Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา
Call number: STOU 20701 GT Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.ISBN: 9746139142 (ล.1) ; 9746139169 (ล.2) ; 9746139177 (ล.3) ; 9746139185 (ล.4)Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน | การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน.Contained works: อุทุมพร จามรมาน. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ประพนธ์ เจียรกูล. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน | สงบ ลักษณะ. การวิจัยและประเมินหลักสูตร | ปรีชา วิหคโต. การวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน | ดิลก บุญเรืองรอด. การวิจัยเกี่ยวกับครู | อุษาวดี จันทรสนธิ. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน | ธีระชัย ปูรณโชติ. การวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. การวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน | จำแลง เชื้อภักดี. การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน.Subject(s): การศึกษา -- หลักสูตร | หลักสูตร | การสอน
Contents:
เล่ม 1 หน่วยที่ 1. การวิจัยทางการศึกษา / อุทุมพร จามรมาน -- หน่วยที่ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / ประพนธ์ เจียรกูล -- หน่วยที่ 3. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล / พิตร ทองชั้น -- หน่วยที่ 4. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย / ล้วน สายยศ -- เล่ม 2 หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงพรรณนา / กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงทดลอง / ปรีชา เนาว์เย็นผล -- หน่วยที่ 7. การวิชัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.
เล่ม 3 หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน / ประพนธ์ เจียรกูล -- หน่วยที่ 9. การวิจัยและประเมินหลักสูตร / สงบ ลักษณะ -- หน่วยที่ 10. การวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน / ปรีชา วิหคโต -- หน่วยที่ 11. การวิจัยเกี่ยวกับครู / ดิลก บุญเรืองรอด -- เล่ม 4 หน่วยที่ 12. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน / อุษาวดี จันทรสนธิ -- หน่วยที่ 13. การวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน / ธีระชัย ปูรณโชติ -- หน่วยที่ 14. การวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา / กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล -- หน่วยที่ 15. การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน / จำแลง เชื้อภักดี.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000206281 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000206285 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000206280 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000206278 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000206283 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000206284 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000206282 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000206279 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000224961 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000224960 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000224958 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-2 1 1000224964 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000224463 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000224465 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000224466 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-2 2 1000224464 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000243659 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000243661 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000243663 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000243665 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000243660 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000243662 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000243664 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000243666 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000386769 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000386528 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000386529 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000386530 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000386405 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000386406 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000386407 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000386408 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000259777 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000259778 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000259829 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000259830 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000263838 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000263839 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000263840 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000263841 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000120561 Not For Loan Non-circulating
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000120566 Not For Loan Non-circulating
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000120571 Not For Loan Non-circulating
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000120576 Not For Loan Non-circulating
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000120562 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000120567 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000032002 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000120572 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000120577 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 3 1000120563 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 3 1000120568 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 3 1000120573 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 3 1000120578 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 4 1000120564 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 4 1000120569 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 4 1000120574 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 4 1000120579 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 5 1000120570 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 5 1000120575 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 5 1000120580 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 6 1000128878 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000283192 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000283193 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000283194 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000283195 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000283718 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000283719 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000283720 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000283721 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000302905 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000302906 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000302907 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000302908 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000303532 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000303533 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000303534 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000303535 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000320003 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000320005 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000320007 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000320002 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000320004 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000320006 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000320008 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000344941 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000344942 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000344943 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000344944 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000337690 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000337687 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000337688 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000337689 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 1 1000360855 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 1 1000360857 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 1 1000360859 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000360861 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000360862 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 1-4 2 1000360856 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 5-7 2 1000360858 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20701 GT (Browse shelf) 8-11 2 1000360860 Available

บรรณานุกรม.

เล่ม 1 หน่วยที่ 1. การวิจัยทางการศึกษา / อุทุมพร จามรมาน -- หน่วยที่ 2. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / ประพนธ์ เจียรกูล -- หน่วยที่ 3. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล / พิตร ทองชั้น -- หน่วยที่ 4. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย / ล้วน สายยศ -- เล่ม 2 หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงพรรณนา / กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 6. การวิจัยเชิงทดลอง / ปรีชา เนาว์เย็นผล -- หน่วยที่ 7. การวิชัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

เล่ม 3 หน่วยที่ 8. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน / ประพนธ์ เจียรกูล -- หน่วยที่ 9. การวิจัยและประเมินหลักสูตร / สงบ ลักษณะ -- หน่วยที่ 10. การวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน / ปรีชา วิหคโต -- หน่วยที่ 11. การวิจัยเกี่ยวกับครู / ดิลก บุญเรืองรอด -- เล่ม 4 หน่วยที่ 12. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน / อุษาวดี จันทรสนธิ -- หน่วยที่ 13. การวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน / ธีระชัย ปูรณโชติ -- หน่วยที่ 14. การวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา / กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล -- หน่วยที่ 15. การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน / จำแลง เชื้อภักดี.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter