Normal view MARC view ISBD view

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จังหวัดนนทบุรี Development of a computer assisted instruction program in the arts learning area on the topic of problems and how to solve problems on drawing and painting for Prathom Suksa v students at Wat Chalermprakiat School in Nonthaburi Province / นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์.

By: อรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์,, 2532- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Call number: IS ศษ 3 อ44 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฏ, 220 แผ่น : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Development of a computer assisted instruction program in the arts learning area on the topic of problems and how to solve problems on drawing and painting for Prathom Suksa v students at Wat Chalermprakiat School in Nonthaburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ศิลปะ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | สื่อการสอน | การศึกษาอิสระ -- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาSummary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ เรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามที่เกณฑ์กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาในการวาดภาพระบายสี และ (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.44/81.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจของต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS ศษ 3 อ44 2561 (Browse shelf) 1 1000530671 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI General Collection , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
IS ศษ 3 ส454 2560 ความต้องการในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการสำหรับวิทยาลัยชุมชนสงขลา = The needs of learning resources center for Songkhla Community College / IS ศษ 3 ส79 2561 การพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ วิชาวิทยาการคำนวณเรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จังหวัดชัยนาท = IS ศษ 3 ห46 2561 ความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 = IS ศษ 3 อ44 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จังหวัดนนทบุรี IS ศษ 3 อ453 2558 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 = IS ศษ 3 อ636 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเรื่อง หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา = IS ศษ 4 ก63 2561 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างโรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร =

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [174]-178.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ เรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามที่เกณฑ์กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาในการวาดภาพระบายสี และ (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.44/81.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจของต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter