา ขจรชัยกุล.. นวัตกรรมทางครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21004 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | Family studies and early childhood development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

206. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร = Communication management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมควร กวียะ.. แนวคิดกิจการสื่อสาร | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารองค์การและการจัดการ | กิติมา สุรสนธิ.. การบริหารกิจการสื่อสารมวลชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ธนชัย ยมจินดา.. การควบคุม | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การบริหารนวัตกรรมในกิจการการสื่อสาร | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. รูปแบบองค์กรกิจการสื่อสาร | พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร.. การบริหารกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง | ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม.. การบริหารกิจการวิทยุโทรทัศน์ | วิระชัย ตั้งสกุล.. การบริหารงานภาพยนตร์ | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. การบริหารงานกิจการโฆษณา | บุษบา สุธีธร.. การบริหารกิจการประชาสัมพันธ์ | สันทัด ทองรินทร์.. การบริหารสื่อดิจิทัล | ประชัน วัลลิโก.. กิจการสื่อสารแบบเครือข่ายสากล | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. กิจการสื่อสารแบบเครือข่ายสากล | อัญชลี ชัยวรพร.. กิจการสื่อสารแบบเครือข่ายสากล | ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม.. กิจการสื่อสารแบบเครือข่ายสากล | กำจร หลุยยะพงศ์.. แนวคิดกิจการสื่อสาร | สุกานดา วรพันธุ์พงศ์.. การบริหารกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบริหารงานภาพยนตร์ | ชนาภา หนูนาค.. การบริหารงานกิจการโฆษณา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15336 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร | การบริหารกิจการสื่อสาร | Communication management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15336 T 2558] (1).
Damaged (1).

207. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา = Communication and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การสื่อสารกับการพัฒนาการเกษตร | วรรณี พฤฒิถาวร.. การสื่อสารกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | กาญจนา แก้วเทพ.. การสื่อสารกับการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม | กาญจนา แก้วเทพ.. ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนา | บุษบา สุธีธร.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา | บุญเลิศ ศุภดิลก.. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การออกแบบสารเพื่อการพัฒนา | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การวางแผน การบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการสื่อสารเพื่อการพัฒนา | มนูญ โต๊ะยามา.. การสื่อสารกับการพัฒนาเศรษฐกิจ | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การสื่อสารกับการพัฒนาสังคม | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การสื่อสารกับการพัฒนาการเมือง | อรสา ปานขาว.. การสื่อสารกับการพัฒนาการสาธารณสุข | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การสื่อสารกับการพัฒนาการศึกษา | พนม คลี่ฉายา.. การสื่อสารกับการพัฒนาการเมือง | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การสื่อสารกับการพัฒนาการสาธารณสุข | กำจร หลุยยะพงศ์.. การสื่อสารกับการพัฒนาพัฒนาชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15337 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา | การสื่อสารกับการพัฒนา | Communication and development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15337 T 2558] (1).
Damaged (1).

208. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาวะเด็กปฐมวัย = Well-being in early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิตยา เพ็ญศิรินภา.. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะเด็กปฐมวัย | สุขจริง ว่องเดชากูล.. การเจริญเติบโตพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยและสิทธิพื้นฐาน | พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์.. ปัจจัยที่มีส่งผลต่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. สื่อสุขภาวะของเด็กปฐมวัย | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. สื่อสุขภาวะของเด็กปฐมวัย | นิพรรณพร วรมงคล.. ปัญหาสุขภาพกายในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน | สุขจริง ว่องเดชากูล.. ปัญหาสุขภาพกายในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน | พรรณพิมล วิปุลากร.. ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน | วรางคณา จันทร์คง.. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย | นภัสชล ฐานะสิทธิ์.. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย | นิพรรณพร วรมงคล.. บริการสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย | อรวรรณ น้อยวัฒน์.. บริการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | นภัสชล ฐานะสิทธิ์.. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยครอบครัว | สุขจริง ว่องเดชากูล.. บริการสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย | นิสาพร วัฒนศัพท์.. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยชุมชน | สุขจริง ว่องเดชากุล.. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยสถานพัฒนาเด็ก | สมโภช รติโอฬาร.. การดูแลส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | วิมล โรมา.. กรณีศึกษาการดูแลเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21006 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสุขภาวะเด็กปฐมวัย | สุขภาวะเด็กปฐมวัย | Well-being in early childhood.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

209. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล = Construction technology and equipment / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นพพร โทณะวณิก.. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานอาคาร | มนตรี เดชาสกุลสม.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานดิน | นพพร โทณะวณิก.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานดิน | มนตรี เดชาสกุลสม.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขุด | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขุด | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็ม | นพพร โทณะวณิก.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานผลิตคอนกรีต | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานลำเลียงและเทคอนกรีต | โสภณ แสงไพโรจน์.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวราบ | ภาสมา สุทธิพงศ์.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. เครื่องจักรกลงานทาง | ภาสมา สุทธิพงศ์.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทั่วไป | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานไม้ | นพพร โทณะวณิก.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานพิเศษ | สรรค์ สยามิภักดิ์.. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทดสอบ | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31408 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล | เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล | Construction technology and equipment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

210. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน = Marketing channel and supply chain management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการตลาด | สมนึก จันทรประทิน.. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย | สมนึก จันทรประทิน.. การค้าส่ง | รติวดี สิริมุนินท์.. การค้าปลีก | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. การจัดจำหน่ายแบบไม่มีหน้าร้าน | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า. t การประเมินผลการจัดจำหน่าย. | ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์.. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน | รติวดี สิริมุนินท์.. การจัดซื้อ | เสาวภา มีถาวรกุล.. โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. ศูนย์กระจายสินค้า | จรรยา ธนาอธิพร.. ศูนย์กระจายสินค้า | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. พันธมิตรธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน | จรรยา ธนาอธิพร.. สินค้าคงคลัง | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. สินค้าคงคลัง | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.. การขนส่ง | ลัดดา วัจนสาริกากุล.. การขนส่ง | ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับซัพพลายเชน | ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์.. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับซัพพลายเชน | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การบริการในห่วงโซ่อุปทาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32473 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน | การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน | Marketing channel and supply chain management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (1), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: PB General Collection [Call number: STOU 32473 T 2558] (3).
Damaged (2). In transit (2).

211. เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร = Service innovation in hotel and restaurant businesses / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ราณี อิสิชัยกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม | วรรณา ศิลปอาชา.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ | รชพร จันทร์สว่าง.. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ | สุรีย์ เข็มทอง.. การตลาดและนวัตกรรมการบริการ | คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการ | ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.. สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมการบริการ | ราณี อิสิชัยกุล.. ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมการบริการ | บุณฑริก กุศลวิทย์.. นวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและภัตตาคาร | วรรณา ศิลปอาชา.. นวัตกรรมการบริการในฝ่ายห้องพักและงานส่วนหลังของธุรกิจโรงแรม | วีรเดช พันธ์วิศวาส.. นวัตกรรมการบริการในงานจัดเลี้ยงและห้องอาหารของธุรกิจโรงแรม | วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์.. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจโรงแรม | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.. นวัตกรรมการบริการในแผนกบริการอื่นของธุรกิจโรงแรม | สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล.. นวัตกรรมการบริการของธุรกิจภัตตาคาร | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจภัตตาคาร | สัมพันธ์ แป้นพัฒน์.. กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจโรงแรม | อาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา.. นวัตกรรมการบริการในงานครัวของธุรกิจภัตตาคาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32488 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร | Service innovation in hotel and restaurant businesses | นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Checked out (1). Damaged (2).

212. เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัมพร ธำรงลักษณ์.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ | อัมพร ธำรงลักษณ์.. ทฤษฎีองค์การสมัยคลาสสิก | ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยนีโอ-คลาสสิก | ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การพัฒนาองค์การ | พนมพัทธ์ สมิตานนท์.. การพัฒนาองค์การ | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การจัดการการเปลี่ยนแปลง | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การจัดการการเปลี่ยนแปลง | อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล.. การจัดการการเปลี่ยนแปลง | ทศพร ศิริสัมพันธ์.. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ | จีระ ประทีป.. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ | จำเนียร ราชแพทยาคม.. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ | ธนชัย ยมจินดา.. การวางแผน | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การวางแผน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การจัดองค์การ | สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ.. การนำองค์การ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การนำองค์การ | ธัญญรัตน์ คะเนวัน.. การนำองค์การ | ธนชัย ยมจินดา.. การควบคุม | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การควบคุม | จำเนียร ราชแพทยาคม.. การจัดการคุณภาพ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การจัดการนวัตกรรม | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. ทิศทางและแนวโน้มองค์การและการจัดการในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 30204 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาองค์การและการจัดการ | องค์การและการจัดการ | Organization and management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

213. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด = Marketing communication and promotion / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การสื่อสารการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด | พรทิพย์ ดีสมโชค.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การส่งเสริมการตลาด | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การวางแผนการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช.. การวางแผนการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด | กมล ชัยวัฒน์.. การโฆษณา | เชาว์ โรจนแสง.. การประชาสัมพันธ์ | ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.. การส่งเสริมการขาย | กมล ชัยวัฒน์.. การส่งเสริมการขาย | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การขายโดยบุคคล | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. การขายโดยบุคคล | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การตลาดทางตรง | เชาว์ โรจนแสง.. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. กิจกรรมการตลาด | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. กิจกรรมการตลาด | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยและการประเมินผลการส่งเสริมการตลาด | สมจิตร ล้วนจำเริญ.. การส่งเสริมการตลาดในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32474 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | Marketing communication and promotion.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

214. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ = Principles of accounting and principles of information systems / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี | สุนา สุทธิเกียรติ.. การบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบทดลอง | สุนา สุทธิเกียรติ.. การปรับปรุงบัญชี | ดลพร บุญพารอด.. กระดาษทำการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. เอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชี | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การบัญชีธุรกิจบริการ และธุรกิจพาณิชยกรรม | ดลพร บุญพารอด.. การบัญชีกิจการผลิตกรรม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. เงินสด ระบบใบสำคัญ และการบัญชีเดี่ยว | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ | ศรัณย์ ชูเกียรติ.. ระบบการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย | ดลพร บุญพารอด.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ | ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์.. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี | ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. เงินสด ระบบใบสำคัญ และการบัญชีเดี่ยว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32209 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ | Principles of accounting and principles of information systems | ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (3), ODI General Collection (8), PB General Collection (1), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (2).

215. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย = Life skills development for early childhood / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พัชรี ผลโยธิน.. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล.. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล.. คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันของเด็กปฐมวัย | ชนิพรรณ จาติเสถียร.. ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย | อรุณี หรดาล.. วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย | วัฒนา มัคคสมัน.. การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัย | ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร.. การปลูกฝังและสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย | กันตวรรณ มีสมสาร.. การปลูกฝังและสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย | วสพร นิชรัตน์.. พฤติกรรมสังคมทางบวกของเด็กปฐมวัย | พัชรา พุ่มพชาติ.. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย | เพ็ญศรี แสวงเจริญ.. การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของเด็กปฐมวัย | สุขกมล ปัญญาจันทร์.. ทักษะชีวิตในวิถีประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย | บัญชา แสนทวี.. สื่อและเทคโนโลยีกับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย | อรพรรณ บุตรกตัญญู.. การประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 21008 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย | การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย | Life skills development for early childhood.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

216. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง = Advanced managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการ | ดุษณีย์ ส่องเมือง.. การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน | สมทรง ค้าขาย.. การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและการจัดการฐานกิจกรรม | สมทรง ค้าขาย.. การจัดการคุณภาพโดยรวมการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ | วิมล รอดเพ็ชร.. ต้นทุนตามเป้าหมายและผลิตภาพ | กัลยาณี กิตติจิตต์.. ต้นทุนตามเป้าหมายและผลิตภาพ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีแบบลีนเพื่อการจัดการ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การจัดจ้างจากภายนอกกิจการ การใช้บริการร่วมกันและการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี.. การจัดจ้างจากภายนอกกิจการ การใช้บริการร่วมกันและการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | จอมใจ แซมเพชร.. การจัดจ้างจากภายนอกกิจการ การใช้บริการร่วมกันและการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | สุนา สุทธิเกียรติ.. ระบบจัดการสินค้าคงเหลือ | วิมล รอดเพ็ชร.. การกำหนดราคาขายและราคาโอน | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.. การกำหนดราคาขายและราคาโอน | กัลยาณี กิตติจิตต์.. การวางแผนกำไรและการควบคุม | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการ | สุชาดา สถาวรวงศ์.. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุล.. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. ระบบการจัดการเชิงดุลยภาพและการเทียบเคียงสิ่งที่เหมาะสม | พรรณี วรวุฒิจงสถิต.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32446 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง | การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง | Advanced managerial accounting.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

217. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน = Public policy and planning / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลักษณา ศิริวรรณ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ | สืบวงศ์ กาฬวงศ์.. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ | กล้า ทองขาว.. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | ปภาวดี มนตรีวัต.. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ | จุมพล หนิมพานิช.. การประเมินผลนโยบายและการพัฒนานโยบายสาธารณะ | ลักษณา ศิริวรรณ.. ปัญหาและแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย | นราธิป ศรีราม.. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | สืบวงศ์ กาฬวงศ์.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การวางแผน การดำเนินโครงการ และการควบคุมโครงการ | มานิต ศุทธสกุล.. แผนและโครงการในประเทศไทย | จำเนียร ราชแพทยาคม.. แผนและโครงการในประเทศไทย | ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.. ระบบสารสนเทศกับกระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผน | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การติดตามและประเมินผลโครงการ | นราธิป ศรีราม.. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา | จุมพล หนิมพานิช.. การกำหนดนโยบายสาธารณะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33303 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: นโยบายสาธารณะและการวางแผน | Public policy and planning | ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (2).

218. เอกสารการสอนชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 2 = Thai traditional pharmacy II / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัญชลี จูฑะพุทธิ.. คณาเภสัช | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. คณาเภสัช | กิตติ ลี้สยาม.. เภสัชกรรม | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. โครงสร้างและการวิเคราะห์ตำรับยาไทย | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. เทคนิคการปรุงยาแผนไทย | อดิศักดิ์ สุมาลี.. เทคนิคการประสะ สะตุ ฆ่าฤทธิ์ | อดิศักดิ์ สุมาลี.. กระสายยา | ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ.. การใช้ยา คุมฤทธิ์ เสริมฤทธิ์ | พวงผกา ตันกิจจานนท์.. การใช้เครื่องมือในการผลิตยาสมุนไพร และแนวทางการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ | ศรายุทธ ศุภอักษร.. หลักการและวิธีการผลิตยาแผนไทยระดับอุตสาหกรรม (GMP) | ศรัญธินี มงคลรัตน์.. การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร (วัตถุดิบ สมุนไพร) | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. การบริหารจัดการร้านยาแผนโบราณ | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร | ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา.. ธุรกิจสมุนไพรไทย | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยและกรณีศึกษา | ศรัญธินี มงคลรัตน์.. การวิจัยทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55334 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 2 | เภสัชกรรมแผนไทย 2 | Thai traditional pharmacy II.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

219. เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย = Problems of rural development in Thailand / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พิศาล มุกดารัศมี.. แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชนบทไทย | เสนีย์ คำสุข.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชนบทไทย | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. พื้นฐานความเป็นมาของชนบทไทย | อลงกต วรกี.. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาชนบทไทย | ศักย์ศรณ์ อิทธิวงศ์ศุภกิจ.. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาชนบทไทย | ปัณฉัตร หมอยาดี.. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบทไทย | ปิยะพงษ์ บุษบงก์.. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาชนบทไทย | วนัส ปิยะกุลชัยเดช.. สภาพแวดล้อมทางการเมืองกับการพัฒนาชนบท | ทวี สุรฤทธิกุล.. บทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาชุมชนชนบทไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. การพัฒนาชนบทระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 | ยุทธพร อิสรชัย.. การพัฒนาชนบทระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-11 | ปธาน สุวรรณมงคล.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบทไทย | พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).. บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. บทบาทของภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบท | อลงกต วรกี.. กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาชนบท | ศักย์ศรณ์ อิทธิวงศ์ศุภกิจ.. กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาชนบท | พิศาล มุกดารัศมี.. กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชนบทไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80206 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย | Problems of rural development in Thailand.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

220. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก = Swine and poultry production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสุกร | สุรศักดิ์ บูรณศิรินทร์.. การวางแผนการผลิตสุกร | สุรศักดิ์ บูรณศิรินทร์.. การจัดการการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การจัดการเลี้ยงสุกรขุน | ทวีเดช ประเจกสกุล.. อาหารและการจัดการอาหารสุกร | คัมภีร์ กอธีระกุล.. การจัดการทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคของสุกร | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. การจัดการทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคของสุกร | วรินธร มณีรัตน์.. การแปรรูปและการตลาดสุกร | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก | วรินธร มณีรัตน์.. ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก | มณฑิชา พุทซาคำ.. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่ | มณฑิชา พุทซาคำ.. อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ | ทวีเดช ประเจกสกุล.. อาหารและการจัดการอาหารสัตว์ปีกให้ไข่ | นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย.. การจัดการป้องกันโรคในสัตว์ปีก | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การแปรรูปและตลาดสัตว์ปีก | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93462 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก | Swine and poultry production management | การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

221. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก = Swine and poultry production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93462 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก | การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก | Swine and poultry production management.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

222. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย = Related sciences in Thai Traditional Medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. เซลล์วิทยาจุลกายวิภาคศาสตร์และพันธุศาสตร์ | ธนาภรณ์ รุ่งเรือง.. เซลล์วิทยาจุลกายวิภาคศาสตร์และพันธุศาสตร์ | บุญญารัช ชาลีผาย.. เซลล์วิทยาจุลกายวิภาคศาสตร์และพันธุศาสตร์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ชีวเคมี | กิตติ ลี้สยาม.. พฤษศาสตร์การแพทย์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. เภสัชวิทยาและพิษวิทยา | อัญชลี จูฑะพุทธิ.. เภสัชวิทยาและพิษวิทยา | อภิรดี ศรีโอภาส.. จุลชีววิทยา | ธนาภรณ์ รุ่งเรือง.. จุลชีววิทยา | บุญญารัช ชาลีผาย.. จุลชีววิทยา | วิชาญ เปี้ยวนิ่ม.. พยาธิวิทยา | ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์.. โภชนาการเพื่อสุขภาพ | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสมุฏฐานการเกิดโรค | อดิศักดิ์ สุมาลี.. คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสมุฏฐานการเกิดโรค | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. คัมภีร์การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับลมและกษัย | จุฑารัตน์ เสรีวัตร.. คัมภีร์การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับลมและกษัย | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคสตรี แม่ และเด็ก | กิตติ ลี้สยาม.. คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคสตรี แม่ และเด็ก | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.. คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ | อดิศักดิ์ สุมาลี.. คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ | มุกดา หนุ่ยศรี.. วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบสมุนไพร | อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.. วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบสมุนไพร | วิชัย อึงพินิจพงศ์.. วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบสมุนไพร | ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม.. วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบสมุนไพร | ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์.. วิทยาศาสตร์กับผดุงครรภ์แผนไทย | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. สารพฤกษาเคมีในพืชอาหารท้องถิ่นต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55302 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย | วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย | Related sciences in Thai Traditional Medicine.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

223. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม = Fundamentals of forestry extension for environment / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สวรรยา ธรรมอภิพล.. การส่งเสริมการป่าไม้กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม | วศิน อิงคพัฒนากุล.. การส่งเสริมการป่าไม้กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม | โกมล แพรกทอง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ | อิงอร ไชยเยศ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ | อิงอร ไชยเยศ.. รูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมการป่าไม้ | รณกร ตีรกานนท์.. กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม | ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์.. การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | วิสูตร อยู่คง.. การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การสื่อสารและการใช้สื่อในการส่งเสริมการป่าไม้ | เพชร ทวีวงษ์.. การสื่อสารและการใช้สื่อในการส่งเสริมการป่าไม้ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวางแผนการติดตามและการประเมินผลในการส่งเสริมการป่าไม้ | ปริญญารัตน์ ภูศิริ.. การวางแผนการติดตามและการประเมินผลในการส่งเสริมการป่าไม้ | สำราญ สาราบรรณ์.. การวางแผนการติดตามและการประเมินผลในการส่งเสริมการป่าไม้ | วศิน อิงคพัฒนากุล.. องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | สมศักดิ์ พิริยโยธา.. องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | สมจิต โยธะคง.. สังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. บทบาทและจริยธรรมของนักส่งเสริมการป่าไม้ | รณกร ตีรกานนท์.. การส่งเสริมการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม | ชัยวัฒน์ คงสม.. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | ดุสิต เวชกิจ.. การดำเนินงานส่งเสริมการป่าไม้ของประเทศไทย | ชัยวัฒน์ คงสม.. การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ | สุธิดา มณีอเนกคุณ.. แนวทางการส่งเสริมการป่าไม้ในอนาคต | โกมล แพรกทอง.. แนวทางการส่งเสริมการป่าไม้ในอนาคต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91324 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม | Fundamentals of forestry extension for environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

224. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน = Project and program analysis / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รัชนี โตอาจ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน | รัชนี โตอาจ.. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย.. หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน | กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย.. หลักการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ | อภิญญา วนเศรษฐ.. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ | รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.. การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน | อภิญญา วนเศรษฐ.. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการภาครัฐและเอกชน | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ | รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์.. เทคนิคการบริหารโครงการโดย CPM และ PERT | สุชาดา สถาวรวงศ์.. เทคนิคการบริหารต้นทุนโครงการ | อภิญญา วนเศรษฐ.. การประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินของโครงการ | ศิริพร สัจจานันท์.. การติดตามและประเมินผลโครงการ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. เทคนิคการประเมินผลและควบคุมโครงการ | กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย.. กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการ | สุวิมล เฮงพัฒนา.. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการภาครัฐและเอกชน | สุวิมล เฮงพัฒนา.. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 61401 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน | การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน | Project and program analysis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Checked out (1). Damaged (2).

225. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ = Criminal administrative law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิวิธ วงศ์ทิพย์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา | วิมาน กฤตพลวิมาน.. ความรับผิดทางอาญา | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. เหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. การพยายามกระทำความผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดและเหตุส่วนตัวและเหตุลักษณะคดี | อิงครัต ดลเจิม.. โทษวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงการกระทำความผิดอีกและอายุความ | เกิดญดา เกิดลาภผล.. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร | วิภุส แสนเจริญ.. ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม | พงศ์จิรา เชิดชู.. กฎหมายความผิดเกี่ยวกับศาสนาความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงความผิดเกี่ยวกับการค้า | วิมาน กฤตพลวิมาน.. ความผิดเกี่ยวกับเพศทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. ความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และยักยอก | วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.. ความผิดฐานกรรโชกรีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงโกงเจ้าหนี้รับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกและความผิดเกี่ยวกับศพ | อิงครัต ดลเจิม.. ความผิดลหุโทษ | เกิดญดา เกิดลาภผล.. ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33452 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ | กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ | Criminal administrative law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

226. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุทธนา ธรรมเจริญ.. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค | เสาวภา มีถาวรกุล.. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ความต้องการและแรงจูงใจ | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การรับรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การเรียนรู้กับพฤติกรรมผู้บริโภค | เชาว์ โรจนแสง.. วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค | เสาวภา มีถาวรกุล.. ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภค | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค | อัจฉรีย์ ลิมปมนต์.. ตลาดองค์การและพฤติกรรมตลาดองค์การ | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. การวิจัยผู้บริโภค | สุธีรพันธุ์ สักรวัตร.. การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลกับพฤติกรรมผู้บริโภค | สหัสโรจน์ โรจน์เมธา.. ผู้บริโภคนิยม | วุฒิชาติ สุนทรสมัย.. บุคลิกภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภค | เชาว์ โรจนแสง.. ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32333 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค | การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค | Consumer behavior analysis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (5). Checked out (3). Damaged (2).

227. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety law and standards / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สิริพันธ์ พลรบ.. ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน | ชนินาฏ ลีดส์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน | กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน | อำนวย ภู่ระหงษ์.. กฎหมายแรงงานด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า | อำนวย ภู่ระหงษ์.. กฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประดาน้ำ การคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมในงานที่รับไปทำที่บ้านและการกำหนดอัตราน้ำหนักที่ให้ลูกจ้างทำงานได้ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กฎหมายแรงงานว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง | ชนินาฏ ลีดส์.. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. กฎหมายโรงงานว่าด้วยการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.. องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป | อำพันธ์ ชมภูพงศ์.. องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป | สุดธิดา กรุงไกรวงศ์.. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ | ประมุข โอศิริ.. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร | อภิรดี ศรีโอภาส.. กฎหมายแรงงานด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประดาน้ำ การคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมในงานที่รับไปทำที่บ้านและการกำหนดอัตราน้ำหนักที่ให้ลูกจ้างทำงานได้ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง | สราวุธ สุธรรมาสา.. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร | กุณฑลีย์ บังคะดานรา.. กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54115 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | Occupational health and safety law and standards.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

228. เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน = Current political issues / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จุมพล หนิมพานิช.. แนวคิด ประเด็นปัญหา และกรอบวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย | เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม.. ปัญหาการเมืองไทยด้านเศรษฐกิจ | จุมพล หนิมพานิช.. ปัญหาการเมืองไทยด้านสังคม | พิศาล มุกดารัศมี.. ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมืองและอุดมการณ์ประชาธิปไตย | สติธร ธนานิธิโชติ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านความมั่นคงแห่งชาติ | วิชุดา สาธิตพร.. ปัญหาการเมืองไทยด้านความมั่นคงแห่งชาติ | ปธาน สุวรรณมงคล.. ปัญหาการเมืองไทยกับสิ่งแวดล้อม | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านรัฐธรรมนูญนิยม | วรวลัญช์ โรจนพล.. ปัญหาการเมืองไทยด้านสถาบันการเมือง | ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.. ปัญหาการเมืองไทยด้านพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ | ชยุต ภวภานันท์กุล.. ปัญหาการเมืองไทยด้านสื่อสารการเมือง | ณสรัญ มหิทธิชาติกุล.. ปัญหาการเมืองไทยด้านสื่อสารการเมือง | เกิดญดา เกิดลาภผล.. ปัญหาการเมืองไทยด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ | วุฒิสาร ตันไชย.. ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอำนาจ | ภาณุมาศ ขัดเงางาม.. ปัญหาการเมืองไทยด้านสิทธิมนุษยชน | วิเชียร ตันศิริคงคล.. ปัญหาการเมืองไทยด้านการคอร์รัปชันทางการเมือง | พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. การคลี่คลายปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80309 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน | ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน | Current political issues.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (10). Checked out (2). Damaged (3).

229. เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว = Professional experience in guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by ศุภวดี บุญญวงศ์.. การแนะแนวในฐานะวิชาชีพชั้นสูง | ศุภวดี บุญญวงศ์.. บุคลากรแนะแนวกับการพัฒนาตนเอง | วัลภา สบายยิ่ง.. การจัดระบบการแนะแนว | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายการแนะแนว | จิตติมา รักนาค.. การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายการแนะแนว | อรนุช กาญจนประกร.. การแนะแนวด้านการศึกษา | นิรนาท แสนสา.. การแนะแนวด้านอาชีพ | ตามพงษ์ วงษ์จันทร์.. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม | โกศล มีคุณ.. นักแนะแนวกับการสร้างเครื่องมือแนะแนว | รัญจวน คำวชิรพิทักษ์.. ครูแนะแนวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียน | วัชรี ทรัพย์มี.. ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค | พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์.. ทักษะการให้บริการปรึกษารายบุคคล | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. ทักษะการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่ม | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. บุคลิกภาพของบุคลากรแนะแนว | ลัดดาวรรณ ณ ระนอง.. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพแนะแนว | เก็จกนก เอื้อวงศ์.. ภาวะผู้นำของบุคลากรแนะแนว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25407 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว | ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว | Professional experience in guidance.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

230. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา = Radio and television in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์การแพร่เสียงและแพร่ภาพเพื่อการศึกษา | นิคม ทาแดง.. ระบบการแพร่เสียงเพื่อการศึกษา | ธนิศ ภู่ศิริ.. ระบบการแพร่เสียงเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. ระบบการแพร่ภาพเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สามัญทัศน์เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. สามัญทัศน์เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | สาธิต วิมลคุณารักษ์.. การลำดับภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | วิฑูรย์ วงษ์อามาตย์.. การลำดับภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การบันทึกเสียงและบันทึกภาพเพื่อการศึกษา | พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ.. การผลิตรายการวัสดุบันทึกเสียงและบันทึกภาพเพื่อการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง | นิคม ทาแดง.. การแพร่เสียงและภาพในสังคมการเรียนรู้ | ธนิศ ภู่ศิริ.. การแพร่เสียงและภาพในสังคมการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27104 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | Radio and television in education.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

231. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ = Business economics and finance / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. ความรู้เบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การวิเคราะห์ การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ | พิชญ์ จงวัฒนากุล.. การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต | สายพิณ ชินตระกูลชัย.. การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การกำหนดราคาเชิงธุรกิจ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. เงิน ระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. ตลาดการเงินระหว่างประเทศ | สมจินต์ สันถวรักษ์.. นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ | กัลยาณี ภาคอัต.. การวิเคราะห์งบการเงิน | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.. การวิเคราะห์งบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. มูลค่าของเงินตามเวลา | พิทักษ์ ศรีสุขใส.. ความเสี่ยงและผลตอบแทน | ธนพร สวรรค์พิทักษ์.. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ยุวดี ไชยศิริ.. การจัดหาเงินทุน | กัลยาณี ภาคอัต.. การจัดหาเงินทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60482 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ | Business economics and finance.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Checked out (1). Damaged (2).

232. เอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง = Political philosophy / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมบัติ จันทรวงศ์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง | ปรีชา ช้างขวัญยืน.. ความยุติธรรม | พิศาล มุกดารัศมี.. แนวคิดสาธารณรัฐในปรัชญาการเมือง | สุวรรณา สถาอานันท์.. ระเบียบทางสังคมในปรัชญาตะวันออก | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.. ปรัชญาการเมืองมาเคียเวลลี | อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย.. เสรีภาพ เสมอภาค และคุณธรรม: ประชาธิปไตยแบบรุสโซ | อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย.. กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย | พิศาล มุกดารัศมี.. พันธะทางการเมือง | ศุภชัย ศุภผล.. อนุรักษ์นิยม | ปิยฤดี ไชยพร.. ประโยชน์นิยม | สุรพงษ์ ชัยนาม.. สังคมนิยมมาร์กซิสม์ | ปิยฤดี ไชยพร.. ปรัชญาการเมืองตะวันตกร่วมสมัย | สมบูรณ์ สุขสำราญ.. ปรัชญาศาสนากับสังคมปัจจุบัน | ไรน่าน อรุณรังษี.. ปรัชญาศาสนากับสังคมปัจจุบัน | กีรติ บุญเจือ.. ปรัชญาศาสนากับสังคมปัจจุบัน | สมบัติ จันทรวงศ์.. ปรัชญาผู้ปกครองตะวันออก | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.. ปรัชญาผู้ปกครองตะวันออก | ณรงค์ พ่วงพิศ.. ความคิดทางการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการวิทยาลัยการเมือง.

Call number: STOU 81310 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาปรัชญาการเมือง | ปรัชญาการเมือง | Political philosophy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

233. เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. แนวคิดว่าด้วยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สถาบันพระมหากษัตริย์ | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. รัฐสภา | วรวลัญช์ โรจนพล.. รัฐบาลในการเมืองไทย | รังสิกร อุปพงศ์.. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ประภาส ปิ่นตบแต่ง.. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน | ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช.. ระบบราชการและการบริหารการปกครองกับการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองท้องถิ่น | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | สุจิต บุญบงการ.. แนวทางการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 80202 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | Thai political institutions and processes.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 80202 T 2558] (1).
Damaged (2).

234. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว = Chinese for tourism / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนต์ชัย แซ่เตีย.. การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง | อภิวัฒน์ คุ้มภัย.. การเดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบิน | ธนัชพร นามวัฒน์.. การเดินทางภายในประเทศ | มนต์ชัย แซ่เตีย.. การพักแรม | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. การเที่ยวชมโบราณสถาน | ปทิตตา วงศ์คงเดิม.. การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ | จุรี สุชนวนิช.. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | นารา โสตถิรัตน์วิโรจน์.. การท่องเที่ยวตามเทศกาล | นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา.. การเที่ยวชมกรุงปักกิ่ง | นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา.. การเที่ยวชมนครเซี่ยงไฮ้ | จุรี สุชนวนิช.. การซื้อสินค้า | จุรี สุชนวนิช.. การเยี่ยมญาติ | หวงเหวินฮุย.. การรับประทานอาหารในร้านอาหาร | หวงเหวินฮุย.. การขอความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน | อภิวัฒน์ คุ้มภัย.. การเดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบิน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 11007 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว | ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว | Chinese for tourism.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 11007 T] (1).
Damaged (1). In transit (1).

235. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลักษณา ศิริวรรณ.. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | จีระ ประทีป.. ทุนมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ | เชาว์ โรจนแสง.. การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ยุรนันท์ ตามกาล.. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | บุญอนันต์ พินัยทรัพย์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | มานิต ศุทธสกุล.. การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ | ปภาวดี มนตรีวัต.. การพัฒนาอาชีพ | ปัทมา สุขสันต์.. การพัฒนานักบริหาร | ปิยากร หวังมหาพร.. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการทำงานเป็นทีม | พยัต วุฒิรงค์.. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ | พยัต วุฒิรงค์.. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ชลธิศ ธีระฐิติ.. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | พนมพัทธ์ สมิตานนท์.. ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33410 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | Human resource development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

236. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ = Integrated basic life sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อภิรดี ศรีโอภาส.. องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ความรู้พื้นฐานของเซลล์ | วรวิทย์ ศุภมั่งมี.. ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ | อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล.. ระบบประสาท | วิไลรัตน์ กันควร.. ระบบประสาท | ธนพรรณ เสียงแจ่ม.. ระบบไหลเวียนโลหิต | ทศพร ยิ้มลมัย.. ระบบไหลเวียนโลหิต | กุลธิดา ชัยธีระยานนท์.. ระบบหายใจ | ทศพร ยิ้มลมัย.. ระบบหายใจ | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. ระบบย่อยอาหาร | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ | ธนพรรณ เสียงแจ่ม.. ระบบสืบพันธุ์ | ปริญญาพร หนูอุไร.. ระบบต่อมไร้ท่อ | ปริญญาพร หนูอุไร.. ระบบน้ำเหลือง | ทิษฏยา เสมาเงิน.. ระบบภูมิคุ้มกัน | สมศักดิ์ พันธุวัฒนา.. ไวรัส | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แบคทีเรีย ราและสิ่งมีชีวิตอื่น | พรทิพย์ กีระพงษ์.. โปรโตซัว และหนอนพยาธิ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50102 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Integrated basic life sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (3).

237. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน = Food service management in institutions / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วศินา จันทรศิริ.. หลักการจัดบริการอาหารในสถาบัน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การบริหารงานบริการอาหารในสถาบัน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การวางผังส่วนผลิตเพื่อการบริการอาหาร | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. การควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบริการอาหาร | อบเชย วงศ์ทอง.. การจัดบริการอาหารในโรงเรียน | รุจิรา สัมมะสุต.. การจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การจัดบริการอาหารในโรงแรม | สำอาง สืบสมาน.. การจัดบริการอาหารในโรงเลี้ยง | ดวงพร ทรงวิศวะ.. การจัดบริการอาหารในร้านอาหารและภัตตาคาร | น้ำผึ้ง ทองใส.. การจัดบริการอาหารบนเครื่องบิน | สำอาง สืบสมาน.. การจัดบริการอาหารนอกสถานที่ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. การจัดบริการอาหารจานด่วน | วศินา จันทรศิริ.. การจัดบริการอาหารตามกระแสสังคม | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การประเมินการจัดบริการอาหาร | รุจิรา สัมมะสุต.. การประเมินการจัดบริการอาหาร | รุจิรา สัมมะสุต.. แนวโน้มการจัดบริการอาหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ | วศินา จันทรศิริ.. แนวโน้มการจัดบริการอาหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ | อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์.. การจัดบริการอาหารในโรงเลี้ยง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71415 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน | การจัดบริการอาหารในสถาบัน | Food service management in institutions.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

238. เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิคม มหาสาร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | นัศน์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. เลขฐานและรหัสอักขระ | ยุทธนา ลิลา.. หน่วยประมวลผลกลาง | กชกร ณ นครพนม.. หน่วยความจำ | ภูมิ เจือศิริภักดี.. หน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล | ชุติมนฑน์ บุญมาก.. ข้อมูล แฟ้มข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล | นิคม มหาสาร.. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมนฑน์ บุญมาก.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | นิสาชล ปิยะสิน.. ฐานข้อมูลและการประยุกต์ | อำนาจ ธรรมกิจ.. ซอฟต์แวร์ระบบ | อำนาจ ธรรมกิจ.. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ปิยพร นุรารักษ์.. การสื่อสารข้อมูล | กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล.. การประยุกต์คอมพิวเตอร์ | กรกช วิไลลักษณ์.. ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ | ยุทธนา ลิลา.. จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 96101 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | Introduction to computer.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (4).

239. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ = Packaging converting technology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภาวดี ธีรธรรมากร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ | มานิตย์ กมลสุวรรณ.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษบาง | บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษบาง | มานิตย์ กมลสุวรรณ.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็ง | ผกามาศ ผจญแกล้ว.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็ง | ปุ่น คงเจริญเกียรติ.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก | วัฒนา กาญจนตระกูล.. เทคโนโลยีการแปรรูปกระป๋องกระดาษ | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. เทคโนโลยีการแปรรูปกระป๋องกระดาษ | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปและกึ่งคงรูป | ยุวดี เสาวภาพโสภา.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว | ปุ่น คงเจริญเกียรติ.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์โลหะ | สุรพงษ์ พรเฉลิมพงศ์.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์แก้ว | สุณี ภู่สีม่วง.. เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์แก้ว | กรรณิการ์ ยิ้มนาค.. เทคโนโลยีการบรรจุสินค้าของแข็ง | สุภาวดี ธีรธรรมากร.. เทคโนโลยีการบรรจุสินค้าของแข็ง | ปัณโณ สุทธิวิริยะ.. เทคโนโลยีการบรรจุสินค้าของเหลว | จีรานุช บุดดีจีน.. เทคโนโลยีการบรรจุสินค้าเพื่อการรวมหน่วย | ปุ่น คงเจริญเกียรติ.. สมรรถนะบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง | ปัณโณ สุทธิวิริยะ.. นวัตกรรม และการลดต้นทุนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ | ปัณโณ สุทธิวิริยะ.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแปรรูปบรรจุภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 97431 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ | เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ | Packaging converting technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

240. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรรณงาม อารยวุฒิ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ | สุรีย์ เข็มทอง.. คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ | พรรณงาม อารยวุฒิ.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | พรรณงาม อารยวุฒิ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมรายได้และต้นทุน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมโครงการลงทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวางแผนและควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว | ธนพร สวรรค์พิทักษ์.. การวางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียน | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32454 T 2558 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

241. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา = Principles and systems of school guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โพธิพันธ์ พานิช.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | ศิริบูรณ์ สายโกสุม.. มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษากับการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | ปรีชา วิหคโต.. การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา | สุขอรุณ วงษ์ทิม.. การจัดการทรัพยากรเพื่อกการแนะแนวในสถานศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวในสถานศึกษา | นิรนาท แสนสา.. การประสานงานและการสร้างเครือข่ายงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน | นิธิพัฒน์ เมฆขจร.. การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวของสถานศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาของผู้รับบริการ | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของผู้รับบริการ | นิรนาท แสนสา.. การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านส่วนตัวและสังคมของผู้รับบริการ | วัชรี ทรัพย์มี.. การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การวิเคราะห์และประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา | วัลภา สบายยิ่ง.. การประกันคุณภาพและการจัดการความรู้งานแนะแนวในสถานศึกษา | รุ่งแสง อรุณไพโรจน์.. ปัญหาและการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 25302 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา | Principles and systems of school guidance | หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา.Availability: No items available Damaged (2).

242. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน = Public law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิษณุ เครืองาม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน | วิษณุ เครืองาม.. ปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชน | มาลี สุรเชษฐ.. ระบอบการปกครอง | อิงครัต ดลเจิม.. ระบอบการปกครอง | วิษณุ เครืองาม.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ | ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน | จเร พันธุ์เปรื่อง.. องค์กรนิติบัญญัติ | อิงครัต ดลเจิม.. องค์กรบริหาร | จาตุรนต์ บุณยธนะ.. องค์กรบริหาร | มาลี สุรเชษฐ.. องค์กรตุลาการ | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. องค์กรตุลาการ | จเร พันธุ์เปรื่อง.. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ | พูนศักดิ์ ไวสำรวจ.. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง | จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์.. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน | อิงครัต ดลเจิม.. การกระทำทางปกครอง | กมลชัย รัตนสกาววงศ์.. การควบคุมฝ่ายปกครอง อำนาจดุลยพินิจและการตรวจสอบอำนาจดุลพินิจ | รังสิกร อุปพงศ์.. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก.. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41201 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากฎหมายมหาชน | กฎหมายมหาชน | Public law.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (2), ODI General Collection (8), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41201 T 2557] (1).
Checked out (4). Damaged (1). In transit (5).

243. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม = Field work management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล.. การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในหน่วยงานก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง | ภาสมา สุทธิพงศ์.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์.. การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.. งานก่อสร้างใต้ดิน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. งานโครงสร้างชั่วคราว | ภาสมา สุทธิพงศ์.. งานแบบหล่อ | กมลวรรณ ลิมปนาทร.. การประสานงานในการก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.. การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง | สมเจตน์ บัวเอี่ยม.. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส.. ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก.. งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม | ภิรมย์ แจ่มใส.. การส่งมอบงานก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 31303 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสนาม | การจัดการงานสนาม | Field work management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

244. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง = Radio management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมน อยู่สิน.. วิทยุกระจายเสียงในโลกปัจจุบัน | พิรงรอง รามสูต.. การกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงของไทย | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การบริหารองค์การวิทยุกระจายเสียง | ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม.. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานวิทยุกระจายเสียง | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. การบริหารวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจ | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การบริหารวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ | กาญจนา แก้วเทพ.. การบริหารวิทยุชุมชน | สุรินทร์ แปลงประสพโชค.. การบริหารรายการข่าว | สุมน อยู่สิน.. การบริหารรายการสาระความรู้ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การบริหารรายการบันเทิง | สุมน อยู่สิน.. การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงด้านเทคนิค | ชุมพร เครือขวัญ.. การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงด้านเทคนิค | พิไลพรรณ ปุกหุต.. การบริหารวิทยุบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม.. การบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในต่างประเทศ | จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ.. การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงเชิงกลยุทธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16418 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง | การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง | Radio management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

245. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ = International law and international organization / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุมพร ปัจจุสานนท์.. กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ | ภาณุมาศ ขัดเงางาม.. รัฐ เขตแดน และเขตอำนาจรัฐ | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.. สนธิสัญญา | ชุมพร ปัจจุสานนท์.. กฎหมายการทูต | ภาณุมาศ ขัดเงางาม.. กฎหมายทะเล อากาศ และอวกาศ | ชุมพร ปัจจุสานนท์.. การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.. กฎหมายระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.. กฎหมายระหว่างประเทศทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม | ธีระ นุชเปี่ยม.. องค์การสหประชาชาติ | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.. สหภาพยุโรป | ธโสธร ตู้ทองคำ.. อาเซียน | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. องค์การระหว่างประเทศทางการเมืองและความมั่นคง | พอพันธ์ อุยยานนท์.. องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ | ธีระ นุชเปี่ยม.. องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม | ธโสธร ตู้ทองคำ.. องค์การที่ไม่ใช่ของรัฐ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 82326 T 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ | กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ | International law and international organization.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

246. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ = International economics and politics / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจาก | ทิพรัตน์ บุบผะศิริ.. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพาณิชย์นิยม | บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.. แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจเสรีนิยมจากมุมมองทางการเมือง | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสต์ | กุลลินี มุทธากลิน.. แนวคิดทางเลือกในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ | สุชาดา ตั้งทางธรรม.. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ.. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค | สติธร ธนานิธิโชติ.. การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ | สมสุข หินวิมาน.. เทคโนโลยี การสื่อสาร และโลกาภิวัตน์ | กุลลินี มุทธากลิน.. ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน | สติธร ธนานิธิโชติ.. องค์การโลกบาล | วิชุดา สาธิตพร.. องค์การโลกบาล | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.. กระแสโลกาภิวัตน์จากรากฐาน | จักรี ไชยพินิจ.. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา | ทิพรัตน์ บุบผะศิริ.. วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.. วิพากษ์เศรษฐกิจ-การเมืองระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: STOU 82324 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ | International economics and politics | เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (11). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 82324 T] (1).
Checked out (1). Damaged (2).

247. เอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง = Advanced computer programming / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นิคม มหาสาร.. สตริง | นิคม มหาสาร.. สตริงบิวเดอร์ | ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ.. การสืบทอดคลาสและการพ้องรูป | นิคม มหาสาร.. คลาสนามธรรมและอินเทอร์เฟส | อุไร ทองหัวไผ่.. การเขียนโปรแกรมแบบจียูไอ | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ | อำนาจ ธรรมกิจ.. จาวาบีนและเหตุการณ์ของจาวาบีน | ชุติมณฑน์ บุญมาก.. การสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. การจัดการเลย์เอ้าต์และสวิงคอนเทนเนอร์ขั้นสูง | ธานินทร์ เอกเชิดชูศาสน์.. การเขียนโปรแกรมส่วนของเมนูและทูลบาร์ | ธานินทร์ เอกเชิดชูศาสน์.. การเขียนโปรแกรมส่วนของไดอะล็อกและตาราง | นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ.. การเขียนโปรแกรมส่วนของไดอะล็อกและตาราง | เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.. การเขียนโปรแกรมจาวาแอพเพล็ต | อำนาจ ธรรมกิจ.. แบบจำลอง มุมมอง และตัวควบคุมของจาวา | อำนาจ ธรรมกิจ.. การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล | ณัฏฐพร พิมพายน.. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเกมทิก-แทก-โท | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: STOU 99413 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง | Advanced computer programming.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

248. เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematics / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุษาวดี จันทรสนธิ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์ | สาคร บุญดาว.. ระบบจำนวน | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. ระบบจำนวน | นวรัตน์ อนันต์ชื่น.. เส้นตรง | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. เส้นตรง | อุษาวดี จันทรสนธิ.. ความสัมพันธ์ | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. ความสัมพันธ์ | สาคร บุญดาว.. ฟังก์ชัน | อารยา แจ่มจันทร์.. ชนิดของฟังก์ชัน | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. ชนิดของฟังก์ชัน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. ภาคตัดกรวยและฟังก์ชันตรีโกณมิติ | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. ภาคตัดกรวยและฟังก์ชันตรีโกณมิติ | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และปริภูมิตัวอย่าง | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และปริภูมิตัวอย่าง | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. ความน่าจะเป็น | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. ความน่าจะเป็น | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ | เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล.. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ | วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น.. อนุพันธ์ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. อนุพันธ์ | วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น.. อินทิกรัลและการประยุกต์ | ปราโมช เชี่ยวชาญ.. อินทิกรัลและการประยุกต์ | ศรีบุตร แววเจริญ.. การประยุกต์ของอนุพันธ์ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การประยุกต์ของอนุพันธ์ | ทวี ศรีแสงทอง.. อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ | ปราโมทย์ พรหมอินทร์.. สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 54117 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | Basic mathematics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: PB General Collection [Call number: STOU 54117 T] (6).
Damaged (3).

249. เอกสารการสอนชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food production and product development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวคิดของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์.. การจัดการวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร | สนธิสุข ธีระชัยชยุติ.. การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.. การจัดการโลจิสติกส์ในอุตหกรรมอาหาร | ศศิมน ปรีดา.. การผลิตอาหารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.. หลักและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.. การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | อนุวัตร แจ้งชัด.. สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส.. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | อาณดี นิติธรรมยง.. การตั้งข้อกำหนดและการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร | หทัยรัตน์ ริมคีรี.. การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด | ภูวาเดช โหราเรือง.. การวางแผนการผลิตและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด | ประมวล ศรีกาหลง.. การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.. แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.. แนวโน้มของการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71413 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | Food production and product development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

250. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต = Family and community resources management for the quality of life / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พูนสุข เวชวิฐาน.. แนวคิดการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนกับคุณภาพชีวิต | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การตัดสินใจและกระบวนการจัดการทรัพยากร | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.. จิตสำนึกกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. การจัดการเกี่ยวกับผ้าและเครื่องนุ่งห่ม | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล). การจัดการที่อยู่อาศัย | วศินา จันทรศิริ.. การจัดการอาหารของครอบครัวและชุมชน | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. รายได้ การจัดการการเงินและธุรกิจครอบครัว | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์.. การจัดการเวลาและแรงงานของครอบครัว | สุมาลี สังข์ศรี.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | กมลวรรณ โป้สมบูรณ์.. การจัดการสุขภาวะครอบครัวและชุมชน | วรรณภา โพธิ์น้อย.. การศึกษาและการจัดการความรู้ของครอบครัวและชุมชน | ภาสกร อินทุมาร.. นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม | ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.. สวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว | สุมาลา ดาวงาม.. การดำเนินชีวิตครอบครัว | อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล).. แนวโน้มการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน | อนุชา ม่วงใหญ่.. การจัดการทรัพยากรชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต | Family and community resources management for the quality of life.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter