Normal view MARC view ISBD view

การรักษาอำนาจทางการเมืองของ นายใบสี เทวโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = Maintaining political power of the Mr. Baisee Thewalok President of Saton Subdistrict Administration Organization, Soi Dao District, Chanthaburi Province / นางสาวแสงเดือน เมืองพราม.

By: แสงเดือน เมืองพราม,, 2527- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: IS รศ 2 ส82 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 228 แผ่น : ภาพประกอบ 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Maintaining political power of the Mr. Baisee Thewalok President of Saton Subdistrict Administration Organization, Soi Dao District, Chanthaburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | นักการเมือง -- ไทย -- จันทบุรี | การศึกษาอิสระ -- การเมืองการปกครองท้องถิ่นSummary: วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการรักษาอำนาจทางการเมืองของ นายใบสี เทวโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจงแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ นายใบสี เทวโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเครือญาติ กลุ่มที่สนับสนุนการเมืองระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับท้องถิ่น กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกบ้านที่ใกล้ชิดทั้งระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ รวม 17 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางด้านภูมิหลัง บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ การศึกษา เครือญาติ เพื่อน และเพื่อนในทีม ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นายใบสี เทวโลก ได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการสนับสนุนให้กลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2) ปัจจัยทางด้านการเมืองและด้านกฎหมาย ได้แก่การที่มีนโยบายในการหาเสียงของนายใบสี เทวโลก ในการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนโยบายที่เป็นความต้องการของประชาชนในช่วงเวลานั้นจึงทำให้ได้รับความนิยม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้แก่ การกำหนดวาระในการดำรงตาแหน่งทางการเมืองที่เอื้อประโยชน์ให้ของผู้นำท้องถิ่นสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึ่งทำให้การเมืองท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งผู้นำใหม่ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการรักษาอำนาจทางการเมืองของ นายใบสี เทวโลก 3)ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งด้าน ระบบอุปถัมภ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และฐานสนับสนุน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้นายใบสี เทวโลกได้รับการส่งเสริมจากประชาชนในพื้นที่จึงทำให้ได้เปรียบคู่แข่งคนอื่น.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS รศ 2 ส82 2561 (Browse shelf) 1 1000531161 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [108]-114.

วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการรักษาอำนาจทางการเมืองของ นายใบสี เทวโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจงแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ นายใบสี เทวโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเครือญาติ กลุ่มที่สนับสนุนการเมืองระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับท้องถิ่น กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกบ้านที่ใกล้ชิดทั้งระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ รวม 17 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางด้านภูมิหลัง บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ การศึกษา เครือญาติ เพื่อน และเพื่อนในทีม ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นายใบสี เทวโลก ได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการสนับสนุนให้กลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2) ปัจจัยทางด้านการเมืองและด้านกฎหมาย ได้แก่การที่มีนโยบายในการหาเสียงของนายใบสี เทวโลก ในการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนโยบายที่เป็นความต้องการของประชาชนในช่วงเวลานั้นจึงทำให้ได้รับความนิยม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้แก่ การกำหนดวาระในการดำรงตาแหน่งทางการเมืองที่เอื้อประโยชน์ให้ของผู้นำท้องถิ่นสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึ่งทำให้การเมืองท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งผู้นำใหม่ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการรักษาอำนาจทางการเมืองของ นายใบสี เทวโลก 3)ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งด้าน ระบบอุปถัมภ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และฐานสนับสนุน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้นายใบสี เทวโลกได้รับการส่งเสริมจากประชาชนในพื้นที่จึงทำให้ได้เปรียบคู่แข่งคนอื่น.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter