Normal view MARC view ISBD view

การประเมินผลการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = An evaluation of Chaibadan District Prison, Lopburi Province / นายนฤพนธ์ ศรีโรจน์.

By: นฤพนธ์ ศรีโรจน์, , 2534- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: IS วจ 2 น44 2562 Material type: TextTextProducer: 2562Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Evaluation of Chaibadan District Prison, Lopburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | เรือนจำอำเภอชัยบาดาล -- การประเมิน -- ไทย -- ลพบุรี | การประเมินผลงาน | การศึกษาอิสระ -- บริหารรัฐกิจSummary: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาตาล จังหวัดลพบุรี (3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหาการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ซึ่งมีประชากร คือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 54 คน และผู้ต้องขังที่ถูกกุมขังภายในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1,224 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารเรือนจำอำภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 7 คน โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 302 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินผลปฏิบัติงาน แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติแบบพรรณนาและการเปรียบเทียบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปืงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์การดำเนินงาน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมสัมมนาของเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรึ การพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มขึ้น ทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (2) ปัญหาในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดก็บ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเรือนจำ ปัญหาด้านกระบวนการภายใน การบริหารจัดการด้านบุคลกร ได้ตรงกับความรู้ความสามารถ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านผู้รับบริการ การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (3) ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการภายในองค์การ ควรคำนึงถึงการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร การสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้รับบริการ ควรปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ให้มีควมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหา ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ควรมีการฝึกอบมหรือฝึกทักษะบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแลแก่ผู้ต้องขัง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS วจ 2 น44 2562 (Browse shelf) 1 1000531187 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [82]-84.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาตาล จังหวัดลพบุรี (3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหาการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ซึ่งมีประชากร คือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 54 คน และผู้ต้องขังที่ถูกกุมขังภายในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1,224 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารเรือนจำอำภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 7 คน โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 302 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินผลปฏิบัติงาน แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติแบบพรรณนาและการเปรียบเทียบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปืงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์การดำเนินงาน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมสัมมนาของเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรึ การพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มขึ้น ทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (2) ปัญหาในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดก็บ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเรือนจำ ปัญหาด้านกระบวนการภายใน การบริหารจัดการด้านบุคลกร ได้ตรงกับความรู้ความสามารถ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านผู้รับบริการ การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (3) ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการภายในองค์การ ควรคำนึงถึงการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร การสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้รับบริการ ควรปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ให้มีควมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหา ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ควรมีการฝึกอบมหรือฝึกทักษะบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแลแก่ผู้ต้องขัง.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter