Normal view MARC view ISBD view

ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 = Emotional intelligence of educational affecting knowledge management success factors in basic education schools under the Secondary Education Service Area Office 13 / นายพงศกร พรหมเรืองโชติ.

By: พงศกร พรหมเรืองโชติ,, 2534- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes ศษ 2 พ26 2562 Material type: TextTextProducer: 2562Description: [ก]-ฏ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Emotional intelligence of educational affecting knowledge management success factors in basic education schools under the Secondary Education Service Area Office 13.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์ | ความฉลาดทางอารมณ์ | การบริหารองค์ความรู้Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (2) ศึกษาระดับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษากับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และ (4) วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษที่ส่ผลต่ปังจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 341 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงและวิธีการสุ่มอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบและแบบสอบถามซึ่งอยู่ในชุดเดียวกัน มีความเที่ยงเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาเขต 13 อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ได้แก่ ด้านควบคุมตนเอง ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาด้านอื่นอยู่ในระดับปกติ (2) ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามลำดับดังนี้ จิตสำนึกของบุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร ความมุ่งมั่นของฝ้ายบริหาร การประเมินเพื่อการความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์ในชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 กับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และ (4) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต 13 คือ ด้านรับผิดชอบ ด้านความสงบสุขทางใจ ด้านความพอใจในชีวิต ด้านการมีแรงจูงใจ ด้านสัมพันธภาพและด้านความภูมิใจในตนเอง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection Thes ศษ 2 พ26 2562 (Browse shelf) 1 1000531128 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [76]-83.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (2) ศึกษาระดับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษากับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และ (4) วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษที่ส่ผลต่ปังจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 341 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงและวิธีการสุ่มอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบและแบบสอบถามซึ่งอยู่ในชุดเดียวกัน มีความเที่ยงเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาเขต 13 อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ได้แก่ ด้านควบคุมตนเอง ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาด้านอื่นอยู่ในระดับปกติ (2) ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามลำดับดังนี้ จิตสำนึกของบุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร ความมุ่งมั่นของฝ้ายบริหาร การประเมินเพื่อการความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์ในชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 กับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และ (4) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต 13 คือ ด้านรับผิดชอบ ด้านความสงบสุขทางใจ ด้านความพอใจในชีวิต ด้านการมีแรงจูงใจ ด้านสัมพันธภาพและด้านความภูมิใจในตนเอง.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter