Normal view MARC view ISBD view

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จำกัด อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว = The workers' human rights promotion : the case study of Wangnamyen Dairy Co-operative., Ltd, Wangsomboon District, Sakeao Province / นางสาวทวินันท์ ชาวพรหม.

By: ทวินันท์ ชาวพรหม,, 2531- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: IS รศ 1 ท56 2562 Material type: TextTextProducer: 2562Description: [ก]-ฌ, 92 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: The workers' human rights promotion : the case study of Wangnamyen Dairy Co-operative., Ltd, Wangsomboon District, Sakeao Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครอง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | สิทธิมนุษยชน | ขบวนการแรงงาน -- ไทย | การศึกษาอิสระ -- การเมืองการปกครองSummary: การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (2) บทบาทของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน (3) แนวทางการแก้ไข เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรได้แก่พนักงานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวนทั้งหมด 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานมีการถูกเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างรายวันและรายเดือน คือพนักงานรายวันได้รับโอกาสในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และได้รับสิทธิสวัสดิการของสหกรณ์ฯ น้อยกว่าพนักงานรายเดือน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ในการทำงานที่พึงมี การไม่ได้รับความปลอดภัยในการทำงานและขาดความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย และการขาดประสิทธิภาพของการบังคับใช้ระเบียบด้านสิทธิมนุษยชน (2) บทบาทของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคือพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้แรงงานส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทำงานโดยให้การฝึกอบรมศึกษาดูงาน ให้โอกาสในการศึกษาพัฒนาความรู้ได้อย่างเต็มที่ และด้านสวัสดิการค่าตอบแทนที่เน้นความเป็นธรรมให้แก่พนักงานตามมาตรฐานการจ้างงาน ความรู้ ความสามารถ และตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานรวมถึงมีการกำหนดและกระตุ้นให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน (3) แนวทางการแก้ไขคือการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับพนักงานอันเกิดจากความแตกต่างใดก็ตาม และดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้านสุขภาพ และการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้รับอันตราย ให้โอกาสในการก้าวหน้าในการทำงานอย่างเสมอภาคโดยการป้องกันดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพ สิทธิสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การปกป้องดูแลพนักงานได้อย่างเสมอภาค และไม่กระทำ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS รศ 1 ท56 2562 (Browse shelf) 1 1000531164 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [57]-58

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (2) บทบาทของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน (3) แนวทางการแก้ไข เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรได้แก่พนักงานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวนทั้งหมด 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานมีการถูกเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างรายวันและรายเดือน คือพนักงานรายวันได้รับโอกาสในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และได้รับสิทธิสวัสดิการของสหกรณ์ฯ น้อยกว่าพนักงานรายเดือน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ในการทำงานที่พึงมี การไม่ได้รับความปลอดภัยในการทำงานและขาดความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย และการขาดประสิทธิภาพของการบังคับใช้ระเบียบด้านสิทธิมนุษยชน (2) บทบาทของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคือพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้แรงงานส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทำงานโดยให้การฝึกอบรมศึกษาดูงาน ให้โอกาสในการศึกษาพัฒนาความรู้ได้อย่างเต็มที่ และด้านสวัสดิการค่าตอบแทนที่เน้นความเป็นธรรมให้แก่พนักงานตามมาตรฐานการจ้างงาน ความรู้ ความสามารถ และตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานรวมถึงมีการกำหนดและกระตุ้นให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน (3) แนวทางการแก้ไขคือการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับพนักงานอันเกิดจากความแตกต่างใดก็ตาม และดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้านสุขภาพ และการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้รับอันตราย ให้โอกาสในการก้าวหน้าในการทำงานอย่างเสมอภาคโดยการป้องกันดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพ สิทธิสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การปกป้องดูแลพนักงานได้อย่างเสมอภาค และไม่กระทำ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter