Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร = Fundamentals of agribusiness / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
Call number: STOU 94329 T 2547 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Description: เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9746456881 (ล. 1) ; 9746456903 (ล. 2)Other title: ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร | Fundamentals of agribusiness.Contained works: สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร | นงนุช อังยุรีกุล. ธุรกิจปัจจัยผลิตสินค้าเกษตร : เมล็ดพันธุ์ ป๋ยเคมี สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | มณฑิชา พุทซาคำ. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : อาหารสัตว์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน | สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : อาหารสัตว์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน | พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : อาหารสัตว์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ. ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : อาหารสัตว์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน | อัจฉรา โพธิ์ดี. ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร | สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร. ธุรกิจการแปรรูปและการเก็บรักษาสินค้าเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร. ธุรกิจการแปรรูปและการเก็บรักษาสินค้าเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร. ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ | ภวัต เจียมจิณณวัตร. ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ | นิทัศน์ ภัทรโยธิน. ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร | ประยุทธ์ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์. ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร | บุญนำ กุลรกัมพุศิริ. ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร | รติกร เวชชะ. ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร : ภาครัฐ | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ. ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร : ภาคเอกชน | ลัดดา พิศาลบุตร. สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร | วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร. สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร | ภวัต เจียมจิณณวัตร. สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร | นงนุช อังยุรีกุล. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชไร่นา | สายตา บุญโฉม. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน | สัจจา บรรจงศิริ. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน | โอฬาร พิทักษ์. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน | จีรวรรณ สุวรรณประภา. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน | ฤาชัย วรอาภรณ์. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน | อัจฉรา โพธิ์ดี. ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว์ | พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์. ลักษณะธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : สัตว์น้ำ.Subject(s): เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
Contents:
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ -- หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : เม็ลดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช / นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 3 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : อาหารสัตร์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน / มณฑิชา พุทซาคำ, สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ และพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 4 ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร / อัจรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 5 ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ -- หน่วยที่ 6 ธุรกิจการแปรรูปและการเก็บรักษาสินค้าเกษตร / ลัดดา พิศาลบุตร และภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 7 ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ / ลัดดา พิศาลบุตร, ภวัต เจียมจิณณวัตร.
หน่วยที่ 8 ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร / นิทัศน์ ภัทรโยธิน, ประยุทธ์ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ และบุญนำ กุลรกัมพุศิริ -- หน่วยที่ 9 ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร : ภาครัฐ / ติกร เวชชะ -- หน่วยที่ 10 ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร : ภาคเอกชน / พิบูลย์ เจียมมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 11 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร / ลัดดา พิศาลบุตร, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 12 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชไร่นา / นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 13 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน / สายตา บุญโฉม, สัจจา บรรจงศิริ, โอฬาร พิทักษ์, จีรวรรณ สุวรรณประภา และฤาชัย วรอาภรณ์ -- หน่วยที่ 14 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว์ / อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 15 ลักษณะธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : สัตว์น้ำ / พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000212375 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000212373 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000212376 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000212374 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000231374 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000231376 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000250375 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000250373 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000250376 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000250374 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000394375 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000394373 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000394376 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000394374 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000270373 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000270375 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000270374 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000270376 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000131916 Not For Loan Non-circulating
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000131921 Not For Loan Non-circulating
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000290375 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 29/10/2018
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000290373 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 29/10/2018
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000290376 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 04/10/2018
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000290374 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 04/10/2018
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000309377 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000309375 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000309378 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000309376 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000330375 Available
90000 General Book General Book ODI General Collection
UB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000330373 Checked out 27/08/2018
90000 General Book General Book ODI General Collection
UB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000330376 Checked out 27/08/2018
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000330374 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000348375 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000348373 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000348376 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 94329 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000348374 Available

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ -- หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : เม็ลดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช / นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 3 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร : อาหารสัตร์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่ดินและแรงงาน / มณฑิชา พุทซาคำ, สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ และพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 4 ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร / อัจรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 5 ธุรกิจการจัดหาสินค้าเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ -- หน่วยที่ 6 ธุรกิจการแปรรูปและการเก็บรักษาสินค้าเกษตร / ลัดดา พิศาลบุตร และภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 7 ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ / ลัดดา พิศาลบุตร, ภวัต เจียมจิณณวัตร.

หน่วยที่ 8 ธุรกิจการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเกษตร / นิทัศน์ ภัทรโยธิน, ประยุทธ์ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ และบุญนำ กุลรกัมพุศิริ -- หน่วยที่ 9 ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร : ภาครัฐ / ติกร เวชชะ -- หน่วยที่ 10 ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการเกษตร : ภาคเอกชน / พิบูลย์ เจียมมอนุกูลกิจ -- หน่วยที่ 11 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร / ลัดดา พิศาลบุตร, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และภวัต เจียมจิณณวัตร -- หน่วยที่ 12 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชไร่นา / นงนุช อังยุรีกุล -- หน่วยที่ 13 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : พืชสวน / สายตา บุญโฉม, สัจจา บรรจงศิริ, โอฬาร พิทักษ์, จีรวรรณ สุวรรณประภา และฤาชัย วรอาภรณ์ -- หน่วยที่ 14 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว์ / อัจฉรา โพธิ์ดี -- หน่วยที่ 15 ลักษณะธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : สัตว์น้ำ / พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter