Normal view MARC view ISBD view

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย = A synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages / นายโกวิท ทองมาก.

By: โกวิท ทองมาก,, 2535- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Call number: IS ศษ 1 ก95 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 118 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ภาษาไทย -- การอ่าน -- วิจัย | ความเข้าใจในการอ่าน | การศึกษาอิสระ -- หลักสูตรและการสอนAbstract: การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2551-2560 และ (2) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ประชากร คือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก ที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 จำนวน 135 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า (1) ผลการศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย พบว่า ปีเผยแพร่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทของงานวิจัยส่วนใหญ่คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยส่วนใหญ่ออกแบบการวิจัยวัดก่อน-หลังการทดลองแบบกลุ่มเดียว งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา งานวิจัยส่วนใหญ่ผู้วิจัยใช้ตัวแปรต้นเป็นวิธีสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านจับใจความส่วนใหญ่นิยมใช้เนื้อหาประเภทบทความ และ (2) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพิสัย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพุทธิพิสัย ตามลำดับ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS ศษ 1 ก95 2561 (Browse shelf) 1 1000530677 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI General Collection , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
IS ศษ 1 ก6336 2560 ผลของการสอนอ่านโดยใช้นิทานที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จังหวัดนครศรีธรรมราช = IS ศษ 1 ก635 2560 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ตำนานและประเพณีของจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดภูเก็ต = IS ศษ 1 ก65 2562 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ IS ศษ 1 ก95 2561 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย = IS ศษ 1 จ45 2560 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบสามมิติที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรอารีย์ จังหวัดระยอง = The effects of storytelling activities using three-dimensional illustrations on the spatial abilities of preschool children in Sornaree School in Rayong Province / IS ศษ 1 จ6336 2561 ผลการใช้วิธีสอนแบบอุปนัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = IS ศษ 1 จ737 2561 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา = The effects of a computer-assisted instruction program in the topic of North America continent on learning achievement of Mathayom Suksa III students at Hatyai Ratprachasan School in Songkhla Province /

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [82]-85.

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2551-2560 และ (2) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ประชากร คือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก ที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 จำนวน 135 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า (1) ผลการศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย พบว่า ปีเผยแพร่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทของงานวิจัยส่วนใหญ่คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยส่วนใหญ่ออกแบบการวิจัยวัดก่อน-หลังการทดลองแบบกลุ่มเดียว งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา งานวิจัยส่วนใหญ่ผู้วิจัยใช้ตัวแปรต้นเป็นวิธีสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านจับใจความส่วนใหญ่นิยมใช้เนื้อหาประเภทบทความ และ (2) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพิสัย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพุทธิพิสัย ตามลำดับ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter