Normal view MARC view ISBD view

ปัญหาการใช้อำนาจของกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามคำสั่ง 22/2558 กรณีศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province / นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล.

By: วัฒนา จำปาดิบรัตนกุล,, 2513- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: IS รศ 1 ว67 2562 Material type: TextTextProducer: 2562Description: [ก]-ซ, 95 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครอง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | คณะรักษาความสงบแห่งชาติ | กำนัน -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย -- สิงห์บุรี | ผู้ใหญ่บ้าน -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย -- สิงห์บุรี | การศึกษาอิสระ -- การเมืองการปกครองAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งที่ 22/2558 (2) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งที่ 22/2558 และ (3) แนวทางแก้ปัญหาการใช้อำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามคำสั่งที่ 22/2558 วิธีดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงรวม 18 คนได้แก่ ปลัดอำเภอ 2 คน กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตร 2 คน และชาวบ้าน 8 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์ วิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) กำนันผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจเพิ่มขึ้นตามคำสั่ง 22/2558 ได้แก่ (1.1) อำนาจในการตั้งด่านตรวจและยึดรถไว้ชั่วคราว (1.2) อำนาจในการตรวจตามสถานที่ ร้านค้า โรงงานหรือกิจการพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการแต่งรถ และตรวจสถานที่ ร้านค้า สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดกิจการคล้ายสถานบริการ รวมทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา (1.3) เมื่อพบการกระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมิต้องทำรายงานเหตุดังที่ว่านั้นรายงานนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาและออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สั่งปิดและสั่งห้ามมิให้เปิดสถานที่ ร้านค้า โรงงาน กิจการพาณิชย์แล้วแต่กรณี (2) ปัญหาในการใช้อำนาจได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว และปัญหาของอำนาจที่ซ้ำซ้อนอยู่ในตัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองคือเดิมมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้นำมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน แต่กลับมีอำนาจที่ซ้อนมาเป็นอำนาจในการปราบปรามประชาชน และปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการใช้อำนาจ (3) แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้ชัดเจนโดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างสอดคล้องและไม่ขัดแย้ง อันได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ฝ่ายข่าว ออกตรวจตามสถานที่ต่างๆอย่างไม่เป็นทางการและแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินต่อไป.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS รศ 1 ว67 2562 (Browse shelf) 1 1000531162 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [85]-89.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งที่ 22/2558 (2) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งที่ 22/2558 และ (3) แนวทางแก้ปัญหาการใช้อำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามคำสั่งที่ 22/2558 วิธีดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงรวม 18 คนได้แก่ ปลัดอำเภอ 2 คน กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตร 2 คน และชาวบ้าน 8 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์ วิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) กำนันผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจเพิ่มขึ้นตามคำสั่ง 22/2558 ได้แก่ (1.1) อำนาจในการตั้งด่านตรวจและยึดรถไว้ชั่วคราว (1.2) อำนาจในการตรวจตามสถานที่ ร้านค้า โรงงานหรือกิจการพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการแต่งรถ และตรวจสถานที่ ร้านค้า สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดกิจการคล้ายสถานบริการ รวมทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา (1.3) เมื่อพบการกระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมิต้องทำรายงานเหตุดังที่ว่านั้นรายงานนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาและออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สั่งปิดและสั่งห้ามมิให้เปิดสถานที่ ร้านค้า โรงงาน กิจการพาณิชย์แล้วแต่กรณี (2) ปัญหาในการใช้อำนาจได้แก่ ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว และปัญหาของอำนาจที่ซ้ำซ้อนอยู่ในตัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองคือเดิมมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้นำมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน แต่กลับมีอำนาจที่ซ้อนมาเป็นอำนาจในการปราบปรามประชาชน และปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการใช้อำนาจ (3) แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้ชัดเจนโดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างสอดคล้องและไม่ขัดแย้ง อันได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ฝ่ายข่าว ออกตรวจตามสถานที่ต่างๆอย่างไม่เป็นทางการและแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินต่อไป.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter