Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องวาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคม : ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง = Social capital discourse : sustainability of strong communities / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล, หัวหน้าโครงการ, รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช, ผู้ร่วมโครงการ.

By: วรวลัญช์ โรจนพล, ผู้วิจัย.
Contributor(s): จุมพล หนิมพานิช, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Call number: HM708 ว45 2563 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2563.Description: ก-จ, 131 หน้า ; 29 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: วาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคม : ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง | Social capital discourse : sustainability of strong communities.Subject(s): ทุนทางสังคม -- วิจัย. | การพัฒนาชุมชน -- วิจัย.Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริหารและการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคม 2) วาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคมที่มีผลต่อแนวทางหรือหนทางสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง 3) ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง และ 4) เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะช่วยคลี่คลายต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ชุมชน 9 ชุมชน ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การบริหาร และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคม มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) บริบททางเศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้นายทุนเห็นแก่ตัว ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เหมือนเดิม บริบททางสังคม ได้แก่ ชาวบ้านมีความร่วมมือร่วมใจในพื้นที่ บริบทด้านบริหารและการเมือง ได้แก่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส หรือพ่อหลวง) มีความน่าเชื่อถือและมีความไว้เนื้อเชื่อใจ 2) วาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคมที่มีผลต่อแนวทางหรือหนทางสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (t = 3,43) โดยรัฐมีบทบาทหลัก ในการประกอบสร้างและให้ความหมายคำว่า “ทุนทางสังคม" 3) ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.42) ปัจจัยสนับสนุน เช่น บทบาทของผู้นำชุมชน การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันในชุมชน เป็นต้น ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การที่คนในชุมชนต้องประกอบอาชีพในแต่ละครัวเรือน การที่สังคมมีผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และความห่างไกลเชิงพื้นที่ 4) แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะช่วยคลี่คลายต่อการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.53) ได้แก่ การสร้างความมีอยู่มีกินให้กับคนในชุมชน การสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้กับคนหนุ่มสาว คนวัยทำงาน และการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กคิด วิเคราะห์ และจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Shelving location Call number Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000414403 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000423416 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000433230 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000406499 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000441335 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000530774 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 2 1000530775 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000450867 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000458970 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000469233 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000477605 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection HM708 ว45 2563 (Browse shelf) 1 1000487708 Available

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [128]-131.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริหารและการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคม 2) วาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคมที่มีผลต่อแนวทางหรือหนทางสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง 3) ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง และ 4) เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะช่วยคลี่คลายต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ชุมชน 9 ชุมชน ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การบริหาร และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคม มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) บริบททางเศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้นายทุนเห็นแก่ตัว ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เหมือนเดิม บริบททางสังคม ได้แก่ ชาวบ้านมีความร่วมมือร่วมใจในพื้นที่ บริบทด้านบริหารและการเมือง ได้แก่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส หรือพ่อหลวง) มีความน่าเชื่อถือและมีความไว้เนื้อเชื่อใจ 2) วาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคมที่มีผลต่อแนวทางหรือหนทางสู่ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (t = 3,43) โดยรัฐมีบทบาทหลัก ในการประกอบสร้างและให้ความหมายคำว่า “ทุนทางสังคม" 3) ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.42) ปัจจัยสนับสนุน เช่น บทบาทของผู้นำชุมชน การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันในชุมชน เป็นต้น ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การที่คนในชุมชนต้องประกอบอาชีพในแต่ละครัวเรือน การที่สังคมมีผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และความห่างไกลเชิงพื้นที่ 4) แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะช่วยคลี่คลายต่อการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.53) ได้แก่ การสร้างความมีอยู่มีกินให้กับคนในชุมชน การสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้กับคนหนุ่มสาว คนวัยทำงาน และการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กคิด วิเคราะห์ และจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ.

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter