Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล = Developing a model of providing knowledge for promoting quality of life of elderly people in rural areas by distance education / โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี.

By: สุมาลี สังข์ศรี, ผู้วิจัย.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Call number: LC5457 ส74 2563 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2563Description: ก-ช, 194 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล | Developing a model of providing knowledge for promoting quality of life of elderly people in rural areas by distance education.Subject(s): ผู้สูงอายุ -- การศึกษา -- วิจัย | การศึกษาทางไกล -- วิจัยAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษาทางไกล และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษาทางไกล การดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวทางการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ซึ่งครอบคลุมการศึกษา สภาพและปัญหาการได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ การศึกษาความต้องการความรู้ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและศึกษาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล กลุ่มตัวอย่างมาจาก 16 ตำบลใน 8 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 480 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 480 คน กลุ่มผู้นำและกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในชุมชน 160 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้สูงอายุ แบบสอบถามสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้นำและกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบของการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิจัยภาคสนามในขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมด มาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นร่างรูปแบบจากนั้นจัดประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 10 คน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบฯ แล้วปรับรูปแบบฯ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 30 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5 คน และผู้นำและกรรมการชุมชน 5 คน เครื่องมือรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังรับความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบฯ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้นำและกรรมการชุมชนต่อรูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างโดยค่า t ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) แนวทางการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยในส่วนของเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เสนอว่าควรประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและการเรียนรู้และในแต่ละด้านประกอบด้วยประเด็นย่อยอีกหลายประเด็น ในส่วนของวิธีการให้ความรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผลการวิจัยเสนอหลายประเด็น ได้แก่ ประเด็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้เสนอว่าควรเป็นวิทยุ โทรทัศน์ VCD ตามลำดับ ช่วงเวลาถ่ายทอดความรู้จากสื่อเสนอว่าควรเป็นช่วงเช้า สถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เสนอว่าควรเป็นศาสนสถาน เป็นต้น 2) รูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ควรจัดให้สื่อในการถ่ายทอดความรู้ ช่วงเวลาในการเผยแพร่ความรู้โดยสื่อ หน่วยงานที่ควรจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม(ถ้ามี) สถานที่จัดกิจกรรมการประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมของผู้นำและกรรมการชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น ส่วนผลจากการนำรูปแบบไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุมีคะแนนผลการเรียนรู้หลังการรับความรู้จากรูปแบบการให้ความรู้ฯ สูงกว่าก่อนการรับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้นำและกรรมการชุมชนมีความเห็นว่ารูปแบบการให้ความรู้ฯ มีความเหมาะสม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LC5457 ส74 2563 (Browse shelf) 1 1000530740 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LC5457 ส74 2563 (Browse shelf) 2 1000530741 Available

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 153-157.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษาทางไกล และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษาทางไกล การดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวทางการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ซึ่งครอบคลุมการศึกษา สภาพและปัญหาการได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ การศึกษาความต้องการความรู้ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและศึกษาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล กลุ่มตัวอย่างมาจาก 16 ตำบลใน 8 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 480 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 480 คน กลุ่มผู้นำและกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในชุมชน 160 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้สูงอายุ แบบสอบถามสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้นำและกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบของการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิจัยภาคสนามในขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมด มาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นร่างรูปแบบจากนั้นจัดประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 10 คน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบฯ แล้วปรับรูปแบบฯ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 30 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5 คน และผู้นำและกรรมการชุมชน 5 คน เครื่องมือรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังรับความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบฯ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้นำและกรรมการชุมชนต่อรูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างโดยค่า t ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) แนวทางการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยในส่วนของเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เสนอว่าควรประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและการเรียนรู้และในแต่ละด้านประกอบด้วยประเด็นย่อยอีกหลายประเด็น ในส่วนของวิธีการให้ความรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผลการวิจัยเสนอหลายประเด็น ได้แก่ ประเด็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้เสนอว่าควรเป็นวิทยุ โทรทัศน์ VCD ตามลำดับ ช่วงเวลาถ่ายทอดความรู้จากสื่อเสนอว่าควรเป็นช่วงเช้า สถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เสนอว่าควรเป็นศาสนสถาน เป็นต้น 2) รูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ควรจัดให้สื่อในการถ่ายทอดความรู้ ช่วงเวลาในการเผยแพร่ความรู้โดยสื่อ หน่วยงานที่ควรจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม(ถ้ามี) สถานที่จัดกิจกรรมการประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมของผู้นำและกรรมการชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น ส่วนผลจากการนำรูปแบบไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุมีคะแนนผลการเรียนรู้หลังการรับความรู้จากรูปแบบการให้ความรู้ฯ สูงกว่าก่อนการรับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้นำและกรรมการชุมชนมีความเห็นว่ารูปแบบการให้ความรู้ฯ มีความเหมาะสม.

การวิจัยครั้งนี้ได้รับอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter