Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ.

By: รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย.
Contributor(s): วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. | รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. | วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
Call number: LC6223 ร633ก6 2563 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Description: ก-ฉ, 120, 16 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | ชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- นักศึกษา -- ทัศนคติ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- ตำรา -- การประเมิน | การบัญชี | งบการเงินAbstract: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2: รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) จำนวนผู้ใช้สื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นำมาศึกษาประกอบด้วย เอกสารการสอน และรายการสอนเสริมทางไกล ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานกาเรงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 628 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดเก็บทางไปรษณีย์และทางออนไลน์ ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 61 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่จัดส่งไป การวิคราะห์ข้อมูล ใช้คำความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย (1) ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.0 มีอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 32.8 ประกอบอชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 39.3 รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,001 บาท ร้อยละ 44.3 คุณวุฒิสูงสุดก่อนเข้าศึกษาใน มสธ. คือระดับอนุปริญญา ร้อยละ 54.1 และผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 95.1 (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ด้านการนำเสนอเนื้อหา คุณภาพโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาเอกสารการสอน มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะหน่วยที่ 14 เรื่องข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีคำเฉลี่ยสูงสูด (ค่าเฉลี่ย =3.96, SD=0.75) ส่วนเนื้อหาที่ทำความเข้าใจยากหรืออ่านแล้วยังไม่เข้าใจที่ระบุมา 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยที่ 3 เรื่องการจัดตั้ง การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ร้อยละ 9.8 รองลงมา หน่วยที่ 6 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุน และการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน หน่วยที่ 10 เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร หน่วยที่ 11 เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และหน่วยที่ 13 เรื่องรายงานการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 6.6 หน่วยที่ 8 เรื่องการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วยที่ 12 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และหน่วยที่ 14 เรื่องข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 4.9 สื่อเสริมที่นักศึกษาต้องการให้มีเพิ่มเพื่อช่วยในการเรียนของชุดวิชนี้อันดับแรก คือ สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Youtube Line ร้อยละ 72.1 ส่วนวิธีการรับสื่อเสริมที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้แก่นักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์มากที่สุดทั้ง 3 สื่อ ได้แก่ ซีดีเสียง (MP3) ซีดีมัลติมีเดีย และดีวีดี (3) ความคิดเห็เกี่ยวกับรายการสอนเสริมทางไกล พบว่า มีนักศึกษาที่ดูรายการสอนเสริมทางไกล ร้อยละ 34.4 โดยดูรายการสอนเสริมทางไกลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 85.7 ช่องทางการดูรายการสอนเสริมทางไกล นักศึกษาส่วนใหญ่ดูรายการทาง Youtube ของ STOU Channel ร้อยละ 95.2 โดยดูรายการย้อนหลังทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือ Facebook หรือ Youtube มากที่สุด ร้อยละ 85.7 ส่วนนักศึกษาที่ไม่ดูรายการสอนเสริมทางไกลทั้ง 5 รายการ มีร้อยละ 65.5 โดยให้เหตุผลที่ไม่ดูเป็นอันดับแรกว่า ไม่มีเวลาดูรายการ ร้อยละ 82.5 และนักศึกษาที่ได้ดูรายการมีความเห็นว่คุณภาพของรายการสอนเสริมทางไกลด้านการนำเสนอเนื้อหาคุณภาพโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการดูรายการสอนเสริมทางไกลมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการสอนสริมทางไกลครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย =3.96, SD=0.76)รูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลที่นักศึกษาต้องการ คือ สรุปสาระสำคัญในแต่ละหน่วยการสอน ร้อยละ 80.3 ส่วนรูปแบบรายการสอนเสริมทางไกลที่นักศึกษาต้องการมากที่สุด คือ รูปแบบอาจารย์บรรยายหน้าชั้นเรียน เหมือนสอนในห้องเรียน ร้อยละ 78.7 สำหรับความยาวของรายการสอนเสริมทางไกลที่หมาะสมในแต่ละครั้งที่นักศึกษาต้องการ คือ ความยาวครั้งละ 45 นาที ร้อยละ 24.6.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LC6223 ร633ก6 2563 (Browse shelf) 1 1000531365 Available

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [118]-120.

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2: รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) จำนวนผู้ใช้สื่อการศึกษา (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการศึกษา และ (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสื่อการศึกษา ซึ่งสื่อการศึกษาที่นำมาศึกษาประกอบด้วย เอกสารการสอน และรายการสอนเสริมทางไกล ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานกาเรงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 628 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดเก็บทางไปรษณีย์และทางออนไลน์ ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 61 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่จัดส่งไป การวิคราะห์ข้อมูล ใช้คำความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย (1) ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.0 มีอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 32.8 ประกอบอชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 39.3 รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,001 บาท ร้อยละ 44.3 คุณวุฒิสูงสุดก่อนเข้าศึกษาใน มสธ. คือระดับอนุปริญญา ร้อยละ 54.1 และผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 95.1 (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ด้านการนำเสนอเนื้อหา คุณภาพโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาเอกสารการสอน มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะหน่วยที่ 14 เรื่องข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีคำเฉลี่ยสูงสูด (ค่าเฉลี่ย =3.96, SD=0.75) ส่วนเนื้อหาที่ทำความเข้าใจยากหรืออ่านแล้วยังไม่เข้าใจที่ระบุมา 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยที่ 3 เรื่องการจัดตั้ง การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ร้อยละ 9.8 รองลงมา หน่วยที่ 6 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุน และการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน หน่วยที่ 10 เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร หน่วยที่ 11 เรื่องการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และหน่วยที่ 13 เรื่องรายงานการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 6.6 หน่วยที่ 8 เรื่องการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วยที่ 12 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และหน่วยที่ 14 เรื่องข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 4.9 สื่อเสริมที่นักศึกษาต้องการให้มีเพิ่มเพื่อช่วยในการเรียนของชุดวิชนี้อันดับแรก คือ สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Youtube Line ร้อยละ 72.1 ส่วนวิธีการรับสื่อเสริมที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้แก่นักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์มากที่สุดทั้ง 3 สื่อ ได้แก่ ซีดีเสียง (MP3) ซีดีมัลติมีเดีย และดีวีดี (3) ความคิดเห็เกี่ยวกับรายการสอนเสริมทางไกล พบว่า มีนักศึกษาที่ดูรายการสอนเสริมทางไกล ร้อยละ 34.4 โดยดูรายการสอนเสริมทางไกลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 85.7 ช่องทางการดูรายการสอนเสริมทางไกล นักศึกษาส่วนใหญ่ดูรายการทาง Youtube ของ STOU Channel ร้อยละ 95.2 โดยดูรายการย้อนหลังทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือ Facebook หรือ Youtube มากที่สุด ร้อยละ 85.7 ส่วนนักศึกษาที่ไม่ดูรายการสอนเสริมทางไกลทั้ง 5 รายการ มีร้อยละ 65.5 โดยให้เหตุผลที่ไม่ดูเป็นอันดับแรกว่า ไม่มีเวลาดูรายการ ร้อยละ 82.5 และนักศึกษาที่ได้ดูรายการมีความเห็นว่คุณภาพของรายการสอนเสริมทางไกลด้านการนำเสนอเนื้อหาคุณภาพโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการดูรายการสอนเสริมทางไกลมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการสอนสริมทางไกลครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย =3.96, SD=0.76)รูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการสอนเสริมทางไกลที่นักศึกษาต้องการ คือ สรุปสาระสำคัญในแต่ละหน่วยการสอน ร้อยละ 80.3 ส่วนรูปแบบรายการสอนเสริมทางไกลที่นักศึกษาต้องการมากที่สุด คือ รูปแบบอาจารย์บรรยายหน้าชั้นเรียน เหมือนสอนในห้องเรียน ร้อยละ 78.7 สำหรับความยาวของรายการสอนเสริมทางไกลที่หมาะสมในแต่ละครั้งที่นักศึกษาต้องการ คือ ความยาวครั้งละ 45 นาที ร้อยละ 24.6.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter