Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน = Curriculum development and instructional media / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา
Call number: STOU 20502 GT Call number: STOU 20506 GT Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม ((12), [467] ; (12), [445] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.ISBN: 9789749943892 (ล. 1) ; 9789749943946 (ล. 2)Other title: ชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน | การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน | Curriculum development and instructional media.Contained works: ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2499- ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | ปราณี สังขะตะวรรธน์. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | จันตรี คุปตะวาทิน. หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา | จันตรี คุปตะวาทิน. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) | จันตรี คุปตะวาทิน. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) | พัชรี ผลโยธิน. หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ | สมถวิล วิจิตรวรรณา, 2499- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | วัทนีย์ จันทร์โอกุล. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | สุวรรณี ยหะกร. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | โกศล มีคุณ. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นิธิพัฒน์ เมฆขจร. 2516- การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | จันตรี คุปตะวาทิน. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ | บัญชา แสนทวี, 2502- การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ | วิชัย วงษ์ใหญ่. การประเมินหลักสูตร | ชัยยงค์ พรหมวงศ์. สื่อการเรียนการสอน | สุนันท์ ปัทมาคม. สื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. สื่อการเรียนการสอน | สมถวิล วิจิตรวรรณา, 2499- สื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ, 2486- สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | บุญเลิศ ส่องสว่าง. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | ชูศักดิ์ เพรสคอทท์. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | จันทร์พิมพ์ สายสมร. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์. ชุดการเรียนการสอน | บุญเลิศ ส่องสว่าง. ชุดการเรียนการสอน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์. ชุดการเรียนการสอน | ทิพย์เกสร บุญอำไพ, 2486- แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น | วาสนา ทวีกุลทรัพย์. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.Subject(s): หลักสูตร | การวางแผนหลักสูตร | สื่อการสอน
Contents:
หน่วยที่ 1. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร / ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ธวัชชัย ชัยจิระฉายากุล, ปราณี สังขะตะวรรธน์ -- หน่วยที่ 2. หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา / จันตรี คุปตะวาทิน -- หน่วยที่ 3. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) / จันตรี คุปตะวาทิน -- หน่วยที่ 4. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) / จันตรี คุปตะวาทิน -- หน่วยที่ 5. หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ / พัชรี ผลโยธิน -- หน่วยที่ 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา / สมถวิล วิจิตรวรรณา, วัทนีย์ จันทร์โอกุล, สุวรรณี ยหะกร -- หน่วยที่ 7. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน / โกศล มีคุณ, นิธิพัฒน์ เมฆขจร.
หน่วยที่ 8. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ / จันตรี คุปตะวาทิน, บัญชา แสนทวี -- หน่วยที่ 9. การประเมินหลักสูตร / วิชัย วงษ์ใหญ่ -- หน่วยที่ 10. สื่อการเรียนการสอน / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สุนันท์ ปัทมาคม, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 11. สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / สมเชาว์ เนตรประเสริฐ -- หน่วยที่ 12. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา / สมเชาวน์ เนตรประเสริฐ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 13. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, จันทร์พิมพ์ สายสมร -- หน่วยที่ 14. ชุดการเรียนการสอน / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 15. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น / ทิพย์เกสร บุญอำไพ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection 8-15 1 1000216538 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection 1-7 1 1000216536 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection 8-15 2 1000216539 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection 1-7 2 1000216537 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection 1-7 1 1000235535 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection 8-15 1 1000235537 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection 1-7 2 1000235536 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection 8-15 2 1000235538 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection 8-15 1 1000254537 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection 1-7 1 1000254535 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection 8-15 2 1000254538 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection 1-7 2 1000254536 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection 1-7 1 1000397535 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection 8-15 1 1000397537 In transit from ODI General Collection to NR General Collection since 08/10/2018
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection 1-7 2 1000397536 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection 8-15 2 1000397538 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection 8-15 1 1000274537 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection 1-7 1 1000274535 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection 8-15 2 1000274538 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection 1-7 2 1000274536 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection 1-7 1 1000153741 Not For Loan
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection 8-15 1 1000153746 Not For Loan
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 1-7 2 1000153742 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 8-15 2 1000153747 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 1-7 3 1000153743 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 8-15 3 1000153748 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 1-7 4 1000153744 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 1-7 5 1000153745 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 8-15 5 1000153750 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection 8-15 6 1000063420 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection 1-7 1 1000292549 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection 8-15 1 1000292551 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection 1-7 2 1000292550 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection 8-15 2 1000292552 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection 1-7 1 1000313537 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection 8-15 1 1000313539 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection 1-7 2 1000313538 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection 8-15 2 1000313540 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection 1-7 1 1000333536 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection 8-15 1 1000333538 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection 1-7 2 1000663431 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 21/01/2020
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection 1-7 2 1000333537 Missing
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection 8-15 2 1000333539 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 21/01/2020
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection 8-15 1 1000351537 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection 1-7 1 1000351535 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection 8-15 2 1000351538 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection 1-7 2 1000351536 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection 8-15 1 1000371537 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection 1-7 1 1000371535 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection 1-7 2 1000371536 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection 8-15 2 1000371538 Available

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.6 เรื่องขอติดสติกเกอร์ชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิลาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 6 หน่วยกิต) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ใช้ชุดวิชาเดิมในหลักสูตร 5 หน่วยกิต มาใช้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (6 หน่วยกิต) ตลอดระยะเวลาการเปิดสอน และอนุมัติให้ติดสติกเกอร์รหัสชุดวิชาใหม่บนเอกสารชุดวิชาเดิมตามเสนอ รหัสชุดวิชาเดิม 20502 รหัสชุดวิชาใหม่ 20506 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและสื่อการเรียนการสอน.

บรรณานุกรม.

หน่วยที่ 1. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร / ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ธวัชชัย ชัยจิระฉายากุล, ปราณี สังขะตะวรรธน์ -- หน่วยที่ 2. หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา / จันตรี คุปตะวาทิน -- หน่วยที่ 3. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) / จันตรี คุปตะวาทิน -- หน่วยที่ 4. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) / จันตรี คุปตะวาทิน -- หน่วยที่ 5. หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ / พัชรี ผลโยธิน -- หน่วยที่ 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา / สมถวิล วิจิตรวรรณา, วัทนีย์ จันทร์โอกุล, สุวรรณี ยหะกร -- หน่วยที่ 7. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน / โกศล มีคุณ, นิธิพัฒน์ เมฆขจร.

หน่วยที่ 8. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ / จันตรี คุปตะวาทิน, บัญชา แสนทวี -- หน่วยที่ 9. การประเมินหลักสูตร / วิชัย วงษ์ใหญ่ -- หน่วยที่ 10. สื่อการเรียนการสอน / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สุนันท์ ปัทมาคม, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 11. สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / สมเชาว์ เนตรประเสริฐ -- หน่วยที่ 12. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา / สมเชาวน์ เนตรประเสริฐ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 13. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, จันทร์พิมพ์ สายสมร -- หน่วยที่ 14. ชุดการเรียนการสอน / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 15. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น / ทิพย์เกสร บุญอำไพ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter