Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = A prototype development of online learning resources on MOOC (Massive Open Online Course) to develop life skills in using technology media for hearing impaired students / โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์.

By: เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, ผู้วิจัย.
Contributor(s): กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Call number: LB1044.88 ข74 2563 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2563Description: ก-ช,102 แผ่น ; ภาพประกอบสี ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | Prototype development of online learning resources on MOOC (Massive Open Online Course) to develop life skills in using technology media for hearing impaired students.Subject(s): เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | การสอนด้วยสื่อ | มูกส์ (การเรียนการสอนผ่านเว็บ) | การเรียนการสอนผ่านเว็บSummary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) พัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด และ 3) ศึกษาผลการทดลองต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบว่า 1. การออกแบบเนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับเด็กมีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรเป็นเนื้อหาที่อธิบายอย่างชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการมากนัก มีการใช้คำศัพท์เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น มีการยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นำเสนอภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น และมีภาษามือช่วยอธิบายเนื้อหา มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้นเคย 2 ต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้อหา บทเรียนควรมีความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนทุกๆ 3-5 นาที โดยทำในรูปแบบของสตรีมมิ่งมีเดีย เน้นข้อความ ภาพ ล่ามภาษามือ ที่อธิบายอย่างชัดเจน กระชับ เข้าใจ 2) การเรียนการสอน โดยอาศัยบทเรียนออนไลน์หรือแหล่งทรัพยากรการเรียนแบบเปิดที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินถนัดและไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น เฟชบุ๊ค, แอปพลิเคชั่น, ไลน์ เป็นต้น 3) การจัดกิจกรรม เน้นเรื่องของสถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่างที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้ การเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 4) การวัดและประเมินผล เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยดูจากพัฒนาการการทำงาน การสร้างผลงานและการทำกิจกรรม และ 5) ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม จะทำให้ผู้สอนรู้พัฒนาการเด็กสิ่งใดควรส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมโดยเชี่ยวชาญ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X=4.39, S.D.=.70) 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังฝึกอบรมด้วยต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด พบว่า ก่อนการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 33 คน มี พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =- 12.14, p = .00) และผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X=4.53, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เนื้อหาทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X= 4.77, S.D, =0.48) รองลงมา คือ การเรียนผ่าน Mooc ช่วยให้มีอิสระในการเรียน (X= 4.64, S.D. =0.58) ความชัดเจนท่าภาษามือในการอธิบายเนื้อหา (X= 4.62, S.D. = 0.67) และการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย (X = 4.62, S.D. = 0.63).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000414401 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000423413 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000433228 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000406496 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000441333 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000530746 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 2 1000530747 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000450865 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000458968 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000469231 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000477603 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection LB1044.88 ข74 2563 (Browse shelf) 1 1000487705 Available

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 80-84.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) พัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด และ 3) ศึกษาผลการทดลองต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบว่า 1. การออกแบบเนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับเด็กมีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรเป็นเนื้อหาที่อธิบายอย่างชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการมากนัก มีการใช้คำศัพท์เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น มีการยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นำเสนอภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น และมีภาษามือช่วยอธิบายเนื้อหา มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้นเคย 2 ต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้อหา บทเรียนควรมีความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนทุกๆ 3-5 นาที โดยทำในรูปแบบของสตรีมมิ่งมีเดีย เน้นข้อความ ภาพ ล่ามภาษามือ ที่อธิบายอย่างชัดเจน กระชับ เข้าใจ 2) การเรียนการสอน โดยอาศัยบทเรียนออนไลน์หรือแหล่งทรัพยากรการเรียนแบบเปิดที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินถนัดและไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น เฟชบุ๊ค, แอปพลิเคชั่น, ไลน์ เป็นต้น 3) การจัดกิจกรรม เน้นเรื่องของสถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่างที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้ การเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 4) การวัดและประเมินผล เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยดูจากพัฒนาการการทำงาน การสร้างผลงานและการทำกิจกรรม และ 5) ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม จะทำให้ผู้สอนรู้พัฒนาการเด็กสิ่งใดควรส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมโดยเชี่ยวชาญ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X=4.39, S.D.=.70) 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังฝึกอบรมด้วยต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด พบว่า ก่อนการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 33 คน มี พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =- 12.14, p = .00) และผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X=4.53, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เนื้อหาทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X= 4.77, S.D, =0.48) รองลงมา คือ การเรียนผ่าน Mooc ช่วยให้มีอิสระในการเรียน (X= 4.64, S.D. =0.58) ความชัดเจนท่าภาษามือในการอธิบายเนื้อหา (X= 4.62, S.D. = 0.67) และการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย (X = 4.62, S.D. = 0.63).

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2561 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter