Normal view MARC view ISBD view

กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 / ผู้จัดทำ, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ; สถาบันพระปกเกล้า.

Contributor(s): นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การสร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8, ผู้จัดทำ. | สถาบันพระปกเกล้า ผู้จัดพิมพ์.
Call number: HN700.55 ก463 2562 Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1..Description: 218 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9786164760516 ปกอ่อนSubject(s): การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทย. | การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย. | โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.Summary: การศึกษาค้นคว้าเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะ์ประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการพัฒนาที่เปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของพลเมืองผูัมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเพื่อป้องกันความขัดแย้งและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน วิธีการศึกษาโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การหาโจทย์ในการศึกษา ร่วมออกแบบและตัดสินใจเลือกโครงการศึกษาร่วมกัน สรุปได้จำนวน 5 โครงการ ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีสานเสวนา จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างรูปแบบ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและสานเสวนาเพื่อสอบทานความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า (1) ในจำนวน 5 โครงการที่ศึกษามี 4 โครงการที่เป็นโครงการของรัฐที่กำหนดให้ลักษณะจากบนลงล่าง (2) ความขัดแย้งรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมักเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่รัฐตัดสินใจกำหนด และดำเนินโครงการโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากพลเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบและเพียงพอและทั่วถึงตั้งแต่ต้น (3) รูปแบบความขัดแย้งปรากฏ 2 รูปแบบคือ (2.1) ความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างรัฐกับพลเมือง (2.2) ความขัดแย้งในแนวระนาบระหว่างพลเมืองกับพลเมือง (4) สาเหตุที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วยเสียไม่พอใจได้แก่ (4.1) บางโครงการข้อมูลถูกเผยแพร่ในวงจำกัด ไม่เป็นปัจจุบัน บางโครงการประชาชนไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ (4.2) การประเมิน EIA และ EHIA บางโครงการไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน (4.3) บางโครงการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการไม่เหมาะสมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการได้ (4.4) การศึกษากระบวนการลดผลกระทบเชิงลบและการเยียวยาไม่มีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ตีค่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจน (4.5) บางโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนการศึกษา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและไม่มีกระบวนการติดตามโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (4.6) บางโครงการไม่มีช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ (4.7) บางโครงการเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วไม่ดำเนินการตามมาตรการ EIA หรือ EHIA โดยมีข้อเสนอจากการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนหลังจากโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และขณะที่มีการดำเนินโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นและเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบรวมถึงมาตรการเยียวยาตามที่ได้กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ข้อเสนอมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอย่างยั่งยืนรัฐด้องดำเนินการดังนี้ (1) ผลักดันการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนและนำพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังในการดำเนินโครงการต่างๆ (2) ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้รองรับกลไกการขับเคลื่อนโมเดล 4ส8 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความขัดแย้งด้วยสันดิวิธี (3) ปรับปรุงขั้นตอนการทำ EIA/EHIA ให้สอดคล้องกับโมเดล 4ส8.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection HN700.55 ก463 2562 (Browse shelf) 1 1000531395 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection HN700.55 ก463 2562 (Browse shelf) 1 1000469259 Available
Browsing UB General Collection Shelves , Shelving location: UB General Collection , Collection code: General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
HM1221 น45 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน = Writing for public relation: basic principles and practice / HN49.C6 ก56 2562 10 เรื่องรู้เขา ก่อนเข้าชุมชน / HN49.P6 ช94 2561 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจำวันและโลกที่เปลี่ยนแปลง = Power unbound : language, discourse, everyday life and the changing world / HN700.55 ก463 2562 กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 / HN700.55 ย75 2549 ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น / HN700.55.Z9C6 พ63 2563 รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ = Efficiency and effectiveness of the village and urban community fund in low income provinces / HN700.55.Z9C6 ว44 2562 รายงานการวิจัยเรื่่องการสร้างชุมชนาธิปไตยภายใต้บริบทองค์กรชุมชนเข้มแข็ง :

บรรณานุกรม: หน้า 172-177.

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะ์ประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการพัฒนาที่เปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของพลเมืองผูัมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเพื่อป้องกันความขัดแย้งและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน วิธีการศึกษาโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การหาโจทย์ในการศึกษา ร่วมออกแบบและตัดสินใจเลือกโครงการศึกษาร่วมกัน สรุปได้จำนวน 5 โครงการ ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีสานเสวนา จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างรูปแบบ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและสานเสวนาเพื่อสอบทานความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า (1) ในจำนวน 5 โครงการที่ศึกษามี 4 โครงการที่เป็นโครงการของรัฐที่กำหนดให้ลักษณะจากบนลงล่าง (2) ความขัดแย้งรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมักเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่รัฐตัดสินใจกำหนด และดำเนินโครงการโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากพลเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบและเพียงพอและทั่วถึงตั้งแต่ต้น (3) รูปแบบความขัดแย้งปรากฏ 2 รูปแบบคือ (2.1) ความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างรัฐกับพลเมือง (2.2) ความขัดแย้งในแนวระนาบระหว่างพลเมืองกับพลเมือง (4) สาเหตุที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วยเสียไม่พอใจได้แก่ (4.1) บางโครงการข้อมูลถูกเผยแพร่ในวงจำกัด ไม่เป็นปัจจุบัน บางโครงการประชาชนไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ (4.2) การประเมิน EIA และ EHIA บางโครงการไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน (4.3) บางโครงการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการไม่เหมาะสมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการได้ (4.4) การศึกษากระบวนการลดผลกระทบเชิงลบและการเยียวยาไม่มีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ตีค่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจน (4.5) บางโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนการศึกษา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและไม่มีกระบวนการติดตามโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (4.6) บางโครงการไม่มีช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ (4.7) บางโครงการเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วไม่ดำเนินการตามมาตรการ EIA หรือ EHIA โดยมีข้อเสนอจากการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนหลังจากโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และขณะที่มีการดำเนินโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นและเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบรวมถึงมาตรการเยียวยาตามที่ได้กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ข้อเสนอมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอย่างยั่งยืนรัฐด้องดำเนินการดังนี้ (1) ผลักดันการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนและนำพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังในการดำเนินโครงการต่างๆ (2) ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้รองรับกลไกการขับเคลื่อนโมเดล 4ส8 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความขัดแย้งด้วยสันดิวิธี (3) ปรับปรุงขั้นตอนการทำ EIA/EHIA ให้สอดคล้องกับโมเดล 4ส8.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter