Normal view MARC view ISBD view

แนวทางการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี = Guidelines for the operation of student help-care program of Ban Pareh School, Mueang Pattani District, Pattani Province / นายซัยดี ยามู.

By: ซัยดี ยามู,, 2523- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Call number: IS ศษ 2 ซ64 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 82 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Guidelines for the operation of student help-care program of Ban Pareh School, Mueang Pattani District, Pattani Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ความช่วยเหลือทางการศึกษา | โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- ปัตตานี -- การบริหาร | การศึกษาอิสระ -- บริหารการศึกษาAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปาเระ อำภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (2) ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ (3) เสนอแนะแนวทางการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประกอบไปด้วย ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน และผู้บริหารสถานศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 7 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) สภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปาเระพบว่านักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 81.89 และอาศัยร่วมกับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 78.4 (2) ในภาพรวมครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการส่งต่อภายนอก นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้คัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทำการรักษา (3) ข้อเสนอแนะในการดำเนินการคือโรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางประสานงาน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูที่สอนร่วมชั้นแต่ละชั้นเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมความถนัดความสนใจของนักเรียน ฝึกทักษะต่างๆ จัดอบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กแก่ครูและควรประสานศูนย์การศึกษาพิเศษในการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS ศษ 2 ซ64 2561 (Browse shelf) 1 1000531150 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI General Collection , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
IS ศษ 2 จ92 2559 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จังหวัดลำปาง = IS ศษ 2 ช624 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 = IS ศษ 2 ช63 2559 ภาวะผู้นำของครูในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 = Teacher leadership in the 21st century in primary schools under the Office of Yasothon Primary Education Service Area 2 / IS ศษ 2 ซ64 2561 แนวทางการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี = IS ศษ 2 ณ43 2554 การสร้างทีมงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี = IS ศษ 2 ณ66 2562 ความสัมพันธ์ของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอำเภอฉวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 IS ศษ 2 ด36 2561 สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกโดยใช้โครงสร้าง SEAT ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตภาคกลาง กลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน =

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [70]-72.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปาเระ อำภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (2) ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ (3) เสนอแนะแนวทางการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปาเระ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประกอบไปด้วย ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน และผู้บริหารสถานศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 7 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) สภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปาเระพบว่านักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 81.89 และอาศัยร่วมกับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 78.4 (2) ในภาพรวมครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการส่งต่อภายนอก นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้คัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทำการรักษา (3) ข้อเสนอแนะในการดำเนินการคือโรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางประสานงาน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูที่สอนร่วมชั้นแต่ละชั้นเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมความถนัดความสนใจของนักเรียน ฝึกทักษะต่างๆ จัดอบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กแก่ครูและควรประสานศูนย์การศึกษาพิเศษในการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter