Normal view MARC view ISBD view

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีกับการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในจังหวัดเพชรบุรี = The role of the Phetchaburi provincial election commission and the February 2, 2014 general elections in Phetchaburi Province / นางสาวสาวิตรี สายพิมพ์.

By: สาวิตรี สายพิมพ์,, 2526- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: IS รศ 1 ส657 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฌ, 175 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Role of the Phetchaburi provincial election commission and the February 2, 2014 general elections in Phetchaburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครอง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | คณะกรรมการการเลือกตั้ง -- ไทย -- เพชรบุรี | การศึกษาอิสระ -- การเมืองการปกครองAbstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี (3) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กลุ่มคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวแทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง กลุ่มประชาชนจากเขตเลือกตั้ง และตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.จังหวัดเพชรบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 29 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า (1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีมีบทบาทในการควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ไต่สวน/แสวงหาหลักฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด (2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 คือการรวมตัวชุมนุมกันของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการปิดสถานที่ราชการ ขัดขวางการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง (3) การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี คือการปลูกฝังความรู้การเลือกตั้งในโรงเรียน การกำหนดบทลงโทษของการขัดขวางการเลือกตั้ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักการเมือง รวมทั้งการวางตัวเป็นกลางของผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS รศ 1 ส657 2561 (Browse shelf) 1 1000531163 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [165]-170.

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี (3) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กลุ่มคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวแทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง กลุ่มประชาชนจากเขตเลือกตั้ง และตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.จังหวัดเพชรบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 29 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า (1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีมีบทบาทในการควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ไต่สวน/แสวงหาหลักฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด (2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 คือการรวมตัวชุมนุมกันของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการปิดสถานที่ราชการ ขัดขวางการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง (3) การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี คือการปลูกฝังความรู้การเลือกตั้งในโรงเรียน การกำหนดบทลงโทษของการขัดขวางการเลือกตั้ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักการเมือง รวมทั้งการวางตัวเป็นกลางของผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter