Normal view MARC view ISBD view

รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน / โดย สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ].

Contributor(s): สมคิด พรมจุ้ย.
Call number: LB1028 ร652 2548 Material type: TextTextPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548Description: ก-ช, 31 แผ่น ; 30 ซม.Other title: การเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน.Subject(s): การพัฒนาการศึกษา | การศึกษา -- วิจัย | การศึกษาทางไกล -- การสอนด้วยสื่อSummary: เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับ พัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานวิจัยใช้หลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยการสังเคราะห์เอกสาร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการพัฒนา ชุดฝึกอบรม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพจังหวัดนนทบุรี ได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับดีมาก การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ชุดฝึกอบรมที่ประกอบเอกสารการฝึกอบรม กรณีตัวอย่างการประเมิน และคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความเหมาะสมระดับมากในด้านการนำเสนอชัดเจน เนื้อหาสาระเหมาะสม 3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่อง นวัตกรรมการจัดการความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีความเหมาะสมในด้านความสามารถในการศึกษาได้ด้วยตนเอง เพราะมีเอกสารการฝึกอบรม และชุดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย นำไปปฏิบัติได้ และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีความเหมาะสมในด้านความสามารถในการศึกษาได้ด้วยตนเอง เพราะมีเอกสารการฝึกอบรม และชุดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย นำไปปฏิบัติได้ และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection LB1028 ร652 2548 (Browse shelf) 1 1000273665 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LB1028 ร652 2548 (Browse shelf) 1 1000148272 Available

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 31.

เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับ พัฒนาและฝึกอบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานวิจัยใช้หลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยการสังเคราะห์เอกสาร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการพัฒนา ชุดฝึกอบรม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพจังหวัดนนทบุรี ได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับดีมาก การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ชุดฝึกอบรมที่ประกอบเอกสารการฝึกอบรม กรณีตัวอย่างการประเมิน และคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความเหมาะสมระดับมากในด้านการนำเสนอชัดเจน เนื้อหาสาระเหมาะสม 3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่อง นวัตกรรมการจัดการความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีความเหมาะสมในด้านความสามารถในการศึกษาได้ด้วยตนเอง เพราะมีเอกสารการฝึกอบรม และชุดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย นำไปปฏิบัติได้ และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีความเหมาะสมในด้านความสามารถในการศึกษาได้ด้วยตนเอง เพราะมีเอกสารการฝึกอบรม และชุดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย นำไปปฏิบัติได้ และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา.

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter